Khorasan : 2020-05-20

4 : 4 : 4

4

# هشتگ ٤ ١٣٩٩ بهشت ارد ٣١ چهارشنبه ٢٠٣٨٤ شماره.١٤٤١ رمضان ٢٦ خبرساز های حکم خبرساز های حکم زباله! خودرو در مشاغل موزه و ترانس دزد بدرقه مجاز فضا د پربازد ر تصاو شه! م j ناخل ها بچه از > وقت جزبههمه» هم« ] ] شده روش از تبليغ ها خيل چون همه زود بازنشرش نن،7 م يش] نا ا من! خود ميليارد ٩ قاچاقچ خودرو، سلاطين برا اعدام م>ح با اقتصاد مفاسد با مبارزه د جد دور است بوده همراه سابق ر وز برا زندان سال ٢٠و ه>س تن ٢صاحب ، دلار قوه سخنگو ه بود روز د ؛ « شدند وم>مح اعدام به اقتصاد مفسد زوج » زوج داد. خبر لاشيدا نجوا همسرش و بهزاد وحيد اعدام م>ح صدور از يه قضا خودرو، ٦٧٠٠ از بيش د خرپيش ارز، بازار در لان اخلال به اقدام ه شصت دهه مربوط موضوعات و ال ر ميليارد هزار ٣٢ ميزان به شو پول عمليات در ت مشار jش طلا يلو صد و بهار تمام ه>س ٧٠٠ و هزار ٢٤ ها آن از و بودند رده ه>س به از نانس فا gوني و ن گلدما ، وئست گلد مثل ت شر در فعاليت با هاآن شد. لاهبردار فلزات، و بورس در گذار ه سرما ادعا با هموطنان از تن هزاران ردند شانjثي باز وارد نيز را خود خانواده افراد حت ه جا تا بودند رده سخنگو گفته طبق هرچند ردند. استفاده هم خود مادر و برادر و خواهر از و اما است شور عال وان د در خواه دنظر تجد قابل شده صادر م>ح يه قضا قوه مفاسد با مقابله برا ه سنگين ام>اح بر داشت خواهيم مرور بهانه همين به امروز است. شده صادر اخير سال چند در اقتصاد - محمد 2.8 M views 2.1 M views معلولان ناتمام مصائب عتيقه؟! اشياا زبالهحمل خودرو شد ينگ پار ه رو پياده جا چنين زمان ه اسمش بود هروپياد عده ه اما خودخواه ماشيناشون ردن7 xپار رو ينگ7پار به و لش تبد ردن7 ه>س بازار اخلال بزرگ متهم قير بزرگ لاهبردار لهاسادره7 متهمگر د اعدام و دستگير خبر اخير داشت، اد ز بازتاب او از ] مظلومين وحيد در ه7 او بود. تهران ان بازار سال ٥٦ دستگير زمان در دهه سه از بيش داشت، و ارز ه،]س ستد و داد عرصه بود. رده7 فعاليت طلا و طلا بازار در آمده وجود به ها ناآرام از پس مظلومين گفته ه7 شد دستگير حال در ،٩٧ سال ل اوا در ه]س رمجموعه ز لهادلا ق طر از را ه]س تُن دو معادل شد م و او است. رده 7 آورجمع و ده خر بازار سطح از خود دادن اهش7 و بازار از ه]س گسترده آورجمع با ش ا7شر زدند. م دامن ه]س قيمت گران به عرضه، هزار ١٤ به مسير ن ا از ش ا7شر و مظلومين مال گردش نش7ترا هزار ١٧٠ قالب در ه7 بود رسيده تومان ميليارد بود. شده انجام حساب فقره ٢١٩ و مال ميزان خبرگزار با زندان از ه7 وگوگفت در مظلومين س7 ، دارم رسم و اسم خودم برا » : گفت داد انجام بپرسيد من از اگر نشناسد. را من ما oصن در ه7 نيست دوباره ندارم، ه7 باشم داشته بازار به بازگشت شانس دوباره سرانجام بزرگ، مفسد ن ا اعدام م]ح .«نم7 م را ار7 همان بر خاص تاثير البته ه7 شد اجرا ٩٧ آبان ٢٣ چهارشنبه نداشت! ارز و طلا بازار افتن سامان اعدام خبر ٩٧ ماه د درمن باقر حميدرضا عنوان به را او ها رسانه ه7 شناختند، م قير سلطان حال در او شد. منتشر پرونده ه7 شد اعدام به مرتبطانش و خودش ٢٥ از بيش و جلد ١٥٦ مجاز فضااثر: نام چقدرن ا ماهيتخوب فضا رو مجاز نشون چيزده، م پيج توه7 آدما ها بينيم م واقعيتهمه نيست بود. رسيده برگه هزار زمان شد؛ مطرح ٨٦ خرداد بار اولين درمن باقر نام ٢ ار]بده » عنوان به او از الا7 قاچاق با مبارزه ستاد ه7 ه7 ا پرونده در رد.7 اد « ]بان تومان ميليارد هزار به او شد، گذار نام « شور7 قاچاق پرونده ن تر بزرگ » البته ه7 شد دستگير و متهم الا7 دلار ميليارد ٩ قاچاق شد. آزاد اخلاق تعهد اخذ با بعد روز ش پالا ت7شر و قير معامله با مرتبط البته او جنجال اتهام بود. او پرونده 7شا ه7 بود « ج نفت» و صور ها ت7 شر جاد ا با شد متهم درمن باقر و د خر به اقدام بگذارد، جا به خود از نام ه7 آن بدون بيش درمن باقر شد گفته است. رده7 قير صادرات ١٤٥ معادل ( قير يلو7 هزار ٣٤٣ و ميليون ٣٢٢ از است. بازنگرداند­ه را ها آن پول ه7 ده خر دلار) ميليون معوقات ، شو پول الا،7 قاچاق نظير ها اتهام با او روبه هم طلا شمش قاچاق و ]بان ها وام بازپرداخت رو روبه آن با درمن آقا ه7 اتهامات گر د از بود. رو نفر چند ه]شب جاد ا با لاهبردار7 در ت7 مشار شد ميليون ٥٠٠ و ميليارد ٤١ مبلغ به ران ا مل بان از د ١ شنبه بامداد سرانجام او اعدام م]ح بود. تومان شد. اجرا ٩٧ 2.4 M views 2.9 M views داربست پاانسانيتس­قوط ترانس! دزد بدرقه ! رستورانgما­س ماس ن ا پدال ه ها داره اهرم وقت ه7 فشارش جلو ميد م باز دهان بتون تا شه بخور غذا بسته بعد و شه م پرسپوليس gبان عابر و سابق رفاه ر وز مفاسد سوخت بزرگ قاچاقچ مراسم مطمئن فاصلهبا مذهب شيش7 اتولي7 حفظ برا فاصله گذار اجتماع آب تفنگبا آب پاش، به مقدس مردم پاشه م گذشته سال ماه د اواخر و دستگير خبر ه7 بود ن تر بزرگ وميت]مح هارسان سوخت قاچاقچ شد. قاچاق در « ن پرو هومن » سوخت تن ميليون صدها م ]ح و داشت نقش تومان ميليارد ١٥٠ مه جر شد صادر ش برا ه7 قطع ار]هم فرد ن ا داد نشان ها رسانه ها پيگير بود. است. داشته قير پرونده متهم درمن باقر با ] نزد سال ١٠ و بود «جهان آب پرنده» ت7شر رعامل مد ن پرو داشت. ونت]س امارات در هم به اقدام ابتدا او ه7 شده گفته فرد ن ا فعاليت شيوه درباره هاسوخت سپس رده،7 م اارانه سوخت آورجمع عنوان با و مخلوط نفت ارزش ب مشتقات برخ با را قاچاق رده7 م منتقل شور7 جنوب مناطق به سوخته روغن به سوخته روغن عنوان با ه7 مواد بعد، مرحله در است. باند، ن ا ههاارخان7 در بود، رسيده شور7 جنوب مناطق شورها7 مقصد به و ل تبد گازوئيل و ن بنز به دوباره ته]ن شد. م قاچاق افغانستان و عرب متحده امارات پنجمين در ٨٩ سال در بار او ه7 جاست ن ا جالب برتر ن ارآفر7 عنوان برتر نان ارآفر7 مل جشنواره دوره ر تقد مورد وقت جمهور رئيس توسط و رده7 خود آن از را بود. گرفته قرار 3.1 M views م تحر دورزدن بهانه به بازداشت 3.4 M views نفت؟!وزارتبگيرح­قوقا مجلسنده نما اخير هاسال در ه7 مال فساد هاپرونده از گر د ] اجتماع تامين و رفاه ر وز فساد پرونده شد، پرسروصدا اظم7 ز پرو بود. نژاد احمد دولت ٨٥ تا ٨٤ هاسال جمله از بسيار ت ر مد سوابق رفاه، وزارت بر علاوه ه7 ت7 شر عامل ر مد پا، سا گروه ها ت7 شر عامل ر مد هيئت رئيس خودرو، ران ا صنعت گروه گذار ه سرما ذخيره صندوق امنا هيئت عضو و ه سرما بان ره مد دادگاه م]ح با ٩٧ سال در ، بود رده7 تجربه هم را فرهنگيان شد. وم]مح زندان سال ٢٠ به مبلغ به امانت در خيانت فقره ٤١ در ت7 مشار جرم به او و ضوابط از خارج تسهيلات فقره ٤٦ تومان، ميليارد ٢٤٨٨ متهم همچنين و تومان ميليارد ٢/٥ حدود مبلغ به غيرمجاز تومان ميليارد ٦٠٠ تسهيلات پرداخت ازا در دوم o رد رانيان ا ن آذ استيل ره مد هيئت عضو ، ت هدا حسين به بان مال فساد پرونده در شد. صادر ش برا م]ح چنين محمدرضا و ش بخشا عل نار7 در اظم7 نام ه سرما مطرح ه سرما بان ره مد هيئت اعضا عنوان به توسل مبلغ در امانت در خيانت اتهام با مجموع در ه7 بود شده فرهنگيان ذخيره صندوق اموال از تومان ميليارد هزار ١٤ بودند. مواجه payment24 ه مطالب دئو و دن د برا در و خوانيد م صفحه ن ا در است شده فراگير مجاز فضا نيد. ن> اس را مقابل د يوآر layout@ khorasanne­ws. com PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.