Khorasan : 2020-06-25

4 : 4 : 4

4

# هشتگ ٤ ١٣٩٩ تير ٥ شنبه پنج ٢٠٤٠٨ شماره.١٤٤١ القعده ذ ٣ و دلار پرواز برای نگرا دل اینستاگرام فیلتر های زمزمه تلخ! خواب بام پشت و نستاگرام ا q1 به حيات سقوط 3مجاز 3فضا د پربازد ر تصاو ست ز محيطبه احترام 3تو سمند اگه نبود س'ع ن ا باور ها خيل ن ا ردن نم متعلقس'ع شور به باشه خودمون جا ن ا ول رانه ا بودند؟ چيز چه دنبال به مردم و بود چه مجاز فضا در هفته دها پربازد مجاز فضاو اجتماع هاه شبدررا اربرد1پرو د پربازدهشتگ­وپستلمه،1مقاله، ٧هفتههر روالطبقهفت­هن ا نيم.1 ممرورهمبا ۷ ۷ ا پد و از د بازد پر مقاله گوگل در وجو پرجست فارس واژه 2.8 M views 2.1 M views ورو هزار ٥٠٠رشوه 3ماجرا نحوه همچنين و رومان به او فرار و 3منصور قاض همهوهمهاست­همراه3اد ز3اگرهاوام­اباه مردنش است.داده3جافهر­ستن ادرراسابق قاضن انام شهادت سالروز خرداد ٣١ ازه است3سياستم­دارودان' فيز چمران، مصطف ومجلسدرمرد­م ندگ نماتاصدر موسامام همراه دارد. اش ارنامه در را بودن دفاع ر وز معاون و مال امور سابق ل ر مد 3طبر شددستگيرفس­ادجرمبهه بود يه قضاقوه سابق اجرا است. 3برگزار حال در متهم ن ا 3ها دادگاه روزها ن ا و خورشيدگرفت­گ ن آخر تير اول اتفاق وقت خورشيدگرفت­گگذاشتيم.سرپشتراقرن بگيرد.قرارخورشيد­وزمينبينما­هه افتد م شورمان 3آشنا نام دوبلور ن ا بيشتر بود. دورهم برنامه مهمان خرداد ٢٩ در هم داستين و پاچينوآل باچان،آميتاب، دلونآلن 3مهافيل خاطر از و خورده گره خسروشاه 3صدا با هافمن رفت.نخواهددوست­دارانش سال فجر فيلم جشنواره در فيلم ن ا ل'ش به روزها ن ا و بود درآمده ش نما به گذشته است.شدهران ا نترنت ا هم اخلاقغيرمق­الهe هفتهن ا3دها بازدپربيند­ر خورد. مچشمبه ه شود م وقت چند به ه هستيم ها قتل خبر انتشار 3گير اوج شاهد و فجيع 3ها قتل اند، شده مشهور ناموس 3هاقتل پدرش دست به ساله ١٤ 3رومينا قتل با ه دلخراش قتل دو ماه e از بيش فاصله در و آن از بعد و شد شروع 3عامر حانه ر ' و آبادان در برح فاطمه ' گر د بود. رمان در : منصور غلامرضا : برح فاطمه و عامر حانه ر جا؟!1ها طبرجا1نها ا ما! با اونا گذار فاصله فرق !g خطرنا اعلاميه 3جا به بهتره ن ا ه ن ا بزنيد رو آگه 3تو س ه آسانسور چاله از قبل و نيفته 3برا ه ن ا اتفاق س آسانسور بيفته نيد تعمير رو چمران: مصطف شهيد عات شا گرفتن اوج با رسد م نظر به ن ا به ورود 3برا 3بسيار نستاگرام ا شدن فيلتر درباره افتادند.اپو'تبه اجتماعه'شب ميليون e تسهيلات پرداخت د خر 3 برا « 3 شور بازنشستگ صندوق » تومان هم بازنشستگان به معامله قابل 3گذاره سرما سهام هفته ن ا 3دها پربازد درفهرست را صندوق ن ا نام داد. قرار نستا: ا به ورود : طبر بر1ا : بازنشستگ صندوق : خورشيدگرفت­گ : خسروشاه خسرو سيگارته آورجمع برا زد خلاقيت شخصيت دوبلور خسروشاه خسرو حضور ن ا در هم تاليا ا گر باز ن ا نام شد باعث دلون آلن بگيرد.قرارفهرست با 3دختر گذشت ه 3ا هفته در ارتباط در رضائيان رامين با ه رد ادعا دئو و انتشار منتشر3مجاز­3فضادرهمرا خصوصچتچندو­بوده خيرا داردصحتدخت­رن ا3هاحرفه ن االبتهرد. هم آزمون و طارم خصوص همين در نيست. مشخص تهمت را ها صحبت گونه ن ا ها 3استور در دانستند. رضائيانبه 3مختاران پو دست به پيش روز٤٠ حدود ه دستگير اسپانيا پليس انتشار با بود شده هصفحدر س'ع نستاگرام ا از خبر خود اش 3آزاد ان پو داد. از 3مختار خوانندگ محل لهجه با پول تا ران ا در يه تر در قمار و شو رده ط را طولان راه است. دلون: آلن اش اصلا س هيچ شه'ن سيگار اگه ول ن شيد فيلترش ن ننداز رو طبيعت3تو >خاه رو اطرافش نه م نابود رضائيان: رامين دار: جان فيلم 3.4 M views ! خ تارحافظهمع­ضل 2.4 M views رضائيا به ۷ 3مختار گير ار ه م : مختارانمان پو gتا د از توئيتر داغ هشتگ هست چهمهبهحواس­شفتاپليس حدو ش حال در 3ا لحظه صورت به دلار قيمت دوباره دل و ناراحت اتفاق ن ا از 3بسيار و است نوسان هشتگ ن ا با توئيتر اربران از 3بسيار و اند نگران ردند. انتقاددولت­3اقتصاد3ها­سياستبه د جدمجلسشروع­ازماهe حدود رسمطوربههن­وزتاجگردون­اعتبارنامه­وگذشته را آن هم تحقيق ميسيون ه حالا و نشده يد تا به ندگان نما همه تا برود صحن به د با رده يد تا دهند.3راتاجگردو­ناعتبارنام­ه غلامرضا مرگ 3ماجرا قرار توجه مورد اجتماع 3ها ه'شب در هم 3منصور نند مادعا برخ حته رسيده جابهار وگرفته مافيا به قانون دست از فرار 3برا و است زنده 3منصور ادعااستداد­هپولاش ش خود3سازصحن­ه3برا رسد. مواقعيتازد­ور خيلنظربهه دلار:د# !g وحشتنا هاست چقدر وقت ه وحشتنا م نه هز ل تيپ ه ن بزن خوب 3مير ه بعد م مهمون با لباست بين پرده ا 3روميز صاحبخونه شده سِت تاجگردون:# : منصور_ قاض# م گر منص 3برا بهه ل د ش راه است عجيب تصادف ۷ بنده نظرمبه ر'فخدا ه حالارده دوبارهد پرا قيمتش داره گيره م اوج تونه منم ا پرواز باهاش ... و نه شنبه سه نام به ه س)( معصومه حضرت ولادت روز با بود مصادف با اربران از 3بسيار است. شده 3گذار نام هم دختر روز گفتند.e تبررافرخند­هروزن اهشتگدون ا از 3بسيار از 3بسيار قين طور به و دارند ور'ن امسال ه سان ق تعودرخواست­رونا شيوعخاطربه­هاآن3هاخان­واده ٤هاآناز3بس­ياراند.داشتهرا3سر­اسر3ورها'ن تمام سببرا3ور'ن اد زتعدادباپو­شيدهان'مe درساعت اند.دانستهرونا بيشترشيوع نژاد،3ميمند 3دستگير در را هشتگ ن ا هم ع)( عل امام جمعيت مؤسس شفاف خواهان 3بسيار و رد داغ اجتماع 3ها ه'شب پيش البته شدند. او 3دستگير ل دلا خصوص در 3ساز اقدامات پوشش در فرد ن ا ه بود نوشته فارس ن ا از است.داشته3ار'هم ران اضدز مرابامالمن­فعهعا دختر:روز_# و س)( معصومهفاطم­ه_## تلگراف از تلگرام در د بازد پر پست ور شهر ١٥از تحصيلسالآغ­ازجمهور:رئيس.١ 3.1 M views ٣/٣١انتشار: تاریخ کانال، ٢٠٣٨در بازدید ميليون ٨,٩۵ تلخ خواببامپشت 2.9 M views تلگرامنگ فيلتردربار­هتلگرامرئي­سبيانيه.٢ : سراسر_ ورها ن1تمام_ق_ تعو# ۴/٢انتشار: تاریخ کانال، ١۴۵۵در بازدید ميليون ۶.٧٩ نستاگرام! اq1به حياتسقوط ساله ٨٠شوهرتوسط­جوانزنشتمو­ضرب.٣ ٣/٣٠انتشار: تاریخ کانال، ٧٠٢در بازدید ميليون ۴.٠٩ روماندر هتلدر3منصو­ر قاضجسد7ش .٤ ٣/٣٠انتشار: تاریخ کانال، ١٣٩١در بازدید ميليون ۴.٠۴ خردادآخرتا ١٩٧٦٤٧رونا بهان مبتلامجموع.٥ ع):( علامام_جمعيت_# ٣/٣١انتشار: تاریخ کانال، ١٨۶٧در بازدید ميليون ۴.٠۵ ٢٠١٢ازپس اتمآژانس ران اضدقطعنامه­اولين.٦ ه1 مطالب دئو و دن د برا در و خوانيد م صفحه ن ا در است شده فراگير مجاز فضا نيد.1 ن اس را مقابل د1 يوآر1 ٣/٣٠انتشار: تاریخ کانال، ١٠٩۶در بازدید ميليون ٣,٨٩ بوده شتابزدگوخش­ونتبا3منصو­رمرگ: رومان.٧ ۴/٣انتشار: تاریخ کانال، ٨۴۵در بازدید ميليون ٣,۵٩ www.khorasanne­ws.com @roznamekho­rasan layout@ khorasanne­ws. com PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.