پروژهای 5 روزه از طرح نو

Manzel Magazine - - طراحیمنزل ‪home Design‬ -

نویسنده:معینقوی گروه طراحی داخلی طرح نو شرکتی است با بیش از ۵ سال سابقه کار در زمینه طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی تجاری، اداری و مسکونی، بازسازی فضاهای مختلفوهمچنینطراحیانواعغرفههاینمایشگاهی.اینشرکتبادارابودنکادریتحصیلکردهومتخصص،تاکنونپروژههایمختلفومتنوعزیادیرابه اجرا درآورده است. یکی از این پروژهها بازسازی کلینیک پوست، مو و زیبایی در بلوار فردوس تهران است که در ادامه به معرفی آن میپردازیم.

اهداف بازسازی کلینیک

بازســازی و طراحی داخلی کلینیک پوســت، مو و زیبایی طبق درخواست کارفرمای پروژه باهدف تغییراتی خاص و برنامهریزی شده انجام گرفت. ۳ هدف اصلی در بازسازی این پروژه بهبود کلیت فضا، تفکیک قســمتهای مختلف و در نهایت رسیدن به فضایی روشن و شاد بود. برای انجام این مهم، تیم متخصص طراحی گروه معماری طرح نو دست به کار شد و به آنالیز و طراحی فضا پرداخت. پس از تأیید طرح توسط کارفرما، تیم اجرایی طرح نو کار را شروع کرد و به صورت حرفهای به ترتیب زیر پیش رفت.

بازسازی دیوار و سقف بدون تخریب

بدون شــک در معماری داخلی هر ســاختمان و فضایی، یکی از

معمار:محمدروزبهانی تحصیالت: دانشــگاه دولتــی ایــروان ارمنستان«کارشناسیمعماری» دانشــگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ تهران ، تهران ، ایران ، «کارشناسی معماری داخلی» دانشــگاه آزاد واحد پردیس «کارشناسی ارشــد معماری داخلی»

بازسازیکلینیکپوست،مووزیبایی

Www.ndarcstudio.com Info@ndarcstudio.com اشرفياصفهانيشمال،بعدازچهارراه باغفیض،خیابانوحیددرخشاني، خیابانابنسینا،پالک6،برجصدف،واحد۱ 44287488-44289236:نفلت ۰9۱2277443۱

اولین اجزایی که به چشــم میآید و به نوعی فضــا را به صورت کلی معرفی میکند، دیوار و سقف اســت؛ بنابراین در شروع کار برای بهبود بخشــیدن به کلیت فضا، بدون هیچگونه تخریبی به بازسازی دیوار و ســقف پرداخته شد. تمام ســقف بهطور کامل بهصورت کاذب اجرا شــد و دیوار هم برای زیباتر شدن و اجرای نورپردازیهای مختلف، در برخی از قسمتها با پنلهایی خاص پوشیده شد.

تفکیک فضا و نورپردازی

در بازسازی این کلینیک پوست و مو برای دست یافتن به فضایی منسجم و مشخص، آشــپزخانه به فضایی جداگانه تبدیل شد و عملیات تفکیک فضایی بهخوبی شکل گرفت.

همانطور که در ابتدا ذکر شد، هدف نهایی در بازسازی کلینیک، رسیدن به فضایی روشن و زیبا و آرامشبخش بود که تیم طراحی گروه معماری طرح نو این اتفاق را بهخوبی در نورپردازی داخلی در ســقف و دیوار و همچنین انتخاب رنگ و طرح کاغذدیواریها رعایت کرده است.

بازسازی کلینیک در 5 روز

جالب اســت بدانید یکی از نکات بارز و ویــژه در این پروژه، زمان اجرای آن اســت که تنها در مدت ۵ روز انجام گرفته اســت. تیم اجرایی طرح نو در این مدت به صورت تماموقت مشــغول به کار بوده و از زمان عقد قرارداد تا تحویل نهایی پروژه بازســازی این کلینیک تنها ۵ روز طول کشیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.