Khorasan : 2020-06-08

11 : 11 : 11

11

اخبار ١١ ٣٧٠٠٩٩٩٩ - ٣٧٠١٠:#تلفن رش(پذ تسليت: و ترحيم !ها#آگه رش(پذ :#نترنت(ا رش(پذ ١٣٩٩ خرداد ١٩ دوشنبه ٢٠٣٩٥ شماره.١٤٤١ شوال ١٦ www.37010.ir یکنند؟ م رعایت را فردى بهداشت کرونا دردوران مردماز چنددرصد داد نشان سپا(ا #نظرسنج ن(دتر(جد ج(نتا بيرجند در ربا آدم ٦ شدند دستگير روناG از مردم #نگران است! رسيده حد ن(مترG به دارد جالب ات ن جامعه در مردم پيشگيرانه رفتارها وضعيت از پژوهش طرح ن#دتر#جد رده7 اعلام ران#ا ان#دانشجو ارسنج اف ز7مر ن#ا توسط نظرسنج موج ٦ اجرا ج#نتا است تهران شهردار اجتماع مطالعات دفتر و ز7مر از تهران شهروندان نگران دهد، م نشان نيمه در رونا،7 روس#و به خانواده و خود ابتلا گزارش ن#ا طبق است. افته# اهش7 ٩٩ خرداد نگران « اد# ز » مقدار به شهروندان درصد ٤١ هستند. رونا7 روس#و به خانواده و خود ابتلا موج ٦ اجرا طول در درصد، ن#نتري#پا رقم ن#ا ، نظرسنج ن#ا ج#نتا براساساست. نظرسنج ٢٢ ،«اد#ز» مقدار به ان#گو پاسخ از درصد ٤١ مقدار به درصد ٣٧ و «متوسط» مقدار به درصد روس# و به خانواده و خود ابتلا نگران « م7 » هستند. رونا7 گفت: جنوب خراسان انتظام فرمانده در پليس غافلگيرانه عمليات در رباآدم شش در ساله ٢٤ گروگان و شدند دستگير بيرجند گاه#پا گزارش بهشد. آزاد ساعت دو از متر7 افزود: شجاع مجيد سردار پليس، خبر منزل به مراجعه با نفر چند جمعه سحرگاه د#تهد با را و ان،#سرا شهرستان در فرد ردند.7 منتقل نامعلوم نقطه به و ربودند موضوع اطلاع با بلافاصله داد: ادامه و گروگان # رها ژه# و ها تيم پليس، به ردند.7 پيگير ژه# و صورت به را موضوع رد:7 بيان جنوب خراسان انتظام فرمانده بود ن#ا از 7حا پليس مأموران ها بررس بيرجند شهرستان طرف به ان# ربا آدم ه7 ها تيم به موضوع ه 7 اند رده7 ت7 حر ورود مباد و اعلام ١١٠ نترل7 گشت شجاع سردارشد. نترل7 شهرها خروج و نامحسوس گشت مهاتي از # رد:7 اظهار خراسان آگاه پليس #جنا م#جرا با مبارزه در شده iمتوق پژو خودرو سه به ، جنوب وشدند. rو مش بيرجند فرودگاه ميدان مأموران عمليات پشتيبان با رد:7 ح# تصر ساعت دو از متر7 بررس از بعد امداد، گان# شش و iتوقي خودروها ، # ربا آدم وقوع از انتظام فرمانده شدند. دستگير ربا آدم گروگان مأموران، گفت: جنوب خراسان # شناسا خودروها از # در را ساله ٢٤ مرباآد متهم شش و iتوقي خودروها ه7 ردند7 وشدند. معرف #قضا مقام به و دستگير انگيزه پليس، اوليه تحقيقات در شد: ادآور# و است شده مطرح مال مباحث ان# ربا آدم دارد. ادامه خصوص ن#ا در ميل ت تحقيقات مطالعات پژوهش گروه ر# مد علامه دانشگاه فرهنگ و اجتماع شيوع زمان در گفت: # طباطبا حد در مردم درصد ٧٤ حدود رونا7 به متوسط حد در درصد ١٦ و اد# ز فرد پيشگيرانه رفتارها انجام جامعه مردم درصد ١٠ و هاندپرداخت بهداشت رفتارها ت# رعا به اصلا گزارش به نيستند. مقيد فرد انجام به اشاره با غياثوند احمد رنا،#ا رفتارها وضعيت » پژوهش طرح ج# نتا و « جامعه در مردم پيشگيرانه ن# ا اساس بر رد:7 اظهار طرح ن# ا و ها مهارت آموزش آغاز با طرح، ق# طر از بهداشت ها توصيه ماه، اسفند ل#اوا از جمع ههارسان را جامعه مردم پيشگيرانه رفتارها گرفت: نظر در سطح دو در توان م پيشگيرانه رفتارها نخست، سطح رفتارها ميزان دوم، سطح و فرد هستند. جمع پيشگيرانه بررس پژوهش طرح ن # ا در ه7 ت#رعا زمينه در گفت: نيز است شده گران#د با روابط در اجتماع فاصله شيوع ابتدا از نمونه درصد ٨٣/٥ عمل ا توصيه چنين به روس# و اواخر در درصد ١٠ ، ردند 7 م ن# ا به عيد از بعد درصد ٥ و اسفند درصد ١ /٥ و ردند7 عمل توصيه ت# رعا را اجتماع فاصله اصلا نيز ارتباطات سطح درباره ونند.7 نم رونا7 روس#و شيوع از بعد خانوادگ مردم درصد ١٧ حدود گفت: نيز و اند بوده امل7 خانگ قرنطينه در اعضا از برخ با مردم درصد ٧٧ فرزندان ا# مادر و پدر عن# خانواده با درصد ٢ /٥ و اند رده7 آمد و رفت درصد ١/٨ نيز و برادرشان و خواهر رده7 آمد و رفت ان# آشنا و اقوام با مردم درصد ٨١ گفت: غياثوند اند. املا7 را جمع بهداشت ههاتوصي درصد ٩ درمقابل و رده7 ت# رعا همچنين ، دهند نم اهميت اصلا خانگ قرنطينه در مردم درصد ١٧ اذعان درصد ٧٧ و اند بوده امل7 پدر عن# خانواده اعضا با ه7 ردند7 اند. رده7 آمد و رفت فرزندان ا# مادر و پژوهش ن# ا نمونه حجم گفت: و ه7 است بوده نفر ٦٠٠ و هزار V# و زنان را پژوهش نمونه درصد ٦٤ اختصاص خود به مردان را درصد ٣٦ و٩٨اسفند در پژوهش ن#ا اند. داده است. گرفته صورت ٩٩ ن#فرورد مردان از تر نگران زنان، ▪ دهد، م نشان iمختل ههاگرو Vي تف به ج#نتا به خانواده و خود ابتلا نگران مردان از بيشتر زنان نسبت سال ٣٠ ر#ز جوانان هستند. رونا7 روس#و بين دارند. متر7 نگران سن ههاگرو ر#سا به نيز غيردانشگاه و دانشگاه تحصيلات با افراد ششم موج شود. نم مشاهده معنادار تفاوت تهران در رونا7 روس # و شيوع ابعاد نظرسنج فرهنگ و اجتماع مطالعات دفتر سفارش به ، تلفن صورت به سپا# ا توسط تهران شهردار ن7سا سال ١٨ بالا شهروندان آمار جامعه با ١١ خ#تار در ١٠٥٥ نمونه حجم با و تهران شهر ج#نتا به توجه بااست. شده اجرا ٩٩ خرداد ١٣ تا شهروندان، نگراناوجرس­د منظربه، نظرسنج دولت ه7 زمان است، بهشت#ارد ل#اوا به مربوط # بازگشا به تصميم ، تعطيل هفته چند از پس ميزان از آن، از بعد و گرفت ارها7 و سب7 مجدد است. شده استه7 شهروندان نگران # رد:7 يد7 تا غياثوند اند. نبوده ابتلا از پيشگيرانه رفتارها از گر#د ه7 بود ش دست از استفاده رونا7 به گسترش ابتدا از مردم درصد ٨٠ پوشيدن به شروع رونا، 7 روس#و اواخر در درصد ٨ و اند رده7 ش دست به عيد ام # ا از درصد ٢ ونيز اسفند اند رده7 استفاده ش دست از بعد از وقت هيچ درصد ٩٨ همچنين و ر# مد اند. رده ن استفاده ش دست و اجتماع مطالعات پژوهش گروه # طباطبا علامه دانشگاه فرهنگ Vماس از استفاده زمينه در گفت: راه سومين ه7 هم منزل از بيرون در رونا7 بيمار به ابتلا از پيشگير از ان# گو پاسخ از درصد ٧٩ بود، درصد ٧ ، رونا7 روس#و شيوع ابتدا بعد درصد ٢ نيز و اسفند اواخر در و ردند7 استفاده Vماس از عيد از از بيرون در وقت هيچ درصد ١٢ اند. رده ن استفاده Vماس منزل ژل از استفاده روش به اشاره با و برا ل ال ا # ننده7 عفون ضد نيز رونا7 به ابتلا از جلوگير ژل از مردم درصد ٨٦ رد:7 بيان استفاده ل ال ا# ننده7 عفون ضد وقت هيچ نيز درصد ٦ اند، رده ن عمل بهداشت توصيه چنين به روند به اشاره با غياثوند اند. رده ن شده دار#خر ل#وسا وشو شست نيز رونا7 شيوع زمان از منزل برا با ان# گو پاسخ از درصد ٩٢ گفت: شست به اقدام رونا7 روس# و شيوع برا شده دار# خر ل# وسا وشو هيچ درصد ١ / ٢ و ردند7 م منزل اند. رده ن را ار7 چنين وقت مطالعات پژوهش گروه ر# مد علامه دانشگاه فرهنگ و اجتماع براساس رد:7 ح# تصر # طباطبا رفتارها درباره پژوهش طرح ن#ا نتيجه توان م فرد پيشگيرانه در مردم درصد ٧٤ حدود گرفت متوسط حد در درصد ١٦ و اد#ز حد فرد پيشگيرانه رفتارها انجام به مردم درصد ١٠ و اند پرداخته رفتارها ت# رعا به اصلا جامعه و نيستند. مقيد فرد بهداشت جمع پيشگيرانه رفتارها درباره ت(رعا به مقيد مردم درصد چند نيستند؟ #بهداشت ات=ن ▪ رفتارها در داد: ادامه و ها آن از # ه7 فرد پيشگيرانه ، بود ها دست مدام وشو شست جامعه مردم درصد ٩٥ /٩ حدود ن#ا به روس#و شيوع ابتدا از و اند رده 7 عمل بهداشت توصيه نيز و عيد ام# ا در درصد V# از متر7 آن به مقيد اصلا درصد V# از متر7 PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.