Khorasan : 2020-07-11

8 : 8 : 8

8

سرگرم ٨ ١٣٩٩ تير ٢١ شنبه ٢٠٤٢١ شماره.١٤٤١ القعفده $ذ ١٩ هوش تست اض ر $باز منطق هوش و سودو قانون: در ه $طور سيد بنو خال $ههاخان در را ٩تا ١ارقام $رارeت رقم هيچ ٣در٣ مربع هر در و ستون هر در سطر، هر نباشد. ٥ ٨ ٩ ١ ٦ ٤ ١ ٥ ٦٧ ٢ ٢ ٩ ٢ متوسط ٦ 30 ٢ ٤ ٦ ٣ ٧ ١ ٧ ه يققد را مناسب نه گز شده، داده ر تصاو به توجه با نيد. پيدا $ها داده اساس بر را شده مخف رقم ٥ رمز توانيد م باشيد، داشته خوب رابطه اعداد با م اگر نيد. پيدا بالا $سطرها در را اعداد بين رابطه دقت م با است اف فقط بيابيد؛ بالا خال $جا و د آور دستبه را اعداد بين روابط نيد. پر را ٥ ٢ ٣ ٥ ٤ ٢ ٧ ٥ ٤ ٢ ذهن چالش اب عدد لمات با $باز را حروف از $تعداد شما $برا ر ز ر تصو در هردر خال$عهامرباساس­برد باه م هانوشت سيد. بنوراحروفت­عدادهمانبا لمات سطر هردراررفته هبحروف هجاجاببار زر تصودر افت خانه در ه را $هاوسيل نام هها،شمار از دام بزنيد.حدسراآند باشماه م هانوشتشود، م ٩ ٤ ٦ ٢ ٧ ٨ ٤ ١ بسيارسخت ٢ ٣ 50 ه يققد ٨ ٦ ٧ ٧ ٥ ٦ ٤ ٥ ١ ٣ ٩ ٥ ٣ ومعماها جداولحل ١ ۴ ۶ ۵ ٧ ٢ ٣ ٨ ٩ ٨ ٣ ۵ ٩ ٧ ۶ ۴ ٢ ٢ ٩ ٣ ۶ ١ ۵ ٨ ٧ ۵ ٧ ٨ ٢ ۴ ٣ ٩ ١ ٩ ۴ ٢ ٧ ۶ ٨ ١ ٣ ٣ ٨ ١ ۵ ٩ ۴ ٢ ۶ ۶ ١ ۴ ٨ ٣ ٩ ٧ ۵ ٧ ۵ ٩ ١ ٨ ٢ ۶ ۴ ۴ ۶ ٧ ٣ ٢ ١ ۵ ٩ ١ ٢ ۶ ۴ ۵ ٧ ٣ ٨ ٧ ۶ ٢ ١ ٣ ٩ ۵ ۴ ٨ ٣ ١ ٩ ٢ ۶ ۵ ۴ ٨ ٩ ۴ ۵ ٣ ٨ ٢ ١ ٧ ۵ ٨ ۴ ٧ ١ ٩ ٣ ۶ ٨ ۵ ٧ ۶ ٣ ۴ ٢ ٩ ۴ ٢ ٨ ٩ ۵ ۶ ٧ ١ ٧ ۶ ١ ۴ ٢ ٣ ٨ ۵ ١ ٣ ۶ ٨ ۴ ٧ ٩ ٢ ۶ ٧ ٢ ١ ٩ ٨ ۵ ٣ ٢ ٩ ٣ ۵ ٧ ١ ۶ ۴ : رقم شش : رقم پنج : رقم چهار : رقم سه ٥٧٦٨٢٩ – ٥٣٦٢٨١ ٩٦١٥٨٢– ٢٨٣٢٩١ ٩٧٦٢٨– ٩٢١٨٥ ٨٦٢٤٥– ٥٣٢١٦ ٣٨٤٩٥- ٥٢٤٣١ ٣٦٨٢– ٢٩١٨– ٢٨٧٣ ٨٧٦٢- ٢٩٦٣– ٨٥٧٢ ٤٣٥ – ٢٨٣ – ٥٤٢ ٢٩٦ – ٥٣٨ – ٧٤٨ ٩٨٥- ٨٣٢ ر تصاواختلاف (١( معما $ا جلسه $ها دست نيد؟ پيدا مشابه ر تصو دو ن ا بين را تفاوت ١٠ توانيد م ا آ باشيد. داشته $بيشتر ز تمر روزمره $ارها در تا شماست ذهن $برا ورزش همچنين $باز ن ا نيد. دور خود از را مر آلزا توانيد م ن تمر ن ا با دهيد. انجام ها آن ت مشار با و خانواده نار در را آن ه شود م بيشتر زمان $باز ن ا لذت اختلافتصاو ر: نفر ١٢ حضور با ه جلسه %! در رونا اتمام از بعد انتها و ابتدا در اعضا تمام با نفر هر شود، م برگزار در جلسه آن در نيد مشخص دهد. م دست جلسه، شود؟ م داده دست بار چند مجموع شده پاسخ، عدد ٥٣٤٢١ است. با توجه به اطلاعات داده عدد اب : باز $ ر اض : بهدستم آ!د. و مجموع دا! رهها پا!ين سر مجموع دا!رهها بالا م شود ٢. عدد وسط از جواب تصو!ر چهارم پيش رفته است. سياه هم به آن اضافه شده و به همين ترتيب تا ساعتگرد تصو!ر اول به دست آمده و !% خط داخل مربع دوم از چرخش ٩٠ درجه ا گز!نه ٣ صحيح است. خطوط (٢( معما هوش منطق : تست هوش: جنگ مجروح چالش ذهن : ١. گلدان ٢. سماور ٣. ساعت ٤. پنجره ٥.جا فش ٦. تلو!ز!ون مجروح شدهاند. ناحيه سه عضو و ١٠ نفر از ناحيه ٤ عضو و مشخص م شود حداقل ٩٠ نفر از با حل ا !ن معادله جواب به دست م آ !د ١٠Y=X+ و ٣١٠٣Y=٤X+ بگير!م،دار!م: و Y را تعداد مجروحان ٣ عضو در نظر است. اگر X را تعداد مجروحان ٤ عضو مجموع عضوها از بينرفته ٣١٠عضو ١٠ نفر. پنج حرف : چمدان چهار حرف : نماد، دامن و ... دما، نمد، نام و ... سه حرف : چمن، چدن، آدم، ردها!م. فقط به تعداد از آنها اشاره به دست آور !د؛ ما در ا !ن جا از آن چه برا !تان نوشته ا !م است تعداد لمات بيشتر مم"ن جراحات و ردند ت شر سرباز ١٠٠ جنگ %! در است: ر!ز شرح به جراحات آمار برداشتند. نفر ٧٥ ، راست دست نفر ٧٠ راست پا نفر ٨٠ ، چپ دست از را خود چپ پا هم نفر ٨٥ و دادند. دست حداقل نيد مشخص حالا عضوشان ٤ هر ه افراد تعداد چندنفر دادند دست از را است؟ m معما$ مجروح جنگ : باز $ با لمات: شده و در ل١٣٢ بار. نفر سوم ٩ بار و به همين ترتيب . در مجموع در ابتدا جلسه ٦٦ بار دست داده بوده و ما آن را در محاسبات خود لحاظ ردها!م، تنها ١٠ مورد آن را م شمار!م، م دهد.نفردومهمبا!ازدهنفردست­م دهداماازآن­جا! ه!%بارآنبانفر­اول ١٣٢بار. در نظر بگير!د نفر اول با ١١ نفر دست معما $ دست ها$ جلسه ا$: بهااو ج | | ٧٧١١ ٩١٧ متوسط جدول سخت جدول - مل تيم اسبق ن"!باز.٧ جنوب ر!ازجزا- دوست.٦ وقت شم! ابر - دشمن .٩ سنج زمان ندا- حرف .٨ نشده راو ورزش نوع.١١ عود- خ! بستن- همراه حرف.١٠ سنگين- ماشين.١٢ خوش خواب وراثت- عامل - رزم توپخانه از واحد %! بيمار.٧ سنج !بينا.٦ وه سروحرف- رار"ت.٥ استخوان خفي jتر- !را!پذ ظرف.٨ نگسيختگروا نوع انجير- ندا- حرف .١٠ پست شم! ابر س-! قد .٩ از - فلان - مسيح پيشوا .١١ سرگرم و ش! نما - شناس زمين سوم دوران اول نيمه .١٢ پرسش ادات س!ننوماشي : افق رهاننده وان-! ا خاندان- .٢ خاصيت با بيابان گياه -١١ شماره عنصر .١ ان!سر ها ماه ازخرد-.٤ راز زادگاهمرده-- سانت نود درازا ا"!.٣ : افق واحد.٣ ستان پا زباناندار-"پي تيرفرم-.٢ رده"ن ار - نت!ز درخت.١ چهوهم- عالم.٥ امروزه فارس زبانشاه-.٤ فرنگ بالا- ت را ورزشسطح- در : $عمود :$عمود سرگردوجه- - آذر برف.٢ سم حشرهبرپادا­شتن-.١ چيز خورده- تراش الماس موهوم- موجود .٣ م! قد گشودن حاد-.٥ نخستصحرا-- م!قد مردانه لباس.٤ ازاسفناج- خورا.٧ بند عنوانمجهول- حرف.٦ معما ازاقوام ب-! غا ضمير .٨ اوستا ادبيات بخش ن! تر هن ا افسانه مانگير - "مارعين آرزو- لمه .٩ ران! ا تاليا!افقير-.١١ نترنت!ا صفحه- طراحبيابان-.١٠ دجم-!قد !زورافزا.١٢ - قانون غير جاسوس شجاع-.٢دهان درون- قاضيان هنگامه باز با فيلم.١ اجل %پيسياه- خرما نوع.٣ عثمان امپراتوران لقب ترسيم هنرها زمينه در هنرمند .٥ چيز روش- .٤ آتش شعله - م! قد ها جنگ دفاع وسيله قدم- .٦ بدن داخل غدد از.٨ سفره ت برفلفل- مزههن- قاره.٧ پادشاه سلسلهسنج- فشار.١٠ داور وسيلهبانو-.٩ سوغات.١١ ره عنوانفاروج- .١٢اروپا اشراف مولاناساز ازلاون اختراع فرانسو و فو ت ف ا ن ا گ د ا پ سلىم م د ا ى ت ن ا خ ل ى ا ا ش ى ا ت ا ب ن ا م ا ه ر ى و ه ت ب ى ه پ و لسک ت ر ز خ ن ش نى د ن ه ا و ا گ ت ى د ا ر ى ر ر ش گ ا ه ت ى ا ب ش و ش ر س ه ن ا ى ه ا ر و م بمب کشمش ر ى م د ا ک ا ن ل ب ا ش ب خ ى ه ا ل ز س و ن ا سى ر ا م و ل ا ا ف ل ا کىس ک ا ا ت ا ا و ت ل کسى ا و ل ى ر ب ا ى و پ ل ا ک و ت ر ه و ل سى نس س س تر ن ىم ا ت ا ت ى ن م ب ن ب ر ک ب ا ى د و ب د ا ى ر ک ل ل ر شش ى د ا ىک م م کى ز سى ر و سک ا ن ر و ا د ى ٧٧١٠ شماره جدول حل ٩١٦شماره جدول حل PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.