Khorasan : 2020-05-27

7 : 7 : 7

7

خ تار ٧ ١٣٩٩ خرداد ٧ چهارشنبه ٢٠٣٨٧ شماره.١٤٤١ شوال٤ خ تار *ترازو در W نزد و دور *لهاسا پرمخاطب ال سر ٥ عيارسنج خ%تار گزارش خ%تار تهbن اميرکبير! و یسينابوعلا­ز بادچشمدر تاریخیسبقت « » «*سعد» ترور *ماجرا فرانسه! «ليون» در ران ابهچنگيزخا­نحملهناشني­دهراز ها ژگ%و ا% داد%رو S% از مهم شهابخ گاه و د%آ نم در آب از خوب هميشه بهاانتخا ن%ا شود مگرفتهده%نادارگردان،5منتخب فضادر، خ%تارضدقهرما­نا%قهرمانS% شخصيت خ%تار ال%سر اد%ز تعداد ، اسلام انقلاب پيروز از بعد لهاسا در ماند. م وتbمس و گذشته، عادمردماز بسيارداشت.ماجامعه براخ%تارتبييندر مهمنقشه5شد­ساخته مواقع، برخ در البته ه5 %هاNش5 ردند؛5 Nش5 لهاا%سر همين چه%در از را خود خ%تار ارگردانان5 تفرساطاق تهازحمه5نآ­بدوننداشت.موجود خ%تارشواهدبا اد%زتطبيق تلاش ها آن توليد مسلماً ه5 را خ%تار لهاا%سر سازندگان ژه%و به و ران%ا سينما توانمند ال%سر پنج خ%تار محتوا بر داشت خواهيم مرور هم با م،%بگير ده%ناد طلبد، م Nمضاع هاست.داشتمردممي­اندر اد%زهمندانعلا­قاخيردههچن­ددره5مشهور واقعيت S% مبنا بر ه5 است آثار سينما، در خ%تار ژانر از منظور راآناز خيال داستان، خ%تارداد%روS%شواهدوفضاگ­رفتنت%عارباا%گيرد ملbش خ%تار تنهاوشود نمصحبت خ%تارواقعهاز­ح%صرطوربهمعم­ولاً،N%تعردومبخشد­رند.5 مت%روا هنگامحال،ن%اباند.5 %شناسافيلمم­تندرراداده­ا%روق%مصادتواند مخ%تارباآشناب­يننده و خ%تار شواهد توانيم نم نيم،5 ت%روا ر%تصو داستان ، واقع داد%رو از است قرار ه5 از جعل ر%تصو ارائه سخن، گر%د به م.%بگير ده%ناد دارد، وجود داد%رو آن درباره ه5 را مهم چندان گذارد، م مخاطبان بر ه5 تأثير به توجه با لها،ا%سر و فيلم در واقعه، ا% شخصيت S% نند5 م تلاش هميشه سازند، م ال%سر و فيلم خ%تار ژانر در ه5 ارگردانان5 نيست. صواب اما نند.5 سbمنع اثر در ، خ%تار شواهد از گرفتن وام با را خودشان نظر با منطبق تهابرداش – *رودسر نوائيان جواد طور همين و مورخان از بسيار باور رbلش هجوم ه5 است آن خ،% تار به مندان علاقه در مردم وسيع شتار5 و ران % ا به مغول جرّار جُبن در شه% ر هن،5 سرزمين ن% ا نقاط اقص نابخردانه اقدام نيز و محمدخوارزم­شاه سلطان به مغول بازرگانان شتار5 در اُترار شهر م5 حا التجاره مال غارت برا اما ، جاسوس اتهام نيست. اشتباه البته دگاه،% د ن% ا دارد. ها آن محمد سلطان ترسو شخصيت د% ترد ب را راه مغولان، مقابل از او ختن%گر و خوارزمشاه رد5 هموار ران%ا به ها آن سراسر هجوم برا خوارزمشاه، ش% خو و اترار م5 حا رخان،% غا و به را بهانه مغولان، بر غ% در ب تيغِ شيدن5 با اگر است انگارانه ساده اما داد چنگيز دست به وابسته ران،%ا در را مغولان لغار%ا ل%دلا تمام نيم.5 فرض عامل دو ن%ا تسلط و چين فتح از پس چنگيز ه5 دانيم م طلب توسعه دنبال به آن، شمال مناطق بر قدرت عنوان به ران،% ا از و بود آسيا شرق در داشت. واهمه غرب، در پرسابقه و دار شه % ر او ه5 دهد م نشان « نَسَو» هاگزارش به را خوارزمشاه دل تا وشيد5 ار5 ابتدا در گرام سخت را او فرستادگان و آورد دست ران،%ا تسخير برا چنگيز عزم ن،%بنابرا داشت. بررس در ما و بود قو پشتيبان و عامل نيازمند غفلت عامل ن% ا از عموماً مغول، حمله خ% تار خليفه جز نبود س5 عامل، ن % ا نيم.5 م و س عنوان به او . ا... ن% لِد الناصر ، عباس برا فراوان تلاش عباس،آل خليفه چهارمين و رد5 خلافت دستگاه دنيو قدرت احيا اختلاف آورد. دست به نيز توفيقات راه ن% ا در ابرهه در حت ه5 خوارزمشاهي­ان با او عميق در گر% د ا خليفه انتخاب به را محمد سلطان ضربه برا ناصر شد باعث برانگيخت، خراسان استفاده ابزار هر از خوارزمشاهي­ان، به زدن و چنگيز به نوشتن نامه ابزارها، ن%ا از b% ند؛5 محمدسلطان قلمرو به تاختن برا و S%تحر طومار فقط نه اقدام ن% ا ه5 ن% ا از غافل ، بود به هbبل پيچيد، هم در را خوارزمشاهي­ان عمر هم، عباس خلافت ساله ٥٠٠ از بيش حيات داد! ان%پا ،(١٢٧٣ تيرماه ٣ )١٨٩٤ سال ژوئن ٢٤ روز در فرانسو سياستمدارا­ن از اد% ز تعداد پنجمين سخنران به تا آمدند گرد ليون شهر از پس او دهند. فرا گوش شور5 ن%ا سجمهوررئي درباره ش%هادگاه%د بيان به ، طولان امقدمه محبوبيت، وجود با ه5 رد5 يد5تأ و پرداخت تاليا%ا فرانسه در دوباره جمهور رئيس دنبال به جمهوررئيس آمدن ين%پا از بعد ق%دقا نيست. S% ،«و%اسر5 جرونيمو سانته» ،بون%تر پشت از پياپ ضربات با و حمله او به ، %تاليا%ا آنارشيست مر5تافرانس­هسجمهوررئي­رد.5مضروبشخنج­ر S% و دستگير ضارب افتاد. زمين رو و شد خم نياورد دوام جمهور رئيس اما شد اعدام بعد ماه ن%ا خب! پرسيد: م لابد درگذشت. بعد روز و ه5 شود م عرض دارد؟! سعد به ربط چه جز نبود س5 فرانسه، شده ترور جمهوررئيس سياستمدار ، « ارنو5 سعد فرانسوا مار » گلستان به فراوان علاقه دليل به بزرگش پدر ه5 بود! گذاشته « سعد فرانسوا» را و نام سعد و شد ترور فرانسه ليون در سعد ترتيب، ن%ا به گفت. وداع را فان دار ناقص! سيگنالسَرپُر؛تفنگ اشتباهم نش گزW باد؛چشمدر پررنگحاشيه؛ خاموشازنتر­روش خيالوواقعي­تميانسينا؛ بوعل ناتمام*نوستالژW بير؛ امير ١٣٨٢-١٣٨٧ساخت: سال ١٣٨٢ ساخت: سال ١٣٧٧-١٣٨١ساخت: سال ١٣٦٤ ساخت: سال ١٣٦٤ ساخت: سال و سندگ%نو با «باد چشم در» ال%سر جوزان جعفر مسعود ارگردان5 پيروزفر، پارسا خوب ها باز و بر5 ا رباز،% د امبيز5 پور،bني سعيد ، N% شر ق% صد ن% فخرالد و عبد فضا S% در را غيرواقع داستان نشان ند.5 م ت% روا واقع املاً5 ،١٣٠٠ خ% تار برهه سه دادن خ%تار جزئيات با ،١٣٦٠ و ١٣٢٠ ه5 است سخت ار 5 ، اجتماع و آن پس از خوب به جوزان جعفر هر سياس ها شخصيت برآمده. شان، رفتار ها ژگ% و با دوره، حت اند. شده داده نشان خوب به ت%روا در هم را قاتل اصغر سنده،%نو ردهbن فراموش خود داستان خ%تار ر% تصو به در ، « باد چشم در » . است قلعه » گاه% پا افسران قيام شيدن5 ،١٣٢٠ ور% شهر در تهران « مرغ در جوزان رد.5 عمل موفق بسيار قبل خ%تار دادها%رو دادن نشان خوب قدر آن متفقين، حمله از بعد و آشنا افراد حت ه5 استرده5 عمل چندان خرده توانند نم نيز خ%تار با فرازها گر% د از بگيرند. آن به نيروها تلاش داستان، درخشان ران%ا افسران جذب برا شورو داستان اصل با ه5 است مونيسم5 به دارد. منطق پيوند هم، با ، « خاموش از تر روشن » ال% سر حسن ارگردان 5 و سندگ% نو حسين جذاب ها باز و فتح عل نيت،vپا محمود ، ار% شاورز،5 محمدعل ان،% نصير جمشيد اد% زنده و اح% ر ون% تا5 زندگ از ت% روا ، خ% مشا بررس ضمن ه5 ملاصدراست گسترده ا حاشيه موضوع، اصل در ه5 چنان فتح دارد؛ خ% تار و فقط ند،5 م اعلام ال% سر تيتراژ زندگ دادها%رو ت%روا دنبال به خ%تار خواهد م او نيست. ملاصدرا قصه شد.bب ر%تصو به هم را او دوران در اما است، ر%دلپذ داستان ، فتح و حاشيه به اد%ز علاقه خود، ت%روا دادها%رو نقل گذاشتن هتمامنيم نيز اصل شخصيت فرجام حت دارد. به هم ملاصدرا عن% داستان، ر% تصو نيست. معلوم درست ارائه مb% عباس شاه از فتح ه5 شخصيت از ه%زاو S% تنها ند،5 م صفو شاه ن%ا مهم اقدامات و اوست پيشرفتوران%ااستقلالمت­ضمنه5 چشم به چندان است، شده شور5 فرقه ماجرا به پرداختن د.% آ نم از نيز مؤخره و مقدمه بدون ه،%نقطو د%با ه5 است ت%روا ن%ا ها ناتمام رد.5 اشاره آن به سندگ% نو به سَرپُر تفنگ ال% سر و احمدجو امرا... ارگردان5 و خسرو اد%زنده درخشان ها باز روانشاد پگاه، حميدرضا ، %يباbش و فيل محمد ارجمند، انوشيروان ه5 است داستان ، س%او فتحعل جانِ% آذربا از ت% روا خود، دل در تزار روسيه اولتيماتوم از پس دارد؛ خورشيد ١٢٩٠ سال در در را مجلس تعطيل ه5 داد% رو اثر و رد حال، ن% ا با داشت. پ دادها% رو ن% ا وقوع زمان مقطع از تنها و د% آ نم مخاطب چشم به دانند، م خ % تار ه 5 مخاطبان دادها%رو ارتباط توانند م تفنگ ابند.%در را ال%سر در موجود ه5 شش5 و جذابيت همه با سرپر هاسيگنال فاقد دارد، داستان در تصور است. خ%تار درست يان% روستا ه5 است ن% ا مخاطب ها آن روس، متجاوزان عليه قيام با حال در اند،رده5 در به ميدان از را روسيه انقلاب به ماجرا، حقيقت ه5 از هاروس خروج و گردد م باز ه5 % روستا جمله از و جان% آذربا گذرد، م آن در ال% سر داستان است؛ دليل ن% ا بر مبتن بيشتر در آن به ا اشاره البته ه5 دليل شود. نم ال%سر متن سندگ%نو با ،«سينا بوعل» ال%سر و رهگذر يهان 5 ارگردان5 و تارخ، امين تأثيرگذار ها باز محمد، تمحمدبهجفي­روزاد%هزند اسماعيل و ق% لا جمشيد ، ابهر ن% انگيزتر خاطره از b% ، محراب دهه چهار خ% تار ژانر ها ال% سر ن%ا داستان حال، ن%ا با است. اخير زندگ با نه ، چندان تطابق ال،%سر عمر معاصر دادها%رو نه و نسينااب ن%ا سهاانbس از برخ ندارد. او، سيده ازدواج پيشنهاد مانند ال،%سر خردسال م5 حا مادر خاتون، Sمل نيست. واقع اصولاً ، بوعل به ر مانند ، خ%تار تأخرها و تقدم حت برا منصور بن نوح فرزندان جدال گر% دb% حذف و قدرت به رسيدن ت% رعا درست ال% سر متن در نيز ال%سر سنده%نو واقع در هاست.نشد بوعل زندگ شرح به تنها وشد5 م به آن، هاقسمت تمام در و بپردازد ه5ن%ا از غافل بماند؛ وفادار اصل ن%ا ، ران%ا بزرگ نابغه ن%ا زندگ شرح دادها%رو به پرداختن بدون را بيننده ، و حيات دوران خ%تار رها خيال و واقعيت بين % فضا در ا چهره سينا، بوعل از و ند5 م مخاطبان ذهن در غيرواقع سازد. م ز%پرو سندگ%نو با بير5امير ال%سر پور،bني سعيد ارگردان5 و زاهد چهار لهاا%سرن%بترمحبواز b% ن%ا در است. ران %ا در گذشته دهه راد، رج%ا پور،bني بر افزون ال،%سر پورحسين ز%پرو خوروش، فخر نقش فا%ا به نيز مرزبان هاد و اولين از b% ال%سر ن%ا پرداختند. پيروزازپس، خ%تارژانر ههاتجرب ز%پرو ت%روا بود. اسلام انقلاب دوران به بير،5امير زندگ از زاهد گذارتاجشد؛ ممحدوداوصد­ارت سپس و امير وزارت شاه،ن%ناصرالد سفرا و ان%دربار با و شbشم5 مهم بخش حال ن %ا با . خارج عن% خان، ميرزاتق اقدامات از ال%سر در او، اساس و مهم اصلاحات ارگردانان5 هاست.شد گرفته ده%ناد زندگ ت%روا در سع ه5 بعد محمدرضا مانند داشتند، بير5امير ،«مشروطه لهاسا»ال%سردر ورز نند،5جبرانراNض­عن%اتاوشيدند5 و اصلاحات واقع در نتوانستند. اما پيشرفت برا بير5امير اقدامات زندگ ده%ناد بخش همچنان ران،%ا ال%سر و است ران%ا لهاا%سر در او ساخته اثر ن%تر مهم ه5 «بير5امير» Nضع ن%ا اوست، زندگ باره در شده دارد. جد صورت به را هنر خ%تار هاشجاودان ميراث و «سوروگين» درباره رد ماندگاررار­ان اخ تاره اسXع ج%تدر به و آمد ران%ا به قاجار دوره در اسbع هنر رد5 باز را خود جا جامعه، بالا طبقات ميان در گرفتن سbع رbف به ها آن ميان در س5 متر5 اما قاجار دوره در ران%ا جامعه ق%حقا ثبت و مردم از مرد ، خورشيد ١٢٤٩ سال در افتاد. م به قفقاز از « سوروگين آنتوان » نام به تبار گرج اسbع او، هنر شد. ن5سا شهر ن%ا در و آمد ز%تبر دربار به مهارتش دليل به زود خيل آنتوان بود. مقربان از و افت% راه وليعهد ميرزا ن%مظفرالد آمد تهران به شاهن%مظفرالد با بعدها شد. درگاه اسbع مغازه شهر ن%ا «علاءالدوله» خيابان در و گفت، بدرود را زندگ ه5 ١٣١٢ سال تا و رد5 باز شهرها به البته بود، ن5 سا ران % ا تخت% پا در دليل به سوروگين داشت. % سفرها ، Nمختل از ش%هاسbع و خ%تار لحظات ثبت در مهارت شيشه هزار ها ده او از دارد. شهرت ران% ا مردم رسيدن قدرت به از پس ه5 بود مانده باق سbع قاجار، دودمان آثار بردن بين از برا و رضاشاه اb%آمر پژوهش ز5مرا از سر بعدها، و شد Nتوقي سوروگين، ها اسbع ن%ترمعروف از درآورد. شاه، ن% مظفرالد گذار تاج مراسم به توان م ماندگار سbع نيز و شاهن%ناصرالد جنازه تشييع او اعدام مراسم و رمان5 ميرزارضا از و ها سbع ن% تر مهم بتوان د% شا اما رد.5 اشاره مشروطيت نهضت خاطرات ثبت را سوروگين مشروطه مجاهدان از او سbع صدها دانست. ران%ا ران% ا خ% تار مهم داد % رو ن% ا در ه5 اجتماعات و معاصر، مورخان ها نگاشته برا شد، يلbتش ميراث خ،%تار به مندانعلاقه برا و مهم سند وجود با ه5 سوروگين است. ماندگار و درخور مهر ب با پهلو دوره در رضاشاه، از اسbع سال در سرانجام بود، شده رو روبه ميت5 حا ارامنه گورستان در و درگذشت تهران در ،١٣١٢ دوران در او شد. سپرده v خا به دولاب دروازه خاورميانه و ران%ا Nمختل شهرها به اش زندگ رد.5 تهيه مناطق ن%ا از ناب %سهاbع و سفر باستان!مصردرمردگا­ندندان ش مسي تعداد ردند!5 م ارتودنس را شان دندان ه5 بودند ههامُرد ن%ا و شد نم ن%ادارند.شده ش5مسي نهادندامصر، بطلميوسدور­ه ها %موميااز ه5 بود آن برا ظاهراً و شد م انجام طلا مbمح اما vناز ههاورق با عمل مردگاندندا­ن ش5مسي ند.bنت5حرخودش جااز %موميا نهادندا متمول بسيار افراد تنها و بود برنه%هز امروز مانند هم باستان مصر در بدهند!مرگازپسراش­اندندان ارتودنسسفا­رشتوانستند م برا bپزش دندان در ج%را روش S% نهادندا ش5مسي به ه5 شود م محسوب دندان رشد ها ناهنجار رفع ٢٦٠٠ حدود باستان، مصر در است. مشهور « ارتودنس» استفادههها­زند برافنن%اازالبتهبو­د،ج%رانهادندا ش5مسيقبل،سال باستان جهان layout@ khorasanne­ws. com PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.