7 طراحی ارگانیک (آلی) و پایدار

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

پایداری طراحی و ایدههای گرفته شــده از طبیعت، ویژگی خاص این سال است. اســتفاده از مواد و مصالح تجدیدپذیر، رکن مهمی است که باید در هر چیدمانی اعم از ساده و روستایی یا تجملی، کاربردی یا صرفاً لذتبخش، ارزان یاگرانقیمت،سنتییامدرنرعایتشود.

8 بافتهای طبیعی و رنگهای داخلی

مواد و مصالح اولیه و خام رنگهای طبیعی دارند و میتوانند به فضا چاشــنی رنگیشگفتآوریببخشند.منسوجاتخامورنگنشده،بافتهایروستایی و محلی و هنرهای دستی، گلدوزیها و بافتنیهای زیبایی گیاهان، زیبایی طبیعی دارند و محیط را سرشــار از لطف طبیعی خود میکنند. این مواد، از راهحلهای «زندگی سبز» هستند. مبلمان راحت ولی از جنس مواد طبیعی مانند چرم یا بــا روکشهایی از جنس پارچههای کتانی یا پشــمی ...و جلوه دیگری از بافتهای طبیعی در دکوراســیون این ســال است. چوبپنبه هم بهعنوان عنصری معمارانه و درعینحال تزیینی بــا بافتی عالی، گرمابخش محیط اســت. همچنین ویژگی عایق صدا بودن ارزش خوب دیگر این ماده طبیعی است که برای پوشــش دیوار هم به کار میرود. دیوارهای آجرپوش نیز بافت زیبا و مطلوب دیگری است که میتوان هم بهعنوان عنصر کاربردی معماری و هم بافتی تزیینی روی آن حســاب زیباییشناســی باز کرد. رنگ خاص و مــات آجر به عنــوان دیوارپوش یــا کفپوش حضــور جذابی برای دکوراسیونخواهدبودویادآورفضاهایروستیکوصمیمیتروستاییاست. ازایننوعبافتدرسرویسهایبهداشتیهممیتوانبهرهبرد.

9 نقشمایهوالگوینقشینهتزیینی

نقوش الهام گرفتهشده از طبیعت، الگوهای نقشــینهای کالسیک و آنچه از فرهنگها و قومیتهای گوناگون میآید، از دیگر ویژگیهای این سال است. فضای دوســتانه و مالیم بدون گرایش به زنانهنمایی، آرام، نجیب و شاعرانه، سادگی در عین شیکی را در خانهها و فضاهای مدرن بهراحتی در هم آمیخته است. حس خوب لمس و وجود چنین قابلیتی در این شیوه چیدمان یکی از اساسیترین عواملی است که با عناصر دکوری و انواع اکسسوریها به محیط، قابلیتدرکبهترفضارامیبخشد.

10 گیاهان خانگی را دریابیم!

گیاهان خانگی، باغچههای عمودی و دیوارهای سبز و زنده گیاهی، فضاهای مدرن را به تعادل میرسانند. محیطهای سربسته امروزی با هر نوع کاربری، پر از انواع وســایل و تجهیزات فنآورانه هستند. در نتیجه نیاز به بودن عناصر طبیعی زنده مانند گیاهان و ویژگیهای مثبت و رنگهای سبز و زیبای آنها درفضایمحبوستأکیدشدهاست.ارتقایکیفیتوسالمتیبیشترفضاهای ما با کمک این گیاهان اتفــاق میافتد. درعینحال بهعنــوان عناصر زیبای دکوراسیونی، حس نزدیکی به طبیعت را نیز با خود به فضاهای مختلف وارد میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.