عکسازنفيسدانشوري

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

بعضي وقتا دوست داری يه گوشه بشينی و با خودت خلوت کنی. چاي بخوری، کتاب بخونی يا تکيه بدی به مبل و پات و بندازی رو پات و يه آهنگ گوش بدی . حاال چه بهتر از اينکه تو اون لحظه آفتاب بتابه به حسن يوس ِف کنار مبل و تو يه عکسم بگيری، که اون لحظه ی خوب يادگاری بمونه برات و بشه يه ح ِس ناب برای روزايی که يادت ميره خوبيارو ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.