تزیین در ورودی

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

تزیین در ورودی یک مقدمه زیبا برای دکوراسیونی با تم کریسمس به شمار میرود. این نوع تزیین با اســتفاده از میوه درخت کاج روی حلقه چوبی انجام میگیرد. چنین تزییناتي معموالً در آستانه سال نوی میالدي و روی درهاي ورودي منازل انجام میشود که عالوه بر جذابیت و زیبایی دکوراسیون داخلی منزل، یک خوشآمدگویی به مهمانانخانهمحسوبمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.