تورخانهگردی دریکنگاه

Manzel Magazine - - طراحیمنزل -

تعدادافرادساکن:2 نفر شغلصاحبخانه:خانم کارشناسمعماریداخلیوآقا کارشناسعمران موقعیت:بزرگراهآیتاهللکاشانی، محلهجنتآبادجنوبی متراژفضا:26 مترمربع سالساخت:31 سال نوعملکیت:مالک تعداداتاقخواب:2 خواب تعدادسرویس:1 حمام و 1دستشویی سبکدکوراسیون:مدرن رنگغالب:طوسی ویژگیبرجستهطرح: استفادهازرنگهایمکملسبزو آبی.همچنیناستفادهازچوببه دلیلحسگرما طراح:خانمخانه (سپیدهدهنوی) مدتزمانطراحیوخرید وسایل:یکسال نوعاجرا:بازسازی هزینهتقریبیدکوراسیون: 53میلیونتومان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.