4 نوآوری

Manzel Magazine - - طراحیمنزل ‪home Design‬ -

نوآوریها در زمینههای مختلف و فنآوریهای جدید کامپیوتری و چاپگرهای ســهبعدی، امکان اعمال ســالیق شــخصی در طراحی و تزیینات داخلی را فراهم آورده و موجب شــده تا فضاهایی منحصربهفردوخاصبهوجودآیند.ایننوآوریهاکارکردطراحیداخلیراارتقامیدهند.مهمایجاد تعادلی عقالنی و منطقی میان گرایشهای مختلف طراحی به سبک قدیم و جدید است تا حسی از معاصر و هنری بودن را به اثاثیه و لوازم آمده از خانههای قدیمی و سنتی بخشیده و چیز جدیدی خلق کندکهبیانگرمفهومودربردارندهالهاماتزیباییشناسیبرایطراحیدرآیندهباشد.

5 سلیقه شخصی و روانشناسی رنگ

گرایشهای طراحی و دکوراســیون داخلی در ســال ۷102، نهتنها بازتابدهنــده جریان بازار و خواستههای مشتریاند که روانشناسی مشــتریان، فرهنگهای متنوع و ادغام سبکها در جوامع مدرن را نیز بازتاب میدهند. برای ایجاد طراحی داخلی مؤثر، کاربــردی و خاص طراحان به دنبال برانگیختن احساسات عمیق، اشتیاق و درک آرزوها و خواســتههای همه گروههای سنی هستند. مجموعهرنگهایگرمیکهگفتهشد،حسیخوشایندوصمیمیترادرفضامیپراکنند.اینرنگها قدرتمند بوده و میتوانند هر فضایی را شیرین، نرم و راحت به نظر برسانند. طراحی داخلی سنتی و فضاهایمعاصرباتأکیدبررنگهایگرمبهعنواننقطهقوتومانندمزهفضا،اهمیتدارند.

6 چاپ سهبعدی و سفارشی

چاپ سهبعدی از دســتاوردهای فنآوری مدرن اســت. این چاپگرها، توانایی ساخت لوازم خاص و تزیینی منحصربهفرد، لوازم و امکانات نورپردازی و تزیینات معمارانه خاص را فراهم کردهاند. تولید سریعورعایتخواستهوسلیقهمشتریباایندستگاههامفهومجدیدوجذابیبهدکوراسیونداخلی بخشیدهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.