ظروفسفالیوسرامیکی سبز

Manzel Magazine - - طراحیمنزل ‪home Design‬ -

chidaneh.com/users/khanenoor احتماالشماهماینروزهازیادبهگروههای تولیدکنندهظروفسرامیکیوسفالی برخوردهایدکهدرعینحفظاصالتوزیبایی اینظروف،طرحهاینوومنحصربهفردیرابه آنهااضافهکردهاند.بهجرأتمیتوانگفتیکی ازبهترینوسایلیکهرنگسبزرابهزیباییبه نمایشمیگذارد،همینظروفاست.پسچه بهعنواندکوریوچهبهعنوانظروفپذیرایی، میتوانیدسفالینههایخودرابهرنگسبز انتخابکنید. پالک۳یکیازمحبوبترینگروههای تولیدکنندهایننوعظروفاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.