جدید چی داری؟!

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

چالش بزرگ طراحان داخلی، فضای محدود در منازل شــهری است که به دالیل بســیار رو به کوچکتر شدن گذاشته اســت. نوعی گرایش به زیباییشناسی که تلفیقیاستازسبکهایقدیمیترولیسادهتروبهطبیعتنزدیکتر؛مانندسبک «روستیک»، «ونتیج» یا «ریترو» در کنار شیوه سادهتر مینیمال که با هم تلفیق شدهاند و رابطه ما با طبیعت را بازسازی کرده اند و بازگشت به آن را با آغوشی باز در فرایندطراحیودکوراسیونداخلیباتفکرینوینوخارجازچارچوبهایتکراری در ســال جدید فراهم آوردهاند. رنگهایی با منشــأ قهوهای که نماد خاک و مادر طبیعت است، در کنار رنگهایی مانند خاکستری، بژ، سفید و زرد و ترکیب مواد طبیعی مانند چوب، سنگ و سفال ...و همه یادآور آن سبکهاست. از سوی دیگر رنگهایمدرن،الهامگرفتهشدهازرنگهاییکهدروسایلالکترونیکیپیشرفتهو فنآوریهای جدید دیده میشود و حضور فلزهایی از قبیل مس، برنج به خصوص بهرنگطالیی،رنگودرخشندگیرادراینسالباهمدرآمیختهاند.

طراحیسبز!

نکتهتأکیدیدرسالجدیدبرطراحیوزندگیسبزاست؛نامیکهبرشیوهزندگی براساسهمراهیوهماهنگیباطبیعتوحفظآنگذاشتهشدهاست. با هم به ویژگیهــای طراحی و دکوراســیون داخلی برای ســال 201۷ نگاهی میاندازیم:

1 ارزشهای تاریخی و سبک کالسیک

تمام عناصر معمارانه، اثاثیه و اکسسوریهای تزیینی متعلق به سبکهای ونتیج و مانند آن در سال جدید کاربرد دارند و دیوارهایی با پوشش آجری و تیرهای چوبی سالم از این دست عناصر هستند. نکاتی که در سبک ریترو دیده میشود مانند وسایل و اشــیای آنتیک در کنار آثار هنری مدرن و معاصر، ایدههای اصیل و غیرتکراریدراستفادهازموادومصالحطبیعیبهمنظورافزودنمعنایجدیدو منحصربهفرد به طراحی و دکوراسیون داخلی در فضاهای مدرن است. موادی که تا پیش از این در طراحی داخلی استفاده میشد، بافتها و سطوح مختلف بهسرعتبافنآوریهایسبزتغییریافتهوبانوآوریهاهمراهشدهاند،ولیشکل کالسیک آثار هنری و ایدههای تزیینی سنتی که بازتابدهنده تاریخ و فرهنگ منطقه خاصی است، نگه داشته و در نظر گرفته شده است. با توجه به طراحی سبز، از مجموع اینگونه ایدهپردازیها، ســبکی نو پدید آمده که راهحلهای سالمتری برایهماهنگیوحفظمحیطزیستدراختیاراهالیفنقراردادهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.