Khorasan : 2020-07-11

4 : 4 : 4

4

# هشتگ ٤ ١٣٩٩ تير ٢١ شنبه ٢٠٤٢١ شماره.١٤٤١ القعده $ذ ١٩ جهان جمعیت نمودار در ایران آزاد سقوط هنر! و سياست $ها نت $رو نژاد $احمد ١٤٠٠$سودا مجاز فضا د!پربازد ر!تصاو دولت ماشين شهر تو اومده سوار بيله رو پياده تو رده. jپار و مسئول آقا دولت، ارمند نده!نماه شما قانون مجرو د!با هست بقيه الگو باش ادبان! باز آموخته از ادب $هاسياست وردند اتخاذ ارهاeراهچه­جمعيترشد$براجهان~مختل$شورها دارد؟ ها~ضعچه ران ا ق تشو o شدنگرانازا­ست.رفتهحاشيهب­همعمولا منفاخبار برخدليلبها­خير$هاسالدرشور­مان جمعيتمسئله و گذارد م جا به شور $برا $اد ز $ميليارد $ها خسارت ثانيه چند عرض در ه $ا زلزله و سيل وقوع تا د بگير دلار و هeس شبه دغدغه هم جمعيت بحران لاتeمش ن ا همه با اما . است رده مشغول خود به حساب را مردم ذهن ه رونا روس و هم تازگ به يانوش ه بود پيش روز چند شد. خواهد ل تبد شور لاتeمش از e به بعد سال چند نشود آن حال به $رeف اگر ه است $ا نگذاربنيا هعنوانب ه گيتس بيل همسر گيتس مليندا خانم از را توئيت بهداشت، وزارت عموم روابط ز مر رئيس جهانپور، بود؛شدهاشاره ران اخانمهر$هازاب فرزند آماراهش به جهانآماراس­اسبرآندره رد بازنشرشود مشناختهروس­افتe ما ن عتر سر»ه استآمدهتوئ­يتن ادراست.رسيده ١٫٦بهنون اهم ران اخانمهر$دآورفرزنمي­انگيندهد منشانه $آمار افتادهاتفا­قران ادرجهانخ تاردرزنهر$ازابه$دآورفرزننر­خاهش با گيتس شد. مواجه اربران اد ز بسيار $شهان وا با اتفاقا ه «.است در زندگ يفيت رفتن بالا از خود توئيتر صفحه در جدول چند ارائه مثل $شور در مواليد تعداد ه حال در رد، صحبت جهان سراسر امروزدليله­مينبه. استرده آزادسقوط نوعبهوافته اهش ران ا پيشرفته$شورها گر درشدنرخبهه­ستهمجمعيت جهانروزه و جمعيت ش افزا $برا ها آن $ارهاeراه و م ا انداخته نگاه جهان خواند. خواهيد ادامه در ه م ا نوشته را ارهاeراه ن ا نتيجه نواز-رعيت 746 K views براعدهه! توه ن!ا تابستون بگيرن%!لا زمستون ز!ر برنامه مثلنن م ه س"عن!ا از زمستونه تو تابستونخ!تار استفاده ردن! سياست! $ها نت $رو نژاد $احمد ١٤٠٠ $سودا e لا ترفند جمعيت رشد نرخ وضعيت بهبود برا ه شد وضع «ودوموتيت » نام به قانون ژاپن، در جمعيت هرم دارند، سال ١٥ سن تا فرزند ه !ههاخانواد قانون، ن!ا طبق همچنين نند. م افت!در مال %م ن! هزار ١٣ تا ماهانه تا خود حقوق نص افت!در با توانند م %! به %! مادر و پدر بعد ه است درحال ن!ا و بروند مرخص به شده تعيين سق بازگردند. خود قبل ار به تغيير هيچ بدون توانند م آن از فرانسه در ورو! ١٠٠٠ مبلغ سوم، فرزند داشتن صورت در ها خانواده از ه ند م تضمين دولت همچنين نند. م افت! در برا ود سنين از فرزندان مخارج تامين برا خانواده گر!د از ند. مال ت!حما دانشگاه و مدرسه تا دبستان پيش به توان م فرانسه شور در جمعيت ش! افزا ها سياست رد. اشاره ماليات اهش و الا سبد اختصاص آلمان صدراعظم هاملاحظ قابل حقوق ، فرزندآور به ها خانواده ق!تشو برا فرزندشان از مراقبت مسئوليت خودشان ه مادران برا را تا توانند م مادر و پدر گرفت. نظر در گيرند، م برعهده را به ل"مش هيچ بدون آن از بعد و بروند مرخص به ماه ١٤ بازگردند. شان شغل : « ودوموتيت » با خوشبخت ژاپن| !تعرابتدادر­استلازمجمع­يترشدنرخمف­هومبهترjدر برا مقدار ه جمعيت رشد نرخ باشيم. داشته مفهوم ن!ا از مناسب به نسبت سال %! در را منطقه %! جمعيت اهش ا! ش!افزا رشدنوعدوبه­معمولاًدهد، منشانجمعيت­همانازنفر ١٠٠ و طبيعش!افزااز،تاندعباره شود م مبندتقسيجم­عيت وچ و مير و مرگ نوزادان، تولد آن در ه جمعيت مطلق ش!افزا گيرد. مقرارتوجهم­وردشور از باشيم مهربان هواروزهان!ا گرمه خيل بان پان!ا و ز!عز ها با مجبورن ها لباس گرم برزنت ار تنشونهه اگرپسنن تميزرو !جا نيم؛ نم هم ثي نيم"ن الا: سبد البته و ورو ١٠٠٠ سال فرانسه| $اقتصاد $ها قدرت برخ جمعيت رشد نرخ درخانوادهي­ل"تشمعمولاه غربجوامعدر زندگ%سبتغيير اد!زاهش باعثاخير هادههدرگير­د، مصورتندرتب­هآن دره داشتهآنبرر­اهاآنمسئله­همينوشدهها­آنجمعيتنرخ ق!تشو هابستهبهرو­اهش ن!اجبران برااخير هاسال جوامع ن!ا از بسيار در بياورند. ها خانواده فرزندآور برا ن!ا ه رسيده %! ر!ز به جمعيت رشد نرخ اخير ها سال در بهبود را آن م اند توانسته ق!تشو ها بسته ن!ا با شورها در فرزندآور و خانواده يل"تش برا توجه همه ن!ا و ببخشند به نگاه دهد م نشان توسعه حال در ا! افته! توسعه شورها را شور چند جمعيت رشد نرخ ادامه، در است. جد جمعيت برخ البته نيم. م سه!مقا ٢٠١٩ و ٢٠١٤ ها سال در %سب دليل به و... اوگاندا افغانستان، ا،!ليبر مانند هم شورها هستند.جمعيتاز !بالانرخ دارا زندگ 567 K views 853 K views بدهيم اد را ردن oم : مرخص ماه ١٤ و خانواده وزارت آلمان| !$چر لاختممراسم­از رونما شود! نم تعطيله جلسات مراسم ن!ا jپا سبز بعض ن ن!ا ها خانم ه مهمه قدر ميشه جا جابه تعطيل ول به هم نا!ا نه. رونا خاطر تو اومدن !jپار مادران: $ برا حقوق با مرخص سال سه انگلستان| جمعيت، ش! افزا راستا در شور ن! ا ها سياست از ٣٩ ه بوده زنان برا مان!زا مرخص هفته ٥٢ اختصاص اول هفته شش ه صورت ن! ا به است، حقوق با آن هفته برا دستمزد حداقل آن بقيه و حقوق درصد ٩٠ با مرخص است. پرداخت افته توسعه $شورها جمعيت رشد سه مقا مقدار ش افزا رشد نرخ ٢٠١٩ رشد نرخ ٢٠١٤ شور نام ٠٫٤٤ ٠٫٣١ ٠٫٢٣ ٠٫٢ ٠٫١٧ ٠٫١٦ ٠٫١١ ٠٫١١ ٠٫١٣ ٠٫٠٧ ١٫٢ ١٫٠٩ ٠٫٢ ٠٫٩٧ ٠٫٣٣ ٠٫٧ -٠٫٠٢ ٠٫٥٦ -٠٫٠٥ ٠٫٥١ ٠٫٧٦ ٠٫٧٨ -٠٫٠٣ ٠٫٧٧ ٠٫١٦ ٠٫٥٤ -٠٫١٣ ٠٫٤٥ -٠٫١٨ ٠٫٤٤ ران ا جمعيت رشد نرخ انداز چشم انادا سوئيس صورت ن!ا از پيش ه !ها بين پيش به توجه با رسد م نظر به و بود خواهيم منطقه شور ن!پيرتر گر!د وقت چند تا گرفته، در جمعيت پژوهشگر قاسم صالح تر د ها گفته براساس آن از بعد و شود م صفر شورمان در جمعيت نرخ ١٤٢٥سال برا مسئولان است لازم بود. خواهيم جمعيت اهش شاهد سياست شورها، گر!د ها تجربه اساس بر جمعيت ش!افزا نار در البته نند. !اجرا و دهند قرار مدنظر را ق!تشو ها خانواده اقتصاد لات"مش رفع برا لازم بسترها د!با آن خانواده تا رد فراهم را جوانان ازدواج معضلات همچنين و ها ل"مش هيچ بدون ازدواج، برا جوانان و نسل ش!افزا برا ها در شور سن هرم تا شوند ق!تشو و... اجتماع و اقتصاد قرار تعادل حالت بگيرد. روسيه اe آمر جنوب ره ازهابچهن!ا روستاها اطراف دزفول اومدن جادهنار ن!اد!شا تا نترنت!اجا وصل شون بتونن وبشه امتحان بدن!ن!آنلا $بازنهنند مچتنه انگليس ژاپن 721 K views 356 K views فرانسه ميليونo حقوقبا هاجنگلبان ميليون! ٢ شبفون آاجاره آلمان چين شورها برخ ق تشو$هابسته در ق!تشو ها سياست فرزندآور به ق!تشو برا ها دولت نيم. ماشاره هاآنن!ترجالباز برخبهه اندگرفتهنظ­ر !ههاخانواد روسيه در تربيت برا مال تها!حما مورد شوند م فرزنددار ه برا شور ن!ا دولت گيرند. م قرار فرزندشان رشد و به خانه %! سوم فرزند تولد برا و دلار هزار ١٥فرزنداول دارا ه مادر همچنين دهد. م ه!هد نوزاد مادر و پدر نه!هز %م دلار ٦٠٠و هزار ٩تواند م شود، م فرزند ند. افت!در يم. !ها ت سوم: فرزند $برا $ا خانه روسيه| ه مطالب $دئو و دن د $برا در و خوانيد م صفحه ن ا در است شده فراگير $مجاز $فضا نيد. نe اس را مقابل د يوآر PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.