Khorasan : 2020-05-30

5 : 5 : 5

5

اجتماع ٥ ١٣٩٩ خرداد ١٠ شنبه ٢٠٣٨٩ شماره.١٤٤١ شوال٧ سوزند! می ها جنگل پرند، نمی بالگردها جامعه اخبار ردند موافقت انقلاب رهبر نند* نم پرواز ق حر اطفا بالگردها اعتبار تامين عدم دليل به قبل سال٢ از جنگلها: سازمان يه تر پروازها ازسرگير خرداد ٢٦ از احتمالا از ورو* ميليون ١٠٠ تخصيص و آب برا مل توسعه صندوق اهواز فاضلاب و گوشه از گاه از هر ها جنگل در سوز آتش از خبر شور،* نار* منتشر ست ز محيط و طبيع منابع نابود و موجب بيشتر روزها ن ا چه آن اما شود. م همچون مناسب ابزارها نبود است، نگران ها جنگل در سوز آتش مهار برا بالگرد گزارش به است. طبيع منابع سوختن و درباره خبرها روزها ن ا حال در خراسان، چند و گچساران ها جنگل در سوز آتش اعزام از ظاهرا ه* شود م منتشر گر د استان اطفا و نيست خبر آن اطفا برا بالگرد ا نتيجه م* و بر زمان دشوار، ار* نيز زمين بودجه و اعتبار اما هست، بالگرد البته است. سو از د با ه* ا بودجه ندارد. دن پر برا پرداخت دفاع وزارت به بودجه و برنامه سازمان به نياز نيست. آن از خبر ظاهرا و شده م بيشتر العبور صعب مناطق در ژه و به بالگرد سوز آتش ن ا اصل عاملشود. م احساس بر نيز هوا گرما گاه و هستند ها انسان ها دمد. م آتش ن ا رنجبر- جواد محمد ق*حر اطفا برا بالگردها پرواز گچساران جنگلها ▪ ت ر مد سازمان رئيس نجار حال همين در گو و گفت در گذشته چهارشنبه شور* بحران بالگردها و مسلح نيروها تلاش رنا ا با مراتع و جنگلها آتشسوز مهار در آنان آماده دانست قدردانسته شاو ستودنراگچس­اران نتيجه ن ا به گذشته ها سال در ه* ن ا بيان با و توان از سوز آتش وقوع هنگام د با ه* م رسيد مهار برا مسلح نيروها بالگردها عمليات زمينه ن ا در افزود: نيم،* استفاده سوز آتش و ٩٤ ها سال ط و شد تامين هم اعتبار اخير سوز آتش در و افتاد اتفاق ن ا نيز ٩٥ همه باوجود گچساران مراتع و ها جنگل در از استفاده با مسلح نيروها موجود تنگناها عمليات پاش آب و ترابر بالگرد فروند ن چند در را ق حر اطفا و داوطلب نيروها انتقال دادند. انجام گچساران شهرستان ها جنگل ها جنگل ه* ن ا به توجه با گزارش، ن ا اساس بر شوند م محسوب شورمان* طبيع منابع جزو طولان زمان نيازمند آن دوباره گير لJش و مورد اعتبار اختصاص با دولت طلبد م است، پيش از بيش نابود جلو دفاع، وزارت به نياز بگيرد. را سوز آتش دليل به شور* ها جنگل ١٠٠ تخصيص با خامنها تا... آ حضرت رفع برا مل توسعه صندوق از ورو ميليون به ردند.* موافقت اهواز فاضلاب و آب لJمش با خامنها تا... آ حضرت فارس، گزارش ذخيره صندوق از ورو ميليون ١٠٠ تخصيص اهواز فاضلاب و آب لJمش رفع برا ارز روز خوزستان استاندار عت شرردند.* موافقت گذشته روز سه در افزود: خبر ن ا بيان با شنبه پنج رهبر معظم مقام خدمت م رد* پيدا توفيق لاتJمش حل برا لازم دستور شان ا و برسيم استاندار گفته بهردند.* صادر را اهواز فاضلاب به خاص توجه انقلاب معظم رهبر خوزستان، دادند دستور و داشتند اهواز فاضلاب مسئله مل توسعه صندوق از ورو ميليون ٥٠ امسال ورو ميليون ٥٠ نيز نده آ سال و ابد اختصاص شود. داده اختصاص گر د ط شرا رسد نم نظر به اخبار طبق ه* ط شرا در انجمن دبير اما باشد، عاد رونا* موضوع در يه*تر خ تار هنوز يه*تر گفت: هواپيما تها*شر سفرها برقرار و پروازها سرگير از برا ن رلا ا يش* تر البته است. ردهJن اعلام هوا هنوز ه* رده* ارائه پرواز برنامه خرداد ٢٦ برا لنا ا به سامان اسعد مقصود نيست. قطع پرواز بخواهد ن رلا ا يش* تر اگر قاعدتا گفت: هواپيما تها* شر بگيرد، سر از را ران ا به را يه* تر به پرواز مسير بتوانند د با هم ران ا پروازها دوجانبه موافقتنامه طبق را ز نند* فعال شود. انجام مساو طور به د با شور* دو بين J نند.* نم ارJهم ما با ه* است سال دو به شده وارد خسارتها ش افزا ل دلا از ها آتشسوز ط شور* مراتع و جنگلها تجهيزات نبود ،٩٦ سال به نسبت گذشته سال جنگلها سازمان بود. ق حر اطفا هوا ن ا داشتن اختيار در برا ه* است سال دو م* متاسفانه اما ند* م تلاش تجهيزات ن ا نبود دليل به ه* مراتع و جنگلها نيستند بينند. م چندان دو خسارتها تجهيزات استانها و زاگرس جنگلها در مرتع بختيار و محال چهار لرستان، ردستان،* ن بنابرا است، پيوسته وقوع به خوزستان و نقاط عنوان به امسال جنگلها، ن ا از نقاط شدهاند. گرفته نظر در بحران نيرو: ر*وز به روحان دستور بالا شيوع با شورها جزو ران*ا اس ام بيمار در ق*حر اطفا برا بالگرد تامين عدم ▪ اخير روزها در جنگل تارCه هزار٢ سوخت ▪ غيزانيه لCمش خرداد ان*پا تا نيد حل را آسيب ن بيشتر درحال گچساران جنگلها برا ه* دهاند د اخير ها آتشسوز از را منطقه بودن صعبالعبور دليل به آن اطفا روز دو بالگردها متاسفانه اما بود، بالگرد به نياز ه* رسيدند منطقه به آتشسوز از پس نيم و به ه*چرا رد،* د تشد را خسارتها موضوع ن ا جنگلها سازمان حفاظت گان فرمانده گفته شده اعزام منطقه به زودتر هوا تجهيزات اگر وجود ق حر اطفا انJام اول روز همان ، بود وزارت ن ا از پيش است: داده ادامه اوداشت. تأمين ما برا را ق حر اطفا بالگردها دفاع برا اعتبار دولت ه* آن دليل به ول رد* م است، نداده قرار وزارتخانه ن ا اختيار در ار* ن ا فرمانده عباسنژاد عل سرهنگ ه* طور آن و مراتع جنگلها، سازمان حفاظت گان روزها ط است، گفته سنا ا به آبخيزدار جنگلها در آتشسوز مورد هشت حدود اخير لام، ا بوشهر، استانها در شور* مراتع و وقوع به احمد ر بو و ه هگيلو* و خوزستان شدت نظر از ها آن ن تر بزرگ ه* است پيوسته گچساران جنگلها در شده وارد آسيب و تخمين است. بوده راحمد بو و ه هگيلو* استان ن ا از تارJه ٢٠٠ تا ١٥٠ بين شود م زده سال ط باشند. ده د جد آسيب جنگلها و جنگل ها آتشسوز ن بيشتر گذشته ها بيمار درمان و پيوند ت ر مد ز* مر رئيس درمان خدمات ح تشر ضمن بهداشت وزارت وضعيت و اماس به ان مبتلا برا دارو و حدود سالانه گفت: بيماران، ن ا درمان نهها هز بيماران مجموعه به د جد بيمار هزار شش تا پنج همين بر و شود م اضافه شور* در اماس به مبتلا منطقه j اس، ام شيوع بابت از ران ا اساس گرفته نظر در خاورميانه در بالا به متوسط شيوع گفت: سنا ا به باره ن ا در شادنوش تر*د شود. م j نورولوژ ها بيمار جمله از اس ام بيمار سبب من، ا خود و ناشناخته ل دلا به ه* است م نخاع و مغز اعصاب مسير در ها |پلا بروز روبه اختلال با را عصب سيستم ردJعمل و شود منظور به گفت: همچنين شادنوش ند.* م رو و استان ز*مر ١١ در بيماران ن ا به خدمات ارائه علوم دانشگاهها در تخصص خدمات ز*مر٤٦ است. شده راهانداز شور* Jپزش پاش آب بالگردها ماجرا به جمهور رئيس معاون ورود و ه هگيلو* استاندار با تلفن تماس در جمهور رئيس اول معاون روز د عصر حال همين در معاون گرفت. قرار استان ن ا ها جنگل در سوز آتش وضعيت ن آخر ان جر در راحمد بو مستمر هماهنگق طرازخواستر­احمد بووه هگيلو*استانداراز­همچنينجمهو­ررئيساول ت ر مد سازمان رئيس نجار اسماعيل نيز و مسلح نيروها پشتيبان و دفاع ر وز اميرحاتم با اعزام منطقه به را پاش آب بالگردها جمله از ق حر اطفا تجهيزات و اناتJام شور،* بحران مرز جنگلها در ق حر گسترش از جلوگير و سوز آتش مهار شاهد تر ع سر هرچه تا نند* باشيم. راحمد بو و ه هگيلو* و خوزستان ها استان و امل* حل داد دستور نيرو ر وز به رئيسجمهور به شخصا را اهواز غيزانيه منطقه آب لJمش ع سر انتها تا ت نها در تا ند* پيگير مستمر صورت گزارش به منجرشود. لJمش قطع حل به خرداد روحان ، استجمهور ر اطلاعرسان گاه پا نيرو، ر وز با تلفن گفتوگو در جمعه روز د ه* باشد گونها به ها ز برنامهر : رد* ح تصر زمينه در لاتJمش چنين بروز شاهد نده آ در به شور* از نقطها هيچ در آشاميدن آب تامين بخش در همچنين و نباشيم. خوزستان ژه و رد:* يد*تا نيرو ر وز با ش ها صحبت از گر د با تابستان در مردم تا شود شيده اند لازم تدابير» «.نشوند مواجه برق لJمش قربان ٧٦٧٧ مبتلا- ١٤٦٦٦٨ د*شد وضعيت در بيماران ٢٥٤٧ افتگان* بهبود تعداد ١١٤٩٣١ ان*مبتلا ل جمع ١٤٦٦٦٨ قربانيان ل جمع ٧٦٧٧ ساعته ٢٤ ان*مبتلا ٢٨١٩ ساعته ٢٤ قربانيان ٥٠ با رونا د*جد موج خطر قهوهخانهها *بازگشا رعامل:*مد آقا متفاوت خبر به وانتبارها ه*پا ن*بنز سهميه شود م م ج*تدر بازنشستگان حقوق سازى همسان براى اجتماعی؛ تامين امسال گذارى هدف دهد م خبر ساز همسان اجرا برا دولت با ننده*اميدوار ها پيگير از اجتماع تامين رعامل مد درباره دخانيات با مبارزه جمعيت ل* دبير مواد نندگان* مصرف در رونا* د جد موج خطر هشدار قهوهخانهها بازگشا دنبال به دخان سنا ا به بيشتر توضيح در مسجد تر* د داد. قهوهخانهها و رستورانها در باشد قرار اگر گفت: مراقبتها و گيرد صورت ها بازگشا د جد موج با نم* م رJ ف نشود، انجام بهداشت مصرف دخانيات ه* هستيم مواجه گروه در جوان قشر ژه و به افراد به ما توصيه نند.* م لJ ش به قليان و دخانيات مصرف از ه* است آن ندارد تعارف س*با رونا* نند؛* پرهيز گروه رونا* همزمان شد. خواهد منتقل راحت به و مناسب زمان دخانيات با مبارزه مل هفته با برسانيم. مردم به را بهداشت پيام ن ا ه* است تعطيل دنبال به ا آ ه* سوال ن ا به پاسخ در و روند رونا،* روس و شيوع از پس قهوهخانهها م بود شاهد را قليان مصرف ميزان در اهش* دقيق آمار زمينه ن ا در رد:* بيان خير؟، ا عموم در وقت دهد م نشان امر ظاهر اما م ندار ميزان نباشد، دسترس در راحت به قليان جامعه ابد. م اهش* آن مصرف ساز همسان ماجرا از بازنشستگان حقوق ساز متناسب ا در ژه و به اخير ها سال در ه* است موضوعات افتد، م ها زبان سر بيشتر بودجه حه لا حوال مطالبه دليل به خراسان روزنامه در ما اگرچه دانيم. م اصل ها سوژه جزو را آن مخاطبان تامين سازمان رعامل مد سالار حال عين در د جد و متفاوت خبر از شنبه پنج روز اجتماع در و اصفهان به سفرش در او است. رده* رونما گفته ارگر* لهاJتش ندگان نما با نشست در اجتماع تامين سازمان هدفگذار» :است ساز متناسب ٩٩ سال حوزهبازنشس­تگاندر مقدماتد باالبتهاست.بگيران مستمرحقوق فراهم آن منابع اگر را ز شود فراهم مسئله ن ا ن ا در شد. خواهد Wمتوق ار* ميان در نشود همراه و است شده رات*مذا دولت با زمينه «.دارد وجود دولت در مسئله ن ا لان* در خوب اجتماع تامين بازنشستگان حقوق ساز به البته او م. بردار تر جد ها قدم اجتماع تامين به دولت ها بده پرداخت دارد اصرار دولت هيئت ه* بود رده* اشاره اجتماع تامين ها، بده ن ا پرداخت از پس و ند* نه هز ساز همسان مسير در را آن خوش اجتماع تامين مذاق به موضوع ن ا اجتماع تامين رسد، نظرم به د. آ نم منابع د با دولت ه* دارد فش* j در پا برا د نبا و ند* تامين را ساز همسان اجتماع تامين به ش ها بده پرداخت موضوع البته ن ا بگذارد. شروط و شرط اش درباره هم قبلا سالار آقا ه* است همسان منابع د با دولت است رده* ح تصر قانون متن در چه چنان ند* تامين را ساز است. شده اشاره آن به هم توسعه ششم برنامه چه بازنشسته آن و شما و من برا رو هر به از ساز همسان بودجه منبع ه* ند* م فرق موضوع ن ا ما همه برا هJبل شود، تامين جا* ر ز ارگر* و بگير مستمر j ه* است مهم م* بتواند شد اگر نJمرش* ها قيمت فشار همين! د... بياسا - اجتماع گروه حمل و راهدار سازمان ز برنامهر معاون اهش* برا ز برنامهر از جادها نقل و خبر وانتبارها ه پا سوخت سهميه ج تدر دارند هوشمند ارت* ه* سان* گفت: و داد تأمين نظر از لJمش گيرند، م بارنامه و مداح فرامرز فارس، گزارش به ندارند. سوخت افزود: وانتبارها، ه پا ن بنز سهميه درباره سوخت تخصيص ارگروه * تصميمات طبق درونشهر ها سوار و وانتبارها برا مصرف م* وانتبار ناوگان در ، برونشهر و و درون اميون* ناوگان نظير نيز پرمصرف و سمت به ت*حر حال در ج تدر به ، برونشهر ادامه و هستيم. ه پا سوخت سهميه اهش* ناوگان نظير نيز ناوگان ن ا ترتيب ن بد داد: افت در و ردJعمل ش، پيما اساس بر ، اميون* نند.* افت در سوخت بارنامه، خردادماه ز*وار در بازنشستگان حقوق ش*افزا انتظار ه* ط شرا در افسارگسيخت­ه ش افزا دليل به رفت م در غذا مواد ژه و به و اجناس قيمت حقوق سالانه ش افزا اخير، ها هفته انجام در تعجيل با امسال بازنشستگان، بسا چه و گيرد صورت زودتر ، قانون امور اما شود ز وار ن فرورد حقوق با همزمان اجتماع تامين سازمان رعامل مد حالا خبر خرداد حقوق در ها ش افزا اعمال از روز اظهارات از ه* طور آن البته دهد. م تامين سازمان رعامل مد سالار شنبه پنج درصد٢١ ش افزا د، آ م بر اجتماع هيئت ب تصو به هنوز بازنشستگان حقوق حقوق ش افزا» :است نرسيده دولت دولت هيئت ب تصو از بعد بازنشستگان « . شد خواهد اعمال خرداد ماه ز وار در همين در گذشته شنبه پنج ن، ا از پيش ما پيشنهادها بهانه به گزارش در صفحه بازنشستگان و ارگر* صنف مجامع د جد سالانه حقوق ش افزا در دنظر تجد بر مبن همين به است، شده تعيين درصد٢١ ه* م رد* مطرح را گمانه ن ا و پرداختيم موضوع در تعلل و تاخير ن ا از دولت هدف د شا ه* بازنشستگان حقوق ش افزا اجرا و ب تصو دنظر تجد برا فرصت د خر ، ارگر * اقتصاد معاون هم قبل چند البته است. رده* اعلام اجتماع رفاه و ار* تعاون، ر وز حقوق مجدد ٩٩ سال ميانه در احتمالا بود ابد. ش افزا بازنشستگان و ارگران* - اجتماع گروه است؟ خوب خبر خبر، ن*ا چرا ▪ بازنشستگان حقوق ساز همسان ماجرا متعدد ها گزارش در اخير ماه چند در نيز ندگان نما و شده مطالبه ا رسانه ن ا آن نقل اما نگفتند سخن م* آن درباره رعامل مد ه* نظر ن ا از است. متفاوت بار ٩٩ سال در آن اجرا اراده از سازمان ن ا چند است. آورده ميان به سخن و برنامه زعامت رس* در ه* نوبخت هم قبل موضوع همين به است، نشسته دولت بودجه همسان برا م دار قصد ه* بود رده* اشاره مستمر ميليارد ٦٧٠٠ ماهانه ▪ ه* بدانيم است خوب هم را موضوع ن ا اما پرداخت حقوق چقدر ماهانه سازمان ن ا چنين اجتماع تامين عامل ر مد ند.* م سازمان ماهانه نهها هز W* د: گو م ٦٧٠٠ ه* است تومان ميليارد ٩٦٠٠ ميليارد ٢٣٠٠ ، مستمر تومان ميليارد نهها هز برا نيز بقيه و درمان برا تومان شود. م پرداخت جار علوم: ر*وز تهران: استاندار ور*شهر اواخر ٩٩ ورCن ج*نتا شود م اعلام از رونا تهران قربانيان آمار است تر ين*پا شور ميانگين شدگان فوت آمار بودن تر ين پا از تهران استاندار نسبت تهران استان در رونا* بيمار اثر بر ن ا گزارش به داد. خبر شور* ميانگين به گفت: بندپ محسن انوشيروان ، استاندار استان ن ا در Jپزش اقدامات ارزشمند درمان خدمات ارائه در عدالت ت رعا سالمند از اعم بيمار هيچ و بود بيماران به درها پشت شورها* ر سا اتباع ا جوان ، ارائه منتظر تهران استان بيمارستانه­ا گذشته سال اسفند ل اوا در نماندند. خدمت تختها ظرفيت به بيمارستان تخت ٢٥٠٠ و بود. بزرگ ار* ه* شد افزوده تهران استان از جلوگير و حساسيتها ش افزا رد:* يد*تا ت ر مد در دولت اساس راهبرد دو ساز عاد ت رضا ه* است تهران استان در بيمار ن ا است. داشته همراه به را جمهور رئيس آزمون ج نتا گفت: فناور و تحقيقات علوم، ر وز شود م اعلام ماه ور شهر اواخر ٩٩ سراسر به شروع زمان شده، انجام ز برنامهر طبق و دوم نيمه آزمون ن ا رفتهشدگان پذ تحصيل بود. خواهد امسال مهرماه مبن ها عه شا برخ به پاسخ در غلام منصور سراسر آزمون برگزار زمان تغيير احتمال بر به شود، برگزار امسال ماه مرداد ٣١ است قرار ه* سراسر آزمون برگزار خ تار رد:* يد*تا رنا ا گفت: و رد.* نخواهد تغيير و است شده قطع ها دانشگاه يز پا ترم ه* ها زمزمه برخ برخلاف هيچ به موضوع ن ا شود، م شروع ماه بهمن از ما تلاش تمام و نيست علوم وزارت برنامه عنوان دوم نيمه از تاخير روز چند با يز پا ترم ه* است ن ا دانشگاه وارد شدگان رفته پذ شود، آغاز مهرماه نند.* تحصيل به شروع و شوند PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.