نقش گل و گیاه در منزل

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Om Ne I -

معموالً حیاطخلوتها، بهخصوص اگر در کنار آشــپزخانه باشــند، نقش انباری را ایفا میکنند ولی با کمی خالقیت و نظم میتوان آنها را کاربردی و زیباتر کرد. در این خانه با استفادهازطبقاتمختلفوتقسیمبندیفضا،همچنینحضورگیاهانونورپردازیزیبا، فضایی متفاوت خلق شده است. به گفته ســپیده، یاشا با کمک چوبهای بالاستفاده در کارگاهها،اینطبقاتراطراحیکردهاست.سپیدههمبارنگآمیزیشیشههایبازیافتی، محلمناسبیبرایرشدگیاهانبهوجودآوردهاست.

توصیهوتجربهها

سپیده و یاشــا می گویند: «برای تهیه مبلمان، پارچه آن را خودمان تهیه کردیم و بعد از ســاخت فریم در کارگاه آن را چک کردیم و زمانی که مطمئن شــدیم این همان چیزی است که میخواهیم، پارچه را تحویل دادیم و کار ادامه پیدا کرد.» این زوج جوان پیشنهاد میکنند که از تحویل گرفتن شبانه مبلمان خودداری کنید؛ چون در تاریکی عیبهای کار مشخص نیست یا حتی امکان دارد رنگ پارچهای که انتخاب کردهاید، با آنچه تحویل میگیرید، متفاوت باشــد. همانطور که میدانید بعد از تحویل کاال امکان پس دادن آن خیلی کم است و در کل به دردســرش نمیارزد. نکته دیگر خرید از مغازههایی است که در کوچهها قرار دارند؛ آنها کاالهای خــود را به قیمتهای کمتری عرضه میکنند؛ البته بهتر است قیمتها را از چند جا بپرســید. اینطور که زوج جوان میگویند مبلمانشان با همان برند در یک مغازه 6 میلیون و در مغازه دیگر 3 میلیون تومان بوده است. پس لطفاً درصورتیکهقیمتبرایتانمهماست،بادقتبیشتریکاالیتانراانتخابکنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.