تهیه و ارسال کارت تبریک

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

درست کردن یک کارت تبریک با تم کریسمس کار آسانی است؛ اول مقوای زمینه را متناسب با اندازه پاکتی که دارید، ببرید. برای این کار باید کارت تاشده، قدری از پاکت کوچکتر باشد. سپس با مداد خط برش را روی مقوا ترسیم کنید و بعد کارت را ببرید و تا کنید. مرحله بعد تزیین کارت بهصورت دلخواه اســت که میتوانید با استفاده از تکنیک کالژ مطابق تصویر دکمههایی به رنگ قرمز روی کارت خود بچسبانیدومتندلخواهخودراباماژیکرویکارتبنویسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.