Khorasan : 2020-05-31

2 : 2 : 2

2

اخبار ٢ ١٣٩٩ خرداد ١١ شنبه H ٢٠٣٩٠شماره.١٤٤١ شوال ٨ « . است3 آمر در « مداوم 2 نابرابر و عدالت ب » متحده الات ا تاسيس از پيش ها سال تاب،$ ن ا برده تجارت آغاز و پوستان سرخ ش$ نسل با شروع د جد 2 دنيا در انگليس مستعمرات در و ظلم اقسام و انواع با سال ٤٠٠ 2 برا و شد نيز بار هر است. داشته ادامه ها اقليت به ستم ، ها ستم و ظلم چنين از عموم خشم پ در تا زند ر م ها خيابان به ا3 آمر شهروندان تغيير هميشه 2 برا بار را نامساعد ط شرا امنيت 2نيروها وب$سر درپ هربار، اما دهند؛ مبارزات غارتگر، و آشوبگر 2 ا عده اقدام و . رسد نم مطلوب نتيجه به ا3 آمر مردم مدن 2ها ه3شب رشد دليل به اخير 2ها درسال البته خبرنگاران، - شهروند فعاليت و مستقل 2 خبر جاد ا و تر گسترده رسان اطلاع ان3ام شده فراهم معترضان ميان بيشتر همبستگ جان» اعتراض جنبش نيز دليل همين به است. گسترده Oطي ميان در « دارد ارزش سياهان شهروندان جمله از ا3 آمر شهروندان از 2 ا در جنبش ن ا است. افته رواج سفيدپوست موفقيت برخ سب$ موازات به است تلاش برخ به سياهان راهياب جمله از سياس 2ها ،2جمهور است ر جمله از ا3 آمر در مهم مشاغل در گرفتار پوست سياه ها ميليون 2برا را ط شرا هدف ن ا دهد. تغيير تبعيض و 2 نابرابر و فقر 2 دار برده ها قرن ه$ دارد اهميت جهت آن از فرهنگ ، 2 نژاد جدا 2 ها سياست اعمال و اجتماع ن ر ز 2 ها ه لا در را نژادپرست تغيير بدون است. داده رواج شور$ ن ا در ا،3 آمر مردم بين در نژادپرست فرهنگ ن ا پليس توسط سياهان قتل از 2 جلوگير ان3ام از قاتل 2 ها پليس ن ا تبرئه و نژادپرست 2 ها . داشت نخواهد وجود نژادپرست قضات 2 سو اجتماع مطالبات ش افزا موازات به حال، ن ا با ا،3 آمر در نژادپرستان­ه 2 رفتارها اصلاح 2 برا شده تر فعال شور$ ن ا در نژادپرست 2ها گروه شور$ ن ا در 2نژاد تبعيض غمبار ميراث از تا اند هدف، به رسيدن 2برا گروه ن ا نند.$ حراست ا نژادپرست ضد فعالان رگرفتن ز از حت ندارند. ابا معترضان سمت به گلوله شلي و افراط ان گرا راست بار خشونت اقدامات دليل به اخير 2ها سال در ا3 آمر نژادپرستان رئيس ترامپ، دونالد جانبدارانه و پهلو دو اظهارات ه$ جا تا است؛ شده د تشد ا3 آمر 2 جمهور 2تيرانداز ه$ ترامپ توئيت توئيتر، مرسانپيا حت قوانين نقض بود، دانسته مجاز را معترضان به دانست خشونت ش ستا با ارتباط در ه3شب ن ا .رد$ محدود را آن پسند و ردن$ توئيت ر ان3ام و تبعيض عميق معضل نشدن حل هرحال، به دچار را شور$ ن ا گر د بار ا،3 آمر در 2نژاد با ه$ است رده$ اجتماع - سياس 2ها ناآرام 2گير همه اثر در 2اقتصاد اوضاع وخامت به توجه متوجه را 2 تر 2 جد مخاطرات رونا،$ روس و رد.$ خواهد شور$ ن ا در اجتماع ثبات و نظم ه$ دارد 2بيشتر اهميت جهت ن ا از موضوع ن ا است ر انتخابات است قرار گر د ماه شش حدود دهندگان 2 را و شود برگزار ا3 آمر 2 جمهور دور 2برا ترامپ 2جمهور است ر د تمد درباره مستقر جمهور رئيس توانا بگيرند. تصميم دوم ناش بحران گستردگ به بحران ت ر مد در ج نتا بر 2 چشمگير تاثير ، د فلو جورج مرگ از گر، د عبارت به . دارد 2جار سال نوامبر انتخابات بيرون نژادپرست شائبه بار ر ز از نتواند ترامپ اگر و نظم نه، هز ن متر$ با و وتاه$ زمان در و د بيا ادامه شانس بسا چه ، برگرداند ا3 آمر به را آرامش . بدهد دست از سفيد اخ$ در را ار$ و ونت3س اعتراضات از دور ن ا حساسيت بر ، موضوع همين . است افزوده ا3 آمر در 2نژاد مردم حرف روز ادداشت شماست. 2فهاحر صادق دهنده انعكاس «مردم حرف» ستون ابوالفتح اميرعل ٠٥١٣٧٠٠٩١٢­٩ نمابر: ٩٠٣٣٣٣٧٠١٠­سروش: ، گپ آ تا، ا ٢٠٠٠٩٩٩ پيامك: ٠٥١ ٣٧٠٠٩١١١ تلفن: internatio­nal@khorasanne­ws.com برقراره ادارات 2ار$دور م نفهميد ه$ ما و ار$ سر بيان همه ميگه گاز ت$ شر اخير؟ من ، تعطيله هم ود$مهد م. ندار 2ار$دور بم؟ غر شهر تو وقت نم،$ ار$ چ رو ام بچه پيدا ماس نه رونا$ ل اوا باشه ادتون اگه وسط آمد سپاه محلول. و ل3ال نه شد م مردم ل$ و رد$ رو را ران3محت دست ميدان الان و اون پخش و توليد 2 برا رد$ بسيج را چنين به 2 ساز خودرو و خودرو صنعت هم داره. نياز همت مردم ماهانه درآمد متوسط ه $ جالبه خوبن؟ ترسيدن! نزد تومان به را استون شه م ما پول به ورو ١٣٨٦ ه$ نوشتيد م درآمد عن تومان! ميليون ٣٠ حدود قدره! ن ا ماهانه ارمندشون،$ داره استون رو واقع تروني3ال دولت خودرو، نترنت ا نام ثبت 2 برا ه$ ما نه ده. نم جواب مون خونه نترنت ا ه$ روزه دو فرهنگيان حقوق و بود بسته دوماه مدارس، حق است. همه حق المال بيت شد! دوبرابر ش افزا ن ا و... بازنشسته من حق ارگر،$ منِ تنگنا در اگر است. رده $ له را همه حقوق پرداخت جا$ از را حقوق ش افزا ن ا هستيد نيد؟$ م م ه$ ما نين.$ 2 رواجبار زدن ماس انگار ه$ نن$ م نگاه بهمون 2جور زنيم م! دار جذام درباره ژه و 2 پيگير و گزارش لطفا ا آ باشيد. داشته هم ن3مس وام ش افزا رد؟$ 2ار$ شود م وام ميليون ٦٠ با واقعا همچنان وما دارد جهش روز هر تهاقيم هستيم. صفر نقطه در آمار ر3ف به فقط ه$ تدبير ب مسئول از امان لطفا نيست. 2 خبر يفيت$ از و است م$ به جا رو رونا$ ز$مرمردم، حال رفاه خاطر به اگر برگردونيد. رو سلامت گاه پا و نيد$ جا ز$مر رد،$ م را ار$ ن ا خصوص ز$مر رد.$ م پلمب حتما بهداشت شدن شته$ 2 برا جمهور رئيس 2 آقا بين از 2 برا ، انداخته راه وامصيبتا رومينا ها م تحر رده$ اعلام بارها جمهور رئيس طرف از بذاره. تأثير ما اقتصاد در تونه نم رو ها گرون و 2اقتصاد لات3مش تمام گه د حرف دام$ بالاخره . اندازه م م تحر گردن نيم؟$ باور رو شون ا باشد؟ ارمند$ از متر$ ارگر$ دحقوق با چرا م ار$ ارگرها$ از بيشتر ارمندها$ عن چه ن ا شوراسلام$ در دانم نم نند؟$ عدالتيه؟ رفته؟ بالا قدر آن لت3موتورسي چراقيمت وماشين خانه د خر مسئولان، ن ا رد3عمل با شيد.3ب خجالت شده! ا رو مردم 2برا اند. مانده خانواده خرج 2 برا مان پدران نيم؟$ ار$ چه خواهيم م ها جوان ما پس مگر م، د خر خانه ه$ ببينيم خواب در مگر قراضه د پرا بتوانيم ه$ ببينيم خواب در نيم؟$ ازدواج خواهيم م چطور ما م. بخر مردم ن ا به دهم مجلس ه$ خدمت تنها است ر ه$ ن بنز مخصوصا بود. گران ، رد$ ادگار به ميليون ٨٠ 2برا را آن مجلس محترم هست. خاطرمان در عمر آخر تا ه$ گذاشت حت نيد.$ راعوض عدالت سهام نام « عدالت » را سهام ن ا نام هم ها مونيست$ دولت ارمندان$ سهام يد بگو گذارند. نم است. بهتر حقوق با بدهد. صبر بازنشستگان ما به خدا را مان صورت سيل با واقعا ميليون دو ر ز 2 مقدار خواستند م م. ا داشته نگه سرخ گذشته ماه سه دهند، ش افزا را مان افت در ختند. نر هم را همان ول سهام نام ثبت به موفق ه$ سان$ Oلي3ت دولت چرا شه؟ م چ نشدند عدالت نه؟$ نم اعلام خدمتگزار هستم اجتماع تامين بازنشسته ارگر$ من التفاوت مابه هنوز سال از ماه سه گذشت با نيد.$ 2پيگير لطفا اند. نداده را ما حقوق 2 خبر ز؟ عز برادر جا$ عباس 2 آقا تحليل خواد م دلمون خيل ما نيست. ازت از رو ران ا ش3نفت پنج با سوخت ارسال م. بشنو شما زبان زحمت و ارگران$ حقوق رفتن د. گو نم 2چيز بازنشستگان راه را «م خر نم گران» طرح ه$ دوباره باز ن ا 2تو عرضه ب مسئولان وقت انداختيد. شما وسط ن ا هستند نفع 2 ذ آشفته بازار هستيد. ه$معر بيار آتش فقط و شان$ • • نژادپرست ضد اعتراضات پيامدها و ها شه ر ؛ اE درآمر • قتل ، گر د پليس گر، د پوست سياه 2 رار3ت داستان ن ا ؛ گر د آشوب گر، د از ه$ است3 آمر متحده الات ا در 2نژاد 2شهاتن پيش ها سال حت و شور$ ن ا تاسيس نخست روز دلخراش صحنه انتشار است. بوده ان جر در آن از پليس 2 زانوها ر ز د فلو جورج ردن$ خفه 2ادها فر و سوتا مينه شهر در ا3 آمر خونسرد اعتراضات آتش ، قربان «شم3ب نفس توانم نم » است. ساخته ور شعله گر د بار را ا3 آمر در 2نژاد از ا3 آمر Oمختل 2شهرها گذشته، روز چهار در از و هيوستون تا آتلانتا از ، ور نيو تا مينياپوليس گسترده تظاهرات شاهد آنجلس لس تا $ميلوا معترضان 2درگير شهرها، از دربرخ اند. بوده در و شده منجر افراد شدن زخم به پليس با .است داده رخ غارت و آشوب نيز شهرها از برخ ا3 آمر در روزها ن ا ه $ چه آن حال، ن ا با شدنخفهبهشه­روندان آنخشمصرفاگ­ذرد، م 2 زانوها ر ز پوست سياه شهروند د فلو جورج فوران ه3بل نيست؛ سوتا مينه سفيدپوست پليس نه نهاد تبعيض و 2نابرابر از ساله صد چند خشم اقليت و پوستان رنگين عليه ا3 آمر در شده فرماندار ، ومو$ اندرو است. شور$ ن ا در ها مينياپوليس در اتفاقات » : است گفته ور نيو تاب$ از فصل ه3بل نيست جداگانه اتفاق تنها • • برنامه سازمان جوابيه مردم پيام چند به (١٣٩٩٫٢٫٢١( خ تار تقاضا – ١ صندوق عوامل و محترم دولت تلاش قينا وضع به رسيدگ در بازنشستگ واقعيت اما است ر تقد قابل بازنشستگان خصوصا بازنشسته فرهنگيان ه$ است ن ا بازنشسته قبل سال پنج تا ه$ ها بازنشسته هستند. شان فرزندان شرمنده شدند بازنشستگان حقوق بودجه قانون در مندرج اعتبارات با متناسب است. شده اضافه ١٣٩٩ سال (١٣٩٩٫٢٫٢٤( خ تار انتقاد – ٢ اجاره ارانه چندرغاز مبلغ ن ا با مردم واقعا را شان قسط بدن؟ را شان خرج بدن؟ را شان بدن؟ را شان قبض بدن، را شان قرض بدن؟ بدن؟ را شان دام$ ها ارانه پرداخت مبلغ مصارف جدول در شده تعيين ارقام براساس حال در ١٣٩٩ سال بودجه قانون ١٤ تبصره آن مبلغ تعيين در دولت و باشد م پرداخت ندارد. نقش (١٣٩٩٫٢٫٢٥( خ تار انتقاد – ٣ شد چه پس نوبخت! جناب ! روحان 2 آقا بود؟ بار دو 3 همين تان؟ معيشت م$ سته3ورش وقت ند.3ن درد دستتان ميليون چند همين به م$ توان واقعا د. نشو شناسا فيلتر ها ده از ه$ را بگير معيشت گذران در بگيران معيشت د؟ ندار گذشتند، مردم م$ و مردم از $ تا اند. مانده زندگ د؟ گذار م ه ما • • • سازمان- پاسخ • • • • سازمان- پاسخ • • • گفتند تسليت را محجوب ابوالقاسم تا... آ درگذشت انقلاب رهبر • متعال خداوند از نم.$ م عرض تسليت شان ا مسئلت را پرهيزگار و پارسا عالم ن ا درجات علو م. نما م الرحمن ا... بسم» :است شرح ن ا به شان ا پيام 2آقا ا...ت آ پرهيزگار عالم درگذشت الرحيم/ به را عليه.رحمةا.. محجوب ابوالقاسم شيخ حاج ارادتمندان و شاگردان و دوستان و رم3م خاندان انقلاب معظم رهبر ، 2 ا خامنه ا... ت آ حضرت شيخ تا... آ پرهيزگار عالم درگذشت ، اسلام گزارش به گفتند. تسليت را محجوب ابوالقاسم متن انقلاب، رهبر آثار نشر و حفظ دفتر گاه پا • • « اخامنه سيدعل • معيشت م$ پرداخت بودجه و برنامه سازمان توسط شده اعلام 2ها دارد. ادامه سازمان- پاسخ : رضو قدس آستان توليت با دار د از پس بهداشت ر وز • شود م برداشته مسئول نهادها نظارت با مطهر حرم ارت ز برا زمان ت محدود 3پزش آموزش و درمان بهداشت، ر وز از 2رضو قدس آستان توليت با دار د از پس 2 برا ساعت ت محدود قيد شدن برداشته آستان نظارت با 2 رضو مطهر حرم ارت ز رئيس و 2 رضو خراسان 2 استاندار قدس، تر$دداد. خبر مشهد 3پزش علوم دانشگاه ر تقد ضمن نيوز آستان با وگوگفت در 3نم مقدس آستان يمانه3ح ت ر مد از ر3تش و رونا$ 2بيمار شيوع دوران در ع)رضا( حضرت ت ر مد بر م$حا مت3ح و خرد تدبير، گفت: در 2 مؤثر بسيار نقش 2 رضو قدس آستان خراسان استان در رونا$ 2 بيمار ت ر مد رد:$ يد$تا همچنين 2واست. داشته 2رضو گر د ت ر مد و ت هدا در مقدس آستان ن ا بسيار نقش نيز شور$ مقدس 2 ها آستان به مقدس، مجموعه ن ا رد.$ فا ا مهم گر د 2 رو اثرگذار و مهم مرجع عنوان در توجه ان شا م$ ه،$ متبر ن$ اما و الاسلام حجت نقش و رد$ رونا$ ت ر مد بارز بسيار 2اثرگذار ن ا در 2مرو المسلمين خود جلسه به اشاره با 3نمبود. چشمگير و ستاد جلسه و 2 رضو قدس آستان توليت با 2 ها 2 دشوار به توجه با رد:$ بيان رونا،$ آفتاب، 2 گرما در مجاوران و زائران ارت ز با مطهر حرم از ارت ز ساعت ت محدود قيد استاندار نظارت و 2رضو قدس آستان اختيار 3پزش علوم دانشگاه رئيس نيز و محترم رد:$ اضافه 2 و شود. م برداشته مشهد 2نهاسازما همه نظارت و م$ با تا شد مقرر مشهد، 3پزش علوم دانشگاه و نهاد مردم بهداشت 2هال3پروت ت رعا بر نظارت تنها بقيه نترل$ و اداره و باشد وزارتخانه برعهده گر د و 2 رضو قدس آستان برعهده امور به تا بود خواهد ار $ اندر دست 2 نهادها عل آقا زائران ارت ز ن،3مم نحو ن بهتر امل$ سلامت و رفاه در ع)الرضا( موس بن آموزش و درمان بهداشت، ر وز شود. انجام ح تصر خود د$ مو توصيه بيان با 3پزش شورمان$ ز عز مردم و زائران همه از رد:$ ماس زدن با حتما ه$ نيم$ م درخواست ارت ز به اجتماع 2 گذار فاصله ت رعا و خود شب و روز واقعا ما ه$ چرا شوند، مشرف تا م ا گذاشته مردم به 2 خدمتگزار 2 برا را 3نم نيم.$ تضمين جامعه 2 برا را سلامت ه$ نشوند 2 باور خوش دچار ما مردم گفت: ت رعا با ه3بل است، شده تمام رونا$ بحران اثر در تواند م بهداشت مسائل ردن3ن برگردد. نترسنگي موج با توجه ب گذرد؟ م چه مجلس در روزها ن ا شد! فرستاده پس رده3وان ه$ ها ه هد و 2مشتر پر 2ها ميسيون$ ازدهم مجلس رسم جلسه اولين صبح امروز بهارستان علن صحن در د جد رئيسه هيئت با روزها ن ا ه$ است درحال ن ا شود. م برگزار گذراند م را شلوغ بسيار 2 روزها مجلس ، ها ميسيون$ درباره ها تحليل و ها بحث و ندگان نما از مردم مطالبات و ها اعتبارنامه ن ا اتفاقات از گزارش است. داغ بسيار بخوانيد: را مجلس 2روزها م قد رقبا H تبر ▪ مجلس، است ر Oلي3ت شدن مشخص از بعد در 2ر3لش و 2شور$ 2هاشخصيت از 2بسيار مسئوليتدرق­اليباف2برا تبر2مهاپيا­قالب بين ن ا در ردند.$ موفقيت 2 آرزو دش جد ، رضا ، 2 جهانگير ، روحان جمهور رئيس 2تهارقاب در زمان ه$ ت ولا و جان لار عل بودند قاليباف رقيب 2جمهور است ر انتخابات توليت همچنين دادند. تبر پيام 2 و به نيز پاسداران،سپاهل$فرمانده،2رضوقدسآست­ان مجالس مجمع ل$ دبير ارتش، ل$ فرمانده رئيس ، ستان$پا 2سنا مجلس رئيس ، آسيا ران ازوز 2 تعداد و مسلح 2 نيروها ل$ ستاد انتخاب 2 ا جداگانه 2 ها پيام در نيز دولت گفتند. تبر را مجلس است ر به قاليباف 2 سو از مجلس تخصص 2 ها ميسيون$ در و مل امنيت 2ها ميسيون$ گفت: منتخبان، بودجه، و برنامه ،٩٠ اصل ، خارج سياست از را تقاضا ن بيشتر اجتماع و معادن و ع صنا دارند. ت عضو 2برا منتخبان 2سو قرآن ختم پيشنهاد ▪ و رفسنجان مردم منتخب ، جلال حسين اولين و مجلس به ورود روز در بود: انارگفته ميز 2 رو را با ز 2 ها قرآن ، علن جلسه خوب ار$ ه$ بودند گذاشته ندگان نما از هر توان م چطور ه$ ردم$ ر3ف اما بود، مناسب و ان3ام ه$ جا تا را اله بزرگ تاب$ ن ا حق ه$ آمد ذهنم به اساس همين بر آورد. جا به دارد دو روز هر ازدهم دوره ندگان نما مجموع اگر باً تقر توانيم م بخوانند، را م ر$ قرآن صفحه عباس اما باشيم. داشته امل$ ختم روزانه به نش$وا در سياس گر تحليل نمين سليم حل انتظار مجلس از ما » : گفت پيشنهاد ن ا شان ها خانه در قطعا ان آقا م. دار را لات3مش وقت اما باشند داشته شب نماز و عبادت و قرآن بگيرند ار$ به را رشان3ف د با شدند مجلس وارد «.نند$ حل را شور$ لات3مش تا هيتلر! مثل شانس خوش و رشيدپور مثل بازنده فرخ، فرزاد مثل مقاوم است؟ تر موفق ون ز تلو ه3شب دام$ جذب 2 بيشتر مخاطب توانسته برنامه دام$ ز$ مر نظرسنج ن تر تازه ج نتا روز د ند؟$ ن تر پرمخاطب درباره مل رسانه تحقيقات ، نظرسنج ن ا شد. منتشر ون ز تلو 2ههابرنام در بيننده درصد ١٠ 2 بالا 2 ها برنامه همه ج نتا ن ا رد.$ معرف را ٩٩ سال بهشت ارد انگيز شگفت و جالب ها قسمت بعض در و عجيب هم ها قسمت بعض در و بود هم ما بخواهيد را راستش . ننده$ ه$ شو رضا 2 اجرا با « اتفاق » م فهميد وقت و وه3باش ور$ د آن با و رشيدپور ١٠ حت نتوانسته جبروت با برنامه 2پا را مردم درصد م! شد ه$شو بنشاند اش م شد متوجه وقت ا 2سر از برنامه رار3ت مستند ه3شب در قبل پربيننده برنامه چند جزو زده شگفت است شده سيما 2 چيزها فهرست ن ا م. شد ن هترپربينند از مفصل گزارش دارد. هم 2گر د ٦ صفحه در را ون ز تلو 2 ها بازنده و ها برنامه بخوانيد. را آن م. ا نوشته از 3 هيتلر خ، تار ز خونر زمامداران بين در جنگ ن گتربزر ه$ 2مرد نهاست؛ فترمعرو انسان ها ميليون انداخت، راه به را بشر خ تار را عرصه شيد،$ مرگ ام$ به را گناه ب بعد و رد$ باز ها خيل تطلبقدر 2برا زندگ به مغزش، به گلوله شلي با هم منفور بسيار هيتلر داد. خاتمه خود ترور دنبال برخ ابتدا، همان از و بود از سال ١٣ طول در او اما بودند او فرار خوفنا ترور ١٠ ه3مهل شانس خوش با هم آن رد؛$ آدم حرص ه$ 2جور محض؛ 2 ماجرا تمام د! آ م در صفحه در را ترور ١٠ ن ا م. ا نوشته )٧( خ تار ها بعض ه$ شنيدم » خيل فرخ فرزاد ند گو م شده خواننده ه$ بوده پولدار شش از من است. عه شا ها ن ا ه$ حال در فروختم. م بستن ردم،$ م ار$ سالگ درست خ بستن مادرم ه $ هست ادم هاآن و مدرسه 2جلو رفتم م من و رد$ م محسوب ار$ ود$ با تقر من فروختم. م را خدا رحمت به پيش ها سال پدرم و شوم م سرپرست و آور نان ه$ هاست سال من و رفته 2 ها صحبت ها ن ا « . .. و هستم ام خانواده برنامه در پيش چندشب ه$ است فرخ فرزاد گرفت. قرار توجه مورد و گفت شو ود$ راه فرزادجان اگر د شا اما است تلخ واقعيت 2 جا به الان بود، گرفته پيش در را 2 گر د از بيش داشتن و خوانندگ در موفقيت 2گر د سرانجام نستاگرام، ا در فالوئر ميليون صفحه در مان اران3هم بود. انتظارش در همين به سلام زندگ صفحات از مشاوره باعث عامل چه ه$ ن ا اند. پرداخته موضوع 2 ا گذشته داشتن رغم به فرد ه$ شود م گر د 2 فرد اما ند$ غلبه لات3مش بر سخت، لات3مش در و بداند قربان را خود همچنان بماند؟ باق فرستادند پس نگرفته ه` هها هد ▪ - مصطفو صفحه در مطلب در تهران نده نما زدخواه ا معارفه جلسه در » : نوشت خود نستاگرام ا 2هاسازمان از 3 با تهران استان ندگان نما ه هد ارت$ عدد دو نده نما هر به استان، دولت 2برا تومان هزار ٧٠٠ و ميليون ٢ مال ارزش به بنده شد، اهدا داخل 2ها مار از 3 از د خر مال برادر توسط را ها ارت$ گر د 2 بسيار و مزبور سازمان به تهران) مردم نده نما( عت شر توضيح در قم نده نما 2اميرآباد «.م برگرداند معارفه 2 برا 2 ا جلسه » : گفت ها ه هد ن ا 2هاسازمان از 3 با تهران استان ندگان نما شود، م برگزار تهران در ها وزارتخانه از 3 داده ها آن به ه هد ارت$ دو جلسه 2 انتها در ق طر از و شوند م ناراحت هم ها ن ا شود، م گردانند. برم را همه ندگان نما از 3 عارف اعتراض و اعتراف ▪ خود لين$مو و ران ا مردم به 2انامه در عارف سيون$ فرا رد3عمل از گزارش ارائه ضمن اميد و تدبير دولت رد3عمل از اگر» :نوشت اميد عال 2 شورا و اميد سيون$ فرا رد$ ار$ از ا پرسيد م طلبان اصلاح 2 گذار سياست شما 2 نقدها از 2 بسيار ق تصد من پاسخ « . هاست 2 سوز فرصت ا ها 2 ارآمد$ نا به 2 ها سياست متاسفانه نوشت: همچنين 2 و 2ارآمد$نا 2ها چالش و ناهماهنگ و نادرست بر ها م تحر از فراتر 2تاثير شور،$ 2ادار نظام در آثار اساسا، و است داشته مردم زندگ و اقتصاد سياست 2 ها چالش واسطه به ها م تحر سوء است. شده فراگير شور،$ در 2گذار * ب قدرت خاتم هما بودن مهل ر$ م ج ر ر ب ا وه3ش مه دارد؟ بيشتر مشتر نهاميسيو` دام` ▪ رئيسه هيئت عضو ، فراهان 2اميرآباد احمد ت عضو 2 برا تقاضا ن بيشتر درباره مجلس * م پولد زها العاده فوق فروش خودروها ل تحو و ش` قرعه ط شرا خصوص در خودروسازان بيانيه يت3مال شناسنامه -٣ شود. م اعلام نظارت راهور پليس 2 سو از نيز سبز) برگ ( خودرو اتمام از پس ه$ شد خواهد خودروساز ل تحو ل تحو خودروسازان، 2سو از ترهين، دوران شود. م دار خر فروش ان3ام فروش؛ قرارداد مفاد به توجه با -٤ متقاضيان 2سو از تنامثب 2خودروها الت$و داشت. نخواهد وجود ترهين دوران در ، ش$ قرعه دقت و صحت در عموم ار3اف تمام در ها رسانه و نظارت 2 نهادها . داشت خواهند حضور ، ش$ قرعه مراحل پس ساعت ٤٨ ظرف اند Oل3م متقاضيان -٢ 2 برا خودروسازان، 2 سو از منتخبان اعلام از صورت در ه$ ن ا ضمن نند.$ اقدام وجه ميل3ت محل از ن گز جا نفرات اسام وجه، نشدن ز وار 2 ها دستگاه يد تا با و خودروساز توسط رزرو، اعلام مشتر 2ابيانيه در پا سا و خودروران ا خودرو د خر ش$ قرعه برندگان ردند،$ حساب به را خودرو مبلغ ساعت ٤٨ ط د با در فارس، گزارش بهنند.$ ز وار خودروساز پا) سا و خودرو ران ا ( خودروسازان بيانيه در حضور متقاضيان ليه$ اطلاع به است: آمده سعيد عيد ام ا ژه و العاده فوق فروش ند فرا به بخش اطمينان جهت -١ رساند: م فطر PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.