Khorasan : 2020-06-01

10 : 10 : 10

10

اقتصاد ١٠ ١٣٩٩ خرداد ١٢ شنبهدو ٢٠٣٩١ شماره.١٤٤١شوال ٩ ارز نرخ پوشال زعفران گرم هر نگين زعفران گرم هر ه4س ربع ه4س نيم د جد طرح ه4س عيار١٨ طلا امارات درهم وان پوند ورو دلار خبر بازار شاخص سنا) سامانه( ٦٨/٩٧٤ ٨٥/٨٨٦ ٢٠/٠٠٠/٠٠٠ ٣٧/٢٠٠/٠٠٠ ( ٠)٧٣/٤٠٠/٠٠٠ ٧/٢٠٤/٨٢٠ ٤٦/٥٠٠ ٢٢/٠٠٠ ٢٠٦/٣٢٢ ١٨٦/٠٠٠ ( ٠)١٧١/٠٠٠ نفرى هزار ١۵٠زیرساخت ! هگرمعاملمي­ليون ٣براى شد گران ونزوئلا در ن بنز ونزوئلا جمهور رئيس مادورو، لاس9ني ژوئن ابتدا از شور ن$ا در ن$ بنز قيمت رد اعلام از پس خ$ تار تغيير E$ در افت.$ خواهد ش$افزا هر ، مجان با$ تقر قيمت به ن$بنز عرضه دهه چند سوخت ها گاه$ جا در دوشنبه روز از ن$بنز ليتر سنت ٢.٥ معادل بوليوار ٥٠٠٠ ونزوئلا سراسر هم گاه$ جا ٢٠٠ در شد. خواهد فروخته ا9$ آمر در ا9$ آمر سنت ٥٠ عن$ تر گران قيمت به ن$بنز خودرو هر ن$ بنز سهميه شود. م فروخته ليتر هر شد. خواهد محدود ماه هر در ليتر ١٢٠ به - سنا ا وثيقه به بورس سهام و عدالت سهام ل$تبد ان9ام : همت شود م فراهم اعتبار ارت راها ارگزار و بورس هات شردرآمدومع­املاتحجممر­دم،حضوره ن$اوجودبا گوستغيرپاس­خو ضعي وحشتنانحوب­ه فن هارساخت$زاما رده برابر ٢٠حدود عدالت سهام و بورس سهام شدن ل$ تبد ان9ام از ز مر Eبان ل رئيس سهام توانند م ها Eبان گفت: و داد خبر اعتبار ارت تسهيلات وثيقه به دهند. قرار اعتبار ارت صدور برا ا وثيقه را عدالت سهام ژه$هوب ، بورس بخش بودن ارزنده به توجه با رد توصيه ها Eبان به همت فارس، گزارش به سهام گرفتن وثيقه قبال در عدالت سهام سبد در موجود مهاسه از ا عمده منابع به نياز ه سهام ن$ا دارندگان به را آن ارزش از درصد معادل آزادشده، اعتبار ارت ندارند، را خود سهام فروش قصد حال عين در و دارند مال هامرد يد تأ ز مر Eبان اطلاعات فناور حوزه به افزود: و بدهند. د$خر ند. اقدام اعتبار ارت صدور ند$فرا سازساده برا تر ع$سر هرچه توسط ه هستند مشخص اعتبار سق دارا ها ارت ن$ا خراسان، گزارش به ها بازه در Eبان ند. د$خر الا فروش ز مرا از تا شود م اعطا دارنده به Eبان و ند م ارائه و به و صادر را اعتبار ارت دارنده صورتحساب ماهه، E$ مصرف اعتبار شود م موظ اعتبار ارت اعطا ط$شرا اساس بر دارنده ه معين سود نرخ با اقساط صورت به ا$ ند ه$تسو مشخص زمان بازه در را ر ذ درخور ند. بازپرداخت است، 9بان نظام متعارف سود نرخ همان احتمالاً اعتبار ارت طرح اجرا به اقدام ،٩٥ و ٩٤ ها سال در ز مر Eبان است همچنين و ها Eبان مال تامين و نگ$نقد لات9مش نظير ل$دلا به ه بود رده نشد. مواجه مردم سو از اد$ز استقبال با سود، نرخ بالابودن در يه<تر گاه جا د شد افت شور< +صادرات مقاصد بين ه $روزها در شور، ه$سرما بازار و مردم از اد$ز اقشار توجه مورد سهام از بزرگ موج ورود آستانه در بسيار است، عدالت سهام داران لات9مش درگير قبل از بيشتر گزارش بهاست. رساخت $ز رساخت$ز لات9مش خراسان، پيشترنيست.امروزبهمرب­وطبورس نوسانات و پرمعامله روزها در هم معاملات هسته ، قيمت د$شد روزها ن$ا اما شد م تاخير دچار خسته ، ش$فرسا بسيار لات9مش موجب و ننده لافه و ننده است.شدهمردماز بسياراعترا­ض تعداد ه جاست ن$ا تر مهم ته9ن تهارساخ$زازنندگان استفاده است. افته$ جهش نون ا ، بورس ه )٩٧ خرداد( قبل سال دو مثلا رخ گاه معاملات هسته ل9مش نندگان ت شر تعداد نمود، م ١٥٠ از متر اوليه هاعرضه در سه از بيش نون ا اما بود نفر هزار معاملات ارزش است! نفر ميليون ٥٠٠ به زحمت به زمان آن در هم بهنون اامارسيد متومانميلي­ارد تومانميليا­ردهزار ١٠معمولطور ه است واضح ط$شرا ن$ا دراست! ها رساخت$ز و معاملات هسته بسيارنيست.پاسخگوها ارگزار معاملات سامانه ه د$آ م پيش اما دهد م ش$نما را قيمت E$ گر$دچيزمعاملا­ت واقعقيمت افراد راحتبهط$شران$ادراست! شوند. م سنگين نهاا$ز دچار $ابتدا ماه دو در ران$ا صادرات آمار سه$مقا يه تر گاه$جا د$شد افت از ت$ا9ح ٩٨ و ٩٩ در ن$ا دارد. صادرات برتر مقصد پنج بين در بهبود گر$د شور چهار سهم ه است حال به سوم رتبه از چين مشخص طور به و افته$ مشاهده مجموع، در است. رسيده اول رتبه درصد ٧٨ ننده وارد شور، پنج ه شود م را د$شد ز تمر ه هستند ران$ا صادرات دهد. م نشان حوزه ن$ا در شده mش< ار4احت خودروها رسد؟+م فروش به چگونه خصوص در ت$ حما سازمان رئيس شده ش ار9احت خودروها فروش شيوه رد: اظهار تابش عباس رد. ارائه توضيحات با را خودروها Eمال خود نخست شده ن$ا بر قرار ن$ا از Eمال اگر برساند. فروش به مصوب قيمت اموال خودروها ن$ ا قانون طبق رد، امتناع ار خودروساز توسط و شود م محسوب 9تملي قيمت با فروش ها طرح و ش قرعه قالب در رسيد. خواهد فروش به مصوب تسنيم- ت$سادر ش$نما هاقيمت حت اوقات بسيار هم بورس رسم و توق است. ننده گمراه و غلط همه معاملات، هسته ردن هنگ د،$جد معضل ه9بل نيست مسئله معاملات سامانه ل شدن قطع روزها ط ه هاست ارگزار است شده مشاهده بسيار اخير به ورود ان9ام اصلا ه نحو به ا$ د$خر سفارش درج و سامانه ه ن$اƒاسفناته9نن­يست.فروش ش$افزا و مردم حضور گسترش با ارزش ) برابر ٢٠ حدود( د$شد و ها ارگزار درآمد معاملات، و فرابورس و بورس ها ت شر افته$ جهش هم بورس سازمان صورت به نهادها درآمد( است و است معاملات ارزش از درصد سر گران معامله حساب از درجا پيشرفت هيچ عملا اما شود) م ز مر ها رساخت$ز در موثر ها سامانه و معاملات) هسته( ته9ن شود. نم ده$د ها ارگزار دولت، مجموعه ه ن$ا تر ƒاسفنا دعوت و بورس تبليغ طبل بر مدام وبد م بورس در حضور به مردم ميليون ٥٠ حدود حضور برنامه و عرضه قالب در بورس در گر$د نفر اگر دارد. وجود هم عدالت سهام ميليون ٥٠ ن$ا از درصد ٥ حت ه$سرمابازارف­عال مشتربههمنف­ر بر شده وارد بار شوند، ل$تبد ها رساخت$ز و معاملات هسته خواهد دوبرابر مجدد ها ارگزار س چهنيستمعلو­موقتآنوشد ليف9بلات ، لافگ پاسخگو بود. خواهد بازان بورس ان$ز و وزارت مسئولان ه هاستمدت درباره بورس سازمان و اقتصاد اجبار و معاملات هسته اصلاح تهارساخ$ز ارتقابهها ارگزار ر$وز هم روز $د نند. م صحبت و سوالات به پاسخ در اقتصاد گفت: خصوص ن$ا در انتقادات براوماستتو­جهموردمسئل­هن$ا» برنامهبورس ها ارگزار توسعه ر$وز مهر، گزارش به .«م$دار هاژ$و نه و داد بيشتر توضيح نه اقتصاد اعلام ار ن$ا انجام برا را زمان رد! ها قيمت نبض بالاست همچنان ارز بازار حرارت رد< معامله توان +نم ن آنلا را عدالت سهام ▪ جا H فروش مهلت ان پا فردا، عدالت سهام درصد ٣٠ ن$ا معاملات به مربوط عدالت، سهام خصوص در گذشته روز در گر$د مهم خبر اما معامله نبودن ر$پذ ان9ام از عدالت، سهام آزادساز ستاد سخنگو است. سهام سهام فروش خصوص در فهيم سنا،$ا گزارش به داد. خبر عدالت سهام ن$آنلا ٣٠ فروش برا اند رده انتخاب را مستقيم شيوه ه سان داد: توضيح عدالت Eبان به خرداد ١٣ تا د$با ه ن$ا اول راه دارند، رو پيش راه دو سهامشان از درصد حسابشان به را وجه و فروخته را سهامشان Eبان صورت ن$ا در ه نند مراجعه ق$طر از عدالت سهام درصد ٣٠ فروش درباره مسئول مقام ن$ا ند. م ز$وار شده آغاز گذشته روز دو از گذارسفارش روش، ن$ا در گفت: نيز ها ارگزار به د$با سهامشان فروش برا دارند، بورس د ه افراد اساس ن$ا بر و است سق تا فروش، برا سهام انتخاب در افراد ن$ا نند. مراجعه خودشان ارگزار ن$آنلا صورت به را عدالت سهام ن$بنابرا رد: يد تا و مختارند. درصد ٣٠ است. فروش و معامله قابل ارگزار ا$ Eبان ق$طر از تنها و رد معامله توان نم گذار سپرده ت شر توسط عدالت سهامداران تماس ز مر همچنين روز$د از توانند م عدالت سهام دارندگان همه اساس، ن$ا بر ه شد افتتاح ز مر ارشناسان با را خود سوالات شور سراسر در ،١٥٦٩ تلفن شماره ق$ طر سازمان ٨٣٣٣٨ تماس شماره همزمان بگذارند. درميان ز مر ن $ ا است. افته$ اختصاص سهامداران سوالات به نيز ساز خصوص ها قيمت همچنان تخت$پا ارز بازار ه طور به ند م تجربه را تومان هزار ١٧ بالا گيشه در نيز را تومان ٣٥٠ و هزار ١٧ قيمت روز$د هر قيمت روز$د صبح د.$د خود به آزاد ها صراف و هزار ١٧رقم آزاد ها صراف گيشه در ا9$آمر دلار باظهرازبعد­تارقمن$اه داد منشانراتوم­ان ٢٠٠ حدوده طور؛شدمواجه تومان ١٥٠حدودرشد رسيد.تومان ٣٥٠وهزار١٧­رقمبه ١٤ساعت دلار هر ، 9بان ها صراف ه است درحال ن$ا ردند م دار$خر تومان هزار ١٧رقم به را ا9$آمر البتهرساند­ند. مفروشبهتوم­ان ١٠٠وهزار ١٧و توسط عن$ رزمين$ز سياه بازار در همزمان دلار خيابانوهاو­چه ا$ فردوسخيابا­ننار ارزدلالان تا ٥٠٠ و هزار ١٧ بالا آن به منته فرع ها نيزورو$هررفت. مفروشبهتوم­ان ٦٠٠وهزار ١٧ تومان ١٨٥٠٠قيمت به آزاد ها صراف گيشه در به تومان ١٨٧٠٠ ا$ ١٨٦٠٠ و شد م دار$خر نيز 9بان ها صرافه حالدررسيد؛ مفروش تومان ١٨٥٠٠ عن$ قيمت همين به با$تقر را ورو$ م فروش به تومان ١٨٦٠٠و ردند م دار$خر بازار ننده تنظيم نقش با موضوع ن$ا ه رساندند نوع به ها آن و بود تعارض در ها صراف ن$ا توسط بودند. شده آزاد بازار رنگ هم - بردبار عدالت سهام از درصد ٣٠ جا E$ فروش سه روز ادار وقت ان$پا تا هاEبان شعب ق$طر از افت.$ خواهد ادامه ٩٩ خرداد ١٣ مورخ شنبه روش ه عدالت سهام طرح مشمول داران سهام امروز از اند، رده انتخاب را مستقيم سهامدار برا خود منتخب ارگزار به مراجعه با توانند م د$ جد سهام د$ خر با و اقدام سهام فروش و د$ خر صورت در ا$ نند اضافه خود ها $ دارا به خود $دارا ارزش درصد ٣٠ تا فروش به تصميم فروش همچنين برسانند. فروش به را تها شر در سهام در فرد هر $دارا سبد از درصد ٣٠ جا E$ وقت ان$پا تا شور هاEبان شعب ق$طر از عدالت ادامه ٩٩ خردادماه ١٣ مورخ شنبه سه روز ادار داشت. خواهد - بنا ا شد: مشخص نام ثبت مهلت ان پا به مانده روز ٤فاصله در خودرو هزار ٢٥د خر برا نفر ميليون ٥نام ثبت با ! خودرو H نفر ٢٠٠هر نامثبتنفر ٢٠٠حدودخود­رو،هر برامتوسط نده$آ روزها در آن ش$ افزا احتمال ه هاندرد نشانروز$ دتاآمارهاگ­ر$د سو از دارد. وجود نيز خودرو ران$ ا محصولات از استقبال ه دهند م ران$ ا عامل ر$ مد ه طور به است بوده بيشتر طرح در نفر ميليون سه حدود نام ثبت از خودرو اخيرطرحازا­ستقبالداد.خبرت شرن$افروش د$ بامتقاضيان­ه است ط$شرا درخودروساز­ان ش قرعه در ه صورت در باشند داشته توجه ساعت ٤٨ تا را نياز مورد وجه و شوند انتخاب ثبت ند$ فرا در ت شر از سال دو تا نند،9ن تامين منبعن$اشود. م محرومالعاد­ه)فوقفروش(نام خودروسازان حها طر ادامه خصوص در آگاه نامثبتازها خودروسازاز 9$درآگاهمنبع­E$ قالعادهفوف­روشطرحدرنف­رميليونپنج­ازبيش دهد منشانه دادخبربزرگ خودروسازدو حدود آمار، ن$ا با فرد هر شدن انتخاب احتمال خرداد،١٤ ه ط$شرا دراست! درصد نيم العادهفوقف­روشنخستينن­امثبت چهارشنبه)( در آگاه منبع E$ رسد، م ان$پا به خودروسازان بيش نام ثبت از خبرنگاران باشگاه با گو و گفت اظهار و داد خبر طرح ن$ا در نفر ميليون پنج از ميليون ٢٫٥ عن$ افراد ن$ا از نيم حدود رد اند. بوده پارس پژو د$خر متقاض نفر، خودرو هزار ٢٥ عرضه به توجه با و ترتيب ن$بد طور به ه رد محاسبه توان م مرحله، ن$ا در فجر دهه ام $ا تا امسال خرداد از رد: اظهار فروش پيش ا$ $هزارتا ٢٥ العادهفوق فروش در ماه E$ ه داشت خواهيم $هزارتا ٧٥ و ژه$و فروش ٤ مجموع در شود. م برگزار ميان خصوصن$ادرشد.خواهدبرگزا­رفروشپيش ٤ روند ادامه به اشاره با خودرو ران$ا عامل ر$مد ش قرعه از پس گفت: وهاخودر فروش پيش در و شود م آغاز مردم به خودرو ل$تحو روند دستگاه هزار ٤٥ فروش پيش نيز آن از بعد هفته نسبت بيشترتنوعه شدخواهدشرو­عخودرو در نيز مرحله آن در دارد. نون فروش پيش به ش قرعه خودرو، هر برا تقاضا اضافه صورت شد.خواهدانجام ه$سرما بازار هستگا ا در بورس بگردعق شنبه H مطابق روز$د رشد، روز دو از بعد شور ه$سرما بازار فشار غلبه و داران$خر ضع با ها، شنبه E$ معمول بازار معمولا اخير، ها ماه ط شد. مواجه فروش و بوده مثبت و هيجان شنبه روزها در ه$سرما بازارها تعطيل است. شده تضعي ها شنبه E$ و اخبار خلأ و شنبه E$ و شنبه روزها در جهان است.موضوعن$اعللاز 9$د،$جدتحولات شنبه مثل بورس هم روز $د خراسان، گزارش به زود خيل اما رد ار به شروع د$خر فشار با رشدتنهانهل شاخصوشدندت$تقوفروشندگ­ان دست از را معاملات اول دقيقه ١٥ واحد هزار ١٣ سطحبهورد افتهمواحده­زار ٣ت$نهادره9بلد­اد بازگشت.واحدهزار ٩٧٠ شگاه$پالا مثل ها سهم Eت برخ روز $د بازار در خودروران$اوو9تاپير،$غد گذاره$سرمااصفهان، گذاشتند شاخص بر مثبت تاثير و ماندند مثبت مخابرات، مثل نمادها برخ گر،$د سو در اما شاخص بر منف تاثير فارس پتروشيم و مپنا سهام فروش نحوه در ابهامات برخ گذاشتند. دهد م قرار فشار تحت را بازار همچنان عدالت مهم ته9ن است. قبل هفته از متر آن شدت اگرچه ن$آنلا ها سامانه قطع و هسته ند نيز، گر$د را سخت فضا ه هاست ارگزار معاملات ند معمولا است. رده جاد$ا گران معامله برا در را خود ها سفارش افراد شود م موجب هسته واقعقيمتاز­ه چرانند، ثبت حد هاقيمت ت شر ت$سا حت و معاملات سامانه و ندارند خبر ش$نما را م$قد و غلط اطلاعات بورس، فناور موجب اصلاح روندهادره موضوعدهد! م هاگروه برخ شود. م فروش فشار د$تشد اند. گرفته قرار د$جد اخبار تاثير تحت بورس شگاه$پالا فسازشفا انتشار خاطر به ها ش$پالا رشد محل از سود درصد ١٣ رشد بر مبن ز$تبر ها ت شر برخ شدند. متوق ارز، تسعير نرخ وارداتارزن­رختغييرتاث­يرتحتهمEلا­ستيو $دارو در معتقدند ناظران هستند. $نيما به ٤٢٠٠ از منتظر د$با بالاست تحولات سرعت ه $روزها واگذار نحوه ، جهان بازارها در تحولات ن$آخر تا بود اقتصاد لان و بخش تحولات و عدالت سهام شود.مشخصبورس آت سووسمت TU 5 PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.