Khorasan : 2020-07-11

7 : 7 : 7

7

خ تار ٧ ١٣٩٩ تير ٢١ شنبه ٢٠٤٢١ شماره.١٤٤١ القعده $ذ ١٩ گوهرشادمسج­دقيامقهرما­نان اجتماع خ!تار جهان خ!تار خورد؟ نمناهار س هعباسشادور­هدر چرا لها مغوعجيبسرگ­ذشت بيستم قرندر .و.. اردبيلونس ،$ميردامادمي­رزاهاشم، قمسيدحسينا­ت آمانند$هابرجست$تهاشخصي جانفشانبا شدبرداشته رضاشاه ن ضددچهرهازن­قاب غذا اصل وعده شام؛ ه صفو عصر در د! با را گوهرشاد مسجد قيام ه داد! رو بدانيم؛ ران! ا معاصر خ! تار در عطف نقطه عرصه در ژه!وبه ملت، و پهلو دربار ميان اف"ش شد باعث پيش از بيش ، خود فرهنگ به بند! پا و ن! د اعتقادات بهمن در اسلام انقلاب پيروز تا اف،"ش ن!ا و شود عيان گوهرشاد مسجد قيام هرچند نشد. پُر وجههيچ به ،١٣٥٧ به قشر ميان از آن تگران!هدا برنخاستن جمله از ، ل!دلا به نهاآ وابستگ عدم و اخير سده %! ر"منورالف و نخبه اصطلاح خ!تار متون در !جا اقتدار، صاحب و قدرتمند ههاف!طا به دهد م نشان خ!تار شواهد اما رد،"ن پيدا خود برا معاصر و بعد حوادث در را، قيام ن! ا بازتاب و تأثير توان نم ه د!تردرد. ار"ان ، پهلو م!رژ از مردم گردان رو در نيز افراد شناخت بدون ، خ!تار داد!رو %! بررس ه نيست گوهرشاد مسجد قيام نيست. ن"مم اند،آورده د!پد را آن ه تيرماه در چه آن باشد. مستثنا قاعده ن! ا از تواند نم نيز، حاصل افتاد، اتفاق مشهد گوهرشاد مسجد در ،١٣١٤ سال ن!فرورد ١٣ روز واقعه پ در و قبل ماه چند از ه بود ند!فرا اسيرفال ا...ت!آ مخالفت شد. آغاز شيراز در سال، همان مراسم %! در آموز دانش دختران رقص و حجاب ش با در و بود افته! حضور آن در نيز رضاشاه فرهنگ ر!وز ه عموم ز،!تبر در سپس و شهر ن!ا در مردم گسترده اعتراضات آن پ سيدحسين ا... ت! آ سفر و شد مشهد علما بيدار باعث به و ردن وادار و رضاشاه با صحبت برا تهران، به قم مسلمان مردم فرهنگ و لباس ساز غرب روند در دنظر!تجد ، ر شهر %الملسراج باغ در ا...ت!آ بازداشت البته، و ران!ا بيشتر چهآن حال، ن!ا با زد. را گوهرشاد مسجد قيام جرقه دار ميدان و حضور گرفته، قرار توجه مورد و شده مشهور است؛ خ! تار واقعه ن! ا در گناباد بهلول شيخ مرحوم داشت، روا د!ترد آن درست در توان نم هرچند ه ت!روا مرحوم آن تهافعالي به عموم نقل منحصرشدن باعث اما تها،شخصي گر!د ار"آش و نهان شهانق از مپوشيدنچش و است. شده مردم قيام ن! ا خ! تار فرازها ! بازگو در خونين قيام سالروز در ه باشد جا به د! شا دليل، همين به شيدگان رنج و نان! آفر نقش از اد! گوهرشاد، مسجد خود، مرد!پا با قيام، هنگام در و بعد قبل، ه باشيم داشته مهم خ!تار داد!رو ن!ا تأثير تداوم در را اساس و مهم نقش هزاران همت با قيام ن!ا از مهم بخش ه هرچند ردند؛ فا!ا از نام خ،! تار در متاسفانه ه رسيد سرانجام به زن و مرد هاست.نماند باق نهاآ – $ رودسر نوائيان جواد رساله ا! تاب دو ، صفو دوره ماهر آشپزها از رساله "! است؛رسيده ما دست به و مانده باق دربارآشپز، بغدادمحمد حاجنوشته،«ارنامه » نوشته«هالحيوهماد»، گر!دو صفوهاسماعي­لشا در رساله دو هر م."!عباسشاه آشپز خان،نورا... گزارش ، ران!ا غذاها طبخ روش بر افزون خود، ه اندرده ثبت هم را رانيان!ا !غذا عادات از مردم ها،گزارش ن!ا طبق است. خواندن بسيار داشتند؛ !غذا وعده دو هعباس،شا دوره در عاد البته شام. ، گر!د و صبحانه همان ا! چاشت "! ههاوعد به هم را سوم وعده مشاغل، از برخ در خيلناهارام­ابود؛ناهاره ردند ماضافه !غذا وعدهميان%!عنوانبهد!شاوشد نمگرفته جد و صبحانه وعده در نه رانيان!ا ردند. م نگاه آن به اقبال ردند)، م صرف را آن اگرناهار( وعده در نه سخن، گر!د به نداشتند. شده طبخ و گرم غذا به ، حاضر غذا از بود عبارت نهاآ ناهار و صبحانه ن!شير !غذا مواد احياناً و ميوه لبنيات، مثل چربومفصلبس­يارشام،وعدهعوضدرم­ربا.مانند متوسط خانواده %! برا شد. م صرف و تهيه !غذا مواد از يب تر شام دوره، ن!ا در ران!ا ... و حبوبات گندم، برنج، گوشت، مانند پرحجم، داشتند؛ شام وعده در اژه !و گاه!جا پلوها بود. ليموپلو، پلو، نرگس نپلو،ا!بر هپلو)،قرمهپلو(قاورم ه بود !غذاهاانواع­از...ومرصع قبولهليموپ­لو،ب صفو دوره در و داشت را اصل نقش نهاآ در برنج هر !غذا دستورها بود. ران!ا مردم علاقه مورد نشان ه،!صفو دوره در آشپز رساله سنده!نو دو شام وعده !غذا مواد در چرب حجم ه دهد م ههادور در !غذا عادت ن!ا هاست.بود بالا بسيار قاجار،دورهازژه!وبهوافت!تعميمهمصبح­انهبهبعد بودند.امل وذ!لذصبحانهنن­ده نتأميها هپزل چنگيزخان، فرمانده با ه بيابانگرد اقوام را و روزگار متمدن دنيا اعظم بخش توانستند اروپا قلب تا ژاپن از را خود امپراتور و نند اشغال ، چنگيز دودمان اضمحلال از پس بگسترانند، ها،سرزمين گر!د در ه هرچند نياوردند. دوام را قدرت مغول تبار با افراد ران،!ا و هند مانند !فرمانروا به صباح چند و گرفتند دست در و مغول فرهنگ از نشان گر!د اما پرداختند، چشم به مغولستان در چنگيز نظام قدرت مردم بيستم، قرن آستانه در مغولان، و نيامد د!شا ه.!همسا هاومت"ح سلطه تحت بودند قدرت، و وه"ش همه آن از بدانيد ه باشد جالب با چنگيز، زادگاه و بود نمانده باق چيز گر!د ميان م!دا فقير، و گرسنگ ، بيمار گرفتار مردم قرن ل!اوا شد. م دست به دست چين و شورو بر را د!جد پادشاه %! هامغول ه بود بيستم پادشاهن!اردند. احياخود ل!قبانظام مبنا ١٩٢١ سال تا اما بود؛ ها چين ت!حما مورد درها ژاپن هطلبتوسعآغ­ازبارد."نپيدااستقل­ال شورو مونيست دولت چين، شرق و منچور ت!حما و %!تحر به بود، گرفته ل"ش تازگ به ه ل!اوا ترتيب، ن!ا به پرداخت. مونيست مغولان از عنوانبهمغو­لستان مونيست دولت،١٩٢٠دهه وت!موجوداعلام­جهان، مونيست شور دومين صورتبهتهام­دتااستقلال­ن!اامارد. استقلال و %پلماتي!د لحاظ به هاآن نشد؛ تأمين امل بودند. شورو به وابسته املاً ، خارج سياست امااست،مستقل شور ظاهراًمغولستانام­روزه ها باز در نه و رسد م گوش به آن از !صدا نه چنگيزخان هموطنان دارد. فعال حضور جهان خ!تار معادلات از ج!هتدرب گذشته سده چند ط هاند.شدحذف در حاضر نامدار علما و مجتهدان از حضرت مادر پدربزرگ و بود. گوهرشاد مسجد قيام زمان در مشهد، در خورشيد ١٢٦٤ سال در و است انقلاب رهبر ، ا خامنه ا... ت! آ او نسب آمد. دنيا به اشرف نج در ، آباد نج اصالت با ا خانواده ه! صفو دوره بزرگ دانشمند و فيلسوف ميرداماد، به واسطه، هفت با ضمن گوهرشاد، مسجد قيام در ه بود !علما از "! ميرزاهاشم رسد. م از پس دار و گير در تاخت. رضاشاه ن!ضدد تهاسياس به ، !ها سخنران فرستادند. سمنان به تبعيد صورت به و ردند بازداشت را و م!رژ مأموران مسجد، در مردم به هجوم قرآن تفسير جلسات گوهرشاد مسجد در و بازگشت مشهد به ١٣٣٩ سال در ميرداماد ا...ت!آ شد. سپرده jخا به رضو مطهر حرم در و عگفتودا را دارفان ١٣٤١ سال در او رد. برگزار در شيعه بزرگ مراجع از او آمد. دنيا به قم شهر در ١٢٤٤ آذرماه ٢٦ در ه بود معاصر دوران اصول و فقه در قم ا...ت!آ است. صدر موس امام مادر پدربزرگ افتخار آن، بر افزون و بود نور ا... فضل شيخ شهيد شاگردان از داشت. خود ارنامه در را نور محدث و خراسان آخوند نزد تلمذ به سفرش و رضاشاه ضدمذهب ها سياست برابر در و مقاومت ل!دلا ن!مترمه از "! ،%جالملسرا باغ در او بازداشت سپس و تهران مردم تقليد مرجع زمان، آن در ، قم سيدحسين تا...!آ شود. م محسوب گوهرشاد مسجد قيام تتاممرجعي ، اصفهان سيدابوالحس­ن تا...!آ درگذشت از پس عمر، اواخر در بعدها و بود مشهد هشد.سپرد jخا به اشرف نج در و عگفتودا را دارفان ١٣٢٥ سال اسفند ١٦ در و افت.! :$ميرداماد سيدهاشم ا...ت آ : قم طباطبا سيدحسين ا... ت آ از "! و مشهد مشهور علما از خورشيد ١٢٥٧سال در و بود. گوهرشاد مسجد قيام نان!شآفرنق به خراسان آخوند نزد اشرف، نج در بعدها و آمد دنيابه اردبيل در قيام در شيراز ميرزامحمدت­ق تا...!آ با همراه و پرداخت علم سب گوهرشاد، مسجد قيام ان!جر در رد. ت شر انگليس استعمار عليه جلسات برگزار محل ، اردبيل ونس! سيد ا... ت! آ شخص منزل بود. رضاشاه ن!ضدد اقدامات با مبارزه ت!ر!مد برا مشهد علما پس و فرستادند تهران به و ردند تبازداش را اردبيل ونس!سيد تا...!آ قيام، وب سر از پس ران!ا اشغال از پس ،١٣٢٠ سال در و شد. تبعيد اردبيل به ت!درنها آزار، و نجه"ش ماه%! از ١٣٣٧ بهشت! ارد ٣٠ در اردبيل ونس! سيد ا... ت! آ بازگشت. مشهد به متفقين، توسط شد. سپرده jخا به رضو مطهر حرم در و عگفتودا را دارفان بزرگ، آخوندخراسا­ن فرزند و ١٢٥٦ سال آقازاده تا...!آ است. «ةالاصول!فا » مشهور تاب صاحب با مشروطيت، نهضت پيروز از پس و زاده اشرف نج در خورشيد حوزه اداره و س!تدر بر علاوه شهر، ن!ا در و شد مشهد راه پدر دستور گوهرشاد، مسجد قيام ان!جر در پرداخت. مشروطيت از ت!حما به علميه، لعامقت و شتار از مانع ، پادرميان و توگوگف با رد تلاش آقازاده تا...!آ بازداشت رضاشاه مأموران توسط نيز، خودش و نشد موفق اما شود، مردم ر شهر به تبعيد، ان"م تغيير عنوان به را او بعد، سال چند شد. زد! روانه تبعيد، صورت به و و احمد %پزش دست به ،١٣١٦ سال در ، خ!تار jمدار و شواهد طبق جا،آن در آوردند؛ حضرت حرم %!نزد ، طوط باغ در را آقازاده ا... ت!آ رسيد. شهادت به اول، پهلو اشاره با سپردند. jخا به ع)عبدالعظيم( : اردبيل ونس سيد ا... ت آ : خراسان آقازاده محمد ا... ت آ PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.