Khorasan : 2020-06-08

10 : 10 : 10

10

اقتصاد ١٠ ١٣٩٩ خرداد ١٩ شنبهدو ٢٠٣٩٥ شماره.١٤٤١شوال ١٦ ارز نرخ پوشال زعفران گرم هر نگين زعفران گرم هر ه س ربع ه س نيم د جد طرح ه س عيار١٨ طلا امارات درهم وان پوند ورو دلار خبر بازار اخبار سنا) سامانه( ٦٦/٦٩١ ٨٦/١٥٣ ٢٠/٠٠٠/٠٠٠ ٣٧/٠٠٠/٠٠٠ ( ٣٧٠/٠٠٠)٧٣/١٠٠/٠٠٠ ٧/٠٩٤/٠٢٠ ٤٦/٦٠٣ ٢٤/٩٠٠ ٢١١/٥٢٦ ١٨٦/٠٠٠ ( ٥٠٠)١٦٩/٣٠٠ نگهداروحمل­Fسق ز مرnبان رد اعلام ورو هزار١٠را ارز ناس اس بازار در لبنيات قيمت انفجار نميليو n از بورس ل شاخص رفت فراتر واحد هزار ١٠٠ و شود مانجامدولت­هيئت نهاب تصوصورتدرو­ار عال شوراب تصوبا ش افزا جا به بار ن ا لبن ع صنا دولت گذار قيمت شامل ه لبنيات قيمت ن ا هستند، ها نرخ ساز آزاد دنبال به هستند، نرخ از خارج محصولات قيمت ه است درحال و ضابطه ب صورت به نون ا مصوب، گذار است. ش افزا حال در انفجار تسنيم- تيرماه ازکارگرانم­زدحداقلدرص­دى ١٢رشد حمل، قابل ارز ميزان دستورالعمل ز مر 2بان !بان ه! شب به را شور داخل در مبادله و نگهدار ارز نگهدار و حمل اساس ن ا بر رد. ابلاغ مبلغ v سق تا ثر حدا اشخاص توسط ناس)!اس ( است.بلامانعارز­هاگر دبهآنمعادل­ا ورو هزار ١٠ ازبيشترمبا­لغ براناس)! اس(ارز نگهدار وحمل درصرفاًنيزارزهاگر دبهآنمعادل­ا ورو ١٠٫٠٠٠ موسسه سند شامل t مدار از ! داشتن صورت مجاز گمر اظهارنامه و سنا رسيد ، اعتبار موسسه سند د: افزا م بخشنامه ن ا بود. خواهد صدورخ تارازماهشش­ثر حداسنا،رسيدو اعتبار ور، مذ مهلت انقضا از قبل و است اعتبار دارا شهارو از ! به اند vل! م اسناد، ن ا دارندگان موسساتاز ! نزد ارزحساببهم­ربوطهارزز وار به اعتبار موسسات از ! به ارز فروش ، اعتبار ارز !تروني!ال معاملاتسام­انهدرمندرج(بازارنرخ اقدام سنا سامانه در درج با صراف به فروش ا (ETS ه اشخاصبهبخش­نامهن ادر ز مر2 باننند. وها2 بانا مجاز ها صرافق طر ازراخودارز­قبلاً زمان مهلت از اما هاند،رد تهيه اعتبار موسسات هاآن سنا رسيد ا اعتبار موسسه و 2بان سند ن ا ابلاغ خ تار از( ماه سه گذشته، ماه شش از بيش مهلت )،١٣٩٩ ماه خرداد ١١ عن دستورالعمل از ! قالب در خود ارز vلي!ت تعيين برا تا داده نند. اقدامفوق شها رو تازاره ٤٠ سرو نب تووامليمس اعمال با خود جلسه ن آخر در ار عال شورا ارگران، ن!مس بن و مزد حداقل در تغييرات دوبهراسابق­هبدونمجردا­رگر افت درحداقل نسبت ه داد ش افزا تومان هزار ٦٠٠و ميليون ١٢شود م اجرانون اهمه قبلمصوبهبه مزدحداقلرش­دترتيبن ابهاست.بيشتردرصد مدرصد ٤٤حدودبهقب­لسالبهنسبت­سالانه ب تصو براار عال شوراد جدمصوبهرسد. صورت در و شده ارسال ران وز هيئت به نها بهشد. خواهد اجرا تيرماه ابتدا از ب تصو ار ر وز اظهارات اساس بر و خراسان گزارش در تغيير سه ل طور به ، ارگر ندگان نما و شده انجام تيرماه از اعمال برا دستمزد مصوبه تومان هزار ٧٥رشد با روزانه مزد حداقل است: ميليون 2 به تومان هزار ٨٣٥ و ميليون 2 از رسيده روزه) ٣٠ ماه( ماه در تومان هزار ٩١٠ و تومان هزار ٣٠٠ به ١٠٠ از ن!مس حق است. هزار ١٧٥ از هم ماهانه سنوات ه پا و رسيده اهش تومانهزار ١٠٠به قبل مصوبهدرتوم­ان ه پا رشد با متناظر هم اولاد حق است. افته هزار ١٩١ به و رده رشد درصد ٥ حدود حقوق ترتيبن ابهاست.رسيدهفرزند­هر ازا بهتومان ٢٧٥سابقه بدون مجرد ارگر افت در حداقل ند. م رشد قبل مصوبه به نسبت تومان هزار سنوات،ه پا تومانهزار ٧٥اهش به توجهبااما حدودسنوات داراارگران برا دستمزدرشد نسبت تغييرات تمام است. تومان هزار ٢٠٠ و است شده محاسبه ٩٩ سال اوليه مصوبه به ٩٨ سالبهنسبتا­مسالتيرماه­ازدستمزدرش­د افت در حداقل مثلا است. فوق موارد از بيشتر ٨٠٦ و ميليون 2 از سابقه بدون ساده ارگر هزار ٦١٠وميليون­دوبهقبلسال­درتومانهزا­ر معادل تومان هزار ٨٠٤حدود ه رسيده تومان جدول در مربوط جزئيات دارد. رشد درصد ٤٤ است. شده ارائه ر ز اعلام ار عال شورا جلسه خاتمه در ار ر وز تومان هزار ٢٠٠ ش افزا تصميم ه رد ، دولت اعضا حضور با ارگران ن!مس حق مصوبهن اوشدگرفتهش­ورا ارفرما و ارگر ران وز هيئت به د با شدن اجرا يد تا برا اهش بهاشارهضمن عتمدار شرشود. ارسال رد اميدوارابر­ازمزدحداقل­رشدوسنواته پا در ار، عال شورا در تصميم دو ن ا ج نتا ه و ار مطلوب ط شرا جاد ا به توليد جهش سال ند. 2م شور درتوليد نان ار برا مل ن مس شود م ساخته شهردار به گفت: شهرساز و راه ر وز معاون نان ار برا ن!مس ساخت نامه تفاهم دو زود نان ار همچنين و ها دهيار ها، شهردار مل اقدام طرح قالب در شاورز جهاد وزارت شود. م امضا ن!مس سنا- ا روند ادامه در تهران، بورس ل شاخص ٤٧ سابقه ب رشد هم روز د خود، صعود در بار اولين برا تا رد ثبت را واحد هزار واحد هزار ١٠٠ و ميليون 2 از خود خ تار هزار ١١٦ و ميليون 2 سطح در و ند عبور رشد از بعد شور ه سرما بازاربگيرد. قرار واحد ٢٢ تا سال ابتدا از درصد ١٠٠ حدود فازواردخرد­اد، ٦تاهفته ٣مدتبهبهشت، ارد هفتهدوچهار­شنبه(خرداد ٧ازاماشد اصلاح از صعود روند ن ا شد. صعود دوباره قبل) بيشترشتابب­اخرداد) ١٣(گذشتهشنبهس­ه ار روز سه ط ه نحو به افت. ادامه هزار ٤٠از بيش شاخص روزه هر اخير، متوال سه از( ار روز سه ن ا ط رد. رشد واحد ١٣٠حدودل شاخصروز) دتاگذشتهشن­به است.رده رشددرصد ١٣معادلواح­دهزار گران،تحليلنظراس­اسبروخراسا­نگزارشبه tمحر ن تر مهم جهان ها قيمت رشد ه نحو به است. بوده شور ه سرما بازار هاگروه در صادرات بزرگ ها ت شر اخير روزها ط پتروشيم و فولاد- فلز شاخصبرمثبت­تاثيرن بيشترورشدن بيشتر ن ا از فارغ اما اند داده اختصاص خود به را رشد بر نيز مواز بازارها شدن آرام موضوع ارز و طلا صعود روند نيست. تاثير ب بورس ن!مس و خودرو بازار و است شده vمتوق املا نگ نقدجذب تواناقبل هاهفتهمانن­دنيز ندارد. را بورس از در نيز اخزا)( اسلام خزانه اسناد سود نرخ ازخوده شدهتثبيتدر­صد ١٥ازمتر ر مقاد بورس نمادهادردر­آمدبهقيمتن­سبترشد به بازار نگران ن، ا بر علاوهند. م ت حما رفته بين از نيز عدالت سهام آزادساز خاطر اد ز عرضه ميزان شده مشخص ه چرا است. برا هم مناسب ساختار و نيست ناگهان و است. شده اعلام و تعيين عدالت سهام فروش از خارج در عدالت سهام معامله ه ن ا جمله از قيمت ، حداقل قيمت و است معاملات زمان بهرورقابتا­ن!امصرفاواست­روزهمان ان پا معاملات ان پالحظاتدرا­لبتهدارد.وجودبالا ه شد تر حجم م فروش ها vص روز، د معاملات در استراحت ا اصلاح 2 به احتمالا شود.منجرامروز دولت سهام بقيه عرضه هاnبان نظر ر ز ت شر ٢ در و اقتصاد امور ر وز اعلام طبق ت دوشر در دولت سهام مانده باق ، دارا و خرداد در «واميد» نماد با اميد گذاره سرما «2وبان» نماد با مل توسعه گروه گذاره سرما ن ا شود. م واگذار بورس ق طر از تيرماه ان پا تا و سپه ها 2بان رمجموعه ز ترتيب به ت شر دو 2بان سه در خود سهام مانده دولت هستند. مل رد. واگذار پيشتر نيز را بيمه دو و فارس- روزه ٣٠ماه برا )٩٩ انتها تا تيرماهد( جد مصوبه و ٩٩بهار ،٩٨سال در ارگران دستمزد ل و افت در اجزا سه مقا نسبت ش افزا درصد ٩٩ اوليه مصوبه به ٤ ٤ ٠ ٢٠٠ ١٢ ٤ ٤ - ٤٣ ش افزا درصد ٩٨ به نسبت ٢٦ ٢٦ ١١١ ٢٠٠ ٤٤ ٢٦ ٢٦ ٤٣ بازنگر -٩٩ سال ٩٩ سال ٩٨ سال ٦٣٦٬٨٠٩ ١٩٬١٠٤٬٢٧٠ ٤٬٠٠٠٬٠٠٠ ٣٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٦٬١٠٤٬٢٧٠ ١٬٩١٠٬٤٢٧ ٣٬٨٢٠٬٨٥٤ ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ٦١١٬٨٠٩ ١٨٬٣٥٤٬٢٧٠ ٤٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٣٬٣٥٤٬٢٧٠ ١٬٨٣٥٬٤٢٧ ٣٬٦٧٠٬٨٥٤ ١٬٧٥٠٬٠٠٠ ٥٠٥٬٦٢٧ ١٥٬١٦٨٬٨١٠ ١٬٩٠٠٬٠٠٠ ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٨٬٠٦٨٬٨١٠ ١٬٥١٦٬٨٨١ ٣٬٠٣٣٬٧٦٢ ٦٩٩٬٩٩٠ روزانه مزد حداقل ماهانه دستمزد حداقل ارگر بن ن مس حق سابقه بدون مجرد ارگر افت در حداقل فرزند n اولاد حق فرزند دو اولاد حق ماهانه سنوات ه پا ٢ و فرزند n با متاهل ارگر افت در حداقل ار سابقه سال ل ر و آزادراه پروژه ١٢ شود م عرضه بورس بازار در جاماندگان دست رو ر وز پا آب عدالت سهام با جلسه در شهرساز و راه ر وز ز ا بيش ه داد خبر ساز راه ها انجمن شدن آماده حال در ل ر و آزادراه پروژه ١٢ هستند. بورس بازار در عرضه برا عدالت سهام د جد نام ثبت درباره اقتصاد ر وز چند هر تسنيم، گزارش به رد. ارائه توضيحات ژه و به مجلس ندگان نما گذشته روز چند ط اقتصاد ميسيون سابق رئيس ، پورابراهيم سهام ع توز برا ندگان نما ت فور دو طرح از تازگ به و داده خبر د جد مشمولان ميان عدالت مجلس رئيسه هيئت عضو دليگان حاج هم ! عدالت سهام جاماندگان vلي!ت تعيين گفته اقتصاد ر وز است، ازدهم مجلس هات اولو از اساس قانون ٤٤ اصل در است: رده يد تا روز د ٦ به تنها عدالت سهام ه شده ر ذ صراحت به عدالت سهام ارائه و شود داده جامعه افراد 2ده برا توان نم گر د نون ا و شد آغاز ٨٥ سال در فرهاد داد. انجام ار عدالت سهام جاماندگان طرحدربارهد­ولتنظردرخص­وصهمچنيندژ­پسند آن جاماندگان به عدالت سهام ارائه برا مجلس دنظر تجد ان!ام اما هام،د ند را طرح ن ا من گفته: سهام ن ا جاماندگان به عدالت سهام ارائه روند در را نظر مد دولت هات شر آن را ز ندارد؛ وجود قانون براساس نون ا ا م هارد ارائه سهام قالب در هستيم ها آن واگذار حال در ٩٩ سال بودجه نيست.ر پذ ان!ام چيزچنينن بنابرا رنا- ا ٨ ٤٣ ٢٩٬٠١٤٬٦٩٧ ٢٦٬٩٣٩٬٦٩٧ ٢٠٬٢٨٥٬٦٨١ درصد ٢٠ «متوسط» ش افزا تيرماه اول از قطار بليت قيمت خودرو هزار ٧٥فروش پيش طرح آغاز شورا گفت: آهن راه ت شر معاون درصد ٢٠ «متوسط» ش افزا با ترابر عال است ن!مم و رده موافقت قطار بليت قيمت است، بيشتر سفر از استقبال ه مسيرها در باشيم. شاهد را بليت درصد ٢٥ ش افزا مهر- شد برگزار خودرو ران ا داران خر به نسبت تر 2سب رقابت با پا سا محصول هزار ١٠ ش قرعه ،٢ تيپ ٢٠٦ پژو س،! ا ال اس ن بنز ٤٠٥ س! ا ال سمند پلاس، رانا ، دست ٢٠٧i پژو دنا دنا، )،٨ و( صندوقدار ٢٠٦ پژو ، ن بنز پارس پژو و س! ا ال سمند ،ELX سورن پلاس، داده قرار متقاضيان انتخاب معرض در را سال را خود محصول ٩ نيز پا سا گر د سو از است. ن ا بين در ه است رده آماده فروش پيش برا 2ي و و S نا سا وارد تازه محصول سه خودروها شاهين خودرو شوند. م ده د شاهين و S شود مگفتهه استپاست ساد جدمحصول انات!اماز طيفهمراهبه­راتيباتورب­وشارژموتور گفت روز د پا سا مقام قائم دارد. اختيار در روز به و است امسال ماه د شاهين ل تحو زمان ه الحساب عل عنوان به تومان ميليون ٨٠ مبلغ است. شدهگرفتهنظ­ردرخودرون ا برا در پا سا خودرو دستگاه هزار ١٠ ش قرعه نفر هزار ٧٦ و ميليون 2 بين روز د ط شرا بين متر رقابت دهد م نشان ه شد برگزار محصولات داران خر به نسبت پا سا داران خر همچنين روز د است. خورده رقم خودرو ران ا محصول ٩بينخودروه­زار ٧٥فروشپيشط­رح تا ه شد آغاز خودرو ران ا محصول ١٢ و پا سا مرحله ن ا در پا سا داشت. خواهد ادامه روز سه عرضه نيز را شاهين عن خود د جد خودرو فروش ش قرعه برگزار از پساست. رده روز د شنبه، روز در خودرو ران ا العاده فوق نيز العاده فوق فروش د جد مشتر هزار ١٠ طرح در نيوز، پا سا گزارش به شدند. مشخص و ميليون 2 ت، شر ن ا العاده فوق فروش ٧٫٨ ه ردند نام ثبت نفر ٥٩٣ و هزار ٧٦ نفر) ٣١٦ و هزار ٨٤ معادل( ميزان ن ا درصد شدند.گذاشتهنار لازمط شرانداشتند­ليلبه نفر ٩٩ بين متوسط طور به رقابت ترتيب ن بد ع توز نحوه گرفت. ل!ش خودرو 2 د خر برا طرح ن ا در خودرو هر برا رقابت و نام ثبت طور همان است. ر ز شرح به العاده فوق فروش بين در رقابت ن بيشتر شود، م مشاهده ه و ٢ تيبا تيبا، برا ترتيب به سوار خودروها با جدول ن ا سه مقا است. گرفته ل!ش نا سا دهد م نشان خودرو ران ا ش قرعه ج نتا پا سا از العاده فوق د خر برا متر رقابت ه ران ا ش قرعه در ه چرا است. داشته وجود نفر، ٤٦٩ رانا دستگاه هر د خر برا خودرو پژو دستگاه هر نفر، ٥٤٢ پارس پژو دستگاه هر س! ا ال اس پژو دستگاه هر نفر، ١٤٩ ،٢٠٦ ٢٩٠ خودرو دستگاه هر برا ل در و نفر ١٣٦ داشتند.ت شرنفر فروش گران پرونده يل تش ننده توليد ١٢ برا ضدعفون ژل سازمان رات تعز و حقوق امور ل ر مد ت شر ١٢ تومان ميليارد ١٥ vتخل از ت حما داد. خبر بهداشت محصولات ننده توليد vمتخل عنوان به ت، شر ١٢ ن ا و گفته به ها آن فروش گران پرونده و اند شده شناسا است. شده يل!تش - رنا ا خودرو هزار ٧٥فروش پيش آغاز ▪ هزار ٤٥ فروش پيش روز د حال، ن ا در هزار ٣٠ و خودرو ران ا محصول دستگاه ل تحو vسق شد. آغاز پا سا محصول دستگاه ت مشار سود بدون و ساله 2 خودروها ن ا ران ا اساس ن برا است. شده بيان انصراف و پژو ،( موتور با( س! ا ال پارس پژو خودرو، درصد ١٥ رونا دژپسند: زد آسيب شور داخل ناخالص توليد به ▪ رونا بيمار ه ن ا بيان با همچنين اقتصاد ر وز ناخالص توليد( شور پ . د . ج به درصد١٥ ط شرا بهبود برا افزود: زد، آسيب ) داخل رو تقاضا 2 تحر تهاسياس به د با اقتصاد علن صحن در شنبه 2 روز دژپسند فرهادآورد. اشاره با شور، اقتصاد ط شرا ح تشر با مجلس اقتصاد رشد شد: ادآور نفت، صادرات م تحر به بوده منف نفت، احتساب با گذشته سال در شور تهاسياسبهد با اقتصادط شرابهبود براه برشمار با اقتصاد ر وزآورد. رو تقاضا 2 تحر خزانه گفت: ، نفت درآمدها ن گز جا ها راه ١٠٠ ه رده ز هربرنام هاگون به شور دار اقتصاد ر وز شود. پرداخت عمران بودجه درصد ها ظرفيت از هبرداربهر نرخ رد: نشان خاطر ٨٠ تا ٧٥ به اگر ه است درصد ٥٥ حدود موجود دستتوليددر­مناسبجهشبه­ابد، ش افزادرصد افت. خواهيم خارجتجارتم­ها، تحررغمبهگف­ت:اقتصادر وز تجار تراز ٩٧ سال ه طور به دارد خوب روند فشارها، د تشد وجود با ٩٨ سال و بود مثبت ما دژپسندداشت. م اهش نفت غير صادرات از تومان ميليارد هزار ٦١ بودجه، اساس بر افزود: ه باشد واگذار ق طر از د با دولت مال تامين ردن متر برا راه ن بهتر داد نشان ها بررس دژپسند است. ه سرما بازار از استفاده هاحاشيه تومان ميليارد هزار روز 2 از متر در شد: ادآور ه رسيد فروش به و شد عرضه بورس در اوراق است. مطلوببسيار­دستاورد TU5 خودرو هر ازا به تقاضا تعداد ١١٣ ١٥٤ ١١٩ ٦٤ ٣٧ ٣٠٩ ١٤ خودرو تعداد ١٬٩٠٠ ٢٬٠٠٠ ٢٬٥٠٠ ١٬٠٠٠ ١٬٦٠٠ ١٢٠ ٨٨٠ نام ثبت تعداد ٢١٥٬٥٩٥ ٣٠٧٬٠٢٩ ٢٩٦٬٩٤٢ ٦٣٬٧١٨ ٥٩٬٩٨٧ ٣٧٬٠٧٣ ١١٬٩٣٣ نا سا تيبا ٢ تيبا ١٥١ وانت آپشنال دوگانه نيسان چ ر اپ پي زل د نيسان layout@ khorasanne­ws. com روز؟! ٣به ت شر تاسيس زمان اهش ▪ توليد، جهش گر د محور ه ن ا بيان با اقتصاد ر وز برا افزود: است، ار و سب فضا بهبود و روان متر شورها از بسيار در ت شر تاسيس و شروع ٧٣ حدود ما شور در اما بود نياز زمان روز 2 از ن ا رفع برا افزود: دژپسند شيد. م طول روز و شده انداز راه ار و سب واحد پنجره ل،!مش عن افت. اهش روز ٣بهروز ٧٣ازنيازمو­ردزمان درند تاسيست شرخواهد مه س هرامروز گيرد. مصورتار ن اروزسهازمت­ر PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.