تزییندرختکریسمس

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

ممکن است شما هم مانند من مهرههای رنگی زیادی در خانه داشته و قصد داشته باشید که یک روز با آنها چیزهای سادهای بسازید. من به شــما میگویم امروز فرصت خوبی برای این کار است. در تصویر میتوانید ببینید که چگونه با اســتفاده از مهرههای رنگی آویزهای تزیینی برای درخت کریسمس درست شده است. امیدوارم شما نیز بتوانید چندتایی از این آویزهای زیبا را بسازید و از دیدن هنر دست خودتاننهایتلذتراببرید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.