Khorasan : 2020-06-08

3 : 3 : 3

3

الملل بين ٣ ١٣٩٩ خرداد ١٩ دوشنبه ٢٠٣٩٥ شماره.١٤٤١ شوال١٦ به گروه ه گفت او به شقاق فتح داد. را رده تأسيس را « اسلام داران ه طلا» نام تعداد او پيوست. او به عبدا... رمضان و است به را مصر در فلسطين ان دانشجو از اد ز يل!تش مقدمه ه سان رد. ملحق گروه ن ا دورچنداننه انده آدر اسلامجهادج­نبش دانشگاه در و بازگشت غزه به آن از پسشدند. مشغولاقتصا­داستادعنوا­نبهغزهشهر اسلام ن ا در شلح جهاد ها خطبه شد. س تدر و و شد هاصهيونيست غضب موجب دوره در ار از و وم!مح خانه در اجبار اقامت به را برا ١٩٨٦درسال اوردند. محروم دانشگاه سال در و رفت لندن به ميل!ت تحصيلات ترا دانگلستان«دورهام»دانشگاهاز ١٩٩٠ جاآندرورفت­ت و بهآنازپسگر­فت.اقتصاد به بعد و انگلستان به ازدواج از پس رد. ازدواج ١٩٩٥ تا ١٩٩٣ ها سال بين و رفت ا! آمر استاد عنوان به جنوب دا فلور دانشگاه در اقتصاد س تدر مشغول خاورميانه مطالعات بهبازگشتهد­فبا ١٩٩٥سالدرع­بدا...شد. فتح تر د با جا آن در رفت. ه سور به فلسطين اقداماتهمب­اماهشش طورد دار د شقاق اقدامات توسعه آن از هدف ه دادند ترتيب را تر دزمانهميند­رامابود.فلسطيندر جهاد جاسوسدستگا­هموساد،توسط شقاق فتح در عبدا... سپس و شد ترور صهيونيست م رژ ل دبيرعنوانب­ه اسلامجهادج­نبشنشست دوم، انتفاضه ان جر درشد. انتخاب جنبش عاملان از ! عنوان به را او ها صهيونيست عنوان به و ردند معرف جهاد تهاعمليا اش سياسنقشنار در نظامشخصيت2 دولت ٢٠٠٣ سال دادند. قرار تعقيب تحت م تحر ست ترور اقدامات اتهام به را او ا! آمر برنامه اجرا ان جر در ٢٠٠٧ سال در و رد ترور برا دلار ميليون ٥ «عدالت برا مبارزه» ٢٠١٧سالرد. تعيين پاداش او دستگير ا رمضان آ ب اف ا،! آمر فدرال پليس نيز شخصيت ٢٦ نار در را شلح محمد عبدا... داد. قرار ها تعقيب تحت فهرست در گر، د ژاپن، انگلستان، اروپا، ه اتحاد ن ا بر علاوه فهرست در را و نيز نيوزلند و استراليا انادا، ل دبير دوره در بودند. داده قرار م تحر به اسلام جهاد جنبش عبدا...، رمضان شد. مطرح مقاومت ها قدرت از ! عنوان جنبش ٢٠١٤ جنگ در را نمود ن ا اوج و ه هنگام ؛ گذاشت ش نما به اسلام جهاد ٧٠ در نتانيا و و آو تل دوربرد، ها2موش با داد. قرار هدف را غزه نوار يلومتر ١٢٠ و ردند متهم گر شيعه به اواخر ن ا در اورا »تاب رد.!ن رها را جهاد گاه هيچ عبدا... اما فتح شهيد از «ن گز جا حل راه خمين امام بود. او مانيفست شقاق الملل بين پيشخوان روز تحليل ض فا محمدمحسن internatio­nal@khorasanne­ws.com قدس آرمانبهخدم­تنماد عبدا...رمضانمرحوم شقاق فتحشهيدازپ­س فلسطينبخش رهاجنبشن ال دبيردومين حضورش دوران طول در ورفت. م شمار به جهاد جنبش گاه جا تا رد تلاش عنوان، ن ا در اشغال نهاسرزمي در نبرد معادله در اسلام صميمانه ارتباط برقرار با و دهد گسترش را و ر!ف ، سياس هاvطي و ها ان جر همه با منسجم امبارزه اشغال فلسطين در نظام بزند. رقم v شر قدس آزاد برا هماهنگ و مبارزات دوران مهم ها ژگ و از گر د ! و هدف مسير، در ثبات حفظ عبدا...، رمضان است. بوده صهيونيست م رژ عليه مبارزه شيوه تغييرات و فشارها ها،ت محدود وجود رغم به موجب ه فلسطين سياس عرصه در پيچيده سازش به مقاومت حام سران از بسيار شده بدهندمبارز­هروشدر دئولوژ اتغييرا نند ميل دهه دو از بيش دوران ط شلح عبدا... رمضان اما تغيير ن متر فلسطين، مقاومت جنبش رهبر از گر د ! رد. تجربه را ش هاآرمان از افول و هگرافرق هرگونه از دور ، و مهم ها ژگ و مل وحدت دولت لگير!ش بر يد تأ و مذهب بارهاه آنرغمبهعبد­ا...رمضانبود.فلسطينيان در حضور دنبال به اسلام جهاد بود رده اعلام دولت لگير!شبرامانيست خواهسهمودو­لت يد تأبسيار فلسطين وگوهاگفتو ملوحدت عليه مقاومت تحقق برا را اتفاق ن ا و رد م حيات بسيار فلسطين آزاد و هاصهيونيست شلح عبدا... رمضان بند ١٠ طرح دانست. م جهاد جنبش تأسيس سالروز نهمين و بيست در طرح ن ا مهم مفاد بود. زمينه همين در )٩٥آبان( ساف ساختار تغيير اسلو، از عبور از: بودند عبارت تمام حضور با مل وگو گفت مجمع 2 جاد ا و آن ضمن فلسطين. مردم و هاان جر ندگان نما ران ا به بسيار ! نزد رغم به عبدا... رمضان ه و سن- شيع ها بندجبهه دام در گاههيچ نگرفت قرار منطقه در هافرق نيابت گهاجن ان جر 2 و فلسطين گاه جا از تنها رد سع و برقرار ارتباط هاگروه و شورها گر د با مقاومت بيامرزد.ش خداسازد. درگذشتفلسط­ين اسلامجهادج­نبشسابقل دبير«...عبدارمضان» مقاومت وجهادتبارا­زمردى «جهانیاحساس­ی» از / « شمال صدا » فرانسو روزنامه 2 تيتر نفر هزاران ، سيدن تا برلين از و واشنگتن تا ليل پليس خشونت و نژادپرست عليه تظاهرات در ردند. ت شر جنبش سابق ل دبير شلح، عبدا... رمضان با قبل سال دو از ه فلسطين اسلام جهاد رد، م نرم پنجه و دست و!مش بيمار وداع را فان دار بيروت در بيمارستان در اسلام جهاد جنبش ل دبير دومين او گفت. و بود شقاق فتح شهيد از پس فلسطين سال ٢٣ مدت به ٢٠١٨ تا ١٩٩٥ سال از ه ژانو ١ متولد اوداشت. قرار گاه جا ن ا در در و بود غزه شهر «الشجاعية» محله در ١٩٥٨ فرزند ١١ ه آمد دنيا به جهاد اخانواده تحصيلات دوران گذراندن از پس داشتند. مصر به اقتصاد رشته در تحصيل برا متوسطه ن ا «ق الزقاز» دانشگاه از ١٩٨١ سال و رفت آن در گرفت. اقتصاد ارشناس tمدر شور سال در و شد آشنا شقاق فتح شهيد با جا جهاد سازمان 2 يل!تش پيشنهاد ١٩٧٨ روز چهره چيتا و فندانشگاهم­سئولان جشن مراسم درباره ا! آمر در ان دانشجو آموختگ دانش گرفتند. جالب تصميم خود نام گرفتند تصميم ها آن از را ا! آمر جمهور رئيس دختر اترامپ،!وان ا قرار نند. حذف مراسم ن ا سخنرانان فهرست مهمان عنوان به و مجاز صورت به ا!وان ا بود ن ا ه ند سخنران مراسم ن ا برا افتخار د شد نش وا با تصميم ن ارد. تغيير برنامه زمان توئيت در ترامپ شد. مواجه ترامپ دونالد قتلبهمربوط هااعتراضبه­توجهباراتص­ميمن ا عدالت برا مردم هادرخواستو­د فلوجورج است.رده vتوصيبدبسي­ار تصميم، اجتماع روز توئيت چيست؟عراقپارلما­ندرت عضواز العامر هاد گيرناره علت بود!تعدادم واشنگتنتظا­هراتند؛ مn تحررامعترض­انانان سترامپ: تلاطم پر روزها ردن سپر حال در ا! آمر اش ساله ٣٠٠ خ تار تمام در د شا ه است د د و ماند منتظر د با حال باشد؛ سابقه م م معترض مردم خشم امواج بار، ن ا ا آ ه رنگين حقوق احقاق و قوانين اصلاح به تواند واشنگتن اگو،!شي خير؟ ا بينجامد پوستان حضور شاهد روز د همگ tور نيو و س د در ه بودند معترضان از عظيم جمعيت ٤٦ شهروند « د فلو جورج » قتل به اعتراض پليس دست به ا! آمر سياهپوست ساله آمده نهاخيابا به هسوتا،مين الت ا «مينياپوليس» راشاتود و غرب هارسانه ه طور آنبودند. شهرها ثر ا در هاتظاهرات اند،رده گزارش شد. برگزار حآميزصل و آرام املاً صورت به ا! آمر برا ا! آمر معترض هزارانواشن­گتن، در تنها «لن!لين ادبود » مقابل در د فلو قتل به اعتراض شهر مشهور بناها از (Lincoln Memorial) با سپس و تجمع ا،! آمر در س د واشنگتن سمت به مستقيم « پنسيلوانيا » خيابان از عبور هانرده دليل به اما ردند ت حر سفيد اخ ا! آمر سراسر اعتراضات پ در تازگ به ه بود، شده شيده « ت لافا » ميدان اطراف در حال در معترضاننند. پيشرو نشدند موفق ردند م راهپيما سفيد اخ اطراف در ه بودند، گرفته دست به را اردها پلا و صلح نباشد، عدالت وقت تا » : زدند م اد فر در اربران «.داشت نخواهد وجود آرامش و گسترده تظاهرات از وهادئ و ، مجاز فضا آن در ه ردند منتشر سفيد اخ اطراف در با رسد. نم نظر به ننده قانع چندان از ت نارضا ها رسانه برخ حال ن ا ژه وبه عراق پارلمان در العامر رد!عمل استعفا اصل علت را اخير ها ماه در قيس » از نيز برخ ردند. اب ارز و العامر جانشين عنوان به ، « الخزعل پس بردند. نام الفتح ائتلاف است ر در از ها رسانه برخ ، العامر استعفا از رئيس عنوان به و الوقوعب قر انتصاب فالح ن گز جا و الحشدالشعب هيئت صدور با حشد اما دادند، خبر الفياض رد. ب ذ!ت را خبر ن ا ، وتاه بيانيه چندان حشد، در انتصابات روند البته انتصاب ه طور همان نيست. شفاف ن گز جا عنوان به « المحمداو tابوفد» ابهامات با همچنان المهندس، ابومهد العامر است ر ن بنابرا روست. روبه منتف توان نم همچنان را حشد بر ، العامر استعفا چرا از فارغدانست. و سو از تصميم ن ا اتخاذ همزمان فرمانده سفر بر مبن اخبار انتشار با انقلاب پاسداران سپاه قدس نيرو راهبرد رات مذا آغاز و عراق به اسلام د شا نده، آ روزها در واشنگتن و بغداد ها ماه در باشد. داشته خاص معان عراق، در مقاومت فرماندهان ترور از پس سمت شور، ن ا در ران ا ورزسياست نيست بعيد ه رده پيدا خاص سو و باشد. آن از بخش ، العامر استعفا ه دانيد م باشيد عراق اخبار پيگير اگر عراق پارلمان ت عضو از العامر هاد هدف د شا ند گو م برخ و رده استعفا به الحشدالشعب فرمانده ه است ن ا احمد خصوص همين در. شود سپرده و الفتح سيون فرا سخنگو ، الاسد درباره اخبار ها رسانه : است گفته پارلمان در ت عضو از العامر استعفا ارائه از جلوگير برا و اند رده منتشر استعفا، علت درباره vمختل ها تحليل تا رد استعفا العامر ه م بگو د با و برسد. گر د مهم ارها به بتواند ه داشت اصرار همواره العامر افزود: جلسات ژه و به مجلس جلسات اغلب در شود، م گرفته مهم تصميمات آن در ه به توجه با ، الاسد گفته به ابد. حضور عامر پارلمان، در الفتح ائتلاف تصميم م ر!عبدال و رد م تقد را خود استعفا عضو و و ن گز جا عنوان به انصار گزارش به بود. خواهد پارلمان در ائتلاف ، گيرناره ن ا درباره تبيين ده!ش اند ها آن از برخ به ه دارد وجود ات!ن استعفا وتاه نامه در شود: م اشاره اقدام ن ا برا خاص علت هيچ ، العامر از پس ساعت اگرچه است. نشده اعلام الفتح سيون فرا سخنگو استعفا، ن ا العامر مشغوليت » ، عراق پارلمان در علت را « سياس مسائل از بسيار به عبارات ن ا اما دانست، و گير ناره ه حال در معترضان از ا گسترده جمعيت قابل نند، م راهپيما سفيد اخ سمت به گسترده تظاهرات آستانه در است. مشاهده افسران و نظام خودروها تخت، پا در ها خيابان بيشتر رزم ها لباس با نظام م برآورد و بودند رده مسدود را واشنگتن نفر ميليون 2 تا هزار ٢٠٠ بين جمعيت شود نند. ت مشار نژاد تبعيض ضد اعتراضات در گسترده طور به ط شرا در ا! آمر معترضان ا! آمر شهرها گر د و تخت پا هاخيابان در شيوع و ابتلا خطر همچنان ه افتند حضور نرفته بين از ا! آمر متحده الات ا در رونا روس و ها ه!شب در ه ر تصاو برخلاف اما است. گسترده حضور از غرب هارسانه و اجتماع منتشر ا! آمر سراسر اعتراضات در معترضان وب سر دستور ه «ترامپ دونالد» ،است شده توئيتر پيام در بود، رده صادر را اعتراضات انتظار ه چه آن بزرگ به تظاهرات ه نوشت زناتهام از ترامپ ميان، ن ا درنبود. رفت، م هاه!شب ه گفت و نشد غافل نيز هارسانه به هرچه « سان داسام» و «انان س» چون انجام جمعيت 2 تحر برا د برآ شاندست از مخاطبان خوشبختانه ه آن حال دهند م اعتراضات حال در ترامپ دارند. اند دهد م جلوه رنگ م را س د واشنگتن حصارها ارتفاع بر گذشته، روز چند ط ه د تهد م دا او و شده افزوده سفيد اخ محافظ برنگردد، عاد حال به اوضاع چه چنان ند م ندارد. ابا مردم وب سر برا ارتش به توسل از متفاوت خبر ترامپ دونالد اعتقاد و ندارد ا! آمر اساس قانون از در هيچ تر روشن و تر روشن روز هر استبدادگرا به او در مجلس ن تر خاصيت ب سنا مجلسشود. م رنج و درد برابر در ها آناست.! آمر مدرن خ تار «نابغه».هستند تفاوت ب ا! آمر در نفر ها ميليون هيچ ترامپ، دونالد عن سفيد، اخ در ما د با مانيست. قائل اساس قانون برا احترام توجه ب و روزافزون استبدادگرا ن ا عليه به مننيم. مبارزه اساس قانون به سفيد اخ تمام و پليس خشونت برا ه ا! آمر هزاران م. گو م 2 تبر نند م مبارزه آن زشت ابعاد دهيم. ادامه مبارزه ن ا به يد بيا رات: دمو سناتورسندر­ز، برن ترامپ از ا آمر انتخابات در رامن و بوش نند نمت حما خواهان جمهورىبرخی­کردنپشت دونالد به همتا از ا! آمر جمهور رئيس سومين و چهل نخواهد ت حما خود قدرتِ در خواه جمهور رئيس «بوش جورج» ر!ف طرز با ه افراد رد. روزنامه به هستند آشنا ا! آمر پيشين جمهور با ترامپ رابطه گفتند مز تا t ور نيو ا! آمر سال انتخابات در و نيست خوب بوش خانواده ندادند. را ترامپ به همسرش و بوش ٢٠١٦ ه آن از بعد سال آن در همچنين پدرش و بوش در خواه جمهور حزب نامزد ترامپ، دونالد ترجيح و ردند!ن ت حما و از شد، انتخابات خواه جمهور حزب مل نوانسيون در دادند دنيا از ٢٠١٨ سال در پدر بوش نند.!ن ت شر بوش، جورج تر 2وچ برادر ،«بوش جب».رفت نامزدها از ! عنوان به ٢٠١٦ سال در انتخابات تهارقاب عرصه وارد خواه جمهور هاتوهين پ در و انتخابات ارزار اما شد، گفته شد. تعطيل سرعت به ترامپ رر !م دارد قصد او نيست مشخص هنوز شود م بدهد. را س چه به رو پيش انتخابات در ترامپ vتحلي مراسم در بوش دبليو جورج سخنران ترامپ ه بود آن از بعد رد؛ ت شر ماه رد. vتوصي « عجيب مزخرفات » را و در و منتشر خود از دئو و بوش هم گذشته رد، ق تشو رونا مقابل در اتحاد به را مردم آن اشاره با توئيت در و تاخت و به هم باز ترامپ زمان نوشت: اش استيضاح برا ها تلاش به ا! آمر خ تار ب فر ن تر بزرگ درباره د با ه به ترامپ ل تما نبود. و از اثر زد، م حرف را هم و با ه خواهان جمهور به حمله ت حما دادن دست از قيمت به نون تا نيستند، شده تمام و از حزب ن ا برجسته ها چهره خواهان جمهور نامزد ، « رامن ميت » . است tبارا» به را نتيجه ه ٢٠١٢ سال انتخابات در هم وتا الت ا نون سناتور و رد واگذار «اوباما رد. نخواهد ت حما ترامپ از تانيا بر جانسون محبوبيتسقو­ط ت ر مد نحوه ، د جد نظرسنج سه اساس بر افت موجب انگليس در رونا روس و شيوع شور ن ار توزنخس«جانسونس بور»محبوبيت ش افزا ن بيشتر ،«ترز رو» نوشته بهاست. شده نظرسنجدرجا­نسوندولترد!عملاز ت نارضا ج نتا طبق ه است مشهود «شن سِرو» موسسه اهش درصد ٤با ار همحافظ حزب از ت حما آن رسيده درصد ٤١ به قبل نظرسنج به نسبت نظرسنج ن ا ج نتا اساس بر مقابل، دراست. ميزان شد، برگزار خرداد) ٦تا ٢( م ٢٦تا ٢٢ه ر » رهبر به انگليس ارگر حزب محبوبيت رسيده درصد ٣٩به ش، افزا درصد ٥با «استارمر و «آپينيوم» موسسات نظرسنج همچنيناست. دهد م نشان شد برگزار ژوئن ٥ و ٤ ه «دلتاپُل» ازبيشتردرص­د ٣تنهاار همحافظحزبم­حبوبيت ٤٧ ، نظرسنج ن ا اساس براست. ارگر حزب روس وشيوعت ر مدنحوهباها انگليسازدر­صد و هستند vمخال دولت سو از شور ن ا در رونا قابلراجانس­وندولتت ر مددرصد ٣٤مقابلدر ها بررس نتيجه گر د سو ازدانند. م قبول مردمدهد منشان«انتار »بازارتحقيق­اتت شر گروهعضو شورها گر دمردمبهنسب­تانگليس دادندستازح­الدر هاند فزاوبيشترم­يزانبه ٧ ٥٠ از بيش نون تا هستند. دولت به خود اعتماد شور ن ا در رونا روس و به ابتلا اثر بر نفر هزار هاند.داد دست از را خود جان شدند زخملبناندر­قرنطينهازپ­ستظاهراتنخ­ستيندرنفر ٤٠ پس لبنان در دولت ضد تظاهرات نخستين برگزار بيروت در ، عموم قرنطينه دوره از اعتراض شاهد گذشته تبر ا ١٧ از لبنان شد. و سياس شعارها سردادن و مردم ها مقام نار بر خواهان ه است اقتصاد فساد به را افراد ن ا و هستند سياس ها نفر ٤٠ از بيش نند. م متهم ت فا ب و گر د! با نندگان تظاهر ها درگير ط پليس، سو از آور2اش گاز 2شلي همچنين و د گو م لبنان سرخ صليب شدند. مصدوم نرخ شدند. مداوا محل در ها زخم بيشتر و است رسيده درصد ٣٥ به لبنان در ار!بي شهروندان از درصد ٤٥ آمارها، ن آخر بنابر زندگ فقر خط ر ز زده، بحران شور ن ا اب، د حسن دولت برنامه وجود با نند. م اصلاحات برا لبنان د جد ر وز نخست گذار ه سرما جذب و اقتصاد گسترده الملل بين صندوق از استقراض و خارج ن ا اقتصاد وضعيت در ش گشا هنوز پول، ميليارد ٩٠ ها بده ، اقتصاد نابسامان ار!بي اهش ، خارج و داخل دلار وضعيت ارتقا و مل پول ارزش ش افزا ، بتوان ه نيستند ها مولفه مردم معيشت عمومت رضاوافت دستهاآنبهم­اهچند ط لات!مش ن ا ه آن ژه و به رد؛ سب را مردم و « رونا روس و » گير همه عظيم بحران با شور ن ا اقتصاد ها ان شر شدن بسته با نيز را آن ارز درآمدها tاند ه شد همراه ن ا حل د ترد بدون رد. مواجه د شد اهش هم و طلبد م را بيشتر زمان هم معضلات اما را، شور مسئولان و مردم عموم ت مشار از خود اهداف به دستياب برا دولت مخالفان خود بيانيه در نيز لبنان ا... حزببردند. بهره آن نندگان استفاده سوء و فتنه عاملان درباره داد هشدار فتنه دهندگانج ترو تمام و آن از تفرقه، جاد ا به چه آن هر با ه رد يد تأ و ن دو هاف طا، مذهبتنش، ن!فافاختلا هستيم. vمخال شود، منجر و vمخال احزاب سران د، جد دولت يل!تش سال چند ت ر مد سوء در نوع به ه سان در د با و بودند سهيم شور ن ا در گذشته انتقاد به زبان نشستند، م گو پاسخ مقام ساز ابتدا همان از و گشودند نوظهور دولت از اوضاع سامان است ه بد نواختند. vمخال ورونا روس وشيوعخورد. نمچشمبهشور پيشازبيشرا­لبناننابسا­ماناقتصادق­رنطينه، لبنان در ضهااعترا است. داده قرار تاثير تحت به منجر بعد اند و آغاز پيش ماه هشت حدود وحدت دولت يل!تش و ر وزنخست استعفا آغاز همان از شد. «اب د حسان» است ر به مل PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.