خانهیادگارهادرنیاوران

Manzel Magazine - - Cover Story - نویسنده: سمیهمنوچهری/کارشناسمعماری

دیوارپوشچرمدردکوراسیونمنزل

دیوارهایکیازعناصراصلیمنازلهستند.اینکهچهنوعپوششیبرایدیوارهایمنزلتانانتخابکنید،ملزمبهدانستن چندنکتهمهماست؛نکاتیمانندنوعکاربریفضا،میزانبودجه،سبکمبلمانونقشدیواریکهقصدپوششآنرادارید. دیوارپوشهایمتنوعیبههمینمنظوردربازاروجوددارند.شمامیتوانیدمتناسبباسلیقهوکاربریتانیکیراانتخابکنید.یکیاز دیوارپوشهاییکهازگذشتهتابهحالمورداستفادهقرارگرفته،دیوارپوشهاییازجنسچرماست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.