خانهای به رنگ فیروزه

Manzel Magazine - - سبکزندگی ‪life Style‬ - آلماگشتاسب

اگر بخواهم چرخش رنگ سبز- آبی (فیروزهای الیت) در خانه داشته باشم، به لحاظ رنگشناسی صحیح است یک دیوار را کاغذدیواری یا رنگ آکریلیک فیروزهای کنم و اینکه برای قاب تابلوها قهوهای استفاده کنم؟

ترکیب رنگی که در نظر گرفتید از رنگهای پاستل (رنگهای روشن با تهمایههایی از رنگ) و آرامشبخش و خنثی است. میتوانید از آباژور و کوسنهای رنگی کمک بگیرید. دیوارها را خالی نگذارید. میتوانید آنها را با تابلوها و آثار هنری با رنگهایی از همین خانواده (البته تنهای تیرهتر) و همینطور رنگ مکملشان پر کنید تا فضایتان بیروح نباشد. رنگ فیروزهای و قابهای قهوهای سوخته خوب است. حتماً از رنگ گرم مکمل آبی هم استفاده کنید تا حس فضاییتان خیلی سرد نباشد و به تعادل برسد. خانواده رنگ نارنجی مکمل آبی است. تنالیتهای از رنگ نارنجی را برگزینید که با آبی همخوانی داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.