سبد قاشق و چنگال

@pinkkitchen_gallery

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

استفادهازسبدهایحصیریزیباگزینه بسیارمناسبترینسبتبهسبدهای پالستیکییا فلزی برای این کار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.