طراحی دیوار تلویزیون

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com - مژگان حاجیپروان

برای دکور کردن دیوار پشت تلویزیون چه چیزی پیشنهاد میکنید. با این شرایط که متراژ پذیراییام ۰4 متر، نور خانهام مناسب و پارکتم به رنگ قهوهای روشن است. باید خانه طراحی شود یا طرحی از وب سایت چیدانهانتخابکنیدوازاهالیفنکمکبگیرید تابرایتاندکورکنند.چونرنگپارکتقهوهای روشناست،ازترکیبقهوهایروشنوتیره استفادهکنیدتاجلوهکاربیشترشود.توجهداشته باشید کهفضایاطرافتیویراشلوغنکنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.