استفاده از ستون بهعنوان عنصر دکوری در سالن

Manzel Magazine - - سبکزندگی ‪life Style‬ - آرشقویدل

در منزل ما که آپارتماني قدیمي و سنتي است یک ستون دقیقا به فاصله یک متري از دیوار مابین فضايپذیرایيومهمانخانهوجودداردکهنمیدانم به چه صورت آن را گم کرده و در فضا محو کنم. در مهمانخانهیکستمبلماناستیلقدیميفرحي ودرپذیرایيیکستمبلمانراحتيکاکائویي رنگ و میز ناهارخوری قرار دارد. الزم به ذکر است که مابین ستون و دیوار نمیتوانم از قفسه و بوفه استفاده کنم؛ زیرا هر دو طرف نما دارد. بایدراهيپیداکنیدکهستونجزوفضابهحساب بیاید؛نهبهعنوانعنصراضافه.بهترینراهاین استکهفاصلهبینستونودیواربراياستفاده مشخصيکاربرديشود.اگرقفسهیابوفهبهصورت الفهاییکهازهردوسمتنمادارد،نصبشود ونورپردازیمناسبداشتهباشد،خوباست. ازنورپردازیبههمراهیکعنصردکوريشبیه مجسمهبینستونودیوارهممیتوانیداستفاده کنید.آکواریومهمانتخابخوبيبرایاینمنظور خواهدبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.