Khorasan : 2020-05-30

12 : 12 : 12

12

م.J و هفتاد سال ، ٢٠٣٨٩ شماره ،٢٠٢٠ مه ٣٠ ،١٤٤١ شوال ٧ ،١٣٩٩ خرداد ١٠ شنبه ند:*فرما م ع)حسين( امام سيدالشهدا، حضرت بِالاِحْسانِ. ذبِالاَجْرامِمَجْزعْلَمُاَنَّهُمَاْخو اِعْمَلْعَمَلَرَجُلٍ گيرد. م پاداش ها، نيك خاطر به و شود م بازخواست ها، بد خاطر به داند م كه كن كار كس همانند www.khorasanne­ws.com e-mail:info@khorasanne­ws.com (٣٢ صفحه ،١ جلد الفوائد، كنز( هنمدستازها­ر ب عیلنا سنلدرجبا هبسقالييبش رق با امف و خورشئ و تئرييتهتوئ­را اهسشنسافنه­راارزش ه ندش *وا ، زا گت خراسان ها ژه و مطبوعات تازهها صح حوا از خ جمع دسته ناهار و صبحانه شد ممنوع دولت ادارات در رئيسه هيئت WليJت حال در شنبه پنج صبح آن از قبل شب ه* شد مشخص ازدهم مجلس موسوم ازدهم مجلس سيون* فرا ن بزرگتر برگزار با اسلام انقلاب سيون* فرا به نها نامزدها مجلس صحن در خود جلسه بعد روز j بود. رده* مشخص را رئيسه هيئت ازدهم مجلس افتتاحيه مراسم برگزار از پارلمان ن ا م دا رئيسه هيئت انتخابات جلسه مجلس سِن رئيس تقو گفته به تا برگزارشد انجام برا مجلس ه* شود داده مردم به پيام ن ا گير را ازآغاز پيش تقو است. جد امور به » ه* المثل ضرب بيان با را ش صحبتها اسب نعل خاطر به ، افتاد نعل ميخ خاطر سوار خاطر به افتاد، سوار اسب خاطر به ، j ستJش خاطر به و خورد ستJش جنگ رد:* خاطرنشان و داد ان پا«شد نابود تJممل انتخاب در و وبيد* خوب د با را اول ميخ ن بنابرا نيم.* دقت د با مجلس رئيسه هيئت پيشگاه در إنشاءا... نند.* مراقبت امانت ن ا «.باشيم روسفيد ران ا W شر ملت روزها بخشنامه در دولت مسئول مقام j يد*تا ادارات، و ها سازمان به خطاب خود اخير برا دولت ها ز ر برنامه به توجه با است رده* ثانو اطلاع تا ار،* محل در نان*ار* همه حضور حت و گروه صورت به ناهار و صبحانه صرف محل گر د ها، دستگاه غذاخور سالن در فرد نان*ار* ار* اتاق همچنين و ادارات عموم ها و تهيه از د با هم مربوط مسئولان و است ممنوع و ار* نوبت نان*ار* خصوص در جز غذا ع توز انجام خود خاص مقررات چارچوب در ه* jشي* نند.* جلوگير شود، م مجاز فضا در نشها وا ▪ اول سوژه به است روز چند ه* ازدهم مجلس مشخص با ، شده ل تبد توئيتر فضا اربران* در بحث ن ا دوباره مجلس رئيس WليJت شدن را متعدد ها نش* وا و شد داغ مجاز فضا خوانيم: م هم با را ها آن از برخ ه* داشت پ در در جمهور رئيس مشاور آشنا ن حسامالد * رئيس عنوان به قاليباف انتخاب به نش* وا دوش بر سنگين بار » : نوشت ازدهم مجلس رفقا دعا نهادهشدهاس­ت. قاليباف سردار «.باد راهش بدرقه شهيدش حسن سيد به منتسب توئيتر حساب * انتخابات از بعد لبنان حزبا... ل*دبير نصرا... سليمان شهيد از سJع مجلس رئيسه هيئت رد.* منتشر قاليباف محمدباقر نار* در اولين در ازدهم مجلس ندگان نما از برخ * خاندوز جمله از آرا، شفافيت برا گام بين j ني تربت، نده نما زنگنه تهران، نده نما نده نما مبلغ محمدرضا اشمر،* نده نما خود را از ر تصو گر د برخ و وهدشت* هيئت انتخابات در خود انتخاب مورد نه گز ا ردند.* منتشرشان شخص صفحه در را رئيسه ميزان سه مقا با توئيتر اربران * از J * روسا به W مختل ادوار ندگان نما اقبال نسبت بررس با » : نوشت مجلس سابق سال طمجلس، روسا از j هر ه* آرا رده،* اخذ ادوار ندگان نما از است ر ها با رفسنجان هاشم |١ شود: م مشخص ؛ درصد ٨٦/ ٥ قاليبافبا|٢ ؛ درصد ٨٩ /٧ با حدادعادل|٤ درصد؛ ٧٦ / ٧ با روب*|٣ درصد٧٣/ ٥ با ناطقنور|٥ درصد؛ ٧٣/٩ ترتيب، به درصد٦٧ / ٥ با جان لار|٦ ؛ «. اند رده* جلب را ندگان نما اقبال ن بيشتر رهبر آثار نشر و حفظ دفتر JترونيJال ه نشر اعزام ماجرا در نوشت: گزارش در انقلاب منافع و اقتصاد جنبه از د نبا صرفا ها شJنفت j استراتژ وجوه ن، ا از تر مهم و رد* نگاه ماد آن د مو موضوعات ن ا است... آن راهبرد و گير لJش درحال د جد دوران ا گو ه* است رهبر ه* دوران همان است وجهان منطقه در قاسم حاج ازشهادت بعد دار د اولين در انقلاب الاسد عين به سپاه Jموش حمله به نش*وا در و سيل j حالا » ردند* اعلام را آن صراحت به گر د مسئله ن ا شد، زده ها ن ا به شب د ارها* ن ا است مهم مقابله مقام در چه آن است. ند* نم را قضيه آن ت فا* لJش ن ا به نظام اJ آمر برانگيز فساد حضور ست با ه* است ن ا «.بشود تمام منطقه ن ا در «شرق» طلب اصلاح روزنامه دو شنبه پنج روز «ميدان ن ا و نگو ا» مشابه تيتر با «اعتماد» و در اعتماد و رفتند ازدهم مجلس استقبال به آغاز ازدهم مجلس » : نوشت خود تيتر توضيح گاه جا در امروز از پارلمان، روز د منتقدان تا شد با زدهم آفتاب روزنامه .«بگيرند قرار پاسخگو تفاوت ب و دولت دوست دست» تيتر از استفاده طور ن ا خواهد م رسيد م نظر به ه* «!مجلس دولت با ارJهم قصد ازدهم مجلس ه* د بگو ن ا را تفاوت ب اش گزارش ن ا متن در ندارد، را ردن* صحبت و رفتن راه ه* است رده* معنا طور رئيس سخنران هنگام در ندگان نما برخ شد م تلق معنا ن ا به برخ د د از » ، جمهور ن ا در او امروز ه* ن ازا اصلا عدها ظاهرا ه* «.نيستند خرسند دارد حضور افتتاحيه • رقيب دو استقرار موقعيت در قاليباف صحن، احترام ادا نشان به مجلس است ر از بازمانده حميد شيدن* آغوش به ادامه در شد. حاضر روبوس و قاليباف توسط بابا حاج رضا مبدل ا مسئله به و با ندگان نما ممتد ها احمد طبعانه شوخ رات* تذ در مدام ه* شد اعلام با د جد مجلس رئيس به اميرآباد ١٢ ادامه در شد. م گوشزد «رونا* رونا،*» گاه جا در حضور با رئيسه هيئت د جد عضو را يننامه آ ه* ردند* اد سوگند قرآن برابر در نند.* حفظ را امل* طرف ب و اجرا ردهJن ت* شر سيون* فرا گير را در ه* هم مجلس منتخب ٨و رد* سب* را ١٧بود، با بيندازند. گلدان در سفيد را دادند ترجيح رئيسه هيئت انتخابات جلسه در حساب ن ا صحن در حاضر نده نما ٢٦٧ از مجلس از غير گر د فرد زدن يهJت به نفر ٣٧ تنها م مجلس j شماره صندل به قاليباف باقر محمد است ر به نفر ٢٣٠ و شيدند اند به ه* فضا در ادامه در دادند. را قاليباف نظر به رئيس انتخاب از تر هماهنگ مراتب با هاشم زاده قاض اميرحسين رسيد، م نواب عنوان به را ١٩٦ با زادJني عل و ٢٠٨ ناصر سيد شدند. ده برگز دوم و اول رئيس ، فراهان اميرآباد احمد ، لارگان موسو رJمتف ا... روح ، دليگان حاج حسينعل محسن سيد و فيروزجا م ر* عل آزاد، رئيسه هيئت دبيران عنوان به هم دهنو فرهنگ محمدحسين و شدند انتخاب مجلس و را ١٢٩ با سليم عليرضا را ١٦٧ با ناظران عنوان به را ١٢٨ با پيرهاد محسن شدند. تعيين مجلس رئيسه هيئت درباره روحان به جان*لار ر تذ امداد ميته وظيفه در دخالت بهشت ارد ل اوا در ران وز هيئت ه* آن از پس به پول ز وار خصوص در را ط شرا امسال، ها سازمان ان مددجو ها خانواده حساب عل رد،* ابلاغ مربوط ها دستگاه به ، ت حما روزها ن آخر در مجلس سابق رئيس جان لار رئيس برا ا نامه ارسال با ، خود مسئوليت دولت هيئت مصوبه ن ا طبق شده ر*متذ جمهور تحت ها خانواده حساب به ز وار است قرار توسط ست بهز سازمان و امداد ميته* پوشش در بگيرد صورت ها ارانه هدفمند سازمان ار* ن ا ،١٣٩٥ مصوب قانون طبق ه* حال مصوبه لذا بگيرد انجام ور*مذ نهاد دو توسط د با دارد. رت مغا قانون با دولت « *» شماره صندل ليCت شدن روشن مجلس ▪ مجلس است ر نامزدها از برخ ه* حال در انقلاب سيون* فرا گير را در قبل شب ن ا با ول آوردند را ١٠ از متر* اسلام صحن در رئيسه هيئت انتخابات روز صبح حال البته ه* موضوع شدند. دا اند* هم باز علن ول رد* ت رعا را آن بابا رضاحاج حميد ا تهJن نيامد. نار* آن با سليم مير مصطف ن الد ميرتاج رضا محمد سيد سو از ه* نژاد احمد به j نزد و اصولگرا ا چهره گونه ن ا آميز ه نا* لحن با گير را از پيش سان* ه* بود ن ا اخلاق تعهد» :شد مطرح را و شدند دا اند* ت ثر*ا سيون*فرا در ه* نتيجه « . نشوند دا اند* صحن در نياوردند هJس ه* بود واقعيت ن ا بيانگر نيز حاصل عباس دون فر بود. را١٢ ميرسليم اقبال • *تبر ها پيام موج ▪ پيام صدور موج جلسه ان پا از پس بلافاصله نظام، رتبه عال شخصيتها و مقامات ها با همراه شور* و رJلش مسئولان از اعم ها چهره j تبر رسم غير ها پيام اعلام ادوار ندگان نما و فعل مجلس منتخبان و پارلمان رئيس هفتمين به مجاز فضا در شد. جاد ا اسلام شورا مجلس منتخب در نيز لبنان و يه*تر مجالس روسا همچنين گفتند. j تبر و به قاليباف با تلفن تماس به » : رد * اعلام پيام در خود هم قاليباف از نم* م ادآور مجلس زان عز همه و خودم سياس توئيت دولت به برجامی کنایه درصحن *رونا رات تذ ▪ در مجلس رئيس هفتمين انتخاب از پس رد بررس را اC*آمر توسط ران*ا ا هسته ها معافيت نشدن د*تمد به ران*ا نش وا خراسان اC*آمر د*جد م*تحر عليه ران*ا پلوتونيوم د*تهد اسJانع ب ذJت با آگاه منبع j به جان لار آمل تا... آ نامه ارسال عه شا خود استعفا درخواست بر مبن انقلاب رهبر نظام مصلحت تشخيص مجمع است ر سمت از در و ازدهم مجلس افتتاحيه روز در گفت: در حضور انJام و داشته حضور گر د جلسه است. نداشته را ازدهم مجلس افتتاحيه مراسم برا اJ آمر مقامها اقتصاد ائتلاف لگيرJش از جلوگير حامل شهاJنفت ونزوئلا و ران ا ميان از شدن محروم و م تحر به را ران ا سوخت Jبان نظام به دسترس و بيمه خدمات افت در روزنامه اساس ن برا ردهاند.* د تهد بينالملل شت* دو شده، مدع تژورنال والاستر حامل ا ليبر پرچم با ه* ونان يتJمال تحت بودند، ونزوئلا مقصد به ران ا نفت محصولات خودشان محمولهها ل تحو برا خود برنامه پنج از متفاوت ش،Jنفت دو ن ا ردند.* Wمتوق را با ران ا ن بنز ل تحو برا ه* است شJنفت اند. رفته ونزوئلا به شورمان* پرچم عضو « Jبرادس جيسون » « اتم ران ا به نه » به موسوم ران ضدا سازمان j نيوزو اJ آمر ه نشر در ادداشت انتشار با ابراز بهشدت ونزوئلا و ران ا پيوند يمJتح از رسيده فرا وقتش گر د» :نوشت و رد* ناخرسند «.بگيردراراب­طهن ايمJتح جلوواشنگتن­ه*است : نوشت ش* نواند • م قد داستان همان باز – از اJ آمر ها رسانه ابتدا . شد رارJت ران ا عليه اJ آمر احمقانه اقدام ن دتر جد از نقل به پست واشنگتن و برداشتند پرده معافيت نيست قرار اJ آمر ه* نوشت خود منابع د تمد را فردو و |ارا در ران ا ا هسته ها دستور ن ا شامل بوشهر نيروگاه البته ند* روز٩٠ تا بوشهر ها معافيت و شود نم ر وز پمپئو بعد روز j بود. خواهد پابرجا گر د به من» :نوشت توئيتر در رسما اJ آمر خارجه پروژهها به مربوط م تحر معافيتها ظرف ه* دهم م ان پا ران ا در برجام دو همچنين من شوند. م اجرا روز ٦٠ ران ا هستها ساز غن برنامه ننده*ت هدا .«سازگار امجد و آقا مجيد - نم* م م تحر را امجد » ه* است * حا خراسان ها شنيده ران ا دانشمند دو « آقا مجيد» و «سازگار پيشرفته فيوژها سانتر ساخت حوزه در ر ز ها ت* شر در ه* هستند شورمان* پيشرفت برا اتم انرژ سازمان مجموعه ارند.* به مشغول ا هسته آميز صلح برنامه اقدامن ابه رسمنش*وانخستين اتم انرژ لغومعافيت : افزود و رد* اعلام ران ا سو رااز در برجام طبق ا هسته ارJهم هابرا ن ا ندارد. ران ا ار* روند بر تاثير هيچ عمل نه است ا رسانه صدا و سر فقط اقدامات را واقعيت ن ا خوب به ها آن بيشتر، چيز تور*را بازطراح درباره افزود: و دانند. م لJش دو هر ما چون است؛ راحت خيالمان |ارا هم تنها به خودمان را د جد و م قد تور* را رئيس صالح بر* ا عل م. بساز توانيم م ٩٧ بهمن در شورمان* اتم انرژ سازمان لوله در ختن ر سيمان برا ران ا روش درباره نخستين برا ،|ارا تور*را «ا الاندر*» ها پرده برجام اجرا در سرپوشيده راز j از بار «گر د نفر j فقط» او گفته به ه* بود برداشته داشته اطلاع آن از انقلاب معظم رهبر عن دار خر هم را ها لوله ن ا مشابه ما » : است را ن ا توانستم نم زمان آن من اما م. بود رده* ران ا در نفر j فقط را موضوع ن ا نم.* اعلام هستند نظام ارشد مقام ن بالاتر ه* دانستند م j مازمينه ن ا دردانست... نم گر دس*و طول با و سانتيمتر ٣-٢ قطر به ها لوله سر شد گفته دربرجام)( م. رد* دار خر متر ٤-٣ خته ر سيمان |ارا ا الاندر* ها لوله در ه* ه* م ردJن اعلام گر د اما رفتيم پذ هم ما و شود و سنار دو ، شورمان* عليه اJ آمر اقدام ن ا ا « م قد تور* را ساخت » عن تهران اصل را «گران د jم* بدون د جد تور*را ميلJت» ساخت برابر در نJارش* هرگونه صورت در : گفت و رد* خاطرنشان | ارا د جد تور* را اجرا در لJمش معافيتها نشدن د تمد اگر جاد ا |ارا سنگين آب تور*را بازطراح پروژه بارها ه* طور همان ران ا اسلام جمهور ند* م قد تور*را احيا به قادر تنها نه رده* اعلام |ارا د جد تور*را ساخت توان هJبل است |ارا متخصصان توسط آن ها طراح ه* نيز را غرب برجام از قبل دارد. افته، ان پا داخل فعال اگر |ارا اتم تور*را ه* بودند مدع ها برا لازم مواد توليد به قادر سال هر شود و بود. خواهد پلوتونيوم بمب سه تا دو ساختن تور*را ن ا گران، تحليل برخ اساس برهمين ره* ميزمذا پا اJ آمر آمدن اصل عامل را رو ها غرب منظر از ن بنابرا . ردند* م بيان م |ارا م قد تور*را ساخت به ران ا آوردن به پلوتونيوم د تهد بازگشت معنا به تواند شود! تعبير ميز رو م اگر ه* چرا م دار هم را ها لوله ن ا مشابه هم ها لوله آن داخل د با گفتند م دانستند، را ها لوله آن الان ما ن بنابرا شود. خته ر سيمان ه* است معن ن ا به گفتهصالح ن ا «.م دار قبلسنگينآب­تور*راتواند م راحتبهران ا بسازد. دوباره را خود محمد هاد آسيه» تلخ ماجرا در تهران، د جد نده نما رده* گوشزد را دولت بر مردم حقوق « پناه است زده برجام طعنه روحان دولت به و خبرداد: q تابنا • زدن بالانس به زاهدى اردشير طعنه مخلوع شاه فرزند ترساند م را ها غرب ه تور را ▪ و سنار دو ن ا اجرا برا مهم اتJن از J . است تور*را سوخت توليد خاص، ط شرا در اورانيوم با سوخت به نياز |ارا م قد تور*را م طبيع اورانيوم از و نداشت شده غن پيوست ٩ بند طبق ند.* استفاده توانست د با | ارا د جد تور* را سوخت برجام j درصد ٣٫ ٦٧ شده غن اورانيوم ثر* حدا نيز را آن محموله اولين بوده قرار ه* باشد اظهارات با بدهند. ران ا به مقابل ها طرف در ران ا شود م مشخص مالوند* اخير تواند م و داشته ها پيشرفت نيز حوزه ن ا ند.* توليد خودش نيز را د جد تور*را سوخت نده آ در است قرار شود م گفته همچنين در شورمان* دستاوردها برخ از j نزد ها آن جمله از ه* شود رونما ا هسته حوزه IR٩ فيوژ سانتر شده ساخته نمونه ن دتر جد است. ساز غن ظرفيت سو٥٠ حدود با روزگذشته فرزند از فيلم مخلوع شاه توئيتر در ران ا در ه* شد منتشر زدن معلق حال را فيلم ن ا است! به منتسب انت*ا « زاهد اردشير» م رژ خارجه ر وز بردن ار* به با آن در و رد* توئيت هم پهلو «نامتعادل» و «احمق |پسر» همچون الفاظ jدلق » را او ارها* ن ا پهلو رضا برا ه* درحال نوشت: و رد* Wتوصي «ها باز دست، رو الدنگ تو » بود خلبان پدرت «! ميزن بالانس : نوشت نيوز جام • سروصدا فقط اقدامات ن*ا : مالوند است ا رسانه ▪ بود؟ چه اظهارات ن*ا به ران*ا نش وا ▪ در آگاه منبع j اخبار ن ا انتشار از بعد ق دقا دانستن « توخال» ضمن خراسان با وگو گفت سازمان سخنگو مالوند*بهروزبعد ساعات پنهان قدرتِ شد الحاق جنوب در سپاه ا در نيرو به انداز jموش شناور١١٢ ن ا « . است پنهان ما، قدرت | خطرنا بخش » ين آ در پاسداران سپاه فرمانده سخنان از بخش ها لاس* در شناور فروند ١٠٠ از بيش الحاق در سپاه ا در نيرو ها توانمند به Wمختل حضور با گذشته هفته شنبه پنج بود. عباس بندر ل* فرمانده سلام حسين رJسرلش سردار ادار در و دفاع ر وز حاتم امير سرتيب امير سپاه، سپاه، ا در نيرو فرمانده تنگسير عليرضا ن ا شد. اضافه ا در ناوگان به شناور ١١٢ از اعم متنوع ها لاس* در الحاق ها شناور در سزا به تاثير ه* است ذوالفقار و طارق عاشورا، منطقه در سپاه ا در نيرو رزم توان ارتقا سلام رJسرلش دارد. هرمز تنگه و فارس خليج قدرت» از مهم بخش ه* ن ا بيان با مراسم ن ا در ناشناخته « اسلام جمهور ا در نظام ما دشمنان » : رد * نشان خاطر است، وپنهان نگاه و نيت ه* د د خواهند روز را قدرت ن ا آتش روز آن و باشند داشته سرزمين ن ا به بد خواهند آسمان و ا در در را ما نيروها اصل در حضور عمق »:رد* يد*تا نيز دفاع ر وز «.د د انواع توليد و ساخت ، طراح با را آزاد ها آب خواهيم ش افزا سطح ر ز و سطح شناورها از گر د برنامه در دفاع ر وز نيز روزگذشته داد مين شناور و «دنا» نJناوش ساخت ان پا مراحل همين در رد.* د بازد هرمزگان در «صبا» ارJش ر وز د بازد از شده منتشر ر تصاو از J در حال خورد م چشم به رJپي غول ا ردر ز j دفاع، د جد دستاوردها از J رسد، م نظر به ه* ها آب به آن ورود منتظر د با و باشد ران ا نظام باشيم. شورمان* PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.