Khorasan : 2020-06-01

12 : 12 : 12

12

م. و هفتاد سال ، ٢٠٣٩١ شماره ،٢٠٢٠ ژوئن اول ،١٤٤١ شوال ٩ ،١٣٩٩ خرداد ١٢ وشنبهد ند:&فرما !م ع)(!عل امام اميرمؤمنان، العاجِزِ. جُهدُ الغِيبَةُ است. ناتوان شخص كار كردن، غيبت www.khorasanne­ws.com e-mail:info@khorasanne­ws.com (٤٦١ حكمت : البلاغه نهج( پارلمان جدیدرئيس مانيفست اعتبارنامه! رد احتمالدرمق­ابلبرنوییت­هدید خراسان ها ژه و مطبوعات ههاتاز مواجه شدن رد احتمال با مجلس گر د نده نما ٢ و تاجگردون اعتبارنامه داشت دنبال به را F ها جنجال هB Fموضوع است؛ يم آ Fنم وتاهB مردم منافع پيگير در اما م ندار گير مچ بنا قاليباف: مجازات براى جدید دستور دولتی هاى پروژه در رشوه ارائه صبح مقننه، قوه رئيس قاليباف، باقر محمد خود، دستور از پيش نطق نخستين در روز د eمختل ههاحوزدرمج­لس شروپيراهنق­شه را oپلماتي د و Fفرهنگ ، اقتصاد ،Fسياس مجلس Fاصل رد رو ١٧ به و رد.B ح تشر برا را ليدB چهار سپس و ردB اشاره ازدهم از بود عبارت هB برد نام ردها رو ن ا تحقق سازFمردم ، هوشمندساز ، فسازشفا به اشاره ضمن همچنين و . ارآمدسازB و ن ا نده آ دولت و Fفعل دولت با خود تعامل م ندار گير مچ بنا هB شد ادآور را ته ن يم. آFنم وتاهB مردم منافع پيگير در اما جلوگيروتها­فرصازاستفا­دهراهتنها قاليباف نظام اساس بر دها تهد د تشد و اثرگذار از الگو را Fاسلام انقلاب معظّم رهبر ر ف اصل هفت آن برا و دانست جهاد ت ر مد ها سنت و Fقرآن Fمبان به باور اول: رد؛B بيان ما براامروزهB­هاآنازمستم­راستعانتوF­اله متبلور Fاسلام سالار مردم و فقيه ت ولا در ژه و به ،Fمران ح ساز Fمردم دوم: است. وششB و تلاش سوم: اقتصاد. ردنB Fمردم به ژه و توجه چهارم: اميدوارانه. و مجاهدانه حضرت ژه و توجهات ساز زمينه هB ت معنو پنجم: شود. Fم حتسب لا رِزق و عج)وليعصر( ششم: نخبگان. F همگرا و مردم لمهB وحدت و پرانگيزه جوان نسل به دادن ميدان و توجه عدالت،بهژه وتوجههفتم:وآنان توانمندساز و مستضعفان و محرومان به دادن ت اولو با قاليباف شده. eضعي متوسط طبقه همچنين ازدهم مجلس ردها روح تشربههمچني­ن آمده ادامه در آن از F ها بخش هB پرداخت است: قانون حوزه در مجلس ظرفيت از استفاده * مسير به دولت ت هدا برا نظارت و گذار مطلوب. Fمل اقتصاد Fاصل ها بيمار حل پيگير * Fنسب تهاقيمنبود­نبهينه،Fنگ نقدرشد( مداخلات حذفتوليد، نبودن Fتخصص و امضاها انحصارات، دولت، Fغيرمنطق نظام و بودجه سرB ، ساز Fپول ،F طلا معيوب).Fماليات از Fناش Fاجتماع هاآسيب حل پيگير * محروميت.وفقر و شورB eمختل نقاط به مستمر FشBسر * يد تا به نده نما سه نامه اعتبار گذشته روز وبه نرسيد ها نامه اعتبار ن ا Fبررس شعب همزمان نشد. ارجاع مجلس Fعلن صحن غلامرضا اعتبارنامه به ه B Fندگان نما ردندB اعلام بودند، ردهB اعتراض تاجگردون شده د تهد «برنو» با حا تلو مجاز فضا در هB ندگان نما از تن چند هB بود پيش روز دو اند. نده نما تاجگردون نامه اعتبار به ا نامه Fط نده نما دلخوش اظمB و گچساران مردم ادوار تا هB Fاعتراض ردند.B اعتراض سرا صومعه بقيه اعتبارنامه هB Fدرحال و آمد فائق حدود رسيد، ب تصو به Fعلن صحن در ندگان نما محمد حسين همراه به دونفر ن ا نامه اعتبار چادگان و شهر دون فر مردم منتخب Fصالح نرسد. ب تصو به ن ا Fانتخابات ميتينگ از Fس ع مجاز چند آن در هB شد Fم دست به دست نده نما اند. ستاده ا او نارB برنو اسلحه با نفر اخير روزها نامه در F اجرا مهم مقام o ادارات و ها سازمان ران مد همه به خطاب خود در مندرج ط شرا و الزامات به اشاره با ، Fدولت تخلفات به Fرسيدگ و مناقصات برگزار قانون رBمتذ بخش، ن ا در Fدولت ها طرح اران پيمان F قضا Fقطع آرا اساس بر هB Fصورت در شده ،Fتبان برا دستگاه، قرارداد طرف شود مشخص رده،B اقدام رشوه پرداخت ا د تهد تطميع، ١٨ محروميت ،Fمنف نمره گرفتن نظر در ضمن شود. گرفته نظر در ار پيمان آن برا ماهه ٢٤ تا و مسائل فصل و حل مردم؛ لات مش پيگير شهر، هر نده نما ت محور با Fمحل مطالبات حل برا Fموضوع هاارگروه B يل تش .Fمللات مش و آموزش تحول سند شدن F اجرا پيگير * پرورش. رسانه FيفB و FمّB ت تقو و اصلاح به oمB * .Fملّ قانونمندسا­ز برامجلسظرف­يتازاستفاد­ه* خدمات يفيتB ش افزا و مجاز فضا . مجاز فضادرF محتواوFرسا­خت ز Fحتباشد، ران ا مردم همه نده نما مجلس * از Fت نارضا ا Fسياس دليل هر به هB FسانB هاند.نداد را آن به شور،B ط شرا مسامحه ؛ ثرBحدا جذب و Fحداقل دفع * مخالفتوFخا­رجوFداخلدش­منانباردن ن اختلافدليل­بهانقلاب نيروهاطردب­ا جد سليقه. ها، آرمان به رسيدن راه در ها واقعيّت به توجه * نينجامد.توهم بهF گراآرمانتا ؛Fسليمان شهيد خون انتقام زنجيره ميل ت * Fب و نه هز پر مقاومت، جبهه تمام با ار هم ارتشاملBاخ­راجوا آمربارهBمذ­ابودنده فا منطقه.ازا آمر با رابطه ت تقو ؛ هامنطق Fپلماس د ت تقو * منافعران اباهBF تهاقدرومنط­قه شورهاB دارند. راهبرد شود؟ !م چه نده&نما ٣ ن&ا سرنوشت ▪ هB حال مجلس، Fداخل نامه ين آ براساس نرسيده ب تصو به نفر سه ن ا نامه اعتبار ارسال نگهبان شورا به ها آن †مدار است، †مدار ن ا قبلا نگهبان شورا اگر شود. Fم ن ا نامه اعتبار باشد، ردهB Fبررس و ت رو را از قبلا †مدار ن ا اگر اما شود Fم يد تا نفر سه شده افت نونBا و رده ن عبور نهاد ن ا مسير ردهB اعتراض اعتبارنامه به هB ا شعبه باشد، اعتبار درباره را خود را دارد فرصت روز پنج نامه اعتبار هم باز چه چنان و ندB اعلام نامه ميسيونB به پرونده شود، رد شعبه سو از از پس و شود Fم فرستاده Fبررس و تحقيق Fعلن صحن در گزارش ارائه و لازم ها Fبررس همه را به نده نما سه ن ا اعتبارنامه مجدد الاسلام حجت شود. Fم گذاشته ندگان نما ١٢ شعبه رئيس Fلارگان موسو المسلمين و هB مجلس منتخبان نامه اعتبار نندهB Fبررس ح تصر رده، ن يد تا را تاجگردون نامه اعتبار شورا از استعلام جواب افت در از پس رد:B در و دهد Fم جلسه يل تش شعبه نگهبان، ند.B Fم نظر اعلام نامه اعتبار ن ا خصوص نده، نما ٩ اعتبارنامه اول مجلس در نونBتا سوم مجلس در نده، نما دو دوم مجلس در در نده، نما دو چهارم مجلس در نده، نما o ششم مجلس در و نده نما o پنجم مجلس هفتم مجلس از و شده رد نده نما سه اعتبارنامه نشده رد ا نده نما هيچ اعتبارنامه نونB تا Fگزارش گذشته روز خراسان روزنامه است. اعتبارنامه Fبررس ند فرا ها ابهام درباره را رد.B منتشر ها سوز آتش به نشB وا در اعتماد روزنامه هاجنگل از F هاس ع زاگرس هاجنگل درباره و برد ارB به خود اول صفحه در را سوخته به ها جنگل سازمان Fبده » : نوشت آن علت سازمان سو از بودجه تامين عدم و دفاع وزارت منجر سوز آتش گسترش به بودجه و برنامه رقص » تيتر با هم سالار مردم روزنامه . « شد برآورد نوشت: «زاگرس هابلوط ر پي بر آتش جنگل و مراتع سوزآتش درصد ٨٠ شودFم باشد. Fانسان عوامل اثر بر ران ا ها بيانيه به نشB وا در روزنامه ن ا - در اميد سيونB فرا رئيس عارف محمدرضا در و «آب ر ز اد فر» :زد را تيتر ن ا دهم مجلس قالب در گزارش ن ا ارائه هB نوشت آن توضيح بدون هم شرق روزنامه است. ر د FمB بيانيه از فقط عارف بيانيه گر د ها قسمت به توجه ق تصد را نقدها عارف:» :ردB استفاده تيتر ن ا مفصل بيانيه از هم اعتماد روزنامه و « نمB Fم در توانستيم Fم » : آورد را تيتر ن ا فقط عارف .«نيمB عمل بهتر eمختل هاحوزه • !سازندگ • نرم! اعتراض به !پاسخ گرم سلاح ▪ نرسيدن ب تصو به و اعتراض ن ا هB البته از Fبعض و نبود Fحواش بدون اعتبارنامه، « تاجگردون » اعتبارنامه به هB Fندگان نما از هB شدند Fمدع بودند، ردهB اعتراض اند؛ شده د تهد نده نما ن ا طرفداران سو نده نما Fعت شر oمال گرم! سلاح با د تهد به معترض نده نما ٩ از F هB تهران مردم ن ا بيان با بود، گچساران نده نما اعتبارنامه د تهد و فحش پيام ن چند اعتراضش از پس هB با » را ها پيام آن از F است، ردهB افت در رد.B اعلام «م ا ستاده ا تاجگردون پشت برنو معترض Fتهران نده نما گر د خواه رضا Fمجتب دا جد » : نوشت هم تاجگردون نامه اعتبار به مسلحانه د تهد اعتبارنامه، Fبررس برا مردم نده نما گر د نادر احمد .«نندBFم هشتگ از و گفت قتل به د تهد از هم تهران د تهدن ا ازپسرد.Bاستفاده«تاجگردونيس­م» صفحات در تاجگردون، طرفداران «F برنو» رفع براى روحانی تذکرات ها دستگاه فناورانه نيازهاى رئيس Fروحان الاسلام حجت هB آن از پس اعضا از خود، قبل چند ابلاغيه در جمهور فناورانه نيازها و لات مش بود خواسته ابينهB انتظار، مورد ج نتا اهداف، همراه به را خود از لازم، Fمال منابع تامين نحوه و استاندارده­ا فراخوان به Fعموم طور به سامانه o ق طر ن ا اجرا نحوه و پيشرفت ميزان بگذارند، اعضا Fبرخ از اخير ها هفته در موضوع دست به ج نتا اساس بر هB شده استعلام دولت تر جامع و تر ع سر ها برنامه شده مقرر آمده، Fملموس ج نتا به امسال Fط تا ن تدو آن برا شود. ختم اس انع نشBوا در Fران ا مقامات پيشنهاد به پاسخ در Fن راB او طرف تاخير به Fن راBاو هواپيما سياه جعبه خصوص در ران ا اقدام بعد ها گام شدن روشن همچنين و ن ا سياه جعبه اند گرفته تصميم زمينه، ن ا در فرانسه) احتمالا ( گر د شورB به را هواپيما نند.B ارسال خبرداد: ران&عصرا • قاليباف نطق درباره !تحليل توئيت ٢ ▪ نوشت: خود توئيتر در ان احد سعيد محمد * ،Fگفتمان مانيفست توان Fم را نطق ن ا» .«تدانسقاليب­افFت ر مدو رد رو درFسياسمسا­ئلگرتحليل محمد مهد* محمدباقرام­روزنطق»:نوشتخودتوئ­يترصفحه خردمند از FيبBتر مجلس، در قاليباف و FارشناسB تسلط ، راهبرد نگاه ،Fانقلاب شورBمسائلج­هان،وضعبهFسيست­مرد رو آن متن نمB Fم پيشنهاد بود. مردم لات مش و .«بخوانيدرا مجلس رئيسه هيئت اولين داشتند عهده به را جلسه اداره شنبه o ازدهم اولين در هB بود ن ا سابقه مB و جالب ته ن اما در نشستند. است ر Fصندل بر نفر سه جلسه قاليباف محمدباقر ٨:١٥ حدود ساعت هB Fحال بعد ساعت دو اما درآورد صدا به را جلسه آغاز زنگ اول رئيس ب نا Fهاشم زادهFقاض حسين امير تا هم او اما گرفت عهده به را جلسه اداره مجلس Fساعت گذشت از بعد و نشد ماندگار جلسه ان پا سپرد. زاد ني Fعل به را است ر فعال Fآشتيان واعظ اميررضا استيضاح احتمال درخصوص اصولگرا Fسياس مجلس ندگان نما توسط جمهور رئيس خود مجلس هB دانم Fم بعيد من » : گفت ازدهم پيش جمهور رئيس استيضاح سمت به ازدهم قهرمان او از شود، استيضاح Fروحان اگر برود. دولتش ها ارآمدB نا همه و شود Fم ساخته گيرد.Fم قرار تالشعاعتح : نوشت ن&خبرآنلا • نوشت: نيوز نامه • PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.