Khorasan : 2020-06-25

3 : 3 : 3

3

الملل بين ٣ ١٣٩٩ تير ٥ شنبه پنج ٢٠٤٠٨ شماره.١٤٤١ القعده ذ ٣ 3گذار ه سرما ستان پا در دلار ميليارد ٣٠ به 7مخال را طرح چنين 3اجرا هند است. رده افغانستان خصوص به منطقه در خود منافع صورت به ٢٠٠٨ سال از رو ن ا از بيند. م از خود نظام امات'استح ت تقو به متقابل 3رو لداخ منطقه در نظام فرودگاه e جمله وهستان منطقه ن ا ه جا ازآن است. آورده دارد، نظام اربرد صرفاً و است ون'غيرمس و بزرگراه امنيت حفظ نگران ستان پا و چين را هند نظام ات تحر و هستند گوادر به اشغر چين ات تحر مراقب نيز هند هاند.گرفت رنظر ز است. ستان پا و پانگونگاچه دردر3موتور­3قها قا تزنگش 3 ا ماهواره ر تصاو است. داده ش افزا را تسو دفاع 3تهاموقعي همچنين تير) ٢( ژوئن ٢٢ چينشور 3سوازه دهد منشانرا احتمال است. سنگر و وار د شامل و شده داده ترتيب ه افتد م اتفاق حال در ، نظام توسعه ن ا ط شنبهسه روز شور دو رد ادعا هند ارتش سرنبود بر ارتش، فرماندهان سطح در رات مذا اند. رده توافق لداخ شرق مرز در 3 درگير دو ه حال در رد، اعلام همچنين هند ارتش باشندو داشته گفتمان ه هاندرد اجماع طرف جدول دهند، ش افزا منطقه در را آرامش و صلح نشده نها 3 نبوددرگير ند فرا 3 برا زمان روز صلح، 3برا >اند 3ها تلاش باوجود است. هند ر وز نخست ،3مود ناراندا گذشته، جمعه 3نيروها به رد ح تصر ون ز تلو 3ابيانيه در اقدامات تا است داده تام اختيار» شورش مسلح مورد مرز از دفاع و حفاظت 3 برا « نياز مورد چين با مناقشه او آورند. جا به را ه رده يد تا 3 ا نقطه هيچ ن ا > خا از نون ا شور تصرف در 3نيروها نيست خارج 3 نيرو هيچ و در هم نظام هند و چين ندارد. وجود هند سرحدات داخل دارند >مشتر مرز يلومتر هزار چهار از بيش ه يم،'سي الت ا در جمله از مناطق برخ در اختلاف هم با شمير و تبت پرادش، آروناچال هزار ٩٠ بر يت'مال 3ادعا چين دارند. ارض هند شرق شمال در 3هامنطق در مربع يلومتر «پرادش آروناچال» الت ا را آن دهل ه دارد را اراضچينه د گو مهمچنينهند­نامد. م هزار ٣٨ وسعت به هيماليا غرب در شور ن ا است. درآورده خود اشغال به را مربع يلومتر روز تحليل روز ارتون غراب ن قزو رضا سيد استقراض باتلاقدرعر­اق دولت خارج و داخل استقراض قانون است قرار ناتواندليل­بهدولت.شود بررسپارلما­ندرعراق دست ها حقوق پرداخت در ژه و به مال د شد پيش است. زده خارج و داخل استقراض به را خارج قرض ميليارد پنج تا قانون، ن ا س نو ن ا تا دارد تلاش دولت چند هر است شمرده مجاز امروز تا عراق خارج بده ند. بيشتر را عدد ها بده ن ا ، بوده دلار ميليارد ٢٦ تا ٢٣ بين ه است سابق م رژ بده دلار ميليارد ٤١ از غير داند. م خود به ارتباط ب را آن فعل نظام اساسا غيرنفتو نفتدرآمدنف­ت،قيمتد شداهش با داشته 3چشمگير اهش عراق ) درصدنفت٩٥) دولتن بنابرااست.رسيدهماهدر­ميليارد٧/٢بهو حقوقپرداخت­وشور اداره3براح­لراه اظم'ال دردلارميلي­ارد ٤ازبيش(بازنشستگان­وارمندان استقراضاست. ده د داخل استقراض در را ماه) 3ها نه هز آن، سود و اصل بازپرداخت بر علاوه ه 3ها نسل و 3بعد 3ها دولت بر را سنگين مال ها آن نپرداختن و ها بده م ترا دليل به نده آ آن موضوعرد. خواهد تحميل مقرر مهلت در دارا ر وز گفته به ه شود م ن آفر وحشت جا سال دو ط د با عراق شهروند ميليون ٤٠عراق، بگيرند. پيش در را اضت ر 3ها سياست نده آ دولت 3ها eم نفر e نفر، پنج هر از نون ا هم م نظر به فعل سخت اوضاع با و ند م افت در پيدا نياز دولت 3ها eم به 3بيشتر افراد رسد تأمين در دولت توانا ه است حال در ن ا نند. فارغدارد. د ترد 3جا فعل ط شرا در نيازها ن ا نيز قبل 3ها استقراض 3دستاوردها هنوز ن ا از ميليارد ١٢ بغداد ٢٠١٧ سال در نيست. روشن ها ساخت ر ز اصلاح و بهبود 3برا انگليس از دلار مشخص اما گرفت قرض خود عمران 3ها پروژه و نه هز چگونه و جا لان بسيار مبلغ ن ا نيست ه دارد وجود 3جد واهمه ن بنابرااست! شده سنگين بارمال تحميل بر علاوه ها استقراض ن ا 3گو پاسخ فساد ا ت ر مد سوء دليل به ، خارج نباشند.نيزشدهاعلا­م3نيازها دهند مادامهلداخ"" مرزمنطقهدر نظامتوسعهب­هچينوهند اتمی کشور ٢جنگیسلاحگ­رز؛ مود سبز چراغ و مرز تنش ▪ از 3آمار هيچ چين هند، دولت اعلام برخلاف هفته دوشنبه 3درگير 3ها زخم ا ها شته گذشتن به را هند اما است؛ رده'ن منتشر گذشته گزارش به رد. متهم چين طرف به ورود و مرز از فرانسه 3خبرگزار ليجيان ژائو وزارت 3 سخنگو گفت چين خارجه هند 3 نيروها ه بار دو دوشنبه روز گذشتند، مرز از نظام خدمه » به و e تحر را چين ردند حمله ها آن 3درگير به ه منجر طرف دو 3 مرز 3 نيروها 3 جد ' فيز خط در گذشته ماه دو ط چين و هند « . شد 3هاسابق ب 3مرز 3درگير لداخ، ناحيه نترل سطوح در ره مذا ن چند وجود با اما اندداشته پانگونگ » در 3 درگير نبود سر بر توافق بالا، حالا است. نشده محقق « گالوان دره » و « تسو eاسپوتني خونين، 3 درگير از پس هفته e نشان 3اماهواره ر تصاو ه داد گزارش روز د در چين خلق بخش 3 آزاد ارتش ه دهند م نيز هند و است لداخ ناحيه در نظام توسعه حال 3هاچماق و ساز دست 3گرزها سربازان ه بود ها سلاح تنها خدار،مي 3فولاد گر د' جنگبهآنبا«لداخ»منطقهدرچين­وهند وشته 3هند نظام ٢٠آندره 3نبردرفتند. گزارشد خوانده 3خبرشدند. زخمتن ٧٦ استفاده از پيش و گذشته 3ها سده در 3نبرد از اولين از است گزارش نيست. باروت از 3ابزار ط ه چين و هند ميان 3مرز مرگبار 3درگير است. پيوسته وقوع به اخير سال ٤٥ حداقل 3ها سلاح به ه 3شور دو ميان 3بدو جنگ يلومتر ٣٤٠٠ازبيشگ­ر د' باواندمسلح اتم رغم به اتم قدرت دو ن ا دارند. >مشتر مرز بر اما مدرن، نظام تجهيزات به بودن مجهز هرگونه از استفاده اجازه ١٩٩٦ قرارداد اساس دره» 3مرز مناطق در را منفجره مواد و اسلحه سلاح از استفاده ندارند. لداخ منطقه در «گالوان صورت هدف ن ا با عمدتاً نيز 3درگير 3برا سرد دو تماس خط در ن ا از بيش شهاتن ه گيرد م 3برا ه ند گو م طرف دو نشود. د تشد طرف استنشدهeشل­يهاآنميان3­تيرهيچدههچ­هار گلولههيچ»تازهخوردوز­ددره گفتههندارت­شو بدون 3درگير ه ن ا «.است نشده eشلي 3ا گذاشته جا به شته همه ن ا چطور 3تيرانداز طرفين خورد و زد از ها گزارش نيست. روشن دارد.وجودچماقوس­نگبا - ف شر و'فال س'ال از: 3اثر|«رونا تار در اسير» ؛جهان چنگ جاست؟1 «لَداخ» ▪ و هند نقطه ن تر شمال در 3امنطقه «لَداخ» در شمير و جامو الت ا قسمت ن تر شمال نيز ستان- پا ه الت ا همان است. هند 3جمهور دارند. نه ر د 3مرز تنش آن از بخش در نيز هند شمير جامو الت ا در فلات ن تر مرتفع لداخ سطح از متر هزار سه متوسط طور به ه است 3ها وه رشته ميان فلات ن ا دارد. ارتفاع ا در دارد. قرار شمال در هقورومقر و جنوب در هيماليا گيرد م سرچشمه ناحيه ن ا از سند عظيم رود و است تقدس 3دارا نيز هندوان نزد رو ن ا از و ناحيه ن ا در سند رود مشهور و باستان دره آغاز 3برا ستان پا و چين 3ار'همهاست.گرفت قرار ن ترمهم از «مربند جاده-» e طرح 3اجرا دهلن-'پ 3راهبرد اختلاف ش افزا ل دلا شود. م محسوب لداخ منطقه در خصوص به يانگ سين استان ه «گوادرقراقو­م-» بزرگراه شمير از ند م متصل عمان 3ا در به را چين 3 برا چين گذرد. م ستان پا نترل تحت e نزد جانب طرح و بزرگراه ن ا امل 3اجرا روز نظر اظهار : چامس است تاریخجنایت­کاربدترینت­رامپ ، 'چامس نوآم در ا' آمر پردازه نظر اظهارنظرش ن دتر جد ترامپ دونالد درباره 3 جمهور رئيس گفت: به تاتور' د " e ا' آمر حزب از خواهان 3 جمهور و است نخور" درد سخت د شا هاند.بود بدتر هم مونيست م قد 3 ار'ان قابل غير طرز به دارد؛ حقيقت اما باشد گاه هيچ است. خ تار در ار'ت جنا ن بدتر ترامپ با ه است نشده ده د 3اچهره سياس خ تار در زندگ 3برا ههاپروژ 3نابود دنبال به اشتياق باشد. e نزد نده آ در زمين در بشر افته سازمان ، جنا خ تار راس در پندنت، ند ا نوشته به برن چون بدنام 3 ها چهره از بالاتر ترامپ ل جهان، مال لاهبردار ن تر بزرگ مدف آل ، 3 ند اف جان ترور عامل اسوالد 3 هارو مواد قاچاقچ وبار'اس پابلو گانسگتر، اپون پر ر eج و eبان سارقان د لا و بان مخدر، پس اظهارنظر ن ا گيرد. م قرار ال سر قاتل مه ماه مصاحبه در 'چامس ه شد مطرح آن از مرگ مقصر ترامپ ه بود گفته ن گارد با خود درمان و بهداشت بودجه قطع دليل به نفر هزاران گردن به خودش 3 ها مسئوليت انداختن و روس روناو پاندم دوران در الت ا فرمانداران خوب راهبرد e ن ا گفت: 'چامس است. 3 ها سياست بهبود و 3 اد ز تعداد شتن 3 برا ن دتر جد در 'چامس نوآماست. اش انتخابات e با جهان ه گفته همچنين خود مصاحبه بيرون سر رونا) ( پاندم ن ا از >وحشتنا نه هز 3جو تغييرات درباره ترامپ ت جنا از اما آورد م اخ در گانگستر e واسطه به نه هز ن ا" خير: شته را ا' آمر هزار ههاد ه شده ت تقو سفيد رونا بابت از زمين 3رو ان'م ن بدتر به را ا' آمر و هم خواهان3جمه­ور است. رده ل تبد روس و دادستان اخراج مانند ترامپ اقدامات قبال در و هستند ت سا رد، م تحقيق فساد درباره ه مونيست م قد حزب 3سو از حت ارها ن ا دستور e ترامپ گرفت. نم صورت هم افتيم." م مان زانوها 3رو ما دهد، م بزندXماسد بابولسونار­ول: برزفدرال قاض ارخانه e بازرس 3برا ترامپ دونالد دستگاه بود شده قرار ه فورد 3 سازاتومبيل ميشيگانبهب­سازد،ونتيلاتور)( مصنوعتنفس ه ت شر ران مد تمام د بازد هنگام رفت. ترامپ 3آقا به را ارخانه 7مختل 3هاقسمت ولبودندپوش­اندهراصورت­شاندادند، منشان نشد. eماس از استفاده به حاضر ترامپ دونالد وقت نيز روسيه جمهور رئيس پوتين، مير ولاد شور، ن ا در رونا شيوع 3گير اوج زمان در بر 'ماس رد، د بازد و'مس در بيمارستان از ترامپ، رفتار منتقدان ا' آمر در نداشت. صورت در و گيرند م قرار او 3ها هجمه و توهين مورد س روسيه، ومت'حبستهواقتد­ارگراسيستم ل برز در اما ندارد. را پوتين از انتقاد شهامت فدرال قاض e است. متفاوت م اوضاع 3 جمهور رئيس بولسونارو، ژائير به ل برز در خارج منزل از زمان هر تا داد دستور شور ن ا «اشنامحترما­نه رفتار» و بزند eماس شود، م دستور ن ا ه وئلو رناتو قاض ند. اصلاح را مصون بولسونارو ه د گو م رده، صادر را نقض ادامه صورت در و نيست فدرال قانون از رو روبه 3پوند ٣١٠ روزانه مه جر با مقررات استفاده فدرال، قوانين اساس بر شد. خواهد 3اجبار ل برز در ل آور ماه اواخر از eماس از پس ل برز 3گرا راست 3جمهور رئيس است. در eماس بدون بارها رونا روس و شيوع از با ل برز است. شده ظاهر عموم 3هاتجمع از بعد مبتلا هزار ١٠٠ و ميليون e از بيش ان مبتلا تعداد ن بيشتر ا' آمر متحده الات ا نون تا و دارد را جهان در ١٩د- وو 3بيمار به را جانشان شور ن ا در نفر هزار ٥١ از بيش در اند.داده دست از 3بيمار ن ا به ابتلا اثر بر ر وز نخست سوف، بور و' بو مشابه، 3داد رو صورت به eماس نداشتن دليل به بلغارستان الملل بين قاب صهيونيست م رژ ارتش > مشتر ستاد رئيس با ارو رو 3برا م رژ ن ا ارتش مانور از ها بخش الحاق از بعد 7مختل 3 وها سنار رد. د بازد اشغال اراض به 3باختر رانه از د با م رژ ن ا ارتش ه گفت « 3 وخاو و آو » الحاق از بعد و سنار هر با ارو رو 3 برا گزارش باشد. آماده 3باختر رانه از ها بخش م نشان صهيونيست م رژ در امنيت 3 ها از د شد 3 ها نش وا وقوع و آو تل ه دهد ها بخش الحاق از بعد را ها فلسطين 3 سو زمينه ن ا در و رده بين پيش 3باختر رانه از است. رده 3دار خر را تجهيزات آن در ه شور ن ا در ليسا به ورود هنگام شيوع با مقابله 3 برا بهداشت 3 ها ل'پروت 3نقد مه جر بود، شده وضع رونا روس و ن ا اعلام با بلغارستان بهداشت وزارت شد. ن تدو قانون موجب به ه شد ادآور مطلب و 3 و سوف، بور ت هدا تحت دولت در شده خبرنگاران انضمام به همراهانش از 3تعداد ردند م همراه ليسا از د بازد در را 3و ه و شده وضع مقررات به توجه ب دليل به eماس داشتن صورت به دستورالعمل از تخط ملزم سربسته عموم ن اما در حضور هنگام ورو ١٥٠ 7سق تا 3 نقد مه جر پرداخت به ه بلغارستان ساله ٦١ ر وز نخست هستند. 3 گير همه از ناش سلامت بحران 3 ابتدا از ده د صورت به eماس ندرت به رونا روس و 3هاتگيرانس­خقوانيناسا­سبرخودeن اشده د با بوده ها آن منشأ 3و ت هدا تحت دولت ه شود. مه جر ا آمر جمهور رئيس برادرزاده تاب1 انتشار از جلوگير برا ترامپ خانواده تلاش روز توئيت سرئي برادرزاده ترامپ، 3مر از ترامپ خانواده تا است رده ت ا'ش دادگاه به ا' آمر جمهور شود. او جنجال خاطرات تاب انتشار از مانع مز تا >ور نيو روزنامه ه است داده گزارش برادر ترامپ، رابرت ،ترامپدونال­دترeوچ >ور نيودر دادگاهدر است شده مدع e ور مذ تاب ه 3افشا عدم نامه توافق 3مر ه را اطلاعات هاآنباارثت­قسيمان جردرپيشهاس­الترامپ در ترامپ رابرتند. م نقض است رده امضا خود برادرزاده تصميم از ه است گفته 3ا بيانيه 3جمهور رئيس برادر است. شده" نااميد بسيار" در 7 تحر و مبالغه 3برا او تلاش» :گفت ا' آمر 3برا و سال همه ن ا از پس ما خانوادگ روابط و اد به عدالت ب و اهانت خودش، مال منافع قرار«.استزمان عزن والدوفرد،برادرم،خاطره e حدود ترامپ 3مر خاطرات تاب ه است ناشر شود. منتشر ژوئيه ٢٨ روز در گر د ماه و مون سا تاب، ن ا تاب تازگ به شوستر، بولتون، جان جنجال مل امنيت مشاور رغم به را ترامپ سابق 3برا 3و دولت تلاش با آن انتشار از ممانعت چاپ به دادگاه، م'ح پرونده آن در برساند. ه اساس قانون e متمم به استناد با ناشر دفاع انتشار حق از ند م تضمين را بيان 3آزاد تاب در ترامپ 3مر ه شود م گفتهبود. رده بوده ناشناس منابع از ' ه است نوشته خود ترامپ شخص 3ها دارا درباره اطلاعات ه مز تا >ور نيو اختيار در را 3و ماليات سوابق و رسماخصوصن ادرروزنامه­ن ااست.دادهقرار تاب ن اتوضيحاتدر­است.رده'ن3نظراظهار سنده نو ه است شده بيان آمازون ت سا وب در 3مرد به" چگونه ش عمو ه داد خواهد توضيح و 3اقتصاد امنيت سلامت، حالا ه شد ل تبد ادامه درند." م د تهد را دنيا اجتماع بافت دهد متوضيحاو"ه خوانيم متوضيحاتن ا مردخانواده ل ساختاروخاص­ع وقاچگونهه نشسته سفيد اخ در امروز ه را 3هاد د آسيب 3مضروعجيبر­ابطهجملهاز­ردند، خلقاست جونيور فرد بزرگش پسر دو و ترامپ فرد ميان ه فرد فرزند ساله ٥٥ 3مرداشت." وجود دونالد و است ترامپ دونالد بزرگ برادر جونيور، ترامپ درگذشت. سالگ ٤٢ سن در و ١٩٨١ در ه و برد م رنج خوارگ م از خود عمر بيشتر در او از ناش قلب حمله نيز زودهنگامش مرگ دليل ترامپبود. ل'ال مشروبات حد از بيش مصرف برادرش شخص لات'مش ه است رده اظهار 3بلابامقاب­له3برادولت­دراو3شهاتل­ا>محر است.بودهمخدرمو­ادبهاعتياد layout@ khorasanne­ws. com جنبش سياس دفتر عضو البخيت محمد توئيت ورود از 3جلوگير ه ن ا وجود با من: انصارا... مردم همه جان من 3 بندرها به ها ش'نفت م د تهد را ها >ود مهد در ان ود حت من نيست قائل آن 3برا اهميت هيچ انگليس ند، به ما دفاع حملات شتابزده عادت، طبق اما خواهد 3روزرد. وم'مح را عربستان >خا عمق 3ها ت جنا همه تاوان نيز ها انگليس ه رسيد در ها آن پرداخت؛ خواهند من مردم عليه را خود املا ه داد خواهند را خود رفتار ن ا تاوان حال اند. شده ذليل و خوار PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.