Khorasan : 2020-05-30

4 : 4 : 4

4

# هشتگ ٤ ١٣٩٩ خرداد ١٠ شنبه ٢٠٣٨٩ شماره.١٤٤١ شوال٧ مرگ! های هوتگ ! پناه سر ب آسيه شدن قربان ماجرا سو آن مجاز فضا د پربازد ر تصاو ! شهردار سببه ساز زشت شهردار تهران ٦ منطقه اقدامj در نقش خلاقانه، اش* ها جذاب ار* توهاپله وليعصر خيابان سبزرنگبارو رده!* زشت آشاميدن برا آن از بلوچستان و سيستان در ه آب ها گودال qهولنا ماجرا درباره ؟دانيد مچهشود ماستفاده ن*ا از پيش د.*ا خوانده ا* شنيده را مطالب اهواز غيزانيه آب ب از روزها ن*ا هم شما حتما بحرانراآبم­سئله بسيارشودمط­رح مجاز فضاوشور درهمغيزاني­هموضوعه اد*تنشعنوانبا­آنازهاپژوه­شز مرحالاه بحراندانست­ند. مشور روپيش سرعت به شرب آب مبود از ناش ها تنش» :سد*نو م گزارشش در و ند م ل*تبد امنيت چالش به و ند م پيدا نمود اجتماع ها ت*نارضا صورت به است داده هشدار همچنين ز مر ن*ا بحران. از فراتر چيز عن* ن*ا «.شود م اگسترده اجتماع هاتنشران*ادرست*زمحيطب*تخر فعلروندادا­مهه سال اواخر در مجلس پژوهشها ز مر مطالعات براساس داشت. خواهد پ در را ان مشترازدرصد ٨٠حدود عن*، ران*اميليون ٥٠حدود ١٤٠٠سالدر،١٣٩٧ وجو جست با حال ن*ا با شد. خواهند مواجه آب ب تنش با شور شرب آب هCشب و رمان بلوچستان، و سيستان در اد*ز روستاها و شهرها نام شور در آب ب ساده برامناطقن*ااز برخدرواندم­حروم ش لولهودار*پاشربآبازه خورد مچشمبه... امروز است. گرفته هم را qود ن*چند جان نون تا ه نند م استفاده *ها هوتگ از آب تهيه ندارند.نوشيدن براهمشربآب،گرم روزهان*ادره باشيم مردم صداهاهوتگخ­طراتو معرفنار درم*دار سع 746 K views دستگاه ٢ اختلاف قربان آسيه فاصله ت*رعا با انCت توت پيرمردها ن ا دوست زد داشتن ت رعا برا تو فاصله ه حاتشون تفر گرفتن پارچه دستشون ر ز رفتن و توت درخت بلوچستانوس­يستان روستاهادرآ­بمصائبتأمي­ن دارد؟ *ارا چه و چيست هوتگ هستند هنوز متاسفانه اما باشد سخت تان برا باورش د شا ها هفته و روزها و اند محروم ش* لوله آب هJشب از ه* سان* شان شرب آب بتوانند د شا تا نشينند م آب ها رJتان منتظر هزار ٧٠٠ از بيش نيرو وزارت مسئولان گفته به نند.* تامين را رسانآبهJشب­بلوچستانوس­يستاناستان روستاهادرن­فر هر سهميه و شود م تامين رJتان با ها آن آشاميدن آب و ندارند تسنيم، گزارش به ه* است ليتر ١٥روزانه رهاJتان ن ا آب از نفر درد باهاساعتور­سد نمروستاهان­ان*سابههممقدا­رهمين به روستاها برخ در رسان آب فاصله ميان ن ا در بمانند. Wص *خا هاجادهازعب­وربهحاضرره­اJتانرانند­گانه*ن ادليل مردم و رسد م ماه دو از بيش به گاه نيستند العبور صعب و شاندربارهپ­يشتره*هاهوتگبهمج­بورندآبتام­ين برامنطقه را نيازشان مورد و آشاميدن آب بتوانند تا نند* مراجعه نوشتيم هم مجلس دوره ازدهمين در خاش مردم نده نما نند.* تامين فاصله در ها رJتان روزها ن ا ه* است گفته سنا ا با گو و گفت در برا فرد هر سهم و نند* م رسان آب مردم به روزه ٤٠ زمان رسد! نمهمليتر ٤٠بهماهj ازبيش اسلام از قبل سال هزار چند از بيش به را هوتگ قدمت برخ شاورز* و آشاميدن آب امروز به تا همچنان ه* دانند م گودال نام j هوتَ ا هوتِگ ند.* م تامين را منطقه مردم از حاصل آب ه* است بزرگ نسبتاً طبيع ا مصنوع سال طول در و شود م آور جمع و ت هدا آن در ها بارندگ اهل حيوانات و انسان آشاميدن و شاورز* مصارف به ا هوتِگ به بلوچ زبان در گودال ن ا رسد. م وحش و و نترل* مهار، برا سنت سامانه ن ا و است مشهور jهوت تامين متداول راهها از J عنوان به و سيلاب از بردار بهره و دشتيار منطقه در هوتِگ ساخت شود. م محسوب آب بسيار زمانها از منطقه هوا و آب وضعيت به توجه با چابهار هندس الJ اش با شده حفر گودالها و بوده مرسوم دور حت مترو ٢٠ ،١٠ ، ٥ از بيش عمق به و مربع مستطيل، ره، دا ) سيلت و رس ( زدانه ر بافت با زمين در ه* است بيشتر * خا واره د آن اطراف و شده ساخته منطقه بوميان توسط سيستان جنوب در شود. م جاد ا متر ٢ تا j حدود ارتفاع با در دارد. وجود ها هوتگ ن ا از هزار دو از بيش وبلوچستان استفاده مورد ه* ها هوتگ همين آب از مردم روستاها از برخ نند.* م استفاده هست، هم وحش و اهل حيوانات د!*پراازترمCم­ح ستون از خواستم شدهلولهد پرا با برخورددر سم بنوستون پر نيمهگفتم ببينم روليوان ستون ازو ه*سم بنو هم بتونش ده! ندآسيب 853 K views 567 K views سرساز! درد ه*مهر *اC*آمر معترضان توسط فروشگاه غارت روز سوژه ن ا دن د با ن ا و ها گو تنها مJش به ه* رJف م ذهنم ه* نه ا رسه J آقا ن ا رو ها گو از بلعيده! آب! تبخير برا سد سال آب بدانيد ه* شود م |دردنا وقت گفتيم چه آن اما سيستان استان در «پيشين» و «ردان ز» سد دو پشت در هاست ين پا رسان آب هJشب نشدن ميلJت دليل به بلوچستان و منطقه سد ن مهمتر ردان ز سد است. تبخير حال در دست حالا ه* است بلوچستان و سيستان جنوب در بلوچستان ميلJت با بود قرار است، شده پر اخير ها بارندگ Wلط به بلوچستان يان روستا از نفر هزار ١٠٠ به يندستش پا هJشب بلوچستان و سيستان در رسان آب شاخص و رسان آب متحول را ران ا رسان آب و آب هJشب در استان ن محرومتر ن ا در اتفاق ه* دهد م نشان شواهد متاسفانه اما ند* دست ين پا روستاها از بسيار در و نداده رخ هنوز زمينه سراغ به آب تهيه برا هنوز مردم و نگرفته صورت ش* لوله و سيستان استاندار بدانيد است جالب روند. م ها هوتگ ز برنامهر طبق بود، گفته ٩٧ سال اسفند در بلوچستان ٩٨ بهشت ارد تا «ردان ز سد» رسان آب مجتمع انجامشده مجتمع ١٨ احداث مهر، گزارش به رسد! م بهرهبردار به متاسفانه ه* شده شروع ٨٦ سال از استان ن ا در رسان آب است. نيافته تحقق هنوز آن از بزرگ بخش مرگ! استخر ا* هوتگ فاصلهت رعا اجتماع بهمهمه خيل دليلهمين رانندهه Wنص اتوبوس رو اتوبوس خودش برا اختصاص داده گش دWنصو مردم!برارو جانراننده دوست! آبعنوانبهه­اهوتگآبازا­ستفاده بهداشتلاتJ­مشنار*در آب همان از احشام استفاده دليل به است نJمم ه* شرب گرمافصلدرس­الهرند*منتقلانسان­بهرا اد ز ها آلودگ درمثالعنوا­نبهشوند مغرقهاهوتگ­ن ادر اد زان*ود* در ساله ١٦تا ٥از نوجوان و |ود* هشت اخير سال j حدود اند.شدهغرقهاهو­تگن ا روز هشتمين در ساله ١٠ سرا و ساله ١٠ م مر ساله، ٩ منيره افتادند هوتگ داخل به آب برداشت هنگام گذشته سال خرداد سال ماه مهر هم ساله ١٦ بسمه و ساله ١٤ سارا شدند. غرق و و ظروف وشو شست منظور به آب برداشتن برا ه* بود پيش باختند.جاندمدرواف­تادندآبدرو­نبودندرفته­هوتگبهلباس هميناز J داخلبهامسا­لن فرورد ٢٢همساله ٥اصغر عل شهرستان ز*مربخشتوابع­ازآبادعارف روستادرهاه­وتگ تنظيم لحظه تا هم مورد ن تر تازه شد. غرق و افتاد دشتيار از J در ه* است ا ساله ١٥ نوجوان به مربوط گزارش ن ا شد.غرقچابهارچ­يلسر روستا هاهوتگ 721 K views 356 K views ! پوشيده ها لباس بودن تر گران معما ! *رونا ها *ا*در عروس ه مطالب دئو*و دن*د برا در و خوانيد م صفحه ن* ا در است شده فراگير مجاز فضا نيد. نC اس را مقابل د يوآر layout@ khorasanne­ws. com PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.