نشیمنیاپذیرایی؟!

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

به دلیل محدودیت فضا در این منزل، از نشیمن هم بهعنوان فضای پذیرایی استفاده میشود؛ به همین منظور مبلمان زیبا و راحتی برای این قسمت تهیه شده است. این انتخاب عالوه بر راحتی صاحبخانه، نشیمن مناسبی هم برای مهمانها فراهم میکند. مبل را به قیمت ۳ میلیون و 200 هزار تومان از خیابان دالوران، صندلی داغ خریداری کردهاند. البته میز وسط آن به همراه میز السیدی، هرکدام جداگانه 00۸ هزار تومان خریداری شده است. تابلوهای دستساز این قسمت از خانه توسط سپیده طراحی شده که با وارد شدن به هر فصل، برگهایی که در آن جای میگیرند، عوض میشوند. ســپیده میگوید:« نمیتوانستم از وجود گل و گیاه در این قسمت، چشمپوشی کنم. وجود نور طبیعی و تابش آن روی گیاهان به فضای خانه روحی تازه میبخشد. برای استفاده بیشتر از نور طبیعی از پردههای تور استفاده کردم. این پردهها را از دوبی، فروشگاه ایکیا به قیمت ۷۸ هزار تومان تهیه کردهام. پرده مخمل را هم از همانجابهقیمت۵۴۳هزارتومانخریدم.ناگفتهنماندکهپردههانوارنداشتندوخودمبهآنهااضافهکردم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.