7وسیلهبرایزیباترینخانه زمستانی!

Manzel Magazine - - Cover Story - نویسنده:سمیهمنوچهری،کارشناسمعماریوطراح داخلی/عکاس:میالدپروز

شروعزندگیمشترکباکمترینهزینه

دراینشمارهبهخانهسپیدهدهنویدعوت شدیم.سپیدهبههمراههمسرشیاشاقاضیان، میزبانانعزیزوگرامیمابودند.یکزوجمتحد وباذوقکهباهماهنگیوهمراهییکدیگر بهجایتدارکاتپرهزینهبرایبرپاییجشن عروسیشان،خانهایبالوازمزیباتهیهوزندگی خود را بدون قسط و وام آغاز کردند. چیزیکه برایمنجالباست،روشنفکریواتحاداین زنوشوهرجواناست.آنه زندگی خانهای خریدند و آن را اجارهدادندودر طو یکسالیکهخانهشاندراختیارمستاجربود، شروع به طراحی خانهبرایبازسازیکردند.باما همراهباشیدوبااینخانهبیشترآشناشوید.

میزوسطمبل 800/000 تومان پردهها 87/000 تومان دوبی،فروشگاهایکیا مبلمان 3/200/000 تومان ازخیاباندالورانفروشگاه صندلیداغ پردهمخمل 345/000 تومان

میزناهارخوری 2/350/000 تومان خیاباندالوران،فروشگاه اریکه شمعدانها ازفروشگاهایکیا میزالسیدی 800/000 تومان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.