Khorasan : 2020-06-25

9 : 9 : 9

9

حوادث ٩ ١٣٩٩ تير ٥ شنبه پنج ٢٠٤٠٨ شماره.١٤٤١ القعده ذ ٣ ! یافتند نجاتهوسران­جواندامازک­هدخترى٢باو­گوفتگفت هوسران وگو نانسساخراس­ان تصاختصاصیخ­راسان خخت اختصاصی « ' تار امتداد در » عشق! ب نگاه زن دادم اجازه او به همسرم آرامش 3برا اگرچه را 3گر د زن توانستم نم اما ند اختيار 3گر د را چادرم دليل همين به ببينم. همسرم نار در ... تا رفتم ام ساله١٨ 3هوو نزد و انداختم سر به است 3ا ساله٣٨ زن اظهارات از بخش ها ن ا جاد ا اتهام به و ش هوو ت ا'ش دنبال به ه بود. شده احضار 3لانتر به مزاحمت ارشناس به خود سرگذشت درباره زن ن ا پلم د تازه گفت: مشهد سپاد 3لانتر اجتماع و آمد ام 3 خواستگار به « برات » ه بودم گرفته را عروس سفيد لباس شادمان با زود خيل من هر و بود بازار 3پادو اگرچه همسرم ردم. تن به درآمد به من اما رد م ار فروشگاه e در روز نداشتم. توجه ش اند شيدم م را انتظارش شام سفره 3 پا روز هر رفت. نم ين پا م گلو از غذا لقمه او بدون چون او دم، د نم او جز 3چيز و بودم «برات» عاشق چشمانش عمق در من و بود مهربان من با هم م حس وجودم همه با را « داشتن دوست » زندگ از ه سال هر و ماه هر روز، هر اما ردم قلبم عجيب ترس شد م 3سپر مان >مشتر زد م موج چشمانم در نگران و لرزاند م را > مشتر زندگ از سال چند گذشت با ه چرا ثها حد و حرف آرام آرام بودم. نشده باردار هنوز مرا ه 3 ا گونه به شد آغاز اطرافيانم ميان در معالجه 3 برا قدر آن خواندند. م « ور اجاق » گر د ه بودم رفته 7مختل ان'پزش نزد نازا داد. م آزارم نيز نازا 3دارو نام شنيدن حت ها توصيه و سنت ، شيميا ، گياه 3 داروها نداشت. 3 ا ده فا هم گران د 3 ها تجربه و خونسرد را خودش رد م سع اگرچه همسرم غوغا وجودش در دانستم م اما بدهد نشان برپاست. هر ، روان و روح 3 فشارها ن ا اهش 3 برا م انجام ش برا خواست م من از ه را 3ار سر را همسرم 3ها خواسته از دام هيچ دادم. برابرش در قلبم صميم از و دانستم نم شأن لوازم تعمير زمينه در « برات » . ردم م تعظيم خودش گر د و بود افته مهارت خانگ و برق داشت. تعميرگاه >مشتر زندگ ن ا از سال١٨ حدود خلاصه، در عجيب سوءظن آرام آرام ه گذشت م به « برات » گفتار و رفتار رد. رخنه وجودم عميق حس آن گر د بود، رده تغيير شدت نداشت. وجود ش ها چشم در «داشتن دوست» م شام سفره 3 پا د جد بهانه e با روز هر به ا گفت م سخن بچه از 3 طور و نشست را جگرم ه شد م خيره سفره گر د گوشه در بغض و آلود eاش چشمان با زد. م آتش ماجرا ن ا در اگرچه بلعيدم. م را غذا لقمه گلو انواع نازا همين دليل به ول نداشتم 3تقصير تا ردم م تحمل را روان و روح 3 فشارها گذاشت مقابلم را 3ا برگه برات بالاخره ه جا گرفت. ت رضا دوم ازدواج 3برا من از و نبودم ار ن ا به راض قلبم صميم از ه آن با غ در 3ار هيچ از شوهرم خوشحال 3برا اما نم تصور 3 ا ذره حت حال عين در نداشتم. ول بياورد سرم بر هوو برات 3روز ه ردم بود، افتاده جانم به خوره مانند عجيب سوءظن در 3 گر د زن با او ردم م احساس ه چرا ن ا ند. نم نگاهم عاشقانه گر د و است ارتباط متوجه و پرداختم او تعقيب به ناخواسته ه بود به غر 3فرد منزل وارد شهر ين پا منطقه در شدم خارج خانه آن از حال در بعد دقيقه چند و شد م 3دختر ه نشست دش پرا فرمان پشت و شد منطقه به ها آن رد. م همراه را او سال و سن شدند. رستوران داخل و رفتند طرقبه يلاق به 3 ا اجاره 3 خودرو همان با بلافاصله هم من امر بهانه به تحقيقاتم بازگشتم. دختر آن محله اتباع از و ساله١٦ 3دختر «ليلا» داد نشان خير مادرش نار در پدر، فوت از بعد ه است خارج آن از قبل ماه چهار همسرم با او ند. م زندگ ها آن خانه به ون ز تلو تعمير 3 برا ه زمان و بود. شده آشنا بود رفته داشتم نگه ام سينه در را راز ن ا سال دو حدود ارتباط ن ا به عصبانيت حال در 3روز وقت اما علن را اش رابطه هم برات گر د ردم، اشاره همسرم چون بگير! طلاق ا بساز ا » :گفت و رد او نزد را روزها بيشتر د با من و است باردار گرفتم طلاق به تصميم سته'ش دل با « . باشم شوهر عاشق به و رفتم ساله١٨ دختر آن نزد و خراب مرا آشيانه دان م گفتم: ام ساله٤٣ ؟! ن درست خودت 3 برا بان سا تا 3 رد ... اما شيدم زحمت عاشقانه سال٢٠ جعفر سرگرد دستور به است، ر ذ ان شا ت ا'ش 3ماجرا سپاد) 3لانتر رئيس( 3عامر ره دا زبده ارشناسان توسط ساله١٨ 3 هوو گرفت. قرار بررس مورد اجتماع 3ار مدد > هولنا دام از ه 3 دختر دو با اند، خته گر «بدبو ابليس» به معروف متهم شيطان ن ا حال در آگاه پليس به مراجعه انتشار راز ه ردند شناسا را هوسران شد. فاش نيز 3و اندام از «بد 3بو» درج دنبال به خراسان، اختصاص گزارش به ار'ش » عنوان با خراسان روزنامه در 3 خبر ن ا از 3 گر د ابعاد ، « ! مترو در بدبو ابليس فاش پليس تحقيقات در >وحشتنا 3ماجرا نام « ت حسن. » ه ساله٣١ متهم ن ا شد. 3ها خانواده 3ار'هم با ه آن از پس دارد، مشهد 3 مترو حراست 3 نيروها و قربانيان بلافاصله افتاد، انتظام 3 نيروها چنگ به 3رضو خراسان آگاه پليس جنا اداره به قاض 3سو از 3دستور صدور با و شد منتقل شعبه مستشار ( نسب 3 صبور حسنعل ) 3 رضو خراسان e 3 يفر دادگاه سوم گرفت. قرار تخصص 3 ها بازجو مورد جوان دختر هفت ت اذ و آزار به حال در او در و شمشاد 3 ها بوته 3 لا لابه در نوجوان و ه رد اعتراف مترو 3 ها ستگاه ا ' نزد ه داشت آن از ت ا'ح مقدمات 3ها بررس شيطان جوان ن ا طعمه نيز 3گر د دختران مقام دستور به ن بنابرا اند. شده صفت در تيرماه م' 3و پوشش بدون ر تصو قضا 3و قربانيان گر د تا شد درج خراسان روزنامه نند. مراجعه پليس به است: حا خراسان اختصاص گزارش 3 مشهد شجاع دختر دو ه بود گونه ن ا « بدبو ابليس » چنگ از بودند شده موفق ه رفتند آگاه پليس جنا اداره به زند، بگر ' ردند. شناسا را هوسران مرد ن ا و دارد، سال٢٠ ه ن ا بيان با دختران ن ا از ساعت حدود گفت: ماجرا چگونگ درباره ستگاه ا از ' در معمول طبق ه بود شب٨ 3شهر قطار از آباد يل و بولوار در مترو 3ها افتادم راه به مان منزل طرف به و شدم پياده ه بودم نيامده بيرون ستگاه ا از هنوز اما ه حال در بدبو) ابليس به اشاره( جوان ن ا آرم و شگاه آزما 3ها برگه از پ 3تعداد و ان گر چشمان با داشت، دست در 'پزش همسرم گفت: و گرفت قرار مقابلم آلود بغض 3بيمار شدت خاطر به او است. بيمار و باردار به را او نتوانستم تنها به و افتاد بولوار نار توانند نم نامحرم مردان برسانم! بيمارستان برسيد! دادم به خدا به را شما نند، م'م ... و رود! م دستم از زنم طبيع قدر آن داد: ادامه جوان دختر ن ا ه خت ر م eاش و رد م 3 باز نقش د! گو م دروغ او ردم نم تصور گاه هيچ محل تا رفتم او همراه به اضطراب و نگران با او دم د ول بدهد نشانم را همسرش افتادن رفت. بولوار حاشيه شمشاد 3 ها بوته درون ردم ر'ف خودم با و ستادم ا جا در لحظه e ...! است برده ها بوته 3لا را همسرش او چرا بولوار حاشيه در همسرش گفت اول ه او ش اصرارها به گر د است. افتاده زمين 3رو به ستادم، ا ان'م همان در و شدم > و'مش م دروغ م، آ نم ها بوته داخل من گفتم او گم را ش پا و دست ه جوان آن ول ! گو e نزد ه داشت اصرار همچنان بود رده زمان حال ن ا با ببينم. را همسرش و بروم تر از هم 3ا زننده 3بو رد م صحبت من با ه به تهوع حالت با تقر ه شد م خارج دهانش داد. م دست من و بودم شده >و'مش ش رفتارها به خلاصه، و ردم ج را راهم جا همان از دليل همين به تردد حال در مردم ه رفتم بولوار طرف آن به روزنامه در را او ر تصو ه هم روز د بودند! به او تا آمدم آگاه پليس به دم د خراسان برسد. اعمالش 3سزا حال، همين در است: حا خراسان گزارش شانس خوش با ه نيز 3 گر د جوان دختر درباره بود، خته گر « بدبو ابليس » چنگ از زمستان سرد شب e در گفت: ماجرا ن ا م بالا مترو ستگاه ا 3 ها پله از ه زمان 3بد 3بو ه جوان مرد آمدم، و گرفت قرار م رو روبه داشت، رد ادعا خواهش و التماس با باردارش و بيمار همسر داد به عجله و نگران با چنان او برسم! eم 3 تقاضا هم سر پشت و از را ر'تف فرصت ه رد م حال به خيل دلم گرفت. من قصد به و سوخت همسرش زن آن رساندن 3 برا eم ستگاه ا از بيمارستان به خيال ن آخر هنوز اما آمدم بيرون بودم نگذاشته سر پشت را پله و گرفت تماس من با مادرم ه من گفتم: ! ؟ جا پرسيد: بيرون ستگاه ا از الان همين شدم پياده مترو از هم من گفت: مادرم آمدم! ن صبر لحظه چند هستم، ستگاه ا داخل و جوان مرد آن به لحظه ن ا در م. برو هم با تا 3نفر دو حالا آمد هم مادرم شد خوب گفتم: با گو ه او اما نيم! م eم همسرت به م اد فر باشد، شده نگران جمله ن ا شنيدن برسد تا و است پير مادرت بيا! خودت نه! زد: ميرد!!... م همسرم زدن اد فر حال در او هنوز افزود: جوان دختر م بالا ستگاه ا 3ها پله از مادرم دم د ه بود من ه زمان و رفتم مادرم طرف به ع سر د، آ ردم، م بازگو ش برا را باردار زن 3ماجرا حال در دم د ه برگشتم جوان آن طرف به ه رد نصيحت خيل مرا مادرم است. فرار ردم؟! اعتماد جوان آن 3ها حرف به جا از خراسان روزنامه در را او ر تصو ه هم حالا ... و 3بلاها چه شگرد همين با شدم متوجه و دم د آورده من مانند دختران سر وحشتنا نون تا گفت: پليس به خود اعترافات در وثر، ، سيدرض 3 ها ستگاه ا حاشيه در به اقدام تير هفت و 3شيراز صياد آموز،دانش است. رده دختران ت اذ و آزار ت اذ هنگام چاقو داشتن حال عين در 3 و 3 گلو من گفت: و رد ار 'ان را دختران درون را ها آن و فشردم م را م ها طعمه ... و انداختم! م شمشاد 3هابوته گر د 3سو از است: حا خراسان گزارش ابليس » اندام تعفن 3 بو درباره ها بررس سرگردان خاطر به او ه داد نشان « بدبو است 3 اد ز مدت ها > پار و ها خيابان در ده ند خود به آب رنگ و رده'ن استحمام ه را ش ها فش وقت ه 3 طور به است، شيد، بيرون ش پاها از آگاه پليس در ختند! گر سو به حاضران از دام هر رد: اعتراف « بدبو ابليس » گر د 3 سو از ساز دست ل'ال مشروبات اد ز مصرف به انداختن دام به قصد به ه بار هر و ام آلوده ابتدا شدم، م مترو وارد جوان 3 دختر ب فر دنبال به سپس و نوشيدم م مشروب مين مترو 3ها ستگاه ا ' نزد در دختران من از هم 3عاد مردم ه 3ا گونه به ردم! م گرفتند. م فاصله تحقيقات ميل'ت از پس خراسان، گزارش به « بدبو ابليس » مه محا ، آگاه پليس در خراسان e 3 يفر دادگاه سوم شعبه در و ر شا اسماعيل قاض است ر به 3 رضو خواهد آغاز نسب 3صبور قاض 3مستشار شهروندان از قضا مقام حال همين در شد. طعمه ه صورت در خواست جوان دختران و اعلام و 3و شناسا 3برا اند شده متهم ن ا در واقع آگاه پليس جنا اداره به ت ا'ش نند. مراجعه مشهد رضاشهر منطقه 3ابتدا سجادپور- «بدبوابليس»ر تصو پنهان را موضوع ن ا نداد اجازه وجدانم است، تا آمدم جنا اداره به دليل همين به نم. گر د 7ش 3برا نخ سر نيز حادثه ن ا د شا قضا دستگاه اميدوارم و باشد او م جرا ابليس ن ا ، ناموس 3ها پرونده گر د مانند برساند. اعمالش 3سزا به هم را 7ثي جوان ن ا خراسان، اختصاص گزارش بنابر تحت آگاه پليس در هنوز ه ساله ٣١ خرداد آخر و دارد قرار فن 3 ها بازجو شد، دستگير سيدرض 3 مترو ستگاه ا در رد:1ح تشرمشهد انتظامفرما­نده خبرها ازميان شاهزاده باغ »حومه در نزاع رفت خون رنگ «ماهان دستور نقابدار موتورسوارا­ن به هوا تير چند حرفه دزدان توجه ب با ه دادند «ست ا» مشهد انتظام ارشد فرمانده شد. رو روبه 3ا بامداد ٣ساعتدره مامورانرد: خاطرنشان ناچار به بودند مردم اموال از حفاظت حال در 3پا به 3ا گلوله ، قانون 3اخطارها دادن از بعد مسيربهسارق­انهمباز ولردند eشليب را خيابان، e پيچ سر ه ن ا تا دادند ادامه خود سرنشين 3پا و شد واژگون ها آن لت'موتورسي ست.'ش مچ ناحيه از نيز لت'موتورسي انتقال با رد: ح تصر سادات صارم سرهنگ آن سوابق بررس ، درمان ز مر به مصدومان نقابدار، موتورسوارا­ن شد مشخص و آغاز ها و هستند سرقت سوابق فقره ن چند 3 دارا زمان تا دادسرا به وثيقه سپردن با نيز نون ا انتظام مقام ن ا اند. شده آزاد 3 را صدور همراه 7ي و متهمان از بازرس در داد: ادامه سرقت مخصوص لوازم و قمه قبضه e آنان، با باره ن ا در تحقيقات گفت: 3و شد. 7ش 3لانتر رئيس( بيگ سرگرد مستقيم نظارت تجسس ده ورز 3نيروها توسط سناباد) دارد. ادامه همچنان خ تار باغ حومه در خونين 3درگير انجاميد. قتل به رمان ماهان شاهزاده پرونده گزارش از پس، ما خبرنگار گزارش به 3ها ت فور ز مر به قتل به منجر 3درگير و نزاع 3 سو از 3 ا گسترده پليس اقدامات ، پليس شناسا 3برا ماهان بخش انتظام ماموران شد. آغاز 3 درگير در حاضر افراد 3 دستگير و بخش انتظام ماموران ، گزارش ن بنابرا رمان شهرستان انتظام مقام دستور با ماهان تحقيقات و شدند اعزام حادثه محل به درنگ ب ردند. آغاز را مرگبار 3 درگير ن ا درباره ن ا در شد مشخص ماموران اوليه بررس در به چاقو با نزاع عاملان ه > وحشتنا 3 درگير چاقو ضربات با نفر e اند، افتاده گر د' جان از بلافاصله هم ضاربان و است رسيده قتل به اند. خته گر ت جنا صحنه فرمانده فداء سرهنگ خراسان، گزارش به ه ن ا به اشاره با رمان شهرستان انتظام اطلاعات اقدامات انجام با انتظام ماموران از متر در را پرونده اصل متهم دو پليس و منتقل پليس مقر وبه دستگير ساعت هشت 3 ها بازجو در متهمان افزود: ، ردند اعتراف به لب انتظام ماموران تخصص . دردن اعتراف انتساب جرم به و گشودند خونين نزاع ن ا متهمان است حا گزارش ن ا پرونده ن ا تا شدند ل تحو قضا مرجع به ط دادگاه در را دادرس مراحل گر د ، جنا م انگيز غم حادثه ن ا عاملان اگر و ند - ل1تو دستگيرهنگا­مسارقانر تصاو ماموران مشهد سناباد 3لانتر و تعقيب عمليات e در دار سابقه دزدان از تن دو ز، گر ردند. زمينگير گلوله eشلي با را خبر ن ا بيان با مشهد انتظام فرمانده 3 نيروها قبل روز چند گفت: خراسان به مشهد سناباد 3 لانتر نامحسوس گشت حوزه نترل درحال 3برا استحفاظ بودند م جرا از 3پيشگير سينا ابن خيابان در ناگهان ه دستگاه e نقابدار سرنشينان به تعقيببهوشد­ند>و'مشلت'موتورسي عباس سرهنگ پرداختند. آنان نامحسوس متوجه ه موتورسوارا­ن افزود: سادات صارم چنگ از فرار 3برا بودند، شده گشت 3نيروها خيابان سمت به و فشردند را گاز پدال قانون، 3 برا ها آن حال همين در ختند. گر تورج e حال در انتظام 3نيروها ردن 7متوق به را ان'پي 3خودرو سرقت امپيوتر دستگاه را دست >سا ه ردند پرت خيابان حاشيه بودند. رده زان آو لت'موتورسي >پلا 3رو eشلي با گشت 3 نيروها حال همين در اما سجادپور- سنگدل داتوسط فاميلعامقت­ل بود! پنهان عميق چاه در فرزندش ٣ و مادر ها جنازه و خواهر مال اختلاف دليل به ه جوان مرد رسانده قتل به هولنا طرز به را فرزندش سه شد. دستگير و شناسا مهرستان در بود در « 3 قنبر محمد » سردار نا، ر گزارش به ماه تير دوم ١٩ ساعت گفت: خبر ن ا ح تشر عضو چهار >و'مش مرگ اعلام پ در امسال داخل از ها آن اجساد 7ش و خانواده e 3روستاها از ' در واقع شان منزل آب چاه ارآگاهان بلافاصله مهرستان، شهرستان اعزام محل به شهرستان ن ا آگاه پليس شدند. محل در ارآگاهان حضور با افزود: 3 و اجساد همراه به ساله ٤٥ زن جسد حادثه، دختر دو و ساله ١٦ پسر e ه فرزندش سه آتش ماموران توسط بودند ساله ١٣ و ١١ شان منزل 3 متر ٢٠ چاه داخل از نشان شد. آورده بيرون پليس ارآگاهان رد: ح تصر 3قنبر سردار با خانواده 3اعضا از تحقيق ان جر در آگاه ، متوف تر eوچ برادر نقيض و ضد اظهارات رده پيدا آب چاه داخل را اجساد بار اولين ه 3 و شوند. م > و'مش 3 و به و مواجه بود چاره ه ساله ٢٨ متهم ن ا رد: خاطرنشان 3ها بازجو در نداشت حقيقت بيان جز 3ا و اعتراف اب'ارت ت جنا به پليس ميل'ت به مال مسائل 3سر e دليل به ه رد اقرار به و داشته اختلاف خود خواهر با سال دو مدت گيرد. م او قتل به تصميم دليل همين انتظام فرمانده پليس، ت سا گزارش به نحوه خصوص در بلوچستان و سيستان استان مراجعه با 3و گفت: متهم، توسط قتل اب'ارت داخل سم ختن ر به اقدام خواهرش منزل به ازگذشت پس و شده خارج منزل از و رده غذا اجساد منزل، به مجدد مراجعه با ساعت دو با متهم است. انداخته آب چاه داخل را ها آن به قانون مراحل سير 3 برا پرونده يل'تش شد. معرف قضا مراجع روزمره اتفاقات در حوصله و صبر ،3شتندار خو قين و قطع طور به دادند م خرج به زندگ شد. نم گرفته جان پيشگير پليس ار هم با واقع ماجرا رضو خراسان PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.