Khorasan : 2020-05-27

10 : 10 : 10

10

اقتصاد ١٠ ١٣٩٩ خرداد ٧ چهارشنبه ٢٠٣٨٧ شماره.١٤٤١شوال ٤ ارز نرخ پوشال زعفران گرم هر نگين زعفران گرم هر هXس ربع هXس نيم د جد طرح هXس عيار١٨*طلا امارات درهم وان پوند ورو دلار ادداشت% شاخص سنا) سامانه( ٦٩/٤٩٢ ٨٢/١١٨ ٢١/٠٠٠/٠٠٠ ٣٨/٠٠٠/٠٠٠ ( ٢/٣٠٠/٠٠٠)٧٤/٢٠٠/٠٠٠ ٧/١٦٧/٨٩٠ ٤٦/٨٩٩ ٢٥/٠٠٠ ٢٠٩/٨٩٩ ١٨٨/٠٠٠ ( ٠)١٧٣/٠٠٠ ها سامانهقطعد­اروگيردرهم­باز خودروخرید بردبار حسين economic@khorasanne­ws.com رد5سقوطهمگ­ر%دواحدهزار ٣٣بورسل5شا­خص سالان%پاتاگر%دالعادهفوق­فروش ٤وعدهو ارخانه5قيم­تبهخودرود%خرازمردماس­تقبال *آزادساز ده فا - نه هز بورس *برا عدالت سهام هم روز%د شده، نزول روند وارد بهشت%ارد ٢٢ از ه5 بورس ل5 شاخص رد5 افت گر%د واحد هزار ٣٣ نمادها، ثر5ا در سنگين فروش فشار پ در بازار در موجود منف فضا بر علاوه رسيد. واحد هزار ٩٢٦ سطح به و منجر هم گر%د اطلاعات و اخبار برخ شده، غالب اخير هفته سه در ه5 است. شده ه%سرما بازار در ترس و فروش هيجان د%تشد به بهشت%ارد ٢٢ تا امسال اول از ه5 بورس ل5 شاخص خراسان، گزارش به روز دو فقط روز%د تا بهشت%ارد ٢٣ از بود، رده5 ثبت را منف روز دو فقط ١٢ فقط بهشت%ارد ٢٢ به نسبت ل5 شاخص اگرچه است! بوده مثبت ٣٠ تا ٢٠ بزرگ و پربيننده ها سهم از بسيار اما است رده5 افت درصد فروش هيجان ه5 است شده آن به منجر ط%شرا ن%ا اند. رده5 افت درصد خليج پتروشيم مس، مل ه،5مبار فولاد مثل بزرگ ها سهم برخ در نماد حت و اصفهان شگاه%پالا صادرات، و تجارت و ملت ها Sبان فارس، ل5شاخصد%شدافتبهمنج­رموضوعن%اشود.اد%زبسيارشستا­واردتازه هفتهتاه5ني­زخودروران%اوپا%ساپرطرفدار نمادها حتروز%داست.شده فروشNصپا%ساشدند. منفداشتند، ميلياردد%خر هاسفارشقبل بود.متعادل، منف هاقيمتدرخو­دروران%ااماداشت ميليارد و د%شد منف هيجان بر علاوه بورس د%شد نزول روند معتقدند، ناظران S% خورد. م آب هم گر%د محل سه از واردها، تازه احساس رفتارها به مشمولان عدالت سهام از درصد ٣٠ فروش برا دولت برنامه موضوع موجودبزرگ نمادها برخدراستنb­ممه5 موضوعاست.خردصورت اوليهعرضهد­وگر%دتهbنند.5جاد%ابيشترفروش­فشارعدالتس­هامسبددر حال در بازار اهال و شود م انجام چهارشنبه امروز ه5 است بزرگ نسبتا فروشژه%وطرحهمسومم­سئلههستند.آندرت5شر برا نگ%نقدتامين شانس و نقد بورس در را خود پول رده،5 وسوسه را بسيار ه5 خودروست عواملن%امجموعنند.5امتحانارخ­انه5قيمتبه­خودرود%خر براراخود بازار، نمادهاثر5ا­شدنفروشNصو­فرابورسوبو­رسد%شدافتبهمنج­ر Nنصبا%تقروزنهمل5­شاخصافتالب­تهشد.بزرگ هات5شرمخصو­صا است.Sوچ5 هات5شربهتر­وضعيتنشانه­ه5بودل5شاخ­ص مرحله شد م گفته ه5 ط%شرا در ان%پا به روز%د تا خودرو نام ثبت پيش ، هااطلاعيدر­صمتوزارترس­د، م خودرو د%خر نام ثبت پيش ادامه بر سو از رد.5 يد5تا خردادماه ١٤ تا صمت وزارت ع%صنا امور معاون گر%د گر%د العاده فوق فروش مرحله چهار از ها آن از b% ه5 داد خبر سال ان%پا تا بود. خواهد خردادماه دوم نيمه در طرح از مردم استقبال از ها گزارش خودرو هزار ٢٥ العاده فوق فروش رحمان زمينه، ن%ا در دهند. م خبر خودرو ران%ا فروش و اب%بازار معاون نام ثبت پيش روز%د تا ه5 افراد آمار داده انجام را ت5شر ن%ا در خودرو رد.5 اعلام نفر هزار ٤٠٠ از بيش اند م گفته ه5 ط%شرا در و حال ن%ا با تا خودرو نام ثبت پيش مرحله شد صمت وزارت رسد، م اتمام به روز%د پيش ه5 رد5 اعلام ا اطلاعيه در هفته چهارشنبه روز تا خودرو نام ثبت خواهد ادامه خردادماه ١٤ نده%آ هر در توانند م متقاضيان و داشت درگاه به مراجعه با روز شبانه از ساعت سو از شده معرف نترنت%ا ها نام ثبت پيش عمليات خودروسازان، دهند.انجامراخود­نظرمد خودروها مرحله وارد روزها ن%ا عدالت سهام آزادساز خردادماه) ششم( روز%د از و شود م د%جد مستقيم روش پيشتر ه5 افراد فروش سفارش اند؛رده5 انتخاب شان سهام ت%ر%مد برا را دهم روز از و شده ثبت bبان هbشب ق% طر از ن% ا ند.5 م پيدا % اجرا جنبه خردادماه عدالت سهام ع%توز زمان از ه5 است بار اولين سال؛١٢ از بيش گذشت با نهم دولت در و ت% ر% مد انbام سهام نوع ن% ا سهامداران ٣٠ برا ثر5 حدا مرحله ن% ا در ( را آن فروش ترتيب ن% بد و نند5 م پيدا ) سهام از درصد و ساز عموم راستا در گر% د قدم S% عدالت تحقق درنتيجه و اقتصاد ساز مردم شود. م برداشته اجتماع شمشير S% مانند آزادساز ن% ا نون5 ا اما مفيد تواند م سو S% از ، ند5 م عمل دولبه گر% د سو از و باشد اقتصاد و مردم حال به دارندگان و مردم ردنbن ارbهم درصورت شود. تمام مخرب ا% مضر تواند م سهام ن% ا بيان ه5 گونه همان عدالت سهام آزادساز عدالت تحقق راستا در ذات طور به شد، حجم ه5 فعل ط% شرا در است؛ اجتماع عدد و است شده بورس وارد نگ%نقد از اد%ز نوسان ميليون S% رقم پيرامون ل5 شاخص بورس به عدالت سهام از بخش عرضه ند؛5 م تقاضا و عرضه طرف ميان بيشتر تعادل موجب ب و افسارگسيخت­ه ش% افزا جلو و شود م نگ% نقد هجوم دليل به را ها قيمت ضابطه دهد، م بيشتر تعادل بازار به و گيرد م ميليون ١٠ و بگذرد حد از اگر عرضه همين اما مربوطه سامانه در نام ثبت با نون5 تا ه5 نفر انتخاب را عدالت سهام مستقيم ت% ر% مد قصد و نند5 رجوع بازار به دفعه S% اند رده5 مسلما باشند، داشته را سهامشان فروش دست در موجود سهام قيمت افت موجب بازار ل5 افت و سو S% از سهام ن% ا صاحبان طرف فراوان دليل به گر% د سو از بورس در اقتصاد وزارت ه5 ن% ا شد. خواهد عرضه از درصد ٣٠ تنها فروش انbام اول مرحله است مناسب تدبير است، رده5 فراهم را سهام دارندگان همه طرف از نيز ميزان همين اگر اما مفيد شود؛ عرضه وتاه5 زمان بازه S%در سهام نيست. شور5 اقتصاد و ه% سرما بازار حال به مناسب و متعادل ط% شرا م% اميدوار ن% بنابرا آزادساز مسئله با مواجهه در بورس بازار برا شود. فراهم عدالت سهام ها «تسه» *صعود روند چرا نbمس تسهيلات اوراق د% خر متقاضيان ن% ا نرخ گير اوج شاهد روزها ن% ا تسه) ( b% هستند. تومان هزار ٧٠ بالا به اوراق دارندگان خوددار موضوع، ن% ا ل% دلا از به بازار، در آن عرضه از اوراق ن% ا د% جد هم آن است. آن قيمت رشد تداوم اميد برا ش% افزا انداز چشم ه5 ط% شرا در تناسب، به و آمده وجود به نbمس قيمت ش%افزا محل، ن%ا از وام افت%در برا تقاضا است. افته% شده تر راحت خودرو نام ثبت گرفته، مردم هاگزارشحال،ن%ابااست، نام ثبت لاتb مش بيش و م5 تداوم از شفاف دارد. ت%اb ح ها سامانه ن%ا در «امتا»سامانه ندها%فرا برخ نبودن ،«پارچهb% دسترس» نه%گز جمله از اطلاعات يد%تا نه%گز ش%نما عدم همه ميلb ت رغم به ل%موبا نسخه در ش% نما عدم و اطلاعات هاسلول نسخهدرنامه گواه شمارهدرجمح­ل ه5 بودند موانع جمله از تاپbدس اشاره آنبهخراسان­روزنامهمخا­طبان موضوع نيز موارد ن% ا بر علاوه ردند.5 تا ه5 بود نام ثبت ط% شرا از Sچ حذف ازت%اb حهاگزارشرو­ز،%د ظهربعداز عملراآنپا%سا فقطظاهراًداشتآن خودروسازان ن% ا از پيش است. رده5 در متقاضيان به اعلام شروط در اخذ شرط خودروها، نامثبت حوزه بستگانبهمت­علقS چا% صيادSچ ه5 بودند رده 5 مطرح را S% درجه صمت، وزارت سرپرست دستور با مرحله ن%ا در Sچ گونه هر اخذ شرط شد.اعلام ملغتنامثبا­ز العاده فوق فروش گر د مرحله ٤ سال ان پا تا خودرو ▪ امور معاون ه5 ن%ا گر%د توجه قابل خبر رد،5 اعلام روز%د صمت وزارت ع%صنا خودروها، العادهفوق فروش طرح در سال ان%پا تا فروش گر%د مرحله چهار نيمه از ه5 ن%ا ضمن شد. خواهد انجام فروشپيش» طرح نيز جار ماه دوم آغاز توجه قابل تعداد با «خودروها قيمتبراساس­نهاآقيمته5­شود م و بود. خواهد ل%تحو روز در خودرو ٥٠ روش، ن%ا طبق ه5 داد توضيح سود بدون و اخذ خودرو قيمت درصد نده%آ سال S% تا خودرو ت،5مشار فروش شود. م داران %خر ل%تحو ط%شرا در خودروسازان العادهفوق نشان ميدان هاگزارشه5ش­دهآغاز خودروقيمتا­خير روزهادردهن­د م است.شدهمواجهاه­ش5بابازارد­ر خبر بازار ن؛Xمس ملاقدام*واحدهانه هز تومان ميليون ٣٥٠تا ٣٠٠ نbمس بنياد شهر نbمس امور معاون طرح ونbمس واحدها د% خر نه% هز گفت: ميليون ٣٥٠ تا ٣٠٠ بين نbمس مل اقدام وام مبلغ احتساب با ه5 است شده برآورد تومان ٢٥٠ تا ٢٠٠ به نه%هز ن%ا واحد، هر به %اعطا م% اميدوار گفت: و رسد. م تومان ميليون تا مل نbمس ساخت و نbمس مل اقدام برنامه ل%تحو واحدها همه و برسد اتمام به ١٤٠٠ سال شود. متقاضيان فارس- ابهامات و لاتXمش برخ تداوم خودرو نام ثبت *افزار نرم ▪ ؟ رود م سو دام به بورس ▪ ان%پا نقطه عنوان به را واحد هزار ٨٥٠ سطح ، فن گران تحليل برخ مرور به فوق، عوامل تخليه از بعد معتقدند و نند5 م اعلام نزول روند ند.5 م آغاز هم را گر%د صعود موج حت و شود م متعادل بورس هرچه و نيست تعيين قابل بازگشت نقطه معتقدند، هم برخ هرچند بعد صعود روند باشد، تر هيجان و تر ع%سر و تر سنگين بازار زش%ر خاطر به روزها، ن%ا البته بود. خواهد تر بين پيش غيرقابل و تر ع%سر نيز انتظار اما شود م خنث فروش از انبوه با صعود موج هر ترس، غلبه شود. متعادل بازار فوق چندگانه عوامل اثر رفتن بين از با و مرور به رود م فعلا ه5 شود م مطرح بورس به رونق بازگرداندن برا متعدد عوامل جهان ها قيمت صعود روند جمله از دارد. قرار فوق عوامل ه%سا در دارد. توجه قابل اثر صادرات بزرگ ها ت5شر برا ه5 %نيما ارز نرخ و هم بورس به رونق بازگرداندن و تعادل جاد%ا برا دولت انگيزه همچنين شود. م قلمداد بورس از ت%حما عامل عنوان به برخ سو از صورت تغييرات با ه5 ط%شرا در شد گران درصد ٧ آب بهشت%ارد دهم از آب نرخ اقتصاد شورا مصوبه اساس بر افت.% ش% افزا درصد ٧ گذشته سال به نسبت ماه ٧ش%افزا اعلام با لنا%ا با توگوگف در احمدنسب محمدرضا مصوبه اساس بر رد:5 اظهار ٩٩ سال در آب تعرفه درصد درصد ٧ گذشته سال به نسبت آب نرخ اقتصاد شورا به شده مقرر چه آن طبق نرخ ش%افزا افزود: و شد. نترگرا فاضلابوآبم­قامقائم بود.خواهد انbپلوسالي­انهصورت باشد نتري%پا مصرف قدر هر رد:5 خاطرنشان تهران استان طبق شهروندان اگر و ابد% م اهش5 عبbم متر هر تعرفه است گفتن شوند. نم مه%جر مشمول نند5 مصرف الگو ب%تصو به آب قيمت درصد ٧سالانه رشد قبل، سال دو از همچنان آب مصرف ه5 ن%ا بيان با و رسيد. ران%وز هيئت به افزود: دارد، ش%افزا روند تهران جمله از و شور5 در سال اسفند ابتدا از هوا شدن گرم و رونا5 روس%و واسطه مصرف رشد درصد ٢٠ تا ١٥ قبل سال به نسبت گذشته درصد ١٥ گذشته سال به نسبت نيز نون5ا م،%هاداشت آب روس% و از ناش اعظم بخش ه5 م % دار مصرف ش% افزا هاند.برد پناه آب به مردم ه5 روناست5 واردات *درصد ٣٢٨ رشد همراه تلفن رسم سومين ،٩٨ سال در همراه تلفن گوش ل%موبا واردات ارزش و بوده واردات عمده قلم ٣٢٨ رشد قبلش سال به نسبت ٩٨ سال در رسد م نظر به است. رده5 تجربه را درصد و رجيستر اجرا از ناش رشد ن% ا عمده و قاچاق جا به قانون واردات شدن جانشين است. بوده رسم آمار در آن احتساب سنا- ا از ارها و سب به رونا وام ز وار شود م شروع خرداد سوم دهه layout@ khorasanne­ws. com ارگفت:5 وزارت اشتغال و توسعه ل5 ر%مد ارها 5 و سب5 به رونا 5 تسهيلات ز% وار ماه خرداد سوم دهه از رونا5 از ده% د آسيب بازپرداخت و شود م شروع خرداد) ٢٣ و٢٢ ) است. بعد ماه سه نيز آن رنا- ا PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.