آشپزخانه؛یکفضایارتباطی

Manzel Magazine - - طراحیمنزل ‪home Design‬ -

برای رســیدن به اتاق خواب باید از آشــپزخانه گذر کرد. به این دلیل کابینتها در یک سمت قرار گرفتهاند و فضای عبوری از آشپزخانه به اتاق، طوری طراحی شــده که حس مطلوبی ایجاد شود و مزاحمتی برای تردد صاحبخانه نباشد. به این منظور سپیده یک کنسول زیبا برای این قسمت تهیه کرده است. این کنسول عالوه بر زیبایی کاربردی هم هست. در کشوهای آن لوازم آشپزخانه از جمله جاقاشقی و دستگیرهها جاگذاری شــدهاند. برای جداسازی آشــپزخانه از هال، یک میز شیشهای کوچک در نظر گرفته شده اســت. ســاخت این میز، حدود 00۸ هزار تومان خرج برداشته است و 2چهارپایه زیبا بهعنوان نشیمن در زیر میز قرار گرفته است که رنگآمیزی آن، توسط سپیده انجام شده است. البته این تنها هنر دست این زوج باسلیقه نیست؛ طراحی و دوخت عروسکهای نمدی، آجرکاریدیوارپشتالسیدی،تعبیهوسیمکشیدیوارکوبهاو...ازجملههنرهایدیگرآنهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.