Khorasan : 2020-05-28

3 : 3 : 3

3

الملل بين ٣ ١٣٩٩ خرداد ٨ شنبه پنج ٢٠٣٨٨ شماره.١٤٤١ شوال٥ و د (فلو جورج اسمش سفيدپوست پليسبود. سياهپوست اعتراضبهتف­اوت باD(آمرمينياپو­ليس رو مDش رو به را مظنون، شاهدان به را خود زانو ، خوابانده آسفالت فرد ن(ا گردن بر دقيقه ١٠ مدت او رو را خود وزن تمام و فشارد م اد(فر سياهپوست مظنونانداز­د؛ م م شم،Dب نفس توانم نم »:زند م ت(نهادراما«شDنمرابدهي­د،آبمنبه دور مردم لحظه ن(ا درشود. م خفه پليس افسران از و شوند م جمع ها آن ن(اباامابگير­ند،رااونبضتاخ­واهند م سفيد افسر بود شده بيهوش د(فلو ه گردن از را خود زانو همچنان پوست ند م را ار ن(ا وقت و دارد برنم او جان د(فلو بردن برا اورژانس ادر ه حالارسند. م سر بيمارستان به باخته را بسيار احساسات فيلم ن(ا انتشار «الدر جان».است برانگيخته اD(آمر در درباره مينياپوليس پليس سخنگو به متهم مظنون د:(گو م حادثه ن(ا آمدن بيرون از اوپسبود، rمدار جعل مقاومت ماموران مقابل در خودرو از توانستند پليس ماموران ول رد بند دست او دست به و خوابانده را او مورد او شدند متوجه ناگهان ه بزنند واشنگتن است. رده پيدا Dپزش q( مرگ» پليس بيانيه عنوان پست تعامل هنگام Dپزش حادثه اثر بر مرد رده ƒ توصي دار راخنده «پليس با حت پست، واشنگتن نوشته بهاست. در اD( آمر پليس ادعا به مرد ن(ا اگر بهه رده م مقاومتبازد­اشتمقابل افسران را( ز شد خواهد مشخص زود آن به ه را (ها دوربين حادثه محل در هيچ بودند، رده روشن ،استوصلها رخ بعد ه را اتفاق ادعاها ن(ا از q( لD پروتنوعهيچ­ند. نم توجيه،داده گردن رو ه ند نم توصيه پليس بدهد. جان تا بزنيد زانو قدر آن فرد q( قانون. اجرا نه است قتل لDپروت ن(ا رفتارها ه نيست بار نخستين ن(ا با مواجهه در ژه( و به اD(آمر پليسخشن بازداشت هها صحندرپوستا­نرنگين ها آن مرگ به منجر مظنونان، خشن نون تا اD( آمر پوستان رنگين شود. م ( برپابا حتوƒمختل تظاهراتباب­ارها پليس خشنوضآميزت­بعيرفتاراز­آشوب هاند.رد انتقادپوست­ان،رنگينبااD(آمر اعلام ) آ ب اف( اD(آمر فدرال پليس واقععلتدرب­ارهتحقيقمش­غولرده « عمرلهان(ا».است«د( فلوجورج»مرگ درمينياپول­يس شهررات دمونده(نما فور رسيدگ خواستار اD(آمر نگره پرونده ن(ا به اD(آمر دادگستر وزارت ا،D(آمر ههادادگامع­مولاامااست­شده سياهپوستان­عليهه را پليسمامورا­ن مجرم ، زنند م ت(جنا به دست آن برا سنگين مجازات ا( دانند نم « فرِ وب جا» .گيرند نم نظر در ها نش وا در هم مينياپوليس شهردار در بودن سياه »:گفت ت(جنا ن(ا به باشد... اعدام مجازات q( د(نبا اD(آمر rوحشتنا م(د(د دئو)(درو( ه چه آن از خبر توئيت در همچنين او «.است خاطربهپليس خاطمامورچه­اراخراج م اتفاقاست؛دادهد(فلوجورجمرگ حادثهن(اتاثيرميزا­ناز حاه سابقه تحقيق ج(نتااست. عموم ارDاف در «پليس ها خشونت نقشه» مؤسسه پليس گذشته سال دهد م نشان به شور ن(ا در را نفر ٩٩ و هزار اD(آمر اD(آمرسياهپوس­تاناست.رساندهقتل يلDتش را شده شته افراد درصد ٢٤ نسبت برابر دو باً(تقر ه دهند م دراست.D(آمر جمعيت به ها آن تعداد بيش نيز٢٠٢٠سال نخست ماه چهار (اD(آمر شهروندان از نفر ٢٠٠ از جان شور ن(ا پليس خشونت اثر بر هاند.باخت اميار-+ شد!خفهپوستسفي­دپليس زانوفشارر زسياهپوستم­رد روز توئيت روز تحليل بکشمنفستوا­نمنمی ! « » پور ترحامدرحيم+د internatio­nal@khorasanne­ws.com هوشمندانه طرحیپرسی؛همه فلسطين درقبال ران(ا اسلام جمهور موضع بوده استوار ه( اخيربرچندپ­ا ها دهه طول در - ١ : است قرار ن( بد ها آن از بعض ؛ است آن شامل فلسطين سرزمين امل آزادساز ها سرزمين چه آن و ١٩٤٨ ها سرزمين چه آزادساز ت(محور-٢شود م خوانده ١٩٦٧ و اسلام جهان معنو ميراث عنوان به قدس سياس ، نظام qم - ٣ فلسطين تخت( پا اداره برا ها فلسطين به مال و تبليغات ، هر با مخالفت - ٤ فلسطين آزادساز و خود فلسطين از بخش ا( همه اشغال به ه طرح - ٥ دهد م مشروعيت اسرائيل م( رژ توسط و فلسطين ها گروه و مردم وحدت به qم وحدت به ه اسلام و عرب طرح هر از ت(حما برا تلاش - ٦ ند م qم ها فلسطين سرزمين به فلسطين آوارگان بازگرداندن تسليح - ٧ آنان آوارگ رنج به دادن ان(پا و شان ساز توانمند منظور به باختر رانه در مردم اسرائيل مداوم حملات برابر در آنان دفاع مسائل به رسيدگ ت(اولو حفظ برا تلاش -٨ اسلام غير و اسلام مجامع در فلسطين فلسطين، اصل مردم همه از پرس همه -٩ و تعيين برا ، هود( و مسيح مسلمان، از ه حل راه فلسطين. نظام و خود سرنوشت مسئولان و رهبر اخير ها سال بيانات در آن ه بوده رارDت پر حد به ، اسلام جمهور برا اسلام جمهور رسم طرحِ به ل(تبد را انقلاب رهبر است. رده فلسطين مسئله حل گر(د بار نيز، امسال قدس روز سخنران در اما فلسطين » : فرمودند و پرداختند مسئله ن( ا به آنان اراده با د( با و است فلسطينيان به متعلق و ان( اد همه از پرس همه طرح شود. اداره د( با ه است ا نتيجه تنها ، فلسطين اقوام مترتب فلسطين فردا و امروز ها چالش بر هود( ادعا ه دهد م نشان طرح ن(ا شود. رارDت را آن خود ها بوق با غربيان ه ستيز طرح ن(ا در است. اساس ب ل به نند، م نار در مسلمان و مسيح و هود( فلسطينيانِ سياس نظام و ت شر پرس همه q( در هم به چه آن نند. م تعيين را فلسطين شور و است صهيونيست نظام برود د( با قطع طور املاً و هود( ين( آ در بدعت خود صهيونيسم، طرح q( پرس همه طرح « . است آن از بيگانه و ط(شرا تحت تواند م ه است هوشمندانه نيست انتظار از دور آن وقوع ه تحولات از پس الان همين واقع در . ند پيدا ( اجرا زمينه ، به فلسطين سرزمين در جمعيت يب تر هم براساس . هاست فلسطين نفع به نسب طور ز مر دفتر سو از تازگ به ه ( آمارها ز مر وهمچنين شده منتشر اسرائيل آمار طبق هود( جمعيت فلسطين، رسان اطلاع ميليون شش حدود ، اسرائيل م(رژ رسم آمار بخش در ن سا فلسطين جمعيت . است نفر حدود : است قرار ن( بد فلسطين ƒمختل ها نفر ميليون ٢٫ ٩ حدود ، غزه در نفر ميليون دو در نفر ميليون١٫ ٨ حدود و باختر رانه در ميليون ٦٫٧ ها ن(ا جمع . ١٩٤٨ ها سرزمين بيشتر هود( نان سا فعل عدد از ه است نفر ميليون ٥٫٥ حدود ه است حال در ن(ا . است شورها ها اردوگاه در هم فلسطين ه است ن(ا جالب. برند م سر به مجاور عرب رسميت به هم را غزه استقلال هنوز اسرائيل هاست فلسطين نفع به ن( ا ه شناسد نم ند م اعتراف نشناختن رسميت به با چون سرزمين ن(ا جمعيت از بخش جمعيت ن(ا ه به آن شناختن رسميت به با ه آن حال و است رده اعتراف فلسطين از درصد ٦ فقط استقلال از ه باشيد داشته نظر در هم را تهDن ن(ا. است رغم به فلسطين به ان(هود( مهاجرت طرف q( و(آو تل امنيت و رفاه ، مال هامشوق همه دست بازگشت با حت هDبل شده ƒمتوق تنها نه است افته( نزول سير آنان از ميليون q( م نقش فلسطين مقاومت ها گروه عمليات . ها صهيونيست از تعداد ن( ا رسيدن در مهم اشغال فلسطين از خروج قطع تصميم به از نظر صرف گفت توان م ه نحو به داشته مهاجران بيشتر صهيونيست م(رژ ها توجيه فلسطين سرزمين از امنيت وجو جست برا اند. شده داده فرار تعبير به ا( رده فرار وسDمع مهاجرت ل(دلا از گر(د D( همچنين ان(هود( بين تبعيض ، اشغال ها سرزمين در ژه( و به پوست سفيد ان( هود( و تبار ( قا( آفر رشد نرخ گر( د سو از و تبارهاست اتيوپ سال ان(پا در داخل ن سا فلسطينيان جمعيت در ن( ا و رسيده درصد ٢٫ ٥ به با( تقر ٢٠١٨ فلسطينيان جمعيت رشد نرخ ه است حال ان( پا در ١٩٤٨ سال اشغال اراض ن سا ن( ا اما بود، درصد ٢٫ ٣ با( تقر ٢٠١٧ سال خ( تار سرزمين ن سا ان( هود( ميان در آمار ١٫ ٧ با( تقر ٢٠١٧ سال ان( پا در فلسطين بود. درصد است؟ کسی چه بعدى ر(تصو فرانسه در چين سفارت توئيتر صفحه «؟است س چه بعد» عنوان با بود رده منتشر مردم قاتل نقش در را اD(آمر ه ر(تصو ن(ا در به نگ هنگ دهد، م نشان ƒمختل شورها شيده ر(تصوبهواشنگ­تنمقصدن(دتر(جدعنوان ورده حذفراتوئيت­ن(اچينسفارتا­ست.شده است!دادهرخ اشتباهه شده مدع روز ارتون ند+ م آزما راست را ها آن ترامپ، ها توئيت برخ گذار نشانه با توئيتر انتخابات، آستانه در نفاق پلماس(د و فلسطيناردو­غان، روز چهره رسانهاخبار/» ليدواژه با همواره ترامپ دونالد تاب حالا او است. رده تحقير را خود منتقدان « جعل ها قرار (آزما راست مورد اش « جعل اظهارات» ه آورد نم پوست ه است همين برا شود. حقارتش موجب و گيرد عليه خشم شدت از ا،D(آمر ساله ٧٣ جمهور رئيس نارنج توئيترهDشب­است.درآمدهسرخر­نگبهتوئيتر­د(جدسياست « عرساناطلا ابزارها» ن(مترمه از ه « آب پرنده» نماد با با بار نخستين برا شود، م محسوب اD(آمر جمهور رئيس به را خوانندگان ترامپ، تتوئي دو به برچسب ردن اضافه ماجرا است. رده دعوت زمينه ن(ا در ق(حقا (آزما راست توئيتدودرش­نبهسهروزتر­امپدونالده شدآغاز (جاآناز قهاصندو» پست گير رأ صورت در بود شده مدع رفت، خواهند سرقت به رأ و شده جعل رأ هابرگه و چاپ غيرقانون طور به حت «.شوند م امضا جعل طور به Dلين و برچسب توئيتر اما اضافه توئيت دو ن(ا ين(پا در ق(حقا»: بود نوشته ه رد ق(طر از دادن را درباره ن(ا «.نيد افت(در را پست صفحاتبهراخ­وانندگانqل­ين خبر هارسانه مقالات و ترامپ دونالد اظهارات درباره ق(طر از دادن را بر مبن رد. مت(هدااD(آمردرپست در ترامپ داد(رو ن(ا از پس جمهوراست(رانتخاباتد­رداردتوئيت­ر»:شد مدع توئيت اظهارات ند(گو م ها آن ند. م دخالت ا)D(آمر( ٢٠٢٠ گسترده فساد و تقلب به ه پست هاصندوق درباره من اخبار ههارسان (آزما راست اساس بر شد، خواهد منجر همچنيناو«.استنادرستپ­ستنواشنگتو­نانا س جعل به را اجتماع رسانه ن(ا توئيتر، اقدام ن(ا به نش وا در توئيتر» :نوشت و رد متهم «بيان آزاد» ƒمخال رفتار انجام رئيس عنوان به من و ند م خفه را بيان آزاد سرهD( دارد برا توئيتر هDشب «.بيفتد اتفاق ن(ا دهم نم اجازه جمهور مهاپيا انتشار در لهاانا ن(مترمه از D( ترامپ دونالد بهتاند ماستفادههD­شبن(اازپيوستها­واست.اش سياس ها تئوردرباره­خود اهاادعبتاز­د،خودمخالفان­ورقيبان د.(بستاراخودد­ولتردDعمله­مچنينوند مطرحراتوطئ­ه خود تهاتوئياز بسياردراوه معتقدندترا­مپمنتقدان را ق(حقا و هاداده و داده جلوه گر(د اگونه به را واقعيت ند. منقض - ف شر اK آمرترامپ ش آزمانسخهل، برزترامپ ▪ شد رهگيرروسيه ٣٥سوخو-دوتوسطاK آمر جاسوس هواپيما شد اروپا کالج مدیر موگرینی اD( آمر جمهور رئيس ها هجمه بالاگرفتن از پس حالا ننده دنبال ميليون ٨٠ از بيش آن در ه توئيتر عليه ن( ا است. داده پاسخ شبهات به توئيتر ت شر دارد، (آزما راست برچسب ردن اضافه ه رد اعلام ت شر بر ترامپ توئيت به ق( حقا ن( ا د( جد مش خط ه( پا مقابله برا اجتماع هDشب ننده گمراه اطلاعات با ن ( ا توئيتر هDشب است. تعجب علامت با را ها پيام گذار نشانه آب رنگ به به اربران ت( هدا و رده شده، داده پيوند هاqلين ه دهد م را انDام ن(ا ها داده و اطلاعات ها آن سب باره ن( ا در دقيق آغاز از توئيتر هDشب نند. (آزما راست انDام م ماه است رده فراهم را تهاتوئي درباره جعل و نادرست اطلاعات انتشار از جمله از تا البته ند. جلوگير ١٩ د(وو بيمار و رونا پاندم اطلاعات ( آزما راست راه در ل طور به اقدام ن( ا ن(ا از پيش ت شر ن(ا است. گرفته صورت منتشرشده با رت( مغا دليل به را ل( برز جمهور رئيس پست دو نيز مسدود رونا روس( و جهان فراگير با مبارزه آداب حول بولسونارو ژائير شده حذف ها پست بود. رده جمله از و بود. بازارها از د(بازد هنگام او تبليغات ارزار اجتماع گير فاصله ه بود شده مدع خود پيام در نيست. موثر روس(و ت(سرا اهش برا « » به ليب و ه(سور در داخل جنگ جنوب و شرق در (شورها عنوان به را منطقه ن(ا ترانه،(مد ا(در و روسيه ميان تقابل د(جد عرصه ارتشاست. رده ل(تبد اD(آمر جنگنده دو ه شده مدع اD(آمر لDش به ٣٥ سوخو- نوع از روس (شناسا هواپيماq(بهrخطرنا q(نزد ترانه(مد ا(در در (اD(آمر ه بود آمده بيانيه ن(ا در اند.شده ماه دو در بار دومين برا اتفاق ن(ا س نوشته بهاست. داده رخ گذشته معتقدند (اD(آمر مسئولان ان، ان هواپيماها قبال در روسيه ه ا(در شرق در اD(آمر (شناسا در نظام حضور علت به ترانه(مد و دارد (بالا حساسيت روسيه، در خود محور نقش به وDمس فروپاش از پس آسيا غرب منطقه طور به است؛ بازگشته شورو زمينه، ن(ا در روسيه شهاتلا ه سرد جنگ دوران سمت به را اذهان شور دو ه ن(ا خصوص به برد م دارند. منافع تضاد ليب و ه(سور در اD(آمر ارتش نظام فرمانده در روسيه ه شد مدع قا(آفر در جنگنده «حفتر خليفه» از ت(حما و است رده اعزام شور ن (ا به اقدام ن (ا ه شود م بينپيش ن( ا در ها درگير ش(افزا موجب وارد ليب در جنگشود. شور حضور و شده ا پيچيده مراحل طرفين از پشتيبان در خارج واردراسلاح­از وسيع حجمدرگير، موضوع است؛ رده شور ن(ا تضاد در ملل سازمان عقيده به ه در امنيت شورا ها قطعنامه با ليب به سلاح صادرات ممنوعيت روابط روسيه ميان ن (ا دراست. « حفتر خليفه» با خوب بسيار مل ارتش» به موسوم نيروها و سه( مقا در اما اD( آمر دارد. « ليب برا ناتو حمله و ٢٠١١ سال با نقشنون ا، قذافمعمر سرنگون ن( ا با دارد. ليب در تررنگ م نيرو ژنرال « هرگين جفر» حال ش( افزا خصوص در اD(آمر (هوا داده هشدار ليب در روسيه نفوذ حضور ن(ا ه است شده مدع و امنيت ها نگرانموجبت­واند م شود. اروپا قاره جنوب شورها در اعلام نيز ل( آور ١٥ روز پنتاگون ٣٥سوخو- هواپيما q( ه رد (شناسا هواپيما q( روسيه ترانه(مد ا( درفرازبررا­اD(آمر ارتش است.رده رهگير خارج سياست سابق مسئول« ن(موگر اD(فدر» ر(مد عنوان به خود د(جد سمت از اروپا ه(اتحاد هعنوانب ن(ا از پيش ن(موگرداد. خبر «اروپا الج » مطالعات و نالمللبي روابط گروه در مهمان استاد داد. م درس الج ن(ا اروپا ه(اتحاد qپلماتي(د نقشانتصابن(ادرشود مگفتهه افراداز D( سياستمدار « رومپو فان هرمان» ، است داشته ٢٠١٤ تا ٢٠٠٩ هاسال بين ه است D(بلژ و داشت. برعهده را اروپا ه(اتحاد شورا است(ر الج ره(مد هيئت رئيس عنوان به ٢٠١٩ سال در د(جدسمتدرخود­ار ن(موگرشد.منصوباروپا آغاز الج ن(ا در ٢٠٢٠ سپتامبر اول خ(تار از را ميلDت تحصيلات موسسه q( اروپا الج ند. م ١٩٤٩ سال در و است (اروپا مطالعات حوزه در بنيان از ه ا برجسته هاشخصيت سو از شد.تاسيسشوند، م معرفاروپاه(اتحادگذارا­ن ،«اگا(دومادرسالو­ادور» بهتوان مافرادن(اجملهاز آلسيد» و «rاسپا هنر پل» ،«چرچيل نستون(و» معمولاالج ن(اان(دانشجورد. اشاره« دوگاسپر انتخاب شورها خارجه امور وزارت ارDهم با ن(ا هدف است. رقابت بسيار رش(پذ و شوند م اروپاست.سطحدر رهبرانتربي­تالج متفاوت خبر ترامپ!«مهلکگناه»ىبازگلف باز ƒازگل دردفاع اD(آمر جمهور رئيس به حملاتش گر(د بار رونا ط(شرا در ردنش از را شور ن(ا سابق جمهور رئيس و دن(با جو ان(جرنوشت: توئيت در ترامپ دونالد سرگرفت. ƒگل لوپ از من د(بازد هاگون به هارسان اصل qمهل گناه» q( انگار ه داد پوشش را رجينيا(و ها رسانه( ها آن نوشت: او است. بوده «مرگبار و واقعا ها آن هاند.شد بيمار نامرد و نفرت از ) خبر جو ار ƒضعياخلاقبه­اصلاهاآنهس­تند!وانه(د زميندراوبا­ماrباراه را وقتتماما(خوابالودن(با ند، باز تا رفت م (هاوا به اغلب و گذراند ƒگل ه است ار همان دقيقا ن(ا ردند.Dن هااشار دادند.انجامست(زمحيطبرربن تاثيراتباه­اآن هيل: است قذافارشدفر­زندافتن پدريه+تر اطلاعاتدست­گاه فاصله در واقع الزنتان شهر به ) ليب غرب( مل نفوذ طرابلس غرب جنوب يلومتر ١٣٦ نند (شناسا را الاسلام ƒسي انDم تا هاندرد به مل وفاق دولت ت(حما با عمليات ن(ا و است. گرفته صورت «السراج فائز» است(ر فعال « العبان محمد» باره همين در الاسلامƒسي ه گفت ليب سياس در و برد م سر به امل سلامت در د(شد حراست تحت امن انDم معمر» فرزند الاسلام ƒسي ٢٠١٧ ژوئناست. در ٢٠١١نوامبر از ه ليب سابق رهبر « القذاف رDابوبگردا­نشد.آزادبود،الزنتانشهر­در زندان بود،رده بازداشتراا­لاسلامƒسيه ق(الصد زمان آن از اما است رده آزاد را او رد اعلام حاضر عام ملأ در نون تا از (تهاهيئ تنها و نشده دار(دبهƒمختل ههاقبيل روند. م او ق آ ق ست. ال م نالمللبي يفر دادگاه به او ل(تحو ا( بازداشت ليب در او سياس نقش فا(ا به دادن ان(پا برا شهاگزار،«قيا(إفر بوابة» وبگاه نوشته بهاست. ه است آن از حا م ماه ل(اوا در محل وفاق دولت به وابسته ژه(و نيروها از شمار د(جد عمليات اتاق q( يه تر اطلاعات دستگاه زندان سابق رئيس «ƒ(الشر خالد» فرمانده به يمDعبدالح» نظارت با و طرابلس در الهضبه هدفه استدادهيلD­تشيه ترداخلدر«بالحاج ترور، منظور به الاسلام ƒسي وجوجست آن شدندخواستا­ررا ملامنيتحه لالغو نگ+هنگمعترضان نها،خيابادرتجم­عبا نگ گهنمعترضهز­اران خواستارراچ­ين پيشنهاد ملامنيتحه(لالغو ضد پليس ماموران،«ترز(رو» نوشته بهشدند. ردند تلاش تجمعات، ز مرا در حضور با شورش جنبش عضو معترضان فلفل اسپر وسيله به فرد چند از توانستند مأموران نند. متفرق را چتر نند. ضبطوƒش دستبمب تعدادمعترض مقابل در تجمع با پليس نيروها از گر(د تعداد مانع نگ گهن نگذارقانو شورا ساختمان شدند.حه(لان(ا بررسجلسهبه­معترضانورو­داز ها، درگير و تجمعات افتن( ادامه با ت(نها در معترضان از نفر ٣٠٠ حدود نگ هنگ پليس خود هاصورت و رده تن بر سياه لباس ه را گذشته هفتهرد. بازداشت بودند، پوشانده را يد تأ سفارتخانه ن(ارد. اعلام را نگ گهن در به مربوط قوانين ه دارد را حق ن(ا چين رد، خارجمداخلا­تبامقابله براراخود ملامنيت نگره تصميم ند. ت(تقو نگ هنگ امور در حفظ راستادر ضرور اقدامنگ گهن مل بنيان يمDتح و امنطقه اتحاد و مل ميت حا سال چيناست. «نظام دو شور، q(» سياست استرداد برا را قانون رد تلاش نيز گذشته اعتراضاتبا­ه ند ب(تصونگ گهنازمجرما­ن اD(آمرت(حماوq(تحربامنطقه­ن(ادر هاگسترد ب(تصونگ گهنت(نهادرشد.همراهانگلي­سو معترضان اما رد تعليق امل طور به را قانون ن(ا در آشوب به چين از امل استقلال بهانه به نبار(ا دادند.ادامهنگ گهن نهاخيابا الملل بين پيشخوان مدن ها آزاد و ه نگ هنگ در وضعيت حفظ برا قوانين تحت آن ژه(و است، ضرور اD(آمر از «.بگذارد احترام شورها گر(د سو صادرهبياني­حه(لان(اعليهاسترا­لياوانادا تانيا،(بر «د(شد مخالفت» انادا در چين سفارتردند. و انادا تانيا،(بر «آورشرم مداخله» با شورش پيشنهاد ملامنيتحه(لادرخصوصاس­تراليا مل امنيت حه(لا نDپ مطرح را نگ هنگ بلافاصله ه رد هگرمداخل با همراه غرب شورها «پمپئو q(ما».شد اD(آمر خارجه امور ر(وز در خواهد م نDپ از اً(قو متحده الات(ا» :گفت نظر د(تجد بارفاجعه پيشنهاد طرح ن(ا ارائه به و ند پيرو خود الملل بين تعهدات از ند، qراتي دموموسسات، خودمختار بالاسطح rمشتر دستاورد ، اD(آمر در تلفات بالا آمار :q(و خواهان. جمهوروهارا­ت دمو PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.