Khorasan : 2020-05-31

12 : 12 : 12

12

م.9'و هفتاد سال ، ٢٠٣٩٠ شماره ،٢٠٢٠ م ٣١ ،١٤٤١ شوال ٨ ،١٣٩٩ خرداد ١١ شنبهD' ند: فرما $م ع)سجاد( امام هَزلٍ. و جِدٍّ كُلِّ في الكَبيرَ وَ مِنهُ الصَّغيرَ الكِذبَ اِتَّقُوا . شوخ به چه و "جدّ چه بزرگ، چه و Dوچ, چه د،'بپرهيز دروغ از www.khorasanne­ws.com e-mail:info@khorasanne­ws.com (١٢٢ح العقول، Zتح ده گز( ! هااعتبارنا­مهبقاىراز خراسان "ها ژه'و مطبوعات "ههاتاز ناشی هاىخسارتپي­گير دولت بنزینی هاىآشوباز م'ا پرداخته آن الات9اش و ند'فرا ن'ا بررس به ر'ز گزارش در است، شده داغ مجلس در گر'بارد ها اعتبارنامه هميشگ داستان خطاب خود د'جد نامه در دولت مسئول نهاد D' "نهادها و 'اجرا "ها دستگاه از "تعداد به ارسال "پيگير "برا است خواسته ها آن از ، صنف ناش دگان'د ان'ز به مربوط مستندات و •مدار استفاده با تا نند, اقدام ٩٨سال آبان اغتشاشات از در شده 'تعر "ارها,سازو و حقوق "ابزارها از برآورد و "يفر, مسئوليت موضوع ، قانون مراجع واغتشاشگرا­نتوسطشدهوا­رد"هاخسارتميز­ان شود."پيگير صنفن,امابه ست'ترور"هاگروه دوره هر آغاز در ها نامه اعتبار ب'تصو "ماجرا خود به را "خبر "فضا "روز چند مجلس دارد تعجب "جا چه آن اما دهد م اختصاص مشخص نتيجه م' دار سراغ متر, ه, است ن'ا ن'آخر نوع به ه, مجلس در موجود اهرم ن'ا از شده حاصل است ندگان'نما نش'گز فيلتر نامه اعتبار به. است ساده هم آن فرمول. باشد نفر چند نامه اعتبار به هم شما ، دادند گير شما ماجرا احتمالا ت' نها در و نيد, اعتراض گر'د و ابد' م خاتمه جانبه چند ا' دو "ا مصالحه با بهارستان رس, بر منتخب نده'نما همچنان ندگان' نما از نفر ٩ گذشته روز. ماند م باق گچساراننده'نما تاجگردونغل­امرضا سراغبه نيز او ردند., اعتراض او اعتبارنامه به و رفتند D' در و نگذاشت پاسخ ب را اعتراض ن ' ا قاليباف، باقر محمد اعتبارنامه به متقابل اقدام مرتض و ميرسليم مصطف ، ان,زا عليرضا روز اعتراض تنها ن'ا رد., اعتراض آقاتهران منتخبنجابت­حا...روونبودها مجلس گذشته قم مردم منتخب ان,زا همراه به شيراز مردم به بود، تاجگردون اعتبارنامه به معترض ه, ردند., اعتراضدلخو­شاظم,اعتبارنامه را نشان ماه مردم منتخب ، عبدالله رضا عبدالله آن، از پس داد. قرار اعتراض مورد از نفر ١٨ اعتبارنامه سابقه، ب اقدام در به طرفين ت'نها در و رفت نشانه را ندگان'نما اتفاقات ن'ا براساس ردند!, مصالحه ل9ش نامه اعتبار به اعتراض ند'فرا رسد م نظر به گرفته خود به "صور و فرماليته ل9ش ها "آباد من'ا "جعفر "ادعا به ه, 'تاجا است به متهم ه, منتخب» رشت مردم سابق نده'نما «!است نشده رد اش نامه اعتبار ، است بوده قتل را خود اول صفحه س9ع امروز وطن روزنامه آتش به موضوع به « خشم "ها خوشه » تيتر با ن' ا مردم توسط ا9' آمر در ساختمان شيدن, شهروند د' فلو جورج فجيع قتل به ه, شور, معترض پليس دست به ' ا9' آمر سياهپوست داد. اختصاص بودند اخلالگران دادگاه وقت ٩٨ مرداد شد؛ برجسته فرد D' نام شد، برگزار ارز بازار "ارز فساد در مهم نقش ه, آقاخان سالار شور, از توانست داشت، ه, روابط با و داشت D' نوشتند: او درباره ها رسانه شود. خارج باز با ٩٩ خرداد اما بود، ارز بازار در اعجوبه آقاخان شد مشخص ، "ارز گر' د پرونده شدن D' تنها ارز بازار اصل اخلالگر با سه' مقا در هفت عامل ر'مد ، اسدبيگ اميد است. شوخ با فسادش رقم ه, ٦٦ متولد است جوان تپه تومان ميليارد هزار ٢٥ از بيش امروز دلار نرخ شود. م • نيمی دربحرانمدی­ریتشاهکار کشور هاىاستاناز "سو از ، تحلي مراسم "برگزار از بعد مجلس بررس "برا گانه ١٥شعب ، سِن رئيسه هيئت نخست جلسه همان در منتخبان اعتبارنامه شعبمياندرق­رعهقيدبهمن­تخبانهمهوي­ل9تش يل9تششعبن'اه,ن'اازپسشوند. متقسيم انتخابيه "هاحوزه جدول موجب به شدند، ، است شده تنظيم الفبا حروف براساس ه, دربارهوشود مشروعهاهاع­تبارنامبه رسيدگ قرار رسيدگموردن­گهبان"شورادره, ,مدار دستبهنگهبا­ن"شورا رسيدگازپسا'نگرفته داشته "ا مسئله منتخب ه, ن'ا ا' است آمده توجه مورد صلاحيت بررس ند'فرا در ه, باشد شدهمشخصانت­خاباتان'پابعدازا'نگرفتهقرار چندا'D'چهچنانحالش­ود. م"گيرتصميم "گر'د نده'نما نامه اعتبار به ندگان'نما از تن قيد به ه, "ا شعبه به نده'نما آن نند،, اعتراض شود م فراخوانده گرفته قرار آن در نامش قرعه اعتراض، رد "برا "ا ننده, قانع ادله چه چنان و متحقيقميسي­ون,بهاعتراضن'اند،9ناقامه صحيحاعتراض­ه,شدمسجلهمجا­آناگرورود علنصحندرند­ه'نماآننامها­عتباراست،بوده را اعتراض ت'ثر,ا اگر و شود م گذاشته "را به خواهددستاز­راخوداعتبا­رنده'نماآنرند،'بپذ بود.نخواهدنده'نماگر'دوداد جوان- • چيست؟قضيهحلراه ▪ ! ش?اعتراضِ ▪ رج, مردم سابق نده'نما وليوند, جواد محمد امور و شوراها ميسيون, رئيس ه, مجلس در خراسانباگو­وگفتدر بود،دهممجلس داخل بسببمنافعت­عارضاستن9م­مه,ن'ابيانبا باشد ها اعتبارنامه به اعتراض ن'ا بودن نتيجه ب عمده : رد,اظهار نم, نم رد را علت ن'ا و است دليل ن'ا به ها اعتراض ن'ا بودن نتيجه ن'ااثبات"برا حتماسنادو قطع•مداره, اعتبارنامه ه, ژه'و به ندارد، وجود ها اعتراض رده,عبورنگهبان"شورامسيراز­بارD'نده'نما ساختارن'اازرفتبرون­راه همچنين"واست. اقامه را «اعتراض مقابل در اعتراض» طولان رد, اعلام ننده, اعتراض توسط قطع اسناد پشتوانه بدون اعتراض» او گفته به ه, "طور به نده'نما با "جد برخورد باعث قطع •مدر و سندبدوناعت­راضنه'هزوشودننده,اعتراض «.برود بالا اعتبارنامه­يد'تاند'فرا طراحدررسد منظربه هااعتبارنا­مهاعتبارِه,شودجاد'ا"مسيرد'باها "نهادتوسطد'شا حتو ش,گروان9امبد­ون "طوربهگيردق­رارسنجشمور­دمجلسازخار­ج "ها جنجال و نه'هز همه ن'ا صرف شاهد ه, نباشيم.ندگان'نماتوسطبيه­وده هفتم دوره از ه, جاست ن'ا ماجرا جالب ته9ن نشده رد نون,تا منتخب هيچ اعتبارنامه بعد به از برخ درباره هادوره ن'ا از D' هر در فقط و و است شده مطرح ' ها ابهام ها اعتبارنامه ل9ش نده'نما اعتبارنامه "بقا جز سرانجام نيفتاده اتفاق ن'ا چرا ه, ن'ا اما است. نگرفته "صور ل9ش D' « اعتبارنامه به اعتراض» ن'ا و تعارض در د'با را است گرفته خود به فرماليته و اعتبارنامه­بهنده'نماD' وقت عن'د.'دمنافع نده' نما آن ، ند, م اعتراض گر' د نده' نما ه, "ا نده'نما نامه اعتبار به هم اعتراض مورد گر'د نده'نما چند حت و رده, اعتراض او به عنوان به ! راحت همين به ند., م اعتراض ، اسلام "شورا مجلس نهم دوره در مثال اعتبارنامه به تهران مردم نده'نما ، ل,تو احمد ه،, مبار مردم جوان منتخب عليپور، عل متقابل اقدام D' در هم عليپور و رد, اعتراض تهران گر'د نده'نما ٢٣ و ل,تو اعتبارنامه به تحقيق، ميسيون, سرانجام رد!, اعتراض اعتبارنامه و دانست وارد را ل, تو اعتراض ندگان'نما اما فرستاد علن صحن به را عليپور هفتم دوره در ا' ردند, ب' تصو را او اعتبار اعتبارنامه تهران مردم نده' نما آليا فاطمه مهم ران'مد از "تعداد به ابينه, عضو D' گزارش ز,مرا ه, آن رغم به ه, است آن از ,حا دولت ش'پا"هابخشداشتن­باحوادثنتر­ل,وت'ر'مد اهش,وخطرت'ر'مددر"موثرنقشنگ'مانيتورو وقوع از ناش شده وارد مال و جان "ها خسارت ز,مر ١٨ نون,تا فقط اما دارد، طبيع مخاطرات شده، ميل9ت ها استان در حوادث نترل, و ت'ر'مد عمليات و شده رها تمام نيمه صورت به پروژه شش عدم دليل به نيز شور, استان هفت در 'اجرا است!نشدهشروعني­ازمورداعتب­اراتاختصاص "جمهور روزنامه ميرسليم "ادعا به خود روز'د شماره در اسلام رئيس D' به تومان ميليارد ٦٥ پرداخت بر مبن در عموم ار9اف » . پرداخت مجلس ميسيون, درست ادعا ن' ا شود مشخص اولاً است انتظار ننده,پرداخت است درست اگر ثانياً نه؟ ا' است آن ثالثاً بوده؟ س, چه رشوه تومان ميليارد ٦٥ بوده؟ س, چه گرفته رشوه ه, ميسيون, رئيس و صحت شدن مشخص "برا ه, ن'ا سرانجام و چه 'قضا دستگاه ميرسليم، "آقا "ادعا سقم «؟دارد "هاوظيف ش' ستا در » تيتر با اعتماد روزنامه تلاش از مل اعتماد حزب ر' تقد به « صراحت اسلام "شورا مجلس در "مطهر عل "ها باره ن'ا در حضرت الياس همچنين رد., اشاره نظير ' ها چهره فقدان من عقيده به » : گفت بزرگ خسران و خسارت تواند م "مطهر "آقا ژه'وبه و اسلام "ور جمه نظام مجموعه "برا ها ازدهم' مجلس اميدوارم اما باشد، مقننه قوه بردارند گام "مسير در مدرس تا...'آ از "پيرو با از گر' د "بسيار و "مطهر چون ' ها چهره ه, «.برداشتند گام آن در دهم مجلس ندگان'نما - $اسلام "جمهور • چيست؟اعتبارنامه ▪ •پا حساب "معنا به حقيقت در نامه اعتبار طور به منتخب نده'نما ه, ن'ا است! نده'نما باشد نداشته خود رزومه در "ا پيشينه سوء مثال نامهاعتبار­ن'اباشد.معتبراش تحصيل•مدر ا' "شوراتوسطبه­ارستانبهند­ه'نما راهيابازقب­ل گيرد مقرار اب'ارزموردشور,وزارتونگهب­ان نم منتخب فرد نشود يد'تا "ا اعتبارنامه اگر و اتفاق همانند دقيقا ابد.' راه بهارستان به تواند رخ تفرش مردم منتخب "برا قبل وقت چند ه, تحصيل •مدر اعتبار فقدان علت به او و داد آغاز بابازماند. ازدهم' مجلس به راهياب از سياس توئيتر برخی از صریح انتقاد جدید نمایندگان اعتماد- • هقطعنامرش پذمثلتصميم­ات$برخگرفتنجر­ئت$س?ره)امام(جزبه:"انصار نداشت را "رهبر مقام قائم عزل و توئيتر $ران ا اربران? نش?وا سياهپوستشه­روند قتل به اJ آمر پليستوسط شم!Jبنفستوانم$نم ها توئيت از توئيتر در پرمخاطب اربر, D' مجلس جوان ندگان' نما برخ مواضع و رد., انتقاد شدت به ازدهم' امامتب9مشا­خصن'ترمهمره)( خمينامامبز­رگداشت"ز,مرستاددبير قطعنامهرش'پذجملهازتص­ميماتاز"بسيارگفت:ودانستبودن انقلابرا جرئت س,ره)امام(جزه,بود انقلابتصمي­ماتاز"رهبرممقامق­ائعزلو اعلام"خبرنشستدره,"انصار محمّدعلفارسگزا­رشبهنداشت.راآن توضيحبارهن'ادرگفت مسخنانقلاب،بير,رهبررحلتسا­لگرد"ههابرنام انقلابفرما­ن گاهبردارد،شمشيرانسان­ه,نيستن'ا انقلابفرما­نداد: زهر جام ن'ا بدانند خواهند م برخ حالا است. زهر جام رش'پذ "همعناب قاطعيتبامن­گر.'د موضوعا'جنگبهانات9­امنرساندنا'بودهفشاراث­ربر "رهبر مقام قائم عزل داد: ادامه "و نيست. نها'ا از دام, هيچ ه, م'گو م انقلابتصمي­مهمنداشترا­ار,ن'اجرئتس,هيچره)( خمينامامجز­ه, جنگ از پس هم آن ،"رشد سلمان اعدام مشروعيت اعلام بود؛ خمين امام "انمونههم گورباچبهنا­مهوبودشدهب­از پلماس'دباشورمان,"درهاه, بيانراحلام­ام "گر انقلاب"ها ژگ'وبهاشارهبا"وبود.اقداماتهمي­ناز انقلاب در هم ره)( خمين امام پيروان حت و دوستان از برخ البته رد:, الان تا ابتدا از را بودن انقلاب اول گروه شدند؛ اشتباه دچار جامعه و امام بودن در و دانسته فصل هيجانات را انقلاب اقدامات و دانستند م مقطع "امر اعدام حتا' 'ا9'آمرمستشارا­ناخراجمثل حوادثآنانا­ز"بسيارتحليل رئيس است. انقلاب "نهاهيجا مظاهر از دا'هو مثل شاه م'رژ وابستگان متاسفانه امروز رد:, نشان خاطر ره)( خمين امام بزرگداشت "ز,مر ستاد را خود خواهند م هم داشتند فعال حضور انقلاب صحنه در ه, ها آن حت انقلابهمدو­مگروهوبوده­شوروهيجانص­رفااقدامات­شانند'بگوونند,مبرا ومخالفانبه­حملهواجتما­عاتزدنبرهم­ودادنشعارب­امترادفصرف­ارا"گر خودسخناناز"گر'دبخشدر"انصاردانند. م ن9شهنجارو"پرخاشگر از تبعيت به و 9پزش "ههاتوصي به بنا ه, ن'ا و رونا, روس'و شيوع به اشاره با در را خرداد ١٤مراسم بودند، 9پزش دستورات به مقيد بسيار ه, امام سيره ه,دهم مران'از'عزمردمبهرا­بشارتن'ااماگفت:م'رد, ملغمطهرحرم "فضا صداوسيما، ق'طر از زنده صورت به خرداد ١٤روز انقلاب معظم رهبر ند.'گو مسخنمردمبا­هيئاتومساج­د"بلندگوو"مجاز در ا9'آمر پليس خشن اقدام به شهان,وا شهروند D' د'فلو جورج رساندن قتل به "فضادرهمچنا­ن 'ا9'آمرسياهپوس­ت ادامه دنيا "شورها, بيشتر در "مجاز ن'ا از هم ران'ا اربران, بين ن'ا در دارد. "هانش,وا از برخ نماندند. جا قافله بخوانيد:رازبان فارساربران, آمدنيوز خال "جا روزها ن' ا ول * بود، الان اگه شه. م احساس واقعاً مينياپوليس "ها "درگير نوشت: م شت, پنج اون سپاهه. ار, ا9' آمر تل,و, تا ونزوئلا بردن ن'بنز هم ران'ا سياهپوست به و نن, درست مولوت هم سياهپوست اون بدن. ا9'آمر "ها قدسه "نيرو مال شته, ا9'آمر پليس ه, ه!'احمد بيژن هم اسمش شمع ردن, روشن از اربران, برخ * جورج "برا ران'ا "شهرها از بعض در ردند., توئيت 'ها س9ع د'فلو من “I CAN’T BREATHE ” * ن' آخر ن' ا .... شم9ب نفس توانم نم 'ا9'آمرسياهپوس­تد'فلوجورججمل­ه دقيقه١٠ سفيدپوست پليس ه, بود داد م فشار او گردن "رو را ش' زانو سياهپوستان اعتراض نماد حالا و شده مينياپوليس شهر در ژه'و به ا9'آمر ام9ح عليه ن' نماد جمله چه است. شم...9بنفستوانم نممناست:9'آمر به سياهپوست D' پليس ه, ن'ا از پس * "ا وحشيانه ل9ش به رو د'فلو جورج نام مينياپوليس شهر مردم ، رسوند قتل به "ها ماشين به و ختند' ر ها خيابون به شهر ن'ا "تو اوضاع ردند., حمله پليس ه, روش هر با پليس و خته'ر بهم املا, جا, نه, متفرق رو مردم خواد م شده بشر؟ حقوق مدع "ها رسانه هستند د'با ما منفعل امورخارجه وزارت نون,ا * عليه را خشونت بخواهد ا9'آمر دولت از دهد ان'پا مينياپوليس در خودش مردم دستگاه بدهد. آزاد تظاهرات اجازه و وسازمانملل­سازمانبهد'باما پلماس'د عليه تا بياورد فشار "بشر حقوق "ها به اعتراضات عليه شده اعمال خشونت دهند.نشاننش,واا9'آمرمردمحق اس9انع ادداشت' سابق مشاور ان, تر بر, ا : است' ر انتخابات ه, معتقدم گفت: روحان سياق و Dسب همان با ١٤٠٠ "جمهور تفاوت و بود خواهد ٩٨ ماه اسفند انتخابات ن'ا پيروز ه, است ن'ا منظورم داشت. نخواهد نون,ا هم از و هستند ان'اصولگرا هم انتخابات به سيزدهم "جمهور است'ر ه, م'بگو توانم م رسيد. خواهد ان'اصولگرا انتخابيه حوزه به نگاه : دارد آن از ت'ا9ح مجلس رئيسه هيئت "اعضا به موفق نفر سه تهران نفره ٣٠ ليست از ه, اول سال در مجلس رئيسه هيئت به راهياب هم شرق جان'آذربا و اصفهان استان اند. شده رئيسه هيئت "ها رس, از سهم دو دام, هر قم، "ها استان اند. داده اختصاص خود به را نيز مازندران و اردبيل ،"رضو خراسان ،"ز,مر خال دست مجلس رئيسه هيئت انتخابات از به را صندل D' دام, هر و اند نيامده بيرون اند. آورده دست نوشت ^ تابنا • "محمد "هاد اراک راکتورتحری­مبا آمریکا چيست؟ دنبالبه د'تمدعدمازا9'آمرهدفن'ترمهمرسد منظربه ت'هدا،•اراتور,راوفردو"اهسته"هامعافيت است ناگهان و احساس اقدامات سمت به تهران "هادولتبهفش­ار"براا9'آمربهرا مناسببهانه­تا "سو از بدهد. ها م'تحر د'تمد "برا برجام 'اروپا "سپررا حساس"روزها•اراد'جدتور,راگر'د عنوان به بر زمان و سخت دوره D' از پس و ند, م "ابتدا به ، تفضيل و مفهومه،'پا "ها طراح Dش ب و رسيده تجهيزات د'خر و ساخت راه ساخت تواند م راه ن'ا در ا9'آمر "ها ن9ارش, ه, ند, طولان و نه'پرهز ما "برا را تور,را ن'ا روسيه بر علاوه گذشته "روزها در نيست. مطلوب خارج سياست مسئول بورل جوزف چين، و فرانسه، خارجه ران'وز ان'سخنگو و اروپا ه'اتحاد نش,وادر•مشتر"هابيانيدرن­يزآلمانوان­گليس البته ردند., عميق تاس اعلام ا9'آمر اقدام ن'ا به اقدام ن'ا تبعات نگران همه از بيش ها 'اروپا با د'با ران'ا رسد م نظر به اساس ن'برا هستند "ها م'تحر ان'پا موعد تا هوشمندانه اقدامات "شورها, ندهد اجازه )،٩٩ مهر ٢٧( تسليحات واشنگتن "فشارها تسليم راحت به برجام طرف ند, حاصل اطمينان مقابل طرف ه, ن'ا شوند. تواند م"گيرتصميماز­لحظه م,زماندرران'ا پلوتونيومي­لوگرم, ١٠سالانهتو­ليدبا م'قدتور,را طرفDم,بدونراشده بازطراحتور,راا'بسازد تصميم در تواند م برساند، ان'پا به خارج "ها ٢٧تاقينا'باشد.تاثيرگذاره­اآن"بعد"ها"گير "جمهور ار, دستور در متحورانه اقدام ٩٩ مهر م ها 'ا9'آمر هم و ٤+١ هم اما نيست اسلام و "باز زدن برهم در "ا بالقوه توان ران'ا ه, دانند و دارد نيست ها آن مطلوب ه, "ا نقطه به رسيدن ا' برجام در ماندن "ا ژه'و ط'شرا در است ن9مم نداشته"سودش'براگر'د ٢٢٣١قطعنام­هحفظ بخورد.رقمهمگان"براباختباخ­ت"بازو نوشت ن خبرآنلا • ابوتراب ابوالفضل : از برخ به مجلس در آباد نج مردم نده' نما ش'افزا درباره غيررسم "هاقول نقل و اخبار 9نم سعيد "استعفا "برا دولت درون از فشارها نش,وا 9پزش آموزش و درمان بهداشت، ر'وز نقش مدع خود "توئيتر صفحه در و داد نشان شد. مسئله ن'ا در جمهور رئيس دفتر مسئول معاون ترق حميدرضا : مصاحبه درباره ، اسلام مؤتلفه حزب نالمللبي س ب ب ون'ز'تلو با ميرسليم سيدمصطف مصاحبهنهاآ­گفتورد,متهمرا ران'اخبرنگاران هاند!فرستاد س ب ب "برا و داده انجام را در مهاجران سيدعطاءا... : ه, حال نظرم به» :نوشت خود "توئيتر حساب ه, رده, دستگير را CNN گزارشگر ا9'آمر پليس تهيه فيلم و گزارش مينياپوليس شورش از چرا و گزارش ا9'آمر مردم است مناسب ، است رده, در شان'ا بفرستند. پمپئو دفتر به را س9ع و فيلم گمان داشت. درخواست و برنامه چنين ٩٨ آبان «!است شده انقلاب ران'ا در رد, م شد $مدع نيوز جهان • نوشت ^ تابنا • نوشت ^ تابنا • PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.