شیکترینشلفهای دکوری

Manzel Magazine - - Cover Story -

دکوراسیون خانهای در شهرزیبا

سمیهمنوچهری،کارشناسمعماری /امیرصادقی،عکاس غربتهران،محلهشهرزیبا،واقعدربلوار تعاون،منزلمخاطبعزیزمانفهیمه رمضانخانی. نمایخانه،ماننداکثرنماهایشهر،سادهو معمولیاست.باتوجهبهنوعبناکهساختمانی 4طبقهوبدونآسانسوراست،میشود حدسزدخانهای2۱،۰۱سالساختاست.با خوشامدگوییخواهرفهیمه،واردمنزلشدم. همانطورکهنگاهیبهکلیتطراحیخانه میکردم،باشربتیگواراهمراهبرشیازلیموکه برلبهلیوانخودنماییمیکرد،پذیراییشدم. باواردشدنفهیمهوبعدازسالمواحوالپرسی، گپدوستانهمانراآغازکردیم.فهیمههمراه همسرودختر4سالهاشآوین،دراینخانه زندگیمیکند.رشتهتحصیلیاومعماریو همسرشبرنامهنویسیاست.ازویخواستم، دربارهخانهاشبرایمانبگوید.فهیمهاینطور شروعکرد:«خانهماناستیجاریوحدود 3سالاستدراینجازندگیمیکنیم.بهدلیل اینکهبامحلهوصاحبخانهمشکلیندارم، قراردادراتمدیدکردم.بههمینمنظوردست بهتغییراتکوچکیزدمتابتوانمدراینمدت ازگوشهگوشهخانه،استفادهایبهینهداشته باشم.متراژخانهمان38مترمربعودوخوابه است.یکهالوپذیراییالشکلداریمکه بهدلیلنوعپالنخانه،بهسختیموفقبه چیدمانششدیم.

مبلمانی با قابلیت تغییر

فهیمه میگوید:«بهنظرمننبایدتمامعناصریکمبلمان،ثابتباشد وبایدبهراحتیبتواناجزایآنراجابهجاکرد؛بدوناینکهآشفتگیدر منزلبهوجودبیاید.بههمینمنظورازچوببهعنوانمتریالاصلیدر مبلمانم استفاده کردم. حساسیت ویژهای داشتم که مبلمانم از یک متریال و رنگ انتخاب شــوند تا در زمان نیاز، بهراحتی بتوانم عناصر دیگری را در کنارشــان قرار دهم؛ مثال عســلیهای کنار تخت را به قسمت ناهارخوری آوردم و از آن به عنوان پایهای برای آباژور استفاده کردم.همچنیننیمکتمیزغذاخوریرادرگوشههالوکنارکتابخانه جایدادموبااینکارفضایدنجیبرایمطالعهایجادکردم.البتهتهیه این کمد همراه کتابخانه هم داســتان خودش را دارد. کمددیواریام کوچک بود و نیاز به فضای بیشتری برای جای دادن وسایلم داشتم، برای این منظور کمدی سفارش دادم تا بهراحتی قابل حرکت باشد. کمداز۳تکهجداازهمساختهشدهوبهراحتیجابهجامیشود.»

سبک کالسیک، نه

میشود گفت سبک غالب دکوراســیون خانه، مدرن است. به گفته فهیمه سبک مدرن، انتخاب مناسبی برای زندگی در آپارتمانهای کوچک اســت؛ البته او یادآوری میکند که عالقه زیادی به ســبک مینیمال دارد، ولی به دلیل داشتن بچه و نوع زندگی ایرانی نمیتواند از این ســبک به طور کامل بهره ببرد. از نظر او، محل زندگی انسان باید به دور از شلوغی باشــد. او میگوید: «سبک کالسیک را دوست ندارم. به نظر من سبک کالســیک باید در خانهای با پالن و ساختار کالسیک استفاده شود؛ خانهای با ســقف بلند و فضاهای بزرگ؛ تا وقتی یک دست مبل کالسیک با تاجهای بلند در فضا قرار میگیرد، فضا دچار خفگی نشود. همچنین رنگها و نقش و نگارهای شلوغ و منبتکاری شده، مختص خانههایی با ساختار و معماری کالسیک است؛نهآپارتمانهاینقلیوکارمندی.»

خانهایزیباودوستداشتنی

«مهمترین علتی که از شــما دعوت کردم به اینجا بیایید، این بود که میخواســتم از طریق مجله «منزل» به مــردم بگویم در خانه اســتیجاری هم میتوان راحت و شــیک زندگی کرد. وقتی دیدم زمان اجارهنشــینی من مشخص نیســت، تصمیم گرفتم با خرید مبلمانی مناسب برای محل زندگیام، آن را زیبا و دوستداشتنیتر کنم. از اینکه به خاطر یک موضوع، خودم را از بقیه لذتها محروم کنم، حس خوشایندی نداشتم. ناگفته نماند همسرم در این مورد دستم را بازگذاشــت و کار را به خودم واگذار کرد. وقتی وارد خانه جدید شدم، شــروع به خرید لوازم کردم. حدود ۳ ماه زمان برد تا مبلمان و ســفارشهای چوب آماده شــدند. عجلــهای در خرید اکسسوریها نداشتم و عناصری مانند آباژور و تابلوها را هم کمکم به محیط اضافه کردم؛ چون هم بودجه کافی نداشتم و هم فرصت مناسب مهیا نمیشــد تا در زمان محدود خانهام را دکور کنم. اگر مانند من مستاجر هستند، ســراغ خرید مبلمانی بروند که قیمت خیلی زیادی ندارد تا اگر بر اثر اسبابکشی لوازمشان صدمه دید، نگران نشوند و اگر مبلمان مناســب منزل جدیدشان نبود، بتوانند بهراحتی آن را عوض کنند.»

استفاده از هنر ایرانی

«با اینکه سبک غالب خانه مدرن است، ولی این دلیل خوبی برای غافل شدن از هنر دست ایرانی نیســت. به این منظور سعی کردم

حدود هزینه برای طراحی این منزل

عالوه بر فرش ایرانی، از صنایع دســتی کوچک هم در منزلم اســتفاده کنم. به نظر مــن در خانه هر یک از مــا، باید فرش دستبافت ایرانی چشــمنوازی کند؛ حتی شــده یک قالیچه کوچک. من عالقهای به سرامیک کف نداشتم؛ به همین علت، فرشــی ۹ متری تهیه کردم. همچنین به دلیــل دور بودن از طبیعت و نداشتن دید مناسب به بیرون، سعی کردم از گیاهان محبوبم مانند بونســای، گلناز، نخلاریکا و شویدی در فضای خانه استفاده کنم. »

رنگ زرشکی در دل بژ

«میزان رنگ تیره در بدنه اصلی مبلمان، باعث شد از رنگهایی اســتفاده کنم که عالوه بر پویا کردن فضا، مبلها را شکیلتر نمایــان کند. رنگهــای بژ و زرشــکی، درخشــش خاصی دارند؛ رنگهایی که به نظر من در کنار چــوب، جلوهای ویژه پدید میآورند. از رنگ ســفید به عنوان رنگی خنثی استفاده کردم. همچنین برای بهتر دیده شــدن اکسسوریها در میان رنگهای گرم و تیره، آنها را هم به رنگ سفید انتخاب کردم. »

اختصاصی کردن فضاها

«همانطور که گفتم، طراحی پالن را دوســت نداشتم. قسمت مجاور آشپزخانه به شــکل داالنی طراحی شده که مناســب فضای نشیمن و پذیرایی نیســت؛ به ایــن منظور از این قســمت به عنــوان فضای ناهارخوری استفاده کردم. یکی از دالیل انتخاب مبل الشکل، این بود که بهراحتی آن را جابهجا کنم. سعی کردم آن را کوچک انتخاب کنم تا عالوه بر تقسیم کردن فضا توســط مبل، مسیر تردد را کامال باز بگذارم. برای جدا کردن فضای خصوصی از نشــیمن، از ریشههای سنتی که از قلهک خریدم استفاده کردم.»

توصیه به مخاطبان منزل

«توجه داشــته باشــید وقتی برای خرید به فروشــگاههای مبلمان میروید، حتما اندازههای مبلمان دلخواهتــان را با خود ببرید؛ چون به دلیل بزرگ بودن فضای نمایشــگاه، مبلمان کوچکتــر از اندازه واقعیاش دیده میشــود. در نتیجه این امکان وجــود دارد مبلی را خریداری کنید کــه با متراژ منزلتــان هماهنگ نباشــد.» توصیه دیگری که او دارد، اینســت: «میتوان با قیمت خیلــی کمتر به جای اســتفاده از مبلهای خارجی، از مبلهای ایرانــی با کیفیت باال اســتفاده کرد.» او دوباره تاکید میکند: «به دلیل مستاجر بودن خودمان را از داشتن دکور زیبا با هزینه کم محروم نکنیم.» اومیگوید:«خیلیبهدنبالمبلمانیباابعادکوچکوقیمتمناسب گشــتم تا دکوری با کمترین هزینه و کارایی باال داشته باشم. هزینه خرید کمد و کتابخانه همراه میز تلویزیون و کنسول که در قسمت ناهارخوری است، حدود 2 و نیم میلیون تومان شده است. این وسایل را از حســنآباد تهیه کردم. بــرای مبلمان و ســرویسخواب و میز ناهارخوری همراه میز وسط، حدود 6 میلیون تومان هزینه کردم. این وسایل را از یافتآباد خریدم. فرش و قالیچه را از بازار بزرگ به قیمت ۴ میلیون تومان تهیه کردم. وسایل روشنایی مانند لوستر و آباژورها را هم از تجریش گالری طبیعت به قیمت یک میلیون تومان خریدم و تمام پردههای منزل حدود یک میلیون تومان شده است؛ البته این قیمتها برای 2 تا ۳ سال پیش است که با راکد بودن بازار، اگر ارزانتر نشدهباشند،گرانترهمنشدهاند.

وسایلروشنایی، لوستروآباژورها 1/000/000 تومان ازتجریشگالریطبیعت

میزناهارخوری 6/000/000دودح تومان ازیافتآباد پردهها 1/000/000دودح تومان کنسول 2/500/000دودح تومانازحسنآباد

مبلمان 6/000/000دودح تومان ازیافتآباد

ریشههایسنتی ازقلهک میزتلویزیون 2/500/000دودح تومانازحسنآباد فرشوقالیچه 4/000/000دودح تومان از بازار بزرگ

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.