Khorasan : 2020-05-30

8 : 8 : 8

8

سرگرم ٨ ١٣٩٩ خرداد ١٠ شنبه ٢٠٣٨٩ شماره.١٤٤١ شوال ٧ هوش تست منطق هوش ذهن چالش و سودو قانون: در ه طور سيد*بنو خال خانهها در را ٩تا ١ارقام رارCت رقم هيچ ٣در٣ مربع هر در و ستون هر در سطر، هر نباشد. ٩ ٨ ٦ ٣ ٨ ٤ ٥ ٣ ٩ ٢ ٨ ٧ ٢ ٥ ٤ ١ ٦ ٩ ٣ ١ 30 ه يققد جا برا نه*گز دام شده داده ر*تصاو به توجه با است؟مناسب خال به جا با د*با شما ه م*ا نوشته را شورمان شهرها از C* نام بالا، ر*تصو ها شماره از * هر در نيد. پيدا را شور نام آن در رفته ار به حروف *جا روش ها، معادله غيرمعمول روابط به توجه با نيد. پررا خال جابتوانيدت­انيد پيدا منطق ٤ ٦ ٧ ٧ ٥ ٦ ٢ ٨ ٥ ٦ ٧ ٢ لمات با باز اب*عدد معما ٢ ٩ ٣ ١ را حروف از تعداد شما برا ر ز ر تصو در هر در خال ها مربع اساس بر د با ه* م نوشتها سيد. بنو را حروف تعداد همان با لمات* سطر سخت امتحان ٥ ها مدرسه در دام* هر محمدعل و ناصر مجيد، هر فردا ها آنخوانند. م درس «ج» و «ب» ،«Wال» به رونا* دليل به ه* دارند مجزا امتحان دام* در چه آن به توجه با شود. م برگزار ن آنلا صورت امتحان چه فردا عل محمد يد بگو م ا نوشته ر ز دارد. ٤ ٩ ١ ٤٦ ٨ ٣ 50 ه يققد ٦ ٩ ٤ ٥ ١ درس « ال » مدرسه نددر.خودا ي مج نم درس « ب » مدرسه در هندم. وا صخر نما ن امتحان « ال » سه درد.مرن دا ن ضهاچاه *ر ب «ب» س درگلسيهمان هان حا مچتهاب دارند. امتحان د. صررادانن ٨ ١ ٢ ٣ ٤ ١ ٩ ٦ ٣٤ ٨٥ حلجداولومع­ماها ١ ۴ ٩ ٧ ٨ ۶ ٢ ۵ ٣ ۵ ٨ ۴ ٧ ۶ ٢ ٣ ٩ ٣ ٧ ۵ ٢ ٩ ۶ ٨ ١ ۶ ٢ ١ ٨ ٣ ۵ ۴ ٧ ٢ ١ ٨ ۵ ۴ ٣ ٩ ۶ ٩ ۵ ۶ ٣ ٢ ١ ٧ ۴ ۴ ٣ ٩ ١ ٧ ٨ ۵ ٢ ١ ٩ ٣ ۴ ۵ ٧ ۶ ٨ ٧ ۶ ٢ ٩ ٨ ۴ ١ ٣ ٨ ۴ ٧ ۶ ١ ٩ ٢ ۵ ۴ ۶ ۵ ٨ ٧ ٩ ٢ ٣ ١ ٣ ٢ ۶ ٧ ۵ ٩ ١ ٨ ١ ٨ ۴ ٩ ٣ ٢ ۵ ٧ ٧ ٩ ٢ ١ ٨ ٣ ۶ ۴ ٢ ١ ٣ ۶ ۴ ۵ ٧ ٩ ۵ ٣ ٩ ٨ ٢ ۶ ۴ ١ ۴ ۶ ١ ۵ ٧ ٨ ٣ ٢ ٩ ٧ ۵ ۴ ۶ ١ ٨ ٣ ٨ ۵ ٧ ٢ ١ ۴ ٩ ۶ ۶ ۴ ٨ ٣ ٩ ٧ ٢ ۵ علوم ٥ : رقم شش : رقم پنج : رقم چهار : رقم سه ٩١٨٢٥٣ – ٩٣٢٥٤١ ٥٧٩٣١٦- ٨٤٦٧٣٥ ٦٤٥٢٣– ٢٨٧٩٢– ٧٣٢٥٤ ٢٧٣٨٥- ٩٥٤٨٣– ٧٨٣٢٤ ٨٤٥٢ – ٥٦٣٢ ٣٦٩٢ – ٤٨٢٥ ٢٦٣٥– ٥٩٨٢ ٢١٩ – ٨٤٣ – ٢٣٦ ٦٥١ – ٥٦٣ – ٤٨٣ ٨٢١- ٧٢٤ ٤. چابهار ٥. بجنورد ٦. اهواز ١. شاهرود ٢. اروميه ٣. زابل چالش ذهن : ر*تصاواختلاف پ*استر خفن پنج حرف : سرهنگ و گرسنه سنگر و ... چهار حرف : سرنگ، نرگس، نهر، رنگ و ... سه حرف : سنگ، هنر، گره، رهن، آن ها اشاره *رده ا م. آور د ما در ا ن جا فقط به تعداد از از آن چه برا تان نوشته ا م به دست ممJن است تعداد *لمات بيشتر نيد؟ پيدا مشابه ر*تصو دو ن*ا بين را تفاوت ٧ تعداد توانيد م ا*آ باشيد. داشته بيشتر ز تمر روزمره ارها در تا شماست ذهن برا ورزش همچنين باز ن*ا نيد. دور خود از را مر*آلزا توانيد م ن*تمر ن*ا با دهيد. انجام ها آن ت مشار با و خانواده نار در را آن ه شود م بيشتر زمان باز ن*ا لذت نشان را ا لمه* چه ر، تصو بزنيد حدس بدانيد ه* ن ا برا و نيد* توجه نمونه بهدهد! م ر تصو ر ز ها خانه تعداد است، حرف چند لمه* د. بشمار را عدد *اب : باز با لمات: نمونه جانانه خفن استر*پ: صحيح است. دارد. پس گز نه ٣ كي از ٣ شكل وجود هر سطر و ستون نيز تكرار مي شوند. در از شكل ها ٣ بار گز نه ( ٣) هر كدام تست هوش: ضربدر ٢ است. ٣٨. حتما متوجه شده ا د *ه جواب هر رد W حاصل جمع اعداد همان رد W هوش منطق : محمدعل در مدرسه »الW« است و امتحان علوم دارد. مدرسه »الW« نيست پس در مدرسه »ب« است و امتحان انگليس دارد. بنابرا ن و نم تواند در مدرسه »الW« باشد پس در مدرسه »ج« است. چون مجيد در امتحان انگليس ندارد و امتحان علوم هم ندارد. بنابرا ن امتحان ر اض دارد ناصر ا در مدرسه »الW« ا »ج« است. از آن جا *ه ناصر در مدرسه »ب« نيست معما امتحان سخت : بهااو ج | | ٧٦٧٩ ٨٨٥ متوسط جدول سخت جدول اندازه واحد فعال- -٧ ه ارما* معامله– ردن* باطل -٦ علم -١٠ فهم ست– تور -٩ نه رمز گودال– -٨ گير اغذ* پول ممتاز– -١١ بلند بالاپوش مطيع- - Jپزش آتش زبانه لؤلؤ--١٢ پروردگار--٧ در لنگه- بارو زبند- -٦ پوست عارضه نامه آگه - م قد فش * -٨ آشغال همراه مرمر- وسط- اتمسفر- -١٠ نده نما م-Jش و روده نJمس -٩ سابق رهبر- بند ستهJش تخته-١١ لاغ* اثر سنده نو آرژانتين تخت پا-١٢ معروف ابو*- وگسلاو : افق د- جدعاميانه- نف-٣ جگرمصر- صحرابروفه- -٢ رلند ا سنده نو -١ - سگ بيمار -٥ مفصل درد - ونان الفبا حرف چهارمين و بيست -٤ رفوزه : افق رخت– خال عقيده- -٣ آسودگاغتشا­ش--٢ د نو - باتر منف قطب-١ م قد - جوان دارو -٥ دان موسيق ران- ا محل شها گو از -٤ پوست : عمود رو جانور ن بزرگتر افغانستان- شور* تخت پا -١ زور احشام- شمارش واحد دور- به اشاره -٢ مزهزمين- نژاد بزرگ– زنگ -٤ دهند م را توپ فيلم– ظهور محل -٣ و عقب سوم– نت -٦ خواهش - يمياگر* دانش -٥ ما بخار-٨ آذر نامزودرس- ميوهه– نظر -٧ ناپيدا پس- ار دو -١٠ برق ستون – صنعت روغن -٩ نشان - برق حرف مات– الگو- -١١ دختر jت ا پسر jت مثل قد– هم پيشهور - گياه قلمه ش- ستا -١٢ ندا : عمود - سرب گرد گلوله -٢ ه همساجرس-نيست- به غر -١ غنچه عنقا- عدد - پوست بيمار - وه* بز -٣ بيابان - صنعت | خا -٥ س ر نخ ماشين مخترع -٤ صورت اتساع -٧ وانيل جوهر - هند ساز -٦ صليب حرف اف*د- ترد حرف-٨ شمال jآتلانتي پيمانان- شر مزاحم- راندن -١٠ اJ آمر سون اد از اختراع -٩ ات*حرقورباغه- سلسله - عصب ره * پادشاه نوع -١١ صور پارچه- - ار -١٢ نهانزادانه تجملات ل و م ر ا ع ا ت م ا ص ا ت ن ا صل ا ل ى و ن ا ب ا ب ا ز ج ا ت د ا ه ر د ا ى ک ا ت ى ق ف ا س ى ل پ س ل د ن ا غ و اکلىل هبر ر س ر ه ا و ق خ ز ا ک ن ه ر ت ع ا ق و ر و ت ا ى د ا ر ر ا ج ت ب ت ق پ ت د سن ا ى ر ل ا م ک ف م ا ک ا ز و ل ا چ ا و ک ق ا ر ى ى ف ر ا ى ا ا ر ر ا ف ر م ک ر ت ک ا ر ت ن ا س ا ت ج ج ا ر لىکن و ا ل کت ا ژ ت ل ا پ ن و د ب ک و ر ک و د و ک ى ر ت ر ا خ ى ا پس ى ن ا و ر خس ک و کا ىس ا د م ر م ر م ل ى بک ن ت ى ىست ر ک ا ت ا گ ا ا ت ل ا ٧٦٧٨ شماره جدول حل ٨٨٤شماره جدول حل PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.