Khorasan : 2020-05-28

10 : 10 : 10

10

اقتصاد ١٠ ١٣٩٩ خرداد ٨ شنبهپنج ٢٠٣٨٨ شماره.١٤٤١شوال ٥ ارز نرخ پوشال زعفران گرم هر نگين زعفران گرم هر هKس ربع هKس نيم د جد طرح هKس عيار١٨ طلا امارات درهم وان پوند ورو دلار خبر بازار شاخص سنا) سامانه( ٦٩/٠٠٠ ٨٣/٣٦٠ ٢٠/٥٠٠/٠٠٠ ٣٦/٥٠٠/٠٠٠ ( ١/٢٠٠/٠٠٠)٧٣/٠٠٠/٠٠٠ ٧/٠١٧/٨٤٠ ٤٦/٦٣٦ ٢٣/٩٦٠ ٢٠٦/٦١٤ ١٨٦/٥٠٠ ( ١/٥٠٠)١٧١/٥٠٠ بورس درمسکن شد گران درصد ٤٣ ارون+ما از ارون ما گرم ٧٠٠ بسته هر قيمت نندگان مصرفت(حماسازمانم­جوزباقبلرو­زدو هر نرخ نمونه عنوان به شد. گران درصد ٤٣ حدود بورس در ت شر q( ارون ما گرم ٧٠٠ بسته از ت(حما سازمان از شده افت(در مجوز اساس بر تومان ٤٩٣ و هزار هفت به تومان ٢٣١ و هزار پنج به سنا(ا خبرگزار حال ن(ا در است. رده تغيير ان(ارفرما صنفانجمنره(مدهيئترئيس­ازنقل ارون ماقيمتش(افزاران(ا ارون ماارخانجات د(جد تهاقيم : افزود و رد اعلام درصد ٥٠ را است.شدهاعمالرم­ضانماهل(اواازبا(تقر تسنيم- گرفتقرارال­ا بورسار دستوردر، مالاوراقبا­نDمس مترد(خرپيشطرح خودرو نام ثبت در تغيير روز در بورس واحد هزار ١٢ رشد مردم ت مشار مجدد نDوردش ر و نتهرا در نKمس قيمت شد! برابر ٣ ساله ٢ و متوال افت روز سه از بعد تهران بورس ورد آغازفروشفش­ارباهمرارو­ز(دسنگين، و رد افت واحد هزار ١٣حدود دقيقه ٥ ط زود خيلامارسيد­واحدهزار ٩١٣سطحبه هزار ١٣ افت تنها نه شاخص و برگشت ورق واحد هزار ١٢ هDبل رد، جبران را واحد خرداد در بار اولين برا تا رد رشد هم گر(د شود.مثبتشاخص سهام معاملات روز(د خراسان، گزارش به عاد حالت به شور خودروساز غول دو شدند. معامله متعارف ساعت و برگشت خودرو نماد در هم بازار بازگشت نشانه اولين ن(ا و رد بروز خودرو ران(ا ت شر به مربوط قيمت ƒسق محدوده در سرعت به ت شر هم ميليارد q( دار(خر ƒص و گرفت قرار د.(دخودبه شاخص و بزرگ نمادها مرور به آن از بعد گروه از مس مل و ه مبار فولاد مثل ساز، از صادرات و تجارت و ملت qبان فلزات، استقبال با اصفهان شگاه(پالا و Dبان گروه در ه حال در و شدند مواجه سنگين داشتند قرار قيمت ƒ در معاملات ابتدا ن(ا به رسيدند. قيمت ƒسق به سرعت به درد(خر تقاضاو اميدواراز موجترتيب واحد هزار ١٢ ل شاخص و شد جاد(ا بازار رد. رشد شرط حذف بازار، روز(د رشد ل(دلا از D( فوق طرح در نام ثبت برا درصد ٥٠ز(وار از ه طرح است. بوده خودرو د(خر العاده جاد(ا بازار در را فروش از موج اعلام زمان م تلاش ƒمختل افراد ه چرا بود. رده در خود، (دارا ردن نقد و فروش با ردند آن بر علاوه نند. ت شر خودرو د(خر طرح عرضه و لغو ارون زرما ت شر اوليه عرضه فشار و شد انجام هم اساسول(آر پتروشيم بازار سر از هم موضوع ن(ا از ناش فروش شد.برداشته از عامل سه باره q ( به ترتيب، ن(ا به گزارششد(حذفبورسبرف­شارچهارعام­ل خودرود(خرطرحبخوان­يد).راخراسانرو­ز(د رد. عبور ها اوليه عرضه از بازار شد، اصلاح نماد ع(سر رشد نار در عامل دو ن(ا حذف با و منف جو عن( سوم عامل خودرو، ران(ا بازاروبربس­ترختبازارا­زهمفروشهيج­ان در چه چنان زد. رقم را خاص بازگشت q( بازار وقت م،(رد بيان هم روز(د گزارش نحو به ند، م سقوط ع(سر و هيجان مدار به هم بين پيش غيرقابل و هيجان تغييرخبررو­ز(دچهچنانگرد­د. بازمصعود ران(ا نماد بازگشت و خودرو نام ثبت ط(شرا ورق ه رد عمل جرقه q( مانند به خودرو، ارشناسان دليل،همينبهبرگر­داند.رابازار مدت وتاه و هيجان رفتار از ه دارند يد تا شود.اجتناببورس­در نمادها در عمدتا بازار روز(د بازگشت البته ت شر درصد ٥٠ از بيش و داد رخ بزرگ جمهوررئيسر­وز(د ماندند. منفبازار ها گفت و پرداخت بازار از ت(حما به مجدد هم و دارد. د(جد خون به نياز ه(سرما بازار ه راه را بورس در سودده ها ت شر عرضه دانست.بورسدرد(جدروحدميدن پيش روند تعيين برا معتقدند، ناظران عن( چهارم موضوع منتظر د(با بازار رو سهام عرضه نحوه خصوص در تصميمات اتفاقاتگر(دمددبهشنبه­پنجروزبود.عدالت سهام سنگين عرضه از بازار ترش خوب، نده(آ در د(د د(با اما شد رنگ م هم عدالت انجام عرضه نحوه خصوص در تصميم چه ل،Dمش ن (ا رفع صورت در شد. خواهد رشد مدد به صادرات بزرگ ها ت شر نرخ رشد همچنين و جهان ها قيمت داشت.خواهندرشدپ­تانسيلارز (نيما ت شر روز(د اوليه عرضه در همچنين ستهDشهات مشارورد رهمبازاساس­ول(آر د(خر برا نفر هزار ٣٥٠ و ميليون سه و شد هزار ٢٨٠ه ردند اقدامواردت­ازهسهامن(ا ه موضوع بود. قبل عرضه از بيشتر نفر است. بورس به د(جد افراد ورود تداوم نشانه قيمت از ز مر qبان گزارش ن( تر تازه قيمت ه دهد م نشان تهران در نDمس در تهران در ونDمس واحد مربع متر هر تومان ميليون ١٧ به امسال بهشت( ارد قيمت متوسط حال همين در است. رسيده سال نخست ماه دو در نDمس مربع متر هر در ن( ا بود. تومان ميليون ١٦٫ ١ تهران در مربع متر هر قيمت متوسط ه است حال ٩٧ سال نخست ماه دو در تهران در نDمس ن(ا به است. بوده تومان ميليون ٥٫٧ حدود تهران در نDمس قيمت سال دو ط ترتيب است. شده برابر ٢٫٨ از متر+ به عراق به ران ا صادرات افت اهش+Qنص بازرگان اتاق ره(مد هيئت عضو حسين از قبل عراق به ران(ا صادرات گفت: عراق و ران(ا ٧٥٠ متوسط طور به ماه هر در رونا روس(و شيوع حدود به نون ا رقم ن(ا ه حال در بود دلار ميليون به البته است. رسيده ماه هر در دلار ميليون ٣٠٠ الاها اميون دوهزار روزانه نون ا هم ، و گفته اساس ن(ا بر و نند م منتقل عراق به را صادرات است.شدهبهترن(فرورد بهنسبت صادراتط(شرا تامين به ها نگاه ه،(سرما بازار اخير رشدها تجربه خود به را مسير ن(ا از اقتصاد ها بخش مال بازار، ن(ا مسئولان نيز qن(ا هم و است رده جلب ه(سرما جذب برا بورس ار سازو ارگير به از ن(ا بر دهند. م خبر نDمس بخش در خرد ها طرحجزئياتا­لا، بورسبازارت­وسعهمعاونا­ساس، با اوراق انتشار ق(طر از نDمس متر فروش پيش رد. ح(تشررا شهرسازوراه­وزارت ارDهم خبرناصرپور،عليرضاران،(ا الا بورسگزارشب­ه همچون گر(د هاطرحهمراه­بهطرحن(اه داد بازار الا، بورس در مستغلات و rاملا فروش هاصندوق اندازراهني­زوrاملاومص­الح تهاتر است. پيگيرحالدر­مستغلاتوrا­ملا ت شر ن،Dمس متر فروش پيش طرح براساس حال در ه ا مجموعه هر ا( ساز وانبوه سازنده مال تامين هدف با تواند م است نDمس ساخت مواز ƒسل» نوع از اوراق ،qمل فروش حت ا( سررسيد در ه طور به ند. منتشر «استاندارد پس افراد ترتيب ن(بد باشند. ل(تحو قابل ، معين ازا به سررسيد، در توانند م اوراق ن(ا د(خر از اوراق با متناسب شده، تعيين ه معين متراژها بگيرند. ل(تحو را ونDمس واحد شده، دار(خر جاq(را ونDمسواحدل نتوانستنده­ماگرالبته تا داشت خواهد وجود انDام ن(ا نند، دار(خر از( مرور به را بقيه نه(هز و بخرند را خود نظر مد متراژ ه ن(ا ا( نند؛ تامين اوراق) ج(تدر د(خر ق(طر فروش به روز قيمت به بازار در را اوراق سررسيد، در qمل در قيمت ش(افزا اگر صورت ن(ا در برسانند. فروش و د(خر قيمت تفاوت در باشد، گرفته صورت داد. خواهد نشان را خود اوراق ه ن(ا بيان با الا بورس بازار توسعه معاون پور نب نDمس متر فروش شدن (اجرا تهارساخ(ز رد: اظهار است، فراهم ران (ا الا بورس در بورس عال شورا در ب(تصو به نياز طرح ن(ا گذشته در استاندارد مواز ƒسل اوراق را(ز ندارد. و است رسيده ب(تصو به بورس عال شورا در نDمس مترفروشپيش­طرحآن مبنابرتوان م رد. انداز راه را فارس- ها قيمت نبض تهراننKمسم­عاملاتدرصد­٥٢ هامحلهدرصد ٥درتنها خواربار بازار در +سر نDمس بخش عامل qبان حقوق ل ر(مد تنها تهران شهر نDمس معاملات درصد ٥٢ گفت: شود. م انجام تخت(پا محله ٣٢٠ از محله ١٧ در بورس محلات جزو محله ١٧ن(ا ه ن(ا بيان با و شود، م تلق فصول تمام در تهران پررونق و محلات در نDمس توليد گذار ه(سرما افزود: به شود. م اب(ارز مثبت شور و تهران بورس حدود شور، رونق پر و بورس محلات در ، و گفته مصرف تقاضا از متر ونDمس واحد ميليون دو اگر و است ش(افزا نيز مناطق ن(ا در قيمت و م(دار نيست.دارادامهƒتوقن(اشود،ƒمتوققيمترش­د فروش عمده اصل بازارها از D( اعدام ه(( محمد ميدان در تخت( پا در خواربار خيابان عن( آن به منته دوخيابان و سابق) خواربار از بسيار ؛ است واقع مولو و خيام ها خرده ها فروشگاه و ها سوپر و فروشان به خود حتاج( ما تامين برا تهران در فروش بيشتر (آشنا برا ه نند م مراجعه بازار ن(ا بازار ن(ا به سر ها قيمت نبض ستون خوانندگان از برخ فروش خرده و عمده ها قيمت و م(زد خوانندگان م(تقد ادامه در را خواربار محصولات نيم: م برا ستال(ر ليتر سه ع(ما روغن عمده قيمت فروش خرده قيمت و تومان هزار ١٨٠ پز، و پخت تومان هزار٢١٠ ستال( ر چهارليتر ع( ما روغن عمده قيمت خرده قيمت و تومان هزار٢١٠ پز، و پخت برا تومان هزار٢٥٠ فروش ستال( ر ليتر q( تون( ز روغن عمده قيمت تومان هزار ١٤٥ تومان هزار٩پاداش؛ گرم ٨٠٠رب عمده قيمت هزار٣٥ يلو، هر خوانسار عسل عمده قيمت تومان عدد سه ا فله اغذ دستمال عمده قيمت تومان ٥٠٠ و هزار ١٣ برگ ٣٠٠ عدس تومان؛ هزار١٨ يلو هر ز،( ر سبز عدس چيت لوبيا تومان؛ هزار ٢٣ يلو هر درشت سبز ( يلو زرد باقال لپه تومان؛ هزار٢٢ ( يلو ( يلو q( درجه ران( ا لپه تومان، هزار٢٠ هزار٢٢ (يلو جگرقرمزلوب­ياتومان،هزار٢٦ تومان هزار٣٤ (يلو شير خا و تومان مهر- بردبار- خرداد ١٥تاعدالتس­هامQليKتتع­ييند تمد مستقيم ت(ر(مد روش از سهامداران درصد ٢٧ استقبال شد ور+ و سوت خودرو بازار ثبت در خودرو وجه ƒنص ز(وار شرط لغو قرعهن(ادرراخودشا­نسافرادتاش­د عاملاوليهن­ام خودرو د(خر نام ثبت پيش به اقدام و امتحان ش بازارشدنخل­وتازبازارف­عالانط،(شران(ادرنند. اند. داده خبر خودرو عدالت سهام آزادساز راهبر ستاد سخنگو عدالت سهام آزادساز روش تعيين زمان د(تمد از به مراجعه مهلت د(تمد همچنين و خرداد ١٥ تا ١٣ تا سهام ن(ا درصد ٣٠ فروش برا هاqبان تسنيم، خبرگزار گزارش بهداد. خبر خرداد شورا تصميمات ن(تر تازه به اشاره با فهيم سهام مشمولان مراجعه مهلت گفت: بورس عال درصد ٣٠ جا q( فروش برا ها qبان به عدالت ش(افزا جار خرداد ١٣ به ١٠ از سهامشان از به مربوط موضوع ن(ا خراسان، گزارش به افت.( برا را مستقيم روش ه شود م سهامداران سخنگو اند. رده انتخاب عدالت سهام ت(ر(مد داد: ادامه عدالت سهام ساز آزاد راهبر ستاد هاسفارش روز سه ظرف هستند ƒموظ ها qبان در خود منتخب ارگزار ق(طر از و نند تجميع را به را حاصله وجه و برسانند فروش به ه(سرما بازار متقاضيانا(عدالتسهامد­ارندگانحسا­ب مصوبه دومين فهيم نند. ز(وار فروش بهادار اوراق و بورس عال(شورا نشست مستقيم انتخاب ا هفته q( د(تمد را :افزود و رد اعلام عدالت سهام مشمولان شنبه پنج روز ان(پا ساعات تا مشمولان سامانهبهدا­رندفرصت جارخردادما­ه ١٥ سهامدار روش و مراجعه www.samanese.ir خرداد ٨مهلتن(اپيشترنند. انتخابرامس­تقيم از درخواست با مسئول مقام ن(ابود. شده اعلام q( عنوان به عدالت سهام هداشتننگ برا مردم ن(ا با گفت: خود (دارا سبد در ارزشمند (دارا سهام ن(ا فروش قصد سهامداران چه چنان حال، دهند.انجامراار ن(اروشدوباتو­انند مدارند،را qبانشعببهم­راجعهباتوا­نند ما(ه صورتن(بد اختيار اعطاباهمرا­هرافروش جاq(سفارشها خردادماهده­مروزازه ن(اا(بدهند DبانهDشببه ابند( حضور ارگزار ها ت شر دفاتر در جار را سهامشان از درصد ٣٠ ƒسق تا خود انتخاب به و روز(د تا رده، گزارش سنا(ا ه گونه آن بفروشند. درصد ٢٧معادلنفر­هزار ٧٠٠وميليون ١٢حدود مستقيمروشع­دالت،سهامدارنفر­ميليون ٤٦٫٥از اند.رده انتخابخودس­هامت(ر(مد برارا تسنيم- layout@ khorasanne­ws. com خبر خودرو العاده فوق فروش نام ثبت شد گان را ش قرعه ند(فرا بر دستگاه ٣ نظارت عه(ود پرداخت شرط صنعت، وزارت دستور به العاده فوق فروش ش قرعه در ت شر برا شد.حذفخودروسا­زان قرعه در ت شر برا نام ثبت ط(شرا در روز(د ه شد آغاز خودروسازان العاده فوق فروش ش مدرس دستور به داد گزارش فارس خبرگزار پرداخت شرط صمت، وزارت سرپرست خيابان قرعهدرحضور برامتقاضيا­نتوسطوجهگو­نههر q( هيچ در گر(د عبارت به است. شده لغو ش به ملزم خودرو د(خر متقاضيان تنام،ثب مراحل از وجهدرصد ١٠٠ز(واروبودنخو­اهندوجهپرد­اخت رفت(پذخواهدصور­ت افراد سوازتنهاخو­درو ط(شرا حائز شده، انجام ش هقرع اساس بر ه ٥٠حدودبودق­رارن(اازپيششوند.دادهتشخيص ه آن از قبل و نام ثبت زمان در خودرو مبلغ درصد نندگان نامثبتتوسط­گيرد،صورت ش قرعه برخ حال، ن(ا با شود. ز(وار واسط حساب q( به خودروسازان سود سب شائبه مجاز فضا در رغم به ه بودند رده مطرح را پرداخت وجوه از د(جد ط(شرا در رسد م نظر به بودن، نادرست است.شدهرفعاساس­اًنيزموضوعن(ا دربارهمردم­از برخه ط(شرادروگر(د سواز نند، م مطرح را ابهامات ، ش قرعه ند(فرا درنظارتنحو­هاز جزئياتت،(حماسازمانم­عاون طبق ه ن(ا بيان با (منا رد. ح(تشر را زمينه ن(ا املاً العادهفوقف­روشنحوهخود­رو،ميته مصوبه بازرسسازما­نندگان(نماافزود:است،مشخص ندگان(نما و (قضا مراجع ندگان(نما شور، نظارت ش قرعه ند(فرا بر ت(حما سازمان داشت.خواهند PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.