Khorasan : 2020-06-08

6 : 6 : 6

6

ون ز تلو و سينما ٦ ١٣٩٩ خرداد ١٩ دوشنبه ٢٠٣٩٥ شماره.١٤٤١ شوال ١٦ ران ا سينما ها خبر و ها چهره در همچنان شاورز محمدعل تحت و بستر و س آ بخش پيش هنرمند ن ا است. درمان از نده آ هفته احتمالا سوت، و شود م مرخص بيمارستان افت. خواهد ادامه خانه در درمانش روند نيست الزام سينماها بازگشا سينما سازمان ارزشياب و نظارت معاون سينماها بازگشا ط شرا ح تشر ضمن ماهه شش محروميت از تيرماه ابتدا از شور رند، نپذ را ط شرا ن ا در ران ا ه ها فيلم داد. خبر با وگو گفت در نژاد طباطبا محمدمهد برا شده تعيين ط شرا درباره مهر خبرنگار تيرماه اول از سينماها» :گفت سينماها بازگشا از هم ما شوند. م بازگشا درصد ٥٠ظرفيت با آوردن فراهم حال در «شهر سينما» موسسه ق طر بهداشت موارد تأمين زمينه در لازم ات تدار مثال برا هستيم. سينماها به ها آن ارسال و ه گر د مشابه موارد و ننده ضدعفون مواد سازمان توسط دارند، لازم ام ا ن ا برا سينماها در و تامين شور سينماها برا سينما تا شود م گذاشته سينماداران انجمن اختيار «.بروند سينماها به خاطر اطمينان با تماشاگران امنيت برا لازم تمهيدات همه» :رد يد تأ و tتدار رونا ط شرا در مخاطبان بهداشت است. شده انجام لازم هامراقبت و شده ده د شدن ميان در 2 سينماها، درصد ٥٠ظرفيت جزو ... و 2ماس نها،سال ضدعفون ها، صندل همين مبنا بر و شده مهيا ه است موارد آغاز را ها فيلم ش نما تيرماه اول از مقدمات، رخ روز ١٠ ن ا در هاژ و اتفاق اگر البته نيم م اعلام ما به ه باشد گونه همين ط شرا اگر ندهد. ستاد ابلاغيه نون ا هم م. پرداز م ار به شده توانيم م تيرماه اول از ه است ن ا ما، به رونا «.نيم بازگشا را سينماها سينماها بازگشا ه ن ا درباره نژاد طباطبا دولت وقت» :رد اظهار خير، ا است اختيار شوند، بازگشا توانند م پاساژها ه رد اعلام خواهم نم من د بگو پاساژ صاحب بود ن!مم ربط خودشان به موضوع ن ا و نم بازگشا ن!مم و است همين هم سينما ط شرا داشت. سينما خواهم نم من د بگو سينمادار است مصوبه طبق شور سينماها تمام اما نم باز را بازگشا به مجاز رونا با مقابله مل ستاد «.هستند آمد صحنه رو سنت موسيق جوان خواننده سفيد را سه اجرا ن ا رد. اجرا را اقطعه و ن ا ه بود معتقد حسين اما گرفت داوران از برقرار چشم ارتباط تماشاگران با خواننده بسته خواندن هنگام را چشمانش و رده!ن حسين سيدبشير نيز قسمت ن ا در است. نژاد عظيم ا آر با خود استدلال و را سر بر در اشوند تر حميدرضا همچنين رد، بحث تلفن تماس عليخان احسان با مرب مقام نژاد عظيم ا آر با را خود موافقت و برقرار حسين بشير را هم برنامه آن در رد. اعلام نيم با تقر و شد سپرده تماشاچيان قضاوت به بودند. موافق نيم و vمخال او با تماشاگران از ه گفت نيز خواننده ن ا درباره حسين بشير داد. نخواهد تغيير را خود را پرماجرا ها قسمت از ! شب شنبه بين از رفت. آنتن رو « د جد عصر » مسابقه استعداد شش مسابقه، ننده ت شر هفت در اما افتند راه سيزدهم قسمت فينال به دو ا 2 در داوران چون سابقه،م اتفاق 2 نظر هاآن از دام هر و نرسيدند توافق به اجرا ههانند ت شر از دام هيچ داشتند، متفاوت ردند.!ن انتخاب بعد مرحله به صعود برا را « د جد عصر » از قسمت ن ا داور ت نها در ه اتفاقات از گر د ! شد. واگذار مردم به قرمز رأ برانگيخت، را مختلف هانش وا نندگان ت شر از ! به حسين سيدبشير ميان برانگيزچال­ش بحث شد باعث ه بود سر در قبلا اتفاق ن ا شود. مطرح داوران قرمز را و داشته سابقه هم «د جد عصر» دوم است. شده ثبرانگيزبح حسين ساخت مجوز فرهاد اصغر رده افت در را «قهرمان» فيلم قرار فيلم ن ا بردار فيلم است. گفته و شود انجام شيراز در است مشغول د جداميره شود م است.فيلمن ا اصلنقش فا ا بران تمر مجوز حسين شهاب ال سر 2 نندگ هتهي رده افت در را خانگ ش نما مجموعه ن ا از جزئيات است. همچنين او است. نشده اعلام ساخته«اتفاقازبعد» سينمافيلم نندگ هتهي است. گرفته برعهده هم را اوره حيدر ا پور بيشتر داشت. دنبال به مجاز فضا در را بودند معتقد و موافق حسين بشير با اربران اد ز ارتباط ننده، ت شر ن ا اجرا با ه تلاش هم اربران از تعداد هاند.رد!ن برقرار حسين بشير ردن متقاعد برا گر د داوران قرمز را ه هاندنوشت و هداد قرار انتقاد مورد را مخالفت با گر، د داوران از بيشتر حسين بشير تهاامن از متر تعدادشود. مهروروبنها­آ او رأ ندادن تغيير و حسين قاطعيت با هم بودند. رده مخالفت ن ا انتقاد به پاسخ در حسين داشت. دنبال قرمزش را از خود تخصص منظر از داور، دو جا تا داوران ميان چالش و بحث رد. دفاع وارد ننده ت شر ن ا مرب ه رفت پيش بدهد. توضيح او اجرا درباره تا شد صحنه مسابقه، قاعده طبق عليخان احسان آن از بعد را درباره را تماشاچيان نظر گرفت تصميم ن بنابرا بداند. حسين سيدبشير عن داور چالش ن ا ت نها در و رفت تماشاگران سراغ ٦٠ حدود ( تماشاچيان ت ثر ا مخالفت با داور ن ا و رسيد ان پا به حسين بشير با درصد) داد. نخواهد تغيير را خود را ه گفت جذاب چالش دقيقه ٧ ▪ شد، پخش شبشنبه ه سيزدهم قسمت در با مخالفت در نژاد عظيم ا آر ه زمان از ن ا ان پا تا شد بحث وارد حسين سيدبشير مخاطبان و شيد طول دقيقه ٧ با تقر چالش، تهاقضاو و جالب بحث شاهد دقيقه ٧ ن ا در از ! اصلا بودند. مختلف هااستدلال و مانند اب استعداد مسابقات ها جذابيت با داوران نظرها اختلاف ، « د جد عصر » چالش ن ا ههابرنام از بعض در است. گر د! سيدبشير خصوص به داوران ميان جذاب و افتد م اتفاق نژاد عظيم ا آر و حسين جالب هم مخاطبان برا تواند م آن پخش باشد. قرمز رأ n مقابل در سفيد رأ ٣ ▪ از ! ه شد شروع جا آن از ماجرا ه پازو محمدامين نام به نندگان ت شر صحنه رو داشت ر پذانعطاف بسيار بدن امين داد. انجام خاص ش نما ات حر و آمد در نونهال ا رو و نژاد عظيم ا آر ، حيا رأ ننده ت شر ن ا به اجرا، ان پا لحظات داور تنها حسين بشير اما دادند سفيد ها استدلال در او داد. منف را ه بود موضوع ن ا به آورد خود قرمز رأ برا ه عام مخاطب برا او اجرا ه رد اشاره ح صر مخالفت استدلال ن ا نيست. فهم قابل به را نژاد عظيم ا آر ژه و به و نونهال ا رو روزها ن ا سيد هومن ربردار تصو مشغول همچنان شيوع است. «قورباغه» ال سر شد باعث رونا روس و ال سر ن ا ربردار تصو به بود امسال بهار ه آن ع توز زمان و vمتوق شود. ول مو تابستان اواسط سنت خواننده به ثبرانگيزبح قرمز را ▪ عصر» دوم سر در پيشتر چالش، ن ا مشابه سفيد رأ سه ؛ بود افتاده اتفاق هم « د جد از برانگيزبحث قرمز را 2 مقابل در داوران 2 ششم،قسمتدر. حسينسيدبشي­ر سو فيلم با زود به د جد امير عل ارگردان به « لتيان » ن آنلا سينما در ، تيمور فيلم ن ا داشت. خواهد حضور و است شده ساخته ٩٧ سال از معجون حسن و بهرام سارا ار، زد ا ناز پر هستند. آن گران باز حسين بشير را با مخاطبان موافقت ▪ دربارهاوقا­طعيتو حسينسيدبشي­رقرمز رأ فراوان منف و مثبت هانش وا ، رأ ن ا خود ت ا!ش از رسم صورت به دادگاه «.نم م فنظرصر ان جر در ه ن ا بيان با مازندران روحان ن ا افشار، مهناز از ت ا!ش پرونده به رسيدگ به آمل در منزلم در حضور با ا تلفن نفر چند برا بالا بسيار مبلغ افت در پيشنهاد من دادند، قضا ت ا!ش پيگير از انصراف وجه پرداخت پيشنهاد ندارم اطلاع » : افزود لا و طرف از ا بود افشار مهناز طرف از گفت: ابار در سيدغفار « . گر باز خانم ن ا ضرر پرونده ن ا به رسيدگ ان جر در اگرچه» ننده وسوسه پيشنهاد ن ا اما دم، د هم مال ن د و اخلاق هاآموزه با چون ردم، رد را اسين محمد» :افزود او «.ندارد همخوان ما قبل سال اواخر نيز افشار مهناز همسر رامين تقاضا بنده با ملاقات در و رد سفر آمل به ردم اعلام من ه داشت را همسرش بخشش و بخشم م را او ، عذرخواه صورت در فقط «.خواهم نم بابت ن ا از هم پول هيچ افشار مهناز پرونده خصوص شا آمل طلبه بخشيد. را گر باز خانم ن ا با پارسال ماه بهشت ارد افشار مهناز نام به جعل حساب 2 از توئيت انتشار روحان 2 ر تصو ه حجاز سيدمصطف را دروغين پيام بود، بسته نقش آن رو دختران از آن در ه توئيت ؛ رد منتشر موقت اح!ن به را خود بود شده خواسته ران ا ن ا درآورند. عراق الشعب حشد ها نيرو مجاز فضا در سرعت به جعل توئيت در را آن هم ها ت سلبر برخ و شد منتشر خبر ن ا تا ردند بازنشر خود مجاز صفحات آن هاخبر ن تر جنجال از ! به نادرست روحان ابار در سيدغفار شود. ل تبد زهارو جعل توئيت آن رو او ر تصو ه آمل اهل « رها » ال سر با حجار ميترا ه!شب به اور،!ت مسعود ساخته پليس ال سر ن ا آمده. دو بار اولين برا ٩٣ سال ه مجموعه ن گز جا شده، پخش بچه » از پس بود قرار ه شده « ساموبندر » برود. آنتن رو «٣ مهندس افشار مهناز از اتفاق ن ا از پس بود، بسته نقش نشر و اجازه سب بدون ر تصو انتشار خاطر به پرونده ه حال در و رد ت ا!ش ب، اذ ا دادسرا در همچنان افشار مهناز از او ت ا!ش بخشيد را افشار مهناز است، باز رسانه و فرهنگ رد. نظر صرف خود ت ا!ش ادامه از و باشگاه با توگوگف در ابار در تالاسلامحج بخشش از ه حال در جوان، خبرنگاران و عفو » : گفت است، خرسند گر باز خانم ن ا شورمان سياس و مذهب خ تار در بخشش ن د هاآموزه از جزئ و دارد نه ر د سابقه امامان زندگ آموزنده هاجلوه از ! و ما ث احاد ه ن ا بيان با او «.است بزرگوارمان ننده اثبات نيز دارد وجود زمينه ن ا در ه افزود: است، زندگ در بخشش والا گاه جا از س اگر ند: فرما م ع) ( عل حضرت » شفاعت تا ر بپذ را او عذر خواست معذرت تو «.شود نصيبت فردا در شفيعان خانم ن ا » : گفت افشار مهناز پرونده شا شخص صفحه در امسال ماه ن فرورد گر باز نگران به توجه با و رد عذرخواه من از خود خود ت ا!ش پيگير از افشار، مهناز مادر ابار در الاسلام حجت « . ردم نظر صرف افشار مهناز برنگشتن ل دلا از ! اگر» :افزود تهامجازا از ترس و او از من ت ا!ش ران ا به همندعلاق به توجه با است قانون در تا بخشيدم را افشار خانم طرفدارانش، دغدغه ران ا به بازگشت به ل تما صورت گفت: او «.باشد نداشته پرونده ن ا در قضا در حضور با خود يل و همراه به زود به » ون ز تلو ه سور موضوع با ال سر ساخت به نش وا در رحمانيان محمد درباره ارشاد وزارت اطلاعيه تئاتر، ها سالن بازگشا پشت فضا ه است گفته و است محدود تئاترها صحنه در صحنه پشت عوامل و گران باز برا تدبير است. نشده گرفته نظر در ه سور موضوع با « رستگار» ال سر ساخت گرفت. قرار فيلم سيما ز مر ار دستور در مقاومت محور موضوعات سنا، ا گزارش به ه است مهم و 2 استراتژ مضامين از ه سور ا قصه با 2 هر و دارد ناب و ر!ب ها سوژه سيما باشد. دن د مخاطب برا تواند م جذاب با ال سر مين دارد قصد زمينه همين در فيلم vال» آثار جزو ه بسازد ه سور در مقاومت موضوع د. آ م شمار به ز مر ن ا «فاخر نوشته يا مهد توسط « رستگار» ال سر مين را آن نندگ تهيه عباسيان محمدرضا و شده بود. خواهد هدارعهد layout@ khorasanne­ws. com €تداردر«هفت»سابقننده هتهي سهه شب صبحگاهبرنا­مه د جد سر tتدار در زهارو ن ا سيما سه ه!شب خوب حال ق تزر ت محور با صبحگاه برنامه است. مردم به سه ه!شب جوان، خبرنگاران باشگاه گزارش به اخير صبحگاه زنده برنامه تجربه از بعد سيما ن ا«بخيرصبحسلا­م»و«خورشيدحالا»نامباخود با صبحگاه برنامه د جد سر tتدار در زهارو است. ن پرو سعيد نندگ تهيه به د جد تيم ت محور با و است شتوليدپي مرحله در برنامه ن ا مختلفموضوع­ات، صبحگاهخوبح­الق تزر شامل را و... فرهنگ ، ورزش ، اجتماع از اعم رود. م سه ه!شب آنتن رو زود به ه شود م وجود ههان گز صبحگاه برنامه اجرا برا است. نشده قطع هنوز ه دارد PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.