نصب کتیبه پرده

Manzel Magazine - - سبکزندگی ‪life Style‬ - علیرضا باالالنفرد

میخواستم برای پرده کتیبه بزنم اما با توجه به اینکه آشپزخانهام آرک ندارد، به نظر شما اگر من کتیبه را از پرده تا انتهای دیوار آشپزخانه بزنم خوب است یا نه فقط کتیبه برای پرده زده شود؟ اگرمیخواهیدکتیبهراتاانتهایدیوار ادامهبدهید،بدنیستباامدیافیاچوب چیزیشبیهسقفکاذبایجادکنیدکهبه کتیبهباالیپردهمتصلشود؛اینکهخود کتیبهبهتنهاییبخواهدادامهپیداکند ظاهرخوبیندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.