سبدلوازمآرایشیوبدلیجات

‪@ ikala_jam‬

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

خودمبهشخصهتابهحالهزینهزیادیراصرفخریدانواعکیف ونظمدهندههاکردهاماماهیچفایدهایندارد.لوازممنهرروز بیشترمیشودوکیفهایمدیگرجاندارداماتصمیمگرفتمچند سبدتهیهکردهولوازممرابه۴دستهرژلبها ورژگونهها،مدادها،ریملهاوسایهها، پدهاولوازممانیکورتقسیمکنم.این روشبرایبدلیجاتهمکام ًالجواب میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.