سبزبهار ی،رنگسا ل۷۱۰۲

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com - نویسنده:فاطمهافشاریان/کارشناسمعماریداخلی

در سال7102 شروعی تازه را رقم بزنید!

«سبز، این رنگ با طراوت و زندگیبخش، به عنوان نمادی از شروعی تازه!» مؤسسه رنگ پانتون طبق روند هرساله که اندکی قبل از شروع سال میالدی جدید، رنگ سال را معرفی میکند، اخیرا رنگ سال 7۱۰2 را نیز رونمایی کرد. رنگ سبز شماره 343۰-۵۱ سایهای با طراوت و خوشرنگ از زرد-سبز و تداعیکننده اولین روزهای بهار است؛ زمانی که سبزیهای طبیعت از نو زنده میشوند و جانی تازه میگیرند.اینرنگبایادآوریفصلشکوفاییوسرسبزی،تماشاکنندگانرادعوتبهکشیدننفسیعمیقوگرفتنینیروییتازهمیکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.