Khorasan : 2020-05-28

4 : 4 : 4

4

# هشتگ ٤ ١٣٩٩ خرداد ٨ شنبه پنج ٢٠٣٨٨ شماره.١٤٤١ شوال٥ غیزانیه عطش با تراژیک هفته رومینا فاجعه و « » فوتبال! باز a در رونا+ شته+ ٤١و پناه سر ب آسيه مجاز فضا د(پربازد ر(تصاو « » مل غرور نماد و احترام ادا پرچم بوسيدن شورمان انورد(در توسط ران(اشDنفت ال بندردر ونزوئلا پاليتو عنوانبهد(با مل غرور نماد شهثبت بودند؟ چيز چه دنبال به مردم و بود چه مجاز فضا در هفته دها پربازد دررا اربرد پرو د(پربازدهشتگ­وپستلمه، مقاله، ٧هفتههر روالطبقهفت­هن(ا نيم. ممرورهمبا مجاز فضاو اجتماع هاهDشب 2.8 M views ۷ ۷ 2.1 M views ا پد K و از د بازد پر مقاله گوگل در وجو پرجست فارس واژه فوتبال! بازa در رونا+شته+ ٤١ مجلس!منتخب ٨]مدربودنمخد­وش ادعا موفرفر جهان روز خرداد دوم خ(تارردن پيدا براها موفرفررسد منظربههاست. اند. رده وجو جست گوگل در را آن روزشان دقيق را روزه گرفتن (توانا ه برخ رفتند.گوگلسراغبه­فاره مبلغدانستن برااندنداش­ته برنامه در فراست ها صحبت ها هDشب در زود خيل برنامه همين درباره دورهم دورهمدقيقه ٣بود:گفتهاورد. پيدابازتاب اجتماع است. فاجعه ام، ده(د را بندر در ران(ا ها شDنفت گرفتن پهلو داشت.همراهبهراش­ور ن(امردم خوشحال ونزوئلا برنامه در خا ر(ز ال(سر گر(باز حضور نامه زندگ دانستن برا بسيار شد باعث دورهم نند. مراجعها(پد D(وبهگر(بازن(ا مل ستاد سخنگو ه ن(ا از بعد بيماران در درمان اثر ن(بهتر رد اعلام رونا با مبارزه درباره مقاله است داشته سين(تروما(آز دارو را رونا شد. د(پربازد دارو ن(ا : موفرفر جهان روز ونزوئلا: ها! شهر فرخ شيوه به اعتراض : صامت ژاله ها خشهرفر اعتراض در ردDعمل به اعضا ƒضعي شهر شورا رو بنر ن(ا شورا جلو شهرشون ردند نصب :٩٩ سال روزه فاره+ : فراست مسعود سين: تروما آز ورDن زمان به شدن q(نزد موسسهن(انامورده هDسراها برخ اسب وار دوباره شد.وجوپرجستور­Dن هاآزمون برگزاردليل­بههم شيوه به بار ن(ا و خودرو فروش پيش نامبه (خودروهيچه حالدرد(باشما عن(.٦٠دهه ش قرعه در اگر بعد نيد نام ثبت ت(سا در نيست تان د.(بگير ل(تحو روز ٩٠تا ١٠بين را خودرو درآمد تان نام ١٥تاعدالتس­هام آزادسازروش­تعيين نرسيده بسياردستبه­ه را سهامن(انامدوباره خرداد رد. وجوجستپر نام فهرست ن(ا در غيبت آغاز( قمر ٣٢٩ سال از شيعه تقليد مراجع عده رسد م نظر به و است شده نوشته نون تا ) بر را آن فطر عيد روز درباره مراجع نظرات دانستن برا ا اند.رده مطالعهووجو­جست آموزش: فرهنگ انون+ شيعه: تقليد مراجع فهرست خودرو: نام ثبت د! پرا ها آپشناز ها صحبت از برخ اربران از برخ اعتقاد به دورهم برنامه در بختDني ٢٠٠٦ سال» :گفته دورهم در بختDني بوده. دروغ نروم جهان جام به تا زدم مصدوميت به را خودم قصد از برخاما«.ندارمدوستر­امدت طولان سفرهاه چرا به بارها آن از پيش او معتقدند مجاز فضا فعالان از است.رفته طولان سفرها مجموعه در ه ساله ٨٨ گر(باز ن(ا ٥خ(تاردربودرد­ه نقش فا(ا متعدد ون(ز(تلو ها درگذشت. قلبست(ادليلبه ١٣٩٩خرداد مقاله q( هفته ن(ا دها(بازد پر بين در هم اخلاق غير م چشم به خورد. بخت:Kني واحد عليرضا آپشنن(ا عمرارود(پرا باشين،ده(د آپشنن(ادر راحت بهشما از رودستتون عقب شيشه تونيد م نيد! خارج عدالت:سهام متن افتن( برا اربران از بسيار واژه ن(ا انشان(آشنا و دوستان به ارسال برا عيد q(تبر ردند. وجوجسترا فطر: عيد a تبر 2.4 M views 2.9 M views يانفر:+ قه صد غيزانيه درعطش ۷ مينياپوليس! درداعش ]تا د از توئيتر داغ هشتگ ر قخلالالاق ا ممچشمچ د.خورد ه حال در امسال اربران نشد برگزار رونا دليل به قدس روز (راهپيما القدس» هاهشتگ انتشار با قدس روز آستانه در م(رژ از انتقام برا طلب شهادت عطش ،«الشهدا درب ردند. گترپررنراا­شغالگرومنح­وس به ساله ١٤ رومينا شدن شته نظرات ساله ٢٩ پسر q( با فرار خاطر به پدرش دست داشت.همراهبهتوئ­يتردررا مختلف الشهداء:درب_القدس_# مدرن! تقلب ر د د م ها امتحان باعث ن(آنلا ها بچه شده امتحان برا هم نار و بشن جمع رDهمف با رو ها جواب نمره و بدن بگيرن بيست : اشرفرومينا_# مپين_+# و حضور_ نهاامتحانا­ت_لغو_# : آموزدانش_سلامت_ شده اعلام ه (جا آن از ن(ابا برخشودبرگز­ار حضورد(با (نهاامتحانا­ت ه(پا شآموزاندان سلامت معتقدند ها آن مخالفند. ار مهم شآموزاندان گر(د سلامت اندازه به هم دوازدهم بيفتد.خطربه نهاآسلامتو­رDن دليلبهد(نباواست اهوازغيزان­يهمردم آشاميدنآبم­سئلهخب و شد داغ توئيتر در اربران مطالبات از D( عنوان به هم ن(ابهنده(آهفتهسه طآبرساندنو­عدهه م(اميدوار شود.محققمنطقه ران(اشDنفتمسير­شدنمشخص ابتدااز با همزمان و شد شروع هشتگ ن(ا ونزوئلا سمت به اربران البتهشدداغ­توئيتردرون­زوئلابهشDن­فترسيدن هشتگ همزمان نيز ونزوئلا در اجتماع هاهDشب با ران(ا همبستگ از و رده داغ را «م(رDمتش ران(ا» ردند. قدردانونزو­ئلا ۷ تلگراف از تلگرام در د بازد پر پست عمارتqمال با گلستانه بنرنصب ن(اخروجخبر ثبتازروبنا ش(نمابه مل د(شا گذاشته مسئولانبه ميراث فرهنگ بخوره! تلنگر ه نا+ ! فرهنگفرهنگ ميراث وزارتبه ا استفطرعيدش­نبهq(.١ غيزانيه:# ٣/٣انتشار: تاریخ کانال، ٢٨٩۶در بازدید ميليون ۵/۴٩ را لازم (ارا شDدست : جهان بهداشت سازمان .٢ ندارد 3.4 M views ونزوئلا:# ٣/۵انتشار: تاریخ کانال، ١۵١۴در بازدید ميليون ۵/٢١ سرپناه! بآسيه 3.1 M views ٣/٥در ١٩د(وو بيمار ٢١٨٠ (شناسا.٣ خرس نار+ در آرامش ٣/۵انتشار تاریخ کانال، ١٩۵۴در بازدید ميليون ۴/۵٧ درگذشتون(ز(تلووسينماگ­ر(باز،يانفر قه(صد.٤ ٣/۵انتشار: تاریخ کانال، ١٨٠٢در بازدید ميليون ۴/٣۵ قليانبدونه­اخانهسفرهو­هاخانهقهوه (بازگشا.٥ اعلام با همزمان ت(حما موج ا،D(آمر توسط ناجا فرماندهان م(تحر انتظام نيرو از اجتماع ها هDشب اربران ها وهله در نهاد ن(ا ردDعمل و اسلام جمهور گرفت.صورتƒمختل امنيت:م_ تحرناجا_م_ تحر# ٣/٣انتشار: تاریخ کانال، ٧۶١در بازدید ميليون ۴/٢٩ ٩٩سال در شور از خروج عوارض ابلاغ .٦ ه+ مطالب دئو و دن د برا در و خوانيد م صفحه ن ا در است شده فراگير مجاز فضا نيد.+ نK اس را مقابل د+ يوآر+ ٣/٢انتشار: تاریخ کانال، ١٠٩۵در بازدید ميليون ۴/١٩ پرند حوالدرل(رازمشهدهمد­ان-قطارخروج.٧ ٣/۴انتشار: تاریخ کانال، ٧٢۴ در بازدید ميليون ۴,٠٩ www.khorasanne­ws.com @roznamekho­rasan نوشتن برا خطرها: گوشوتهاتبل ند. م لتسهيرا ادگير(ناشناخته، هاگونبه، ذهن با حروف نوشتن ادگير( هنگام ان ود مغز نش وا ه داد نشان تحقيق ن(ا فعاليت ل لDش ند. م فرق ليد صفحه رو ردن پ(تا ادگير( و دست ه بود باسواد مهاآد شبيه نوشتند م را حروف دست با ه (ههابچ مغز ن(تمر را ليد صفحه با نوشتن ه (ههابچ باره در اما بلدند، نوشتن و خواندن سند،(بنودستباگي­رند ماد(ههابچ وقترسد مهنظربنبود.چنينردند م دهد. منشاننش واحروفبهگر(د جورمغز ƒ(ظر تهاقابليگر­فتنلDشد،(گو مجيمزپروفس­وره نطورآن،(ابرعلاوه از بسيار در است نDمم است، لازم دست با حروف نوشتن برا ه ذهن باشد.مفيدهمشناخ­تو مغزرشدگر(د ههازمين اموراز بسيار عادروالاغذ وقلمباودست­بانوشتنپيش­سال ١٠ازمتر تا و ادار مهافر ردن پر روزانه، خاطرات دفترچه نامه، نوشتن برا ما بود: حتوتلفنشما­رهوآدرسردن ادداشت(، حقوق ههاوائيDشن­گارش، Dبان س(خوشنودرسمد­ارسدرهابچه­م.(رد ماستفادهاغ­ذ وقلمازردن امضا داشت.همراهبه ار خودمعمولا س هرخلاصهودا­شتند شدهدگرگونل بهاوضاعاما­هاتبلتوهوش­مند ها گوشع(سرگسترشبا دست با نوشتن و اغذ و قلم از ماه و هفته و روز طول در س متر حالا است. تاچ صفحات اخير سال چند در و يبورد رو ردن پ(تا مرور به گيرد. م بهره و قلم با نوشتن متن، به صدا ل(تبد افزارها نرم تازگ به و ها تبلت و ها گوش است. رانده انزوا به را اغذ استقبال آن از د(با و است q(نولوژDت تهاپيشرف ثمره ن(ا ه يد(بگو د(شا و دست با نوشتن مهارت حذف ه دهد م نشان علم تحقيقات ج(نتا اما رد پردازشوان ود مغزرشددر ناگوار پيامدهااغذ وقلمازردنD­ناستفاده گذارد. م جا به سالان بزرگ در اطلاعات layout@ khorasanne­ws. com ▪ نوشتنن تمر براتوصيهچن­د اهميت به آگاه با د(با اما رد ƒمتوق توان نم را امروز q(نولوژDت زندگ رد. جاد(ااغذ وقلمبانوشت­ن برا (هافرصتدستب­انوشتن به ماهگ ١٠-١٢ازهابچه فرصتن(اازنند. مردن خطخطبهشروع شمع مدادهاا(مدادبابعد نيد. مهياهاآنار ن(اانجام برارا اوقاتروزان­هونيد استقبال وقلمباان ود حضوردررا اوقات اقطعها(وتاه داستانردن س(رونواگر حتد(شومشغولنوش­تنبهاغذ باشد.شعر نيد:+استقبالان+ود+ردن+ خطخطاز.١ نيد:+ن تمران+ود+باراقلمبان­وشتن.٢ ▪ دارد ا مزاچه س نودست س(نو دست ه است ن(ا از حا شده انجام اخير دهه q( در ه تحقيقات پرت حواس اهش ، ادگير( ش(افزا ند. م ت(تقو را شناخت تهامهار پ(تا از استفاده جا به دست با نوشتن ا(مزا ن(تر مهم از مغز ماندن جوان و است.يبورد باردن دهد منشان فرانسهالج شناسعصبن،(دهااستانيس­لاس تحقيقاتج(نتا بازشناسبهه شود م لفعامغزدرف­ردهبمنحصرا­ن(جرq(سيم،(نو م وقت ان(جر ن(ا ند. م لتحلي و ه(تجز ذهن در را آن و پردازد م سيد(نو م هچ آن دستخطباq(تبر هاارت تهامناسبوا­عياددر نيد. تجربهدوبار­هرا نگارنامهلذ­تو بفرستيددوس­تانتان براخودتان چندبا خانوادگ ها دورهمدر باز نيد. فراهم سرگرم و باز اطرافيانتا­ن برا مداد چند و اغذ صفحه فراموش ه است م(قد ها باز از توبDم œمشاعر ا( فاميل و اسم مثل (ها .ند جاد(ا مفرحاوقاتت­واند موشده نامه:وa تبرارت+ احيا.٣ نيد:+ل تبد بازوح تفربهرانوش­تن.٤ زندگ سواد منبع: PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.