Khorasan : 2020-05-30

10 : 10 : 10

10

اقتصاد ١٠ ١٣٩٩ خرداد ١٠ شنبه ٢٠٣٨٩ شماره.١٤٤١شوال ٧ رسيد کروناییبيک­ارىبيمهووا­مبالاخره خبر بازار شاخص هفته ن ا از ارJبي بيمه پرداخت آغاز درصد ٣٠تا ١٥ش*افزا خانگلوازمق­يمت آغاز از نيم و ماه سه حدود گذشت با برخ شور،* در رونا* روس و شيوع تها حما و تسهيلات از گر د ت حما برا شده نظرگرفته در مرحله وارد ها، بنگاه و ارگران* از رئيس شود. م پرداخت و اجرا پرداخت از اجتماع تامين سازمان و داد خبر هفته ن ا از ارJبي بيمه ١٢ تسهيلات از بيشتر جزئيات آسيب ها بنگاه به اعطا درصد شد. منتشر هم ده د ، سالار ، ارJبي بيمه خصوص در يد*تابا اجتماعتامي­نسازمانرئي­س سال اسفند ارJبي بيمه حقِ ه* ن ا بر رونا،* روس و شيوع از ناش گذشته ز وار افراد حساب به هفته ن ا ل اوا رئيس دستور با داد: ادامه شود، م برا ال ر ميليارد هزار ٥٠ جمهور رونا* دوران ارJبي بيمه اعتبار تامين گزارش به است. شده گرفته نظر در مجموع از رد:* اظهار سالار رنا، ا ارJبي بيمه افت در متقاض افراد ش پالا از پس گذشته، سال اسفند اجتماع تامين سازمان و ار* وزارت همراه به نفر هزار ٢٤٠ فهرست بيمه افت در برا افراد حساب شماره ارائه بودجه و برنامه سازمان به ارJبي استخراج تداوم به اشاره با وشد. متقاضيان شبا شماره ارسال و بيمه ل* هفته، آخر تا رد: * ح تصر متقاضيان حساب به اسفند ارJبي سازمان رعامل مد شود. م ز وار ن ا رد:* خاطرنشان اجتماع تامين سال اسفند ماه به مربوط پرداخت لوازم نندگان*توليد اخير ماه دو ط اوليه مواد نبود و م تحر اعمال بهانه به خانگ ردهاند.* گران درصد ٣٠ تا ١٥ را خود محصولات موثر هدفمند، دقيق، نظارت منظور به بود قرار نندگان،*توليد متخلفان، با ع سر برخورد و و الا* قيمت الا،* نندگان* عرضه و نندگان*وارد شودتادرجت حماسازمان ١٢٤ت سادرخدمات مشخص نندگان* مصرف برا ها قيمت وضعيت بافقطنندگا­ن*مصرفت، سامشاهدهبا­اماباشد. شان قيمته*شوند مروروبهالا* محدودتعداد دارد.بازاربا فاحشاختلاف دارندگان براعدالتسه­امدرصد ٣٠فروشانJا­مامروزازه* ط شرادر ازبورس، عال شورا سخنگوشود، مفراهممستق­يمروشبهسها­من ا از داد. خبر اعتبار ارت* و وام افت در برا سهام ن ا گذار وثيقه انJام مستقيمروشب­هسهامن ادارندگان براعدالتسه­امسامانهگر، د سو رد.*ار*بهآغازر پذه سرما هات*شرسهامارزش­ز رمشاهدهمنظ­وربه ١٥ تا عدالت سهام مستقيم ت ر مد روش انتخاب خراسان، گزارش به راه از روز د تسنيم خبرگزار حال، ن ا در است. شده د تمد خرداد سهامداران ن ا برا عدالت سهام آزادساز و استعلام سامانه انداز سهامدار روش قبلاً ه* عدالت سهام مشمولان اساس، ن ا بر داد. خبر نترنت ا نشان به مراجعه با توانند م اند، رده* انتخاب را مستقيم جزئيات«عدالتسهام دارامشاهده»نه گزانتخابو sahamedala­t.ir و تعداد و بورس ها ت*شر jيJتف به را خود عدالت سهام واقع دارا اقدامن ارسد منظربهخراس­ان،گزارشبهنند.*مشاهدهسهمه­رارزش اتخاذ از قبل ها آن تا شد م فراهم عدالت سهام مشمولان تمام برا د با نند.*مشاهدهراخو­د ها داراز رسهام،ت ر مددرباره تصميمهر - تسنيم شيلنفتانتظ­اردرتيره روزها به اد ز فشار موجب نفت قيمت ود*ر ها دستگاه اهش* برا نفت اپراتورها اJ آمر در توان م را آن نمونه ه* شده حفار دنيا) در شيل نفت توليد عمده ز*مر( شمال تا ٩٨اسفند( م تا مارس از اساس، ن ا بر د. د دستگاه تعداد هفته، ١١ مدت به و )٩٩ خرداد است. افته اهش* ،Wنص از بيش به فعال ها عرضه و توليد شود م بين پيش ترتيب ن بد دنيا معمول نفت قيمت و اهش* نده آ در نفت متعادلنسبت­اًش افزا نون*وضعيتبهنسب­ت اقتصاد)ونفتبازارآ­مار:منبع(باشد.داشته ژه و تسهيلات پرداخت نامه شيوه از ده د آسيب شدت به ها بنگاه ١٣ به تسهيلات ن ا رونا* روس و ع توز و توليد جمله از شغل رسته ع صنا ع توز و توليد ز* مر ، | پوشا ، رانندگ ها آموزشگاه ، دست ، گرمابه و با ز سالن و ها شگاه آرا ، قناد بار،Jخش آجيل، ع توز ز*مرا خواهد تعلق ... و ميوه آب ، بستن باشگاه ز* مرا اساس، ن ا بر گرفت. ح تفر و ورزش ها مجتمع و ها و ز* مرا تومان، ميليارد ٩٦٦٩ با هنر آموزش ، فرهنگ ها مجتمع و تومان ميليارد ٩١٥٤ با ا رسانه و با شهر درون عموم نقل و حمل سهم ن بيشتر تومان ميليارد ٦٢٢٧ و توليد گروه دارند. تسهيلات ن ا از را رستوران، از اعم آماده غذاها ع توز قهوه ، را پذ تالار ، طباخ بوفه، با هم مشابه موارد و چ ساندو خانه، از مناسبسهمتو­مانميليارد ٣٧٦٦ دارند. تسهيلات ن ا متقاضيان فهرست و است گذشته امسال ن فرورد ارJبي بيمه افت در شده اعلام تفاهم ط شرا اساس بر نيز سازمان به نده آ روز چند ظرف دولت با شد. خواهد ارائه بودجه و برنامه جهان برق هواپيما ن*تربزرگ پرواز برا جهان J ترJال هواپيما ن تر بزرگ بهرد.*پروازدقيقه ٣٠ ش آزماطوربهب­ارنخستين J ترJال هواپيمان تربزرگميل، ل گزارشد ٣٠ از بيش بار نخستين برا گذشته روز جهان گفته به رد.* پرواز واشنگتن الت ا فراز بر دقيقه ت*شر است. م* بسيار هواپيما ن ا صدا ناظران سال ط را آن نسخهتجار است اميدوار سازنده ند.*آمادهنده آ – مهر امروز از عدالت سهام درصد ٣٠ تا فروش روش ٢ ▪ درصد ٣٠فروشانJا­مامروز،ازه*است ط شرادرفوقسا­مانه اندازراه روشدوبهمست­قيم)ت ر مدروشبه(سهامن ادارندگان براعدالتسه­ام ، ز*مر گذار سپرده ت*شر عامل ر مد فهيم گفته به شود. م فراهم توانند ممستقيم)،ت ر مدروشبه(عدالتسهامم­شمولاناول،روشدر ٣٠ فروش درخواست جا j طور به خرداد، ١٣ تا ها jبان به مراجعه با ارگزار* به افراد ن ا دوم، روش در ه* ن ا ا نند* ارائه را خود سهام درصد آن در نند.* مراجعه ز*مر گذار سپرده ت*شر منتخب ها ت سا و ها ليه* برا بورسد*صدوربهتوجه­باه*داشتخواهند­راانJامن اصورت ها ارگزار*درهات*شرسهامjتjت­فروشبهاقدا­معدالت،سهامداران نند.* فوق) سامانه در شده اعلام سهام ز ر به توجه با و درصد ٣٠ Wسق تا( و( سهام ن ا مشاهده انJام هستند، بورس بازار فعال ه* هم ها آن برا داشت.خواهدوجود سهامسبددرآ­ن)درصد ٣٠تافروش آسيب هارستهتسهي­لاتميزان شدمشخصرونا ازده*د ▪ تسهيلات پرداخت نامه شيوه همزمان ده د آسيب شدت به ها بنگاه ژه و هزار ٤٠ ميزان به رونا* روس و از شغل رسته ١٣ به تومان ميليارد ن بيشتر آن اساس بر ه* شد منتشر و ح تفر ز * مرا برا تسهيلات است. شده گرفته نظر در ها باشگاه ١٢ نرخ با تسهيلات ن ا است گفتن بنگاه به ساله ٢ بازپرداخت و درصد ١٢ آن ميزان و شود م پرداخت ها ار* نيرو هر ازا به تومان ميليون اخراج آن مهم شروط از J و است بحران دوره ط ار* نيرو ردنJن براساس فارس گزارش به روناست.* اخبار تومان ميلياردهزا­ر٣١نوبخت رد ابلاغ را عمران اعتبارات بازار در قاچاق لها*موبا جولان ! خارج اتباع د با تخصيص شور* بودجه و برنامه سازمان رئيس ميزان به استان و مل عمران ها طرح اعتبارات به رد. * ابلاغ را تومان ميليارد ٣١٢٢٠ حدود طرحها دراجراع تسرمنظوربه­فارس،گزارش جهشتوليدشع­ارتحققهدفب­اودارت اولو عمران رئيس و جمهور رئيس معاون نوبخت امسال، ط اعتبارات شورتخصيص* بودجه و برنامه سازمان ميزان به استان و مل عمران ها طرح ن ا رد.* ابلاغ را تومان ميليارد٣١٢­٢٠ حدود ميزان به مل عمران طرحها شامل منابع به ژه و استان ها طرح ميلياردتوم­ان، ٢١٨٠٠ استان ها پروژه تومان، ميليارد١٦٧­٤ ميزان متفرقه اعتبارات و تومان ميليارد٦٢٠­٠ميزان به گرمسير طرح و مرز آبها طرح ازجمله ن ا پرداخت با است. بوده تومان ميليارد١٥٢­٠ عمران پروژههاوطر­حهااز اد زتعداداعتب­ارات رهبرمعظم استان سفرها مصوبات ازجمله بردار بهره به سال ان پا تا جمهور رئيس و انقلاب توسعه و اشتغال و توليد جهش منجربه ه* رسند م شد.خواهد امنطقهو مل ش افزاازل موبانندگان*واردانجمند­بير اهش* پ در قاچاق لها موبا گسترده ع توز برخگفتهطبق­رد:*اظهارودادخ­بر قانونواردا­ت د*ازاستفادهب­اقاچاق لها موبان ابازارفعال­اناز تا ٢٥ بين مبالغ افت در با و خارج اتباع اقامت شوند. مرجيسترهزا­رتومان ١٠٠ -سنا*ا عدالت سهام گذار وثيقه ازا در وام پيشنهاد ▪ احتمالاً ه* طرح j جزئيات بورس، عال شورا سخنگو حال، ن ا در گزارشبهرد.*ح تشردهدتغيي­رراعدالتسه­امفروشندگا­ننظرتواند م و گذار وثيقه قابليت رد:* اظهار اصل قاليباف حسن مهر، خبرگزار نيز عدالت سهام مشمولان توسط Jبان وام و اعتبار ارت* از استفاده jبان گير تصميم به منوط نون*ا و شده بررس بورس عال شورا در رئيسب ناوبورس عال شوراعضو ورزسلاحبار­ه،ن ادراست. ز*مر موافقت و ت حما با هفته، ن ا از ه* داد خبر ادداشت در نيز بازرگان اتاق قرار عدالت سهام دارندگاناخ­تيار در اعتبارارت*، ز*مرjبان و دولت زودهنگام فروش به مجبور سهامداران تصميم، ن ا با افزود: و گيرد. م ماند. ماماندرنوس­انوتلاطماز­همبورسونيس­تندخودارزش­باسهام م درصد ١٠را خود برق مصرف نيد افت*در پاداش برابر ٢و j پيشفروش ه* رد* مقرر خود، مصوبات ن تر تازه در خودرو ميته* از حال، عين در شود. آغاز خودروسازان سو از خودرو دستگاه هزار ٧٥ ساله خودروسازان سو از نيز خودرو دستگاه هزار ٢٢ ل تحو هفته) ن ا( نده آ هفته بهبود برا مشخص تصميمات همچنين جلسه ن ا در گرفت. خواهد صورت قالب در جزئيات، ه* شد گرفته خودرو ميته* سو از خودرو پيشفروش ند فرا شود. م منتشر خودروسازان رسم اطلاعيه تسنيم- فروش پيش آغاز هزار ٧٥ ساله * زود به خودرو مصرفدرصد ١٠ميزانبها­گربرقان*مشتر مصرف خوش پاداش برابر دو نند* ت ر مد را خود امسال بتوانند ه* ان*مشتر رد.* خواهند افت در برقنه هز دهند،اهش*Wنصبهراخود­برقمصرف شد.خواهدمحاسب­هگان راهاآن مصرف -رنا*ا براسپاه هوافضا آمادگ خودروسازان به فناور انتقال انقلاب پاسداران سپاه فضا هوا نيرو فرمانده اختيار در فناورانه صنعت j ما گفت: اسلام آن انتقال آماده ت محدود بدون ه* م دار صنعت گروه ژه و به و شور* خودرو صنعت به امير سردار مهر، گزارش به هستيم. خودرو ران ا سپاه هوافضا نيرو فرمانده زاده حاج عل پروژهها از د بازد در اسلام انقلاب پاسداران موفقيت رمز خودرو ران ا جهشفناوران­همحصولات و داخل به نگاه گرو در را شور* خودرو صنعت بوم زمينه در بنيان دانش تها*شر استفاده دانست ران ا نشان با خودرو توليد و قطعات ساز ظرفيتها تمام از استفاده با رد:* نشان خاطر و دانشگاه نخبه نيروها ارگير* به و داخل مها تحر از صنعت ن ا شور،* خودرو صنعت در برا دشمنان نقشه و است رده* عبور سلامت به است.شدهآببرنقش­سازان،خودروردن*زمينگير PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.