ازکارشناسانمنزلبپرسید

Manzel Magazine - - Cover Story -

درطولماهگذشته،حدود۰۰۰۱عکسبرایشرکتدرمسابقهویژهنامهشماره۰۰۱مجلهمنزلازطرفشمامخاطبانهمیشههمراهبهدستمونرسید.۰2برنده خوشذوقهمداشتیمکهدرصفحهاینستاگراممجله«منزل»معرفیکردیم.شمامیتوانید3نفراولکهبهانتخابخودشمابرگزیدهشدندرادراینصفحه ببینید.بههمه۰2برندهخوشسلیقهمسابقهعکاسیتبریکمیگیموازهمهشماکهدراینمسابقههمراهمابودید،ممنونیم.

نفر اول زهرا حسن زاده

نفر دوم پيمان عسگر ى

نفر سوم شيدايوسفى

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.