نقش گل و گیاه در منزل

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

معموالً حیاطخلوتها، بهخصوص اگر در کنار آشــپزخانه باشــند، نقش انباری را ایفا میکنند ولی با کمی خالقیت و نظم میتوان آنها را کاربردی و زیباتر کرد. در این خانه با استفادهازطبقاتمختلفوتقسیمبندیفضا،همچنینحضورگیاهانونورپردازیزیبا، فضایی متفاوت خلق شده است. به گفته ســپیده، یاشا با کمک چوبهای بالاستفاده در کارگاهها،اینطبقاتراطراحیکردهاست.سپیدههمبارنگآمیزیشیشههایبازیافتی، محلمناسبیبرایرشدگیاهانبهوجودآوردهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.